Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις

1. Πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών – ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται, για μεταβατική περίοδο τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανώνυμες εταιρείες, τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και οι συνεταιρισμοί αυτών, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και έχουν στην κυριότητά τους ή που κατέχουν νομίμως με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο αυτοκίνητο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, εφόσον είναι κάτοχοι της Άδειας Παροχής Υπηρεσιών του άρθρου 4, την οποία υποχρεούνται να προμηθευθούν, αδαπάνως, εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος, υποβάλλοντας αίτηση και προσκομίζοντας οι μεν εταιρείες και οι  συνεταιρισμοί τα προβλεπόμενα για την προμήθειά της δικαιολογητικά του άρθρου 8 περιπτώσεις γ, δ, ε και στ αναλόγως εφαρμοζομένων, οι δε λοιποί ιδιοκτήτες αποσπάσματα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και μέχρι την συμμόρφωση αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου.

2. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου της προηγούμενης παραγράφου οι ανώνυμες εταιρείες, τα φυσικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί μπορούν να εισφέρουν τις άδειες και τα ΕΔΧ αυτοκίνητα σε συνιστώμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός από αυτό που καταβάλλεται σε χρήμα, αποτελεί και η αξία των εισφερομένων οχημάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ, καθώς και η άϋλη  υπεραξία των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. Η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της αϋλης υπεραξίας των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 επ. του κ.ν. 2190/1920 και 5 παρ. 2 του ν.3190/1955, όπως ισχύουν.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο σύσταση των εταιρειών της περίπτωσης β της παραγράφου 1, οι εισφορές των εταίρων ή μετόχων, η μεταβίβαση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσονται κάθε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, με εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

4. Οι κάτοχοι ιδανικών μεριδίων άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου, εφόσον συστήσουν εταιρεία κατά το άρθρο 3, δικαιούνται εκπτώσεως επί της αξίας του παράβολου  της αρχικής ΑΠΥ κατά το ποσοστό του ιδανικού μεριδίου που κατέχουν στην παλαιά άδεια και απαλλάσσονται πλήρως της πληρωμής του παράβολου της νέας Άδειας Κυκλοφορίας η οποία εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας.

5. Εταιρείες, που  συστήνονται, κατά το άρθρο 3 και εντός της μεταβατικής περιόδου από τα φυσικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 1, καθώς και από οδηγούς ΕΔΧ αυτοκινήτων με πενταετή εργασιακή σχέση ως οδηγων ΕΔΧ αυτοκινήτων εντός των τελευταίων 10 ετών, εντάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή ευρωπαϊκών επιχειρησιακών προγραμμάτων ιδίως του άρθρου 17 του Ν 3614/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν για :

α) τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους,

β)την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση γηπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης,

γ) την προμήθεια συστημάτων διαχείρισης στόλου, τηλεματικής, επικοινωνιών και τηλεόρασης,

δ) την προμήθεια μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και των επιβατών,

ε) την αντικατάσταση των οχημάτων τους με άλλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση,

στ) την αγορά ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων κατάλληλων προς εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που  συνδέονται με την κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων, την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και την οδική ασφάλεια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υπαγωγή των εταιρειών αυτών στις  ίδιες διατάξεις.

(Τυχόν επιπλέον φορολογικά κίνητρα για τους παλαιούς ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων προκειμένου αυτοί να υπαχθούν στο νέο καθεστώς ή και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε σχέση με το παρόν σχέδιο νόμου  θα εξεταστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο και του δικού του προγραμματισμού)

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 13:28 | Τρύφωνας

  K. Υπουργε

  Συμφωνώ κατ΄ αρχήν στο άνοιγμα των επαγγελμάτων καθώς είμαι άνεργος και πιθανόν να απασχολήθω στο συγκεκριμένο κλάδο. Είναι θετικό ότι θα μπορούν και φυσικά πρόσωπα να πάρουν μια άδεια συμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Όμως ειλικρινα σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για όλους όσουν έχουν πάρει άδεια τα τελευταία 7 τουλάχιστον χρόνια γιατί είναι επι το πλείστον νέα παιδιά που δυστυχώς έχουν βάλει υποθήκη τα σπίτια τους και συνεπώς το μέλλον τους. Καλό θα ήταν να βρεθεί μια μέση όδος ώστε να μην καταστραφεί κανένας. Τα φορολογικά μέτρα δεν είναι αρκετά αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 22:39 | Γιαννης Γιαννοπουλος

  θα πρεπη επισηςνα δυναται η δυνατοτητα να εντασσονται και η εταιριες του παροντος που συστηνουν κατοχοι (ειδικης αδειας εργασιας ΤΑΧΙ)σε ισχυς στο καθεστος των αναπτυξιακων νομων και επιχειρισιακων προγραμματων αφου η κατοχοι αυτη εργαζονται η εργαστηκαν ταχι σταδιακα ειτε σαν ιδιοκτητες ειτε σαν εργαζομενων οδηγων που εχουν συνολικη ασφαλιση ΤΣΑ ΙΚΑ 5 χρονια ανεξαρτητου διαστηματος εργασιας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 21:24 | Γιώργος Νικολόπουλος

  Να συνδυαστεί με της προτάσεις του άρθρου 3 , αρθρου 4 και άρθρου 8,
  (*Αρθρο 3: Να ενσωματωθεί μαζί με τον υπάρχοντα Νόμο 3109/2003 άρθρο 6 περί ανώνυμων Εταιριών και να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή όλων των ιδιοκτητών που υπάρχουν μέχρι σήμερα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και κληρονομικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με μικρότερα ποσοστά.)
  (*Αρθρο 4: Όλοι οι ιδιοκτήτες που υπάρχουν σήμερα και οι κληρονομήσαντες να παραμείνουν ιδιοκτησιακά όπως είναι σήμερα, αλλά υποχρεωτικά θα ενταχθούν σε Εταιρία η Συνεταιρισμό βλέπε: Άρθρο 3 παράγ. 1 , Ν.3109/2003 άρθρ. 6 και όσα δεν είναι ενταγμένα να ενταχθούν άμεσα εντός 3 μηνών υποχρεωτικά . Μετά την εγγραφή όλων στις υπάρχουσες εταιρίες ή συνεταιρισμούς πολλοί άνθρωποι που είναι πλησίον της σύνταξης , να μπορούν να τα μεταβιβάσουν στο παιδί τους , άλλοι τα έχουν από κληρονομιά τα οποία και έχουν χρυσοπληρώσει).
  (*Άρθρο 8 παράγ. 1 περίπτωση β, εδάφιο (ι) : για όσους έχουν ολόκληρο 100% της αδείας και θέλουν να αποχωρήσουν να μην μπούνε καθόλου στην Εταιρία η το Συνεταιρισμό να αποζημιωθούν από την οικία περιφέρεια με το ποσό των 100,000€. Εάν θέλουν να παραμείνουν λόγο σύνταξης έως 5 χρόνια να αποζημιωθούν με το 80% εάν θέλουν να το παραχωρήσουν στο παιδί τους να μπορούν να το κάνουν και θα αναλάβει το παιδί τους όλες τις υποχρεώσεις. Περίπτωση Α΄ & Β΄ εδάφιο (ι) να τύχουν μιας ευνοϊκής μεταβατικής περιόδου από 5 – 10 χρόνια για το καλό όλων.)

  κ. Υπουργέ σκοπός μας θα πρέπει να είναι η ενότητα και όχι ο διχασμός .
  Αναγνωρίστε τα διαχρονικά λάθη του κράτους κ. Υπουργέ και μην πετάτε χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο, δεν τους καταστρέφετε μόνο οικονομικά όσο ηθικά, ελάτε στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων που επί 30 χρόνια παλεύουν στο τιμόνι . Σκεφτείτε τα όνειρα που έχουν πλάσει όλα αυτά τα χρόνια , φτιάξανε οικογένεια , μεγαλώσανε παιδιά , χρεωθήκανε , άλλοι τα ξεχρεώσανε , άλλοι τα χρωστάνε ακόμη , άλλοι με το φεύγω της ζωής τους , ήθελαν να τα παραχωρήσουν στα παιδιά τους και έρχεται τώρα ένα απρόσωπο νομοθέτημα και τους πετάει στο δρόμο εν μια νυχτή;
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; Μιας Ευνομούμενης πολιτείας;
  Τι θα πει σε έξη μήνες κ. Υπουργέ να παραδώσουμε τις άδειες; Με τόση ευκολία να παραδώσουμε τους κόπους μιας Ζωής ; Δώστε τουλάχιστον ένα μεταβατικό στάδιο 5 – 7 χρόνια, εφαρμόστε και το Νόμο 3109 περί συνεταιρισμών και υποχρεώστε τη συμμετοχή όλως σε αυτούς όπως σήμερα γίνεται με τα ραδιοταξί που έχουν ιδρύσει εταιρίες και συνεταιρισμούς Π.Ε.
  ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ.
  Ένα να γνωρίζετε ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι δεμένοι με το αυτοκίνητο που έχουν , είναι η ζωή τους…
  Μην τους την αφαιρείται έτσι βάναυσα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2011, 18:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ__Η

  ΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ ΑΠΌ ΑΝΗΛΙΚΟ.
  Συμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 4278/62 και του Ν.Δ 1061/71 έχουν γίνει κάτοχοι ΕΔΧ αυτοκινήτων ανήλικοι, λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς.
  Σύφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και των νόμων περί Α.Ε και ΕΠΕ, τα ανήλικα μπορούν να συστήσουν εταιρεία;
  Παρακαλώ να το εξετάσετε γιατί ισως υπάρξουν σοβαρά προβλήματα κατα την εφαρμογή του νόμου.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 20:23 | Καγιάς Ιωάννης

  Πρόταση:
  Την ένταξη όχι μόνο των εταιριών στο ΕΣΠΑ αλλά και των εργαζόμενων οδηγών ταξί εγγεγραμμένων στα ανάλογα ασφαλίστηκα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), οι οποίοι προτιμούν μια μονοπρόσωπη επιχείρηση.
  Χρονικό όριο εγγεγραμμένων στα ασφαλίστηκα ταμεία προτεινόμενο τα τρία έτη, αναφέρομε στους εργαζόμενους οδηγούς ταξί που επιλέγουν την συνεχόμενη ροΐ επιβίβασης πελατών (πολεμιστές).
  Πάντα βεβαίως με μια δικλίδα ασφαλείας ως προς την καταχρηστική μεταχείριση της επιδότησης από ορισμένους επιτήδειους, που ενδεχομένως να το επιχειρήσουν.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 22:20 | Γιαννης Γιαννοπουλος

  θα πρεπη να δωθη η δυνατοτητα σε ολες της εταιριες ΑΕ ΕΠΕ του παροντος που δεν εχουν εστω εναν μετοχο οδηγο ταχι κτλ την υπαγωγητους στης διαταξης του αναπτυξιακου νομου και στα επειχειρησιακα προγραμματα οπως σωστα προβλεπη ο νομος 3887/2010 των εμπορευματικων μεταφορων!!!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:54 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει ο φορολογούμενος πολίτης να καλύψει την φούσκα των αδειών ταξί που ελέω πολιτικής αβελτηρίας διοκγώθηκε την τελευταία 15ετία ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι αργά ή γρήγορα (λόγω ΕΕ) θα «άνοιγε» το επάγγελμα;

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 01:42 | ΛΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ποιά χρηματοδότηση; Θα δώσουν λέει 50.000.000 ευρώ για ταξιτζήδες από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σιγά το ποσόν!! Αν το διαιρέσεις παραδείγματος χάριν με 30.000 ταξιτζήδες θα παίρνει έκαστος 1666 ευρώ!!!!! Όλα γίνονται για να κερδίσουν «μαύρο» χρήμα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Θα χάσουν που θα χάσουν τις εκλογές και … ό,τι αρπάξουν. Φυλακή γνωρίζουν οτι είναι σχεδόν αδύνατον να πάνε και … χορεύουν καλά. Αναρωτιέμαι … πού είναι άραγε η έκθεση βιωσιμότητας των όσων προωθεί ο κατά τα άλλα αξιότιμος υπουργός; Οι παλαιοί έλεγαν 10 φορές μέτρα και μια κόψε. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για αυτούς.Εαν νομίζει οτι έχει δίκαιο ο κύριος υπουργός …. είναι πολύ απλό. Να μας παρουσιάσει άλλες χώρες όπου λειτούργησε το σύστημα (αυτό που προωθεί) επί σειρά ετών με επιτυχία. Επίσης να ανοίξει το κρατικό ταμείο και να δώσει σε κάθε άδεια ολόκληρη που δημεύει τουλάχιστον 130.000 ευρώ, και αντιστοίχως τα μισά για μισή άδεια, (χωρίς να υπολογίζω το όχημα). Αλλά θελει με «ξένα κόλυβα να κάνει μνημόσυνο»!!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 23:58 | nikos

  Οι σημερινοί συνταξιούχοι κάτοχοι άδειας ΤΑΞΙ που από αυτήν ζουν σήμερα, πρέπει και αυτοί να μπορούν να συστήσουν εταιρεία ή έστω να είναι μέτοχοι σε αυτές εισφέροντας την άδεια. Γενικό σχόλιο οι διεστραμένες νομικές διατυπώσει που για να ξέρεις αν θα έχεις το δικαίωμα η όχι πρέπει να αντρέξεις σε Π.Δ. και που αυτό είναι ασαφές και που θα πρέπει να έχει δικηγόρους για να στο ερμηνέυσουν πρέπει να σταματήσει κάποτε. Σαφής διατυπώσεις και δεσμεύσεις.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 09:12 | Μανολης Χαριτακης

  Τι σημαινει ο ορος»Οι κάτοχοι ιδανικών μεριδίων άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου»?
  Τι ακριβως γινεται με αυτους που κατέχουν 1/2 η 1/4 της αδειας?
  Ευχαριστω

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 03:45 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Σε όλες τις προηγούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για την σύσταση εταιρειών από φυσικά πρόσωπα οδηγούς ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους ταξί ή οποιονδήποτε τρίτο. Γιατί να εντάσσονται μόνον οι εταιρείες που θα δημιουργηθούν απ’ τους ήδη υπάρχοντες συνεταιρισμούς και τους ήδη ιδιοκτήτες ταξί σε αναπτυξιακούς νόμος κι ευρωπαϊκά προγράμματα;;;Γιατί οι μέτοχοι των υπό σύσταση εταιρειών που σήμερα είναι οδηγοί υπάλληλοι ταξί θα πρέπει να έχουν «πενταετή εργασιακή σχέση ως οδηγων ΕΔΧ αυτοκινήτων εντός των τελευταίων 10 ετών» για να ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους κι ευρωπαϊκά προγράμματα;;; Δηλαδή αν κάποιος μέτοχος μιας εταιρείας έχει γενικά πενταετή εργασιακή σχέση ως οδηγός υπάλληλος ταξί αλλά όχι μέσα στην τελευταία δεκαετία ή αν δεν έχει πενταετή εργασιακή σχέση οδηγού υπαλλήλου η εταιρεία θ’ αποκλείεται από τους αναπτυξιακούς νόμους και τα ευρωπαϊκά προγράμματα;;; Οι νέοι επαγγελματίες που θα θελήσουν να εισέλθουν στον κλάδο των ταξί θ’ αποκλειστούν από κάθε αναπτυξιακό νόμο κι ευρωπαϊκό πρόγραμμα;;;
  Τι είδους διακρίσεις είναι πάλι αυτές;;;Δεν είναι παραλογισμός να δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να συστήσει εταιρεία αλλά να τον αποκλείεις από τους αναπτυξιακούς νόμους και τα ευρωπαϊκά προγράμματα;;; Είναι σαν να του λες να μην γίνει καθόλου μέτοχος σε κάποια εταιρεία παρά μόνον υπάλληλός της ή αν γίνει τόσο αυτός όσο και οι άλλοι μέτοχοι της εταιρείας του, θα πρέπει να βρούνε όλοι μαζί τα κεφάλαια μόνοι τους, όταν κάποιοι άλλοι θα χρηματοδοτούνται απλόχερα απ’ το ελληνικό κράτος και τα ευρωπαϊκά προγράμματα!!!
  Αυτή κι αν είναι μια διάταξη που αναγνωρίζει και διακρίνει πολίτες «διαφορετικών ταχυτήτων και κατηγοριών»!!!