Άρθρο 6 Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ – Όργανα και Εξαρτήματα -Εξωτερικές ενδείξεις – Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ

1.  Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO V.

2. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ απαιτείται αυτά να:

α. Διαθέτουν έως εννέα  (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.

β. Είναι εφοδιασμένα με συστήματα κλιματισμού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

γ. Είναι εφοδιασμένα με δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα καυσαερίων σε ισχύ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν αναγκαίως:

α. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, της παρόχου των υπηρεσιών εταιρείας, του οδηγού (ονοματεπώνυμο, αριθμό ειδικής άδειας αυτού) και τα ενδεικτικά τιμολόγιά της που έχει αναρτήσει στο διαδύκτιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

β. Τον Κανονισμό λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων .

4. Οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εφαρμόζονται για όσα θέμα δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό.

5. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών. Το όριο απόσυρσης υπολογίζεται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας.

6. Eπιπλέον ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισμός της κατηγορία των ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτων αυτών  μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται άπαξ εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τεχνικά χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

  • 12 Σεπτεμβρίου 2011, 00:12 | ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΛΑΣ

    Δηλαδή ο νόμος θα απορρίπτει π.χ. το Renault Traffic Passenger που είναι best seller σε όλη την Ευρώπη σαν 9θέσιο, επειδή είναι (ακόμα) τεχνολογίας Euro4??? (Βλ. http://www.renault.com.gr/cars/newtraficpassenger/specifications.html)

    Αν θέλουμε τον ανταγωνισμό ας επιλέξει ο νομοθέτης να πρωτοπορήσει σε άλλα πράγματα (π.χ. αερόσακους, ζώνες κλπ.).

    Επιπλέον, η απόσυρση από την κυκλοφορία ελπίζω να αφορά την άδεια σαν ΕΙΔΜΙΣΘ και όχι την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας και αναγκαστική απόσυρση του π.χ. μετά από μεταβίβαση σε ιδιώτη. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα εκτοξευθεί καθώς το κόστος απόσβεσης του αυτοκινήτου θα είναι πολύ μεγαλύτερο, αφού δεν θα έχει καμμία υπολειμματική αξία στο τέλος της ζωής του.

  • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 08:09 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΟΥΡΟΣ

    ΣΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΕΙΔΜΙΣΘ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΧ/ΜΕΝΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΗ EURO 4 & ΑΝΩ.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ..