Άρθρο 14 Παρατηρητήριο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται επταμελής επιστημονική επιτροπή, με τίτλο Παρατηρητήριο Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων και ΜΔΧ, που έχει αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μελέτη των πάσης φύσεως στοιχείων που κατέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, αναφορικά με τις συνθήκες αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού (προστασία από μονοπώλια, ολιγοπώλια), τις περιβαλλοντικές και οδικές συνθήκες από τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια και Διοικητική Ενότητα σε συνδυασμό με προκύπτουσες κοινωνικές ανάγκες, καθώς και την υποβολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον Ιανουάριο εκάστου έτους προτάσεων για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, ιδίως ρύθμιση ροής εκδόσεως νέων αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων, προς εξυπηρέτηση δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος. Το Παρατηρητήριο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος υποχρεούται εντός εξαμήνου από την συγκρότησή του να υποβάλλει σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικές προτάσεις.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 3ετή θητεία. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήμονες και πρόσωπα υψηλού κύρους. Γραμματειακή υποστήριξη στο Παρατηρητήριο παρέχεται από την αρμόδια για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα Διεύθυνση του ίδιου Υπουργείου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Παρατηρητηρίου και κάθε σχετικό με αυτή θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις αμοιβές αντίστοιχων οργάνων του Δημοσίου.

4. Η οργάνωση της λειτουργίας του Παρατηρητήριου και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται με την ως άνω απόφαση του Υπουργού.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 20:42 | Γιώργος Νικολόπουλος

  Παρατηρητήριο Ε.Δ.Χ. παράγ. 1 να συγκροτηθεί και να παρακολουθεί όλη την εξέλιξη της μεταβατικής περιόδου ότι όλα τα αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. είναι ενταγμένα σε Εταιρίες ή σε Συνεταιρισμούς . Επίσης θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα διότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 • Nα προστεθεί:
  Στο παρατηρητήριο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος καταναλωτών, οριζόμενος από την Γ.Γ. Καταναλωτή με τις εκάστοτε διαδικασίες επιλογής των εκπροσωπήσεων των καταναλωτών

  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2011, 20:34 | ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Γιατί η επιτροπή παρατηρητηρίου δεν ορίζεται τώρα ώστε να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα εάν υπαρκούν τα σημερινά ταξί και τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στο χώρο τον ταξί αλλά πρέπει να οριστεί σε εξι μήνες όπου η αγορά θα γεμίσει ανεξέλεγκτα ταξι και δεν θα μπορεί να τα ελέγξει?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:05 | Δρ Γεώγριος Γιαννιτσιώτης

  Γιατί πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή και δεν ανατίθεται η αρμοδιότητα στην καθ’υλην αρμοδία Επιτροπή Ανταγωνισμού;;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:05 | ΛΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 14
  Παράγραφος 2: Η πλέον «κακή» παράγραφος που ορίζει:
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τα μέλη, ορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 3ετή θητεία. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήμονες και πρόσωπα υψηλού κύρους. Γραμματειακή υποστήριξη στο Παρατηρητήριο παρέχεται από την αρμόδια για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα Διεύθυνση του ίδιου Υπουργείου.
  Κανονικά πρέπει η επιτροπή αυτή να εκλέγεται με αδιάβλητο τρόπο μεταξύ αξιόλογων επιστημόνων και όχι να την ορίζει ο υπουργός. Όταν την ορίζει ανέντιμος υπουργός ο οποίος επιδιώκοντας να πάρει «φακελάκι» από επιχειρηματίες εξωτερικού ή εσωτερικού, θα «φροντίσει» η επιτροπή να βγάλει απόφαση ότι χρειαζόμαστε ακόμη 1000 άδειες ταξί στο λεκανοπέδιο Αττικής. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν την δουλειά τους δίδοντας και το σχετικό «φακελάκι». Οι μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. ιδιοκτητών ταξί θα πέσουν σε βαθιά ύφεση και καλό αποτέλεσμα δεν θα έχουν.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:55 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

  Η επιστημονική επιτροπή με τίτλo «παρατηρητήριο ΕΔΧ» θα πρέπει να έχει αντίστοιχη επιτροπή σε όλες τις έδρες των Περιφερειών της χώρας, ώστε να υπάρχουν αντικειμενικά αποτελέσματα.
  Η επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει τα ακόλουθα απαραίτητα δεδομένα τεκμηρίωσης :
  α. Υφιστάμενο οδικό δίκτυο δράσης ανά έδρα
  β. Υφιστάμενες ανάγκες και τάσεις μετακίνησης πλήθους δυνητικών χρηστών
  γ. Υφιστάμενο δίκτυο Μ.Μ.Μ. (ΚΤΕΛ, Αστικά, Δημοτική συγκοινωνία, Μέσα σταθερής τροχιάς) και εξέλιξη του
  δ. Ο αριθμός των υπαρχόντων ταξί της έδρας
  ε. Τα κυκλοφορούντα Ι.Χ.
  στ. Λοιπές επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων (τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., ενοικιαζόμενα Ι.Χ., Ι.Χ. λεωφορεία ξενοδοχείων και λοιπών επιχειρήσεων κλπ)
  ζ. Βαθμός εποχικότητας χρήσης Ε.Δ.Χ.
  η. Τοπικό κατά κεφαλήν εισόδημα βάση κύριου τομέα παραγωγής της έδρας (πρωτογενής, δευτερογενής ή τριτογενής τομέας)

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 15:21 | Κώστας Ρουμελιώτης

  Εγω θα πρότεινα να κατεβαίνει μια φορά τον μήνα ο ίδιος ο Υπουργός, να δουλευει 12 και 14 ωρες συνεχόμενες να βλέπει την δουλειά και τα λεφτά που απομένουν σε έναν ιδιοκτήτη ταξί στο τέλος της ημέρας.
  Σίγουρα θα βρεθούν πολλοί συνάδελφοι να του παραχωρήσουν την θέση τους…
  Στους 6 μήνες, η Αθήνα θα έχει πήξει στα ταξί και ο κλάδος θα έχει καταστραφεί, τι θα γίνει τότε? Θα ανακαλέσετε τις άδειες που εκδώσατε? Και αν ναι, απο ποιους? Απο τους επαγγελματίες που δημέυσατε τις άδειες που χρυσοπλήρωσαν και ίσως τις χρωστάνε ακόμη, ή απο τον μεγαλοεπιχερηματία που θα έχει βγάλει χιλιάδες νέες άδειες και θα έχει να δουλέυουν Πακιστανούς και οι Βούλγαρους?

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 07:59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΔΕΙΕς ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΑΞΙ Η ΑΘΗΝΑ.ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 01:28 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Στην επιτροπή του παρατηρητήριου θα πρέπει εκτός από τους επιστήμονες να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των οδηγών ταξί, τόσο των ιδιοκτητών όσο και των οδηγών υπαλλήλων με πρόταση των αντίστοιχων συνδικαλιστικών τους φορέων, μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργού. Σε περίπτωση που αυτοί οι φορείς δεν απαντήσουν στην σχετική πρόσκληση, να ορίζονται από τον Υπουργό, πρόσωπα με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των ταξί.