Άρθρο 2 Γενικοί ορισμοί

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

1.- Παροχή υπηρεσιών στο κοινό με επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), συνιστά η μεταφορά με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα προσώπων με τις αποσκευές τους έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε κανονιστικώς είτε ελευθέρως από τους συμβαλλομένους.

2.- Παροχή υπηρεσιών στο κοινό με μοτοσυκλέτα δημόσιας χρήσης (Μ.Δ.Χ.), συνιστά η μεταφορά με μοτοσυκλέτα Δ.Χ. προσώπου, χωρίς αποσκευές, έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται, ελευθέρως από τους συμβαλλομένους.

3.Πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών – ιδιοκτήτης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή/και μοτοσυκλετών είναι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονοπρόσωπες, που συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και έχουν, ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με τουλάχιστον, ένα (1) τέτοιο, αυτοκίνητο (Ε.Δ.Χ.) ή δύο (2) μοτοσυκλέτες Δ.Χ. της κυριότητάς τους ή τα οποία έχουν αγοράσει ή νομίμως κατέχουν με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος ή με χρηματοδοτική μίσθωση.

4.- Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα (Ε.Δ.Χ.): είναι τα αυτοκίνητα που έχουν εκ κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού, προορίζονται δε να μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους.

5.- Μοτοσυκλέτες δημόσιας χρήσης (Μ.Δ.Χ.): είναι οι μοτοσυκλέτες που έχουν εκ κατασκευής τουλάχιστον δύο (2) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και προορίζονται να μεταφέρουν επιβάτες.

6.- Κατηγορίες Ε.Δ.Χ.: Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα διακρίνονται σε: α) πέντε (5) θέσεων με μετρητή (ΤΑΞΙ) και β) μέχρι εννέα (9) θέσεων (ειδικής μίσθωσης -ΕΙΔΜΙΣΘ).

7.- Οδηγοί  Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Δ.Χ.:

Το φυσικό πρόσωπο, προστηθείς από την εταιρεία – ιδιοκτήτρια του οχήματος ή της μοτοσυκλέτας, που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του/της, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις του παρόντος και τους κανονισμούς λειτουργίας των (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών Δ.Χ.

8.- Ειδικό Σήμα Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες Δ.Χ.:

Ειδικό έντυπο (σήμα) επικόλλησης σε κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα Δ.Χ., βεβαιωτικό της νόμιμης λειτουργίας της εταιρείας παροχής υπηρεσιών  μεταφοράς επιβατών για ορισμένη χρονική περίοδο, το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές.

9. – Διαδρομή:

Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας Δ.Χ. προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του οριζόμενου κανονιστικώς κομίστρου ή του συμφωνημένου, αναλόγως της κατηγορίας του Ε.Δ.Χ., του συμφωνημένου δε για τις Μ.Δ.Χ., με το οποία παρέχεται η υπηρεσία μεταφοράς.

10.- Έναρξη – Τέλος διαδρομής: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή της Μοτοσυκλέτας Δ.Χ. προκειμένου να υπολογίζεται το κόμιστρο ή το αντάλλαγμα της παρεχόμενης υπηρεσίας προσδιορίζονται ως εξής:

Α.- Για τα ΕΔΧ – ΤΑΞΙ και το κόμιστρο διαδρομής.

(1).Έναρξη διαδρομής είναι :

α) Η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν αυτό βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του, σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη.

β) Η επιβίβαση του επιβάτη γίνεται μέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Εάν ο επιβάτης βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η εκκίνηση του Ε.Δ.Χ, αυτοκινήτου για την παραλαβή του επιβάτη, θα γίνει από τα διοικητικά όρια της έδρας του με τελικό προορισμό του επιβάτη την έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

(2). Τέλος διαδρομής είναι η αποβίβαση του επιβάτη.

Β.- Για τα ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες Δ.Χ. η εκκίνηση, το τέλος της διαδρομής, το αντάλλαγμα ή ο υπολογισμός του ανταλλάγματος και όλα τα σχετικά θέματα κατά τα ελευθέρως και εγγράφως συμφωνηθέντα από τους συμβαλλομένους, ελλείψει δε έγγραφης ειδικότερης συμφωνίας, με βάση τους αναρτημένους στο διαδίκτυο όρους του τιμοκαταλόγου της παρόχου.

11.Προμίσθωση ΕΔΧ αυτοκινήτων-ΤΑΞΙ: Η εκ των προτέρων μίσθωση ΤΑΞΙ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είτε εκτός των ορίων αυτής και με σημείο αποβίβασης, αποκλειστικά, εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

12. Ταξίμετρο είναι η συσκευή των ΤΑΞΙ που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το προς πληρωμή χρηματικό ποσό, εκτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά και οι οποίες αποτυπώνονται, ευκρινώς, σε πινακίδα παραπλεύρως αυτής.

13. Έδρα Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Δ.Χ.:

α) ΤΑΞΙ: Η διοικητική περιφέρεια της χώρας, για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. Αν η έδρα ανήκει σε ενιαία διοικητική μονάδα (ενιαία έδρα) του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, ως έδρα νοείται η ενιαία αυτή έδρα ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας.

β) ΕΙΔΜΙΣΘ και Μ.Δ.Χ.: Ως έδρα για την οποία δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας νοείται, ενιαία, η  ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 10:15 | Ελένη Β.

  @ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ.
  θα ήθελα να μου πεί ο πρώην συνάδελφός τι θα έκανε τώρα που θέλει το κράτος να δημεύσεις τις περιουσίες μας. Εσεί το πούλησες και πήρες χρήματα το 2001. Τώρα τι θα έκανες? θα συμφωνούσες πάλι στο άνοιγμα και να σου πάρουνε την περιουσία με το έτσι θέλω??? Ντροπή σου να μιλάς έτσι. Το νομοσχέδιο είναι άκρως αντισυνταγματικό και παράνομο. Οι άδειες έχουνε αγοραστεί καθόλα νόμιμα με συμβολαιογραφική πράξη που κατατέθηκε στην εφορία και πληρώθηκαν ΟΛΟΙ οι φόροι και οι υπεραξίες. Εδώ δέν έχουνε δημεύσει περιουσίες ανθρώπων που καρπωθήκανε μίζες εκατομμυρίων ζημιώνοντας το κράτος, οπως και δέν πληρώθηκαν προστίματα σε ακίνητα που χτίστηκαν παράνομα σε δασικές εκτάσεις και αιγιαλούς και φυσικά όλα αυτά με την ανοχή του κράτους και έρχονται τώρα να δημεύσουνε κάτι που αγοράστηκε ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ με το έτσι θέλω!!!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 21:35 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ!

  ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΝ ΠΑΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΥΛΗΣΑ ΤΟ 2001 ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΒΕΡΕΛΗ!!ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ!!ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΤΑΧΙΝΤΖΗΣ!!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 21:23 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ!

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ!!ΠΟΥΛΗΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟ ΤΑΧΙ ΜΟΥ 50% ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΥ ΤΟ 2001 ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ) ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΩΡΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ!!ΟΜΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΧ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ- ΚΤΛ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 20:31 | Γιώργος Νικολόπουλος

  Παράγ. 7: Ο οδηγός σαν φυσικό πρόσωπο που θα προστηθεί από την εταιρία η τον ιδιοκτήτη του οχήματος να είναι σε όλα υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία όπως καθορίζονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων .

 • πίστευα ότι θα ήταν ένα απλό κατανοητό νομοσχέδιο για να το καταλάβει και ο τελευταίως πωλητής σχετικά με τα ΤΑΧΙ που τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν. αυτό είναι ένα νέο ταλαίπωρο νομοσχέδιο..

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 21:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.
  Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά το άρθρο 2 θα παρατηρήσει ότι απουσιάζει ο ορισμός της ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ και αναφέρομαι βέβαια μόνο στα ΕΔΧ αυτοκίνητα ΤΑΞΙ για τα οποία θα συνεχίσει να υπολογίζεται το κόμιστρο με το ταξίμετρο και ανα χιλιόμετρο που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Εφόσον δεν δίνεται ο ορισμός αυτός θα πρέπει λογικά να υπάρχει ένα τιμολόγιο (ταρίφα) και όχι δύο όπως το παρελθόν, ή μήπως εκ παραδρομής δεν εισάγεται η έννοια της περιμετρικής ζώνης;

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 03:25 | ΜΑΙΡΗ

  Θα ηθελα να ρωτησω για ολους εμας που εχουμε παρει τοκοχρεωλυτικο δανειο για την αγορα αδειας ταξι,τι προστασια εχουμε απο την κυβερνηση?το ξερετε οτι με την οικονομικη κριση που υπαρχει δεν τα βγαζουμε περα?και θα χειροτερεψει ακομα η κατασταση με τα διπλα ταξι σε αριθμο στην Αθηνα?εχουμε υπογραψει για 15 χρονια αποπληρωμη δανειων και κανεις δεν μας ειπε πριν χρονια οτι το επαγγελμα θα απελευθερωθει…….Πως θα ανταπελξεθουμε στις πληρωμες μας?Δεν θελουμε να μας παρουν τα σπιτια μας……Τουλαχιστον βοηθηστε ολους εμας που ειμαστε με δανεια..γιατι εμας δεν μας χαρισε κανεις τιποτα.
  Οταν τις αδειες τις κανετε μη μεταβιβασιμες-εμας ποιος θα μας αποζημιωσει για τις πληρωμες μας..Γιατι εμεις που υπογραφαμε συμβασεις δανειων μπορει να μην ξεραμε-ομως οι τραπεζες ηξεραν τι θα γινει σε λιγα χρονια.Ποιος λοιπον θα μας προστατεψει τωρα που ειμαστε κατεστραμενοι με οικογενεια και παιδια?

  {Συγνωμη ισως εδω που κανω το σχολιο μου να μην ειναι το ακριβες σημειο που θα επρεπε να το γραψω,αλλα δεν ηξερα που ακριβως να το γραψω}

  Σας ευχαριστω πολυ και θα ηθελα μια απαντηση σας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.
  Πιστεύω ότι το νέο όχημα δημόσιας χρήσης (ΜΔΧ), που με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγεται στην κυκλοφορία, δεν θα αποδώσει τα προσδοκόμενα για πολλούς λόγους. Ο φόβος των επιβατών για την ασφάλεια τους, οι καιρικές συνθήκες, η χρήση κράνους που έχουν επισημάνει και άλλοι κλπ.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13.
  Στην παράγραφο 13 αναγράφεται ότι έδρα του ΕΔΧ αυτοκινήτου ΤΑΞΙ είναι η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ της χώρας, για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτ/του.
  Όμως στο Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) δεν υπάρχει πουθενά ο όρος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ.
  Αντίθετα στο άρθρο 15 § 1 δίνεται ο ορισμός της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ και συγκεκριμένα ότι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ νοείται ο ‘Καλλικρατικός» δήμος. Προφανώς στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 εχει γραφεί εκ παραδρομής Διοικητική Περιφέρεια αντί Διοικητική Μονάδα οπότε πρέπει να διορθωθεί, εκτός και αν με τον όρο Διοικητική περιφέρεια ενοείται κάτι άλλο που θα πρέπει να διευκρινιστεί.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:48 | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

  Εφόσον δοθούν άδειες 9 θέσεων σε εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό, πρέπει για λόγους υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ΕΔΧ, να δοθούν 7-9 θέσια οχήματα και στα Ταξί. Άλλωστε και στην Ε.Ε. κυκλοφορούν 7-9θέσια Ταξί. Η δε έδρα των ειδικών αυτών οχημάτων, εφόσον είναι ολόκληρη η Ελλάδα θα ανταγωνίζονται αναξιοπρεπώς τα Ταξί κάθε έδρας, ιδιαίτερα τουριστικής, αφού οι επιχειρήσεις τους θα τα οδηγούν σε χώρους όπου θα λυμαίνονται ΕΠΟΧΙΑΚΑ το έργο των τοπικών ταξί.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 22:11 | ΛΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 2.
  Παράγραφος 2 : Χωρίς λογική ορίζει ότι :
  Παροχή υπηρεσιών στο κοινό με μοτοσυκλέτα δημόσιας χρήσης (Μ.Δ.Χ.), συνιστά η μεταφορά με μοτοσυκλέτα Δ.Χ. προσώπου, χωρίς αποσκευές, έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται, ελευθέρως από τους συμβαλλομένους.
  Με ποιόν τρόπο θα διασφαλίζεται ο πελάτης; Θα κουβαλάει και το κράνος του; Θα πληρώνει ΦΠΑ παίρνοντας διάτρητη απόδειξη; Το «κόμιστρο» θα είναι λογικό ή παράλογο; Μήπως θα είναι προϊόν ανάγκης και εκμετάλλευσης;
  Παράγραφος 3 : Ορίζει :
  Πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών – ιδιοκτήτης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή/και μοτοσυκλετών είναι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονοπρόσωπες, που συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και έχουν, ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών με τουλάχιστον, ένα (1) τέτοιο, αυτοκίνητο (Ε.Δ.Χ.) ή δύο (2) μοτοσυκλέτες Δ.Χ. της κυριότητάς τους ή τα οποία έχουν αγοράσει ή νομίμως κατέχουν με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος ή με χρηματοδοτική μίσθωση.
  Είναι παράλογο να είναι μόνος του ιδιοκτήτης ταξί και να τον υποχρεώνουν να συστήσει «μονοπρόσωπη» Ε.Π.Ε. για να εφαρμόσει τον παραλογισμό αυτόν.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 14:33 | kapa

  ο καιρός με τις διπλες και τριπλες ταρίφες τελειωσε. σαν δεν ντρέπονται οι ταξιτζηδες. Ελάχιστοι οι επαγγελματίες που προσφέρουν καλές υπηρεσίες. όλοι οι υπολοιποι το μονο που σκέφτονται είναι πως να κοροϊδεψουν τον κοσμακι.
  Επιτελους τελος!! Να μπει μια σειρα. Να μαθουν επιτελους να σεβονται και το υπολοιπο συνολο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2011, 13:25 | gio

  ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΟ ΝΑ ΔΗΜΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΩ ΑΚΟΜΑ ΑΣΕ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΟΥΝΤΑΣ ΟΧΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΟΙ<>ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΝΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΒΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ???
  ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΧΙ ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ.
  ΤΟΥ ΡΕΠΠΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΛΟΓΙΚΗΣ.
  ΑΝΟΙΞΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΡΚΕΤΑ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 23:04 | antonis tzoidis

  παραγραφος 2 εδω ειναι να απορεις δηλαδη ποιος θα εργαστει πανω σε μια μοτο των χειμωνα 2)θα υπαρχουν 2κρανη το δευτερο θα αποστειρωνετε? Παραγραφος 13 ΕΔΡΕΣ. τα ΤΑΧΙ δεν ειναι χτισμενα σε ενα σημειο αρα θα μεταφερονται ολοι μαζι στο ποθητο σημειο με αποτελεσμα να γινετε ξερετε τι.Οσον αφορα τα ΕΙΔΜΙΣΘ αυτα γιατι να ειναι ελευθερα.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΤΟΣ και αν δεν ενδιαφερει.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 22:16 | Δημοσθένης Κίκκος

  Παροχή υπηρεσιών στο κοινό με μοτοσυκλέτα δημόσιας χρήσης (Μ.Δ.Χ.)καλή ως ιδέα αλλά από θέμα ασφάλειας και σε περίπτωση ατυχήματος; Είναι σίγουρα για το κοινωνικό καλό; Επιβεβλημένα πρέπει να διαθέτει και κράνος για τον επιβάτη. Το κράνος αυτό πρέπει να αποστειρώνετε; Υπάρχουν νοσήματα, δερματοπάθειες που μεταδίδονται με την άμεση επαφή. Εκτός και αν δε φοράνε κράνος.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 22:34 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Στην παράγραφο 13 δημιουργείται επίσης μια σοβαρή διάκριση ανάμεσα στα Ε.Δ.Χ. ταξί και στα ειδικών μισθώσεων.
  Στα μεν πρώτα ορίζεται ως έδρα ο Δήμος και στα δεύτερα δε ορίζεται ως έδρα ολόκληρη η επικράτεια. Αυτή η δεύτερη διάταξη σε συνδυασμό με το ελεύθερο κόμιστρο είναι σχεδόν βέβαιο πως θα δημιουργήσει φαινόμενα παρασυγκοινωνίας και κλοπής μεταφορικού έργου από άλλους κλάδους μεταφορών, όπως για παράδειγμα τα υπεραστικά λεωφορεία και τα τραίνα.
  Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων καθώς και την απάλειψη των όποιων διακρίσεων θα πρέπει να οριστεί ενιαία έδρα για όλων των ειδών τα Ε.Δ.Χ., που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια του Νομού και οι απαγορευτικές διατάξεις για τις μισθώσεις εκτός ορίων της έδρας που ισχύουν για τα Ε.Δ.Χ. ταξί, να ισχύουν και για τα ειδικών μισθώσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2011, 22:08 | Ματζαβίνος Μιχαήλ

  Στην παράγραφο τρία (3)ως πάροχος υπηρεσιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα πρέπει να οριστούν και τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις από τον νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Την αναγκαιότητα αυτή την εξήγησα νομίζω επαρκώς στο σχόλιό μου για το άρθρο ένα (1) του παρόντος.
  Στην παράγραφο εννέα (9) ορίζεται ότι «Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του οριζόμενου κανονιστικώς κομίστρου….κλπ», δημιουργώντας έτσι μια σαφέστατη διάκριση ανάμεσα στα Ε.Δ.Χ. ταξί και στα επονομαζόμενα ειδικών μισθώσεων, όπου στα μεν πρώτα θα καθορίζεται με κανονιστική απόφαση το αμοιβολόγιό τους (κόμιστρο) και στα μεν δεύτερα θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο.
  Πιστεύω ότι θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να ισχύουν τα ίδια πράγματα. Ή προκαθορισμένο με υπουργική απόφαση κόμιστρο (καταργώντας έτσι τον ελεύθερο ανταγωνισμό) ή ελεύθερα αμοιβολόγια (κόμιστρα), που θα καθορίζουν οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Για τυχόν αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, θα μπορούσε να προβλεφθεί το ανώτατο δυνατό κόμιστρο, με σχετική απόφαση και η κατάθεση των τιμοκαταλόγων τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει ο τιμοκατάλογος σε εμφανές για τον πελάτη σημείο του αυτοκινήτου.