1. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) σε αντιστοίχιση με το Ευρωπαϊκό σας βρίσκει σύμφωνους;

 • 23 Μαρτίου 2010, 15:29 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  http://www.ypepth.gr/el_ec_pagesss244.htm

 • 23 Μαρτίου 2010, 15:25 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Απαιτούμενα Προσόντα Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π)

  Προϋπόθεση για εκλογή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την εκλογή σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.

  Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) Τ.Ε.Ι. είναι ανάλογα με τη βαθμίδα τα ακόλουθα:

  Α. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
  α) Πέντε Τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
  β) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

  Β. Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
  α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
  β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

  Γ. Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
  α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου υψηλού επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
  β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.
  Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

  Δ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
  α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων, ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
  β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή.
  Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και εφαρμοστεί στην παραγωγή.

  Οι προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων, αντίστοιχα, για κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν ισχύουν προκειμένου για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή δεν είναι συνήθεις οι δημοσιεύσεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Τμημάτων, καθορίζονται για τις περιπτώσεις αυτές, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις Ε.Π. που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα και τις δημοσιεύσεις.

  Όπου γίνεται αναφορά σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

  Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

  Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

  Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.

  Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π)

  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
  β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.
  Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται.

 • 23 Μαρτίου 2010, 15:42 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Αποφάσεις ΣΤΕ υπέρ ανώτατων ΤΕΙ

  Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Προπομπός για την ισοτιμία των πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν συνταγματική την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ.

  Για πρώτη φορά, το ανώτατο δικαστήριο ερμήνευσε τις διατάξεις του νόμου 2916/2001 που αναβαθμίζει τα ΤΕΙ και δέχτηκε ότι το νέο νομοθετικό καθεστώς δεν προσκρούει στο άρθρο 16 του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση.

  Αν και οι αποφάσεις του Γ’ τμήματος (πρόεδρος ο Γ. Σταυρόπουλος) εκδόθηκαν με αφορμή προσφυγές καθηγητών των ΤΕΙ που θεωρούσαν ότι με την ανωτατοποίηση υποβαθμίστηκαν, αφού έγιναν αναπληρωτές καθηγητές στα νέα ΤΕΙ, μοιραία οι δικαστές οδηγήθηκαν και σε κρίση για τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων.

  «Με τη μετατροπή, δηλαδή την κατάργηση ανώτερων επαγγελματικών σχολών και την ταυτόχρονη ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο νομοθέτης κινείται εντός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ η σχετική ρύθμιση δεν αντίκειται στην, κατά το Σύνταγμα, διάκριση της ανώτατης από την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση», αποφάνθηκαν έξι μέλη του δικαστηρίου. Δέχτηκαν ότι σχολές ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να μετατρέπονται σε ΑΕΙ, εφόσον οργανώνονται από το νόμο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή ως ΝΠΔΔ πλήρως αυτοδιοικούμενα, με κύριο εκπαιδευτικό προσωπικό αυξημένων προσόντων και εφόσον έχουν ως αποστολή την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης και όχι εκπαίδευσης που προσομοιάζει προς αυτήν που παρέχουν τα ΑΕΙ.

  Μειοψήφησε ο σύμβουλος Ν. Σακελλαρίου, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ προσκρούει στο Σύνταγμα, δεδομένου ότι δεν είναι ανεκτή η μετατροπή και η αναβάπτιση των ΤΕΙ, από σχολές ανώτερης βαθμίδας, σε ΑΕΙ.

  Προηγήθηκε απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία είχε κρίνει αντισυνταγματικό το καθεστώς που ίσχυε πριν από το νόμο του 2001 και επιχειρούσε την εξομοίωση των επαγγελματικών προσόντων απόφοιτων ΤΕΙ με εκείνους των ΑΕΙ.

  Με τις νέες ρυθμίσεις, η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται πλέον από δύο παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, και τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα ΤΕΙ. Η διάρκεια σπουδών στα ΤΕΙ αυξήθηκε από 3 σε 4 χρόνια και το πτυχίο που χορηγείται δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια.

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 16/05/2003
  ———————————————————————

  Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

  Country: Greece
  Level: Πανεπιστημιακού Επιπέδου
  Recognized: Yes
  http://www.kysats.ac.cy/?page=applications&action=list_authorised_view&lang=gr&instID=33

  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά

  Country: Greece
  Level: Πανεπιστημιακού Επιπέδου
  Recognized: Yes
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece#University%20Education0
  http://www.ypepth.gr/el_ec_category31.htm
  http://www.ypepth.gr/el_ec_category131.htm
  THE STRUCTURE OF THE EDUCATION SYSTEM
  Public higher education is divided into Universities and Technological Education Institutes (TEI). Students are admitted to these Institutes according to their performance at national level examinations taking place at the second and third grade of Lykeio. Additionally, students are admitted to the Hellenic Open University upon the completion of the 22 year of age by drawing lots.
  http://www.ypepth.gr/en_ec_page1531.htm

  http://www.doatap.gr/gr/trito.php

  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Βάσει του Ν. 2916/2001, η δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διακρίνεται:

  Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, στην οποία ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην Ελληνική Επικράτεια λειτουργούν 20 Πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούνται από Σχολές, οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε Τμήματα και αυτά σε αντίστοιχους Τομείς.

  Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, στην οποία ανήκουν 14 Τ.Ε.Ι. σε όλη την Ελληνική επικράτεια, τα οποία διαιρούνται σε Σχολές, που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα Τμήματα. Στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση περιλάμβάνει και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

  Στην Τριτοβαθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήκει και η Ανώτερη Εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στη θρησκεία, στην τέχνη, στον τουρισμό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_EL_EN.pdf

  ΜΑΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
  http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=europe
  http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=gr

 • 23 Μαρτίου 2010, 13:34 | Δημητρελλος Νικόλαος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κυρία υπουργέ, η απάντηση στην ερώτηση σας με βρίσκει σύμφωνο αρκει να γίνει πραγματική αντιστοίχηση.
  Κυρία υπουργέ τα ΙΕΚ στο εξωτερικό ανηκουν στο επίπεδο 5 , στην Ελλαδα δεν ανήκουν σε κανένα επίπεδο της εκπαίδευσης γιατι πολύ απλα δεν είναι εκπαίδευση, είναι κατάρτιση.
  Πότε θα το λύσετε αυτό ή θα περιμένουμε να βρείτε ακρη στους τσακωμούς του ΤΕΕ και τον προεδρο όλων κυριο Αλαβάνο με τα κολλέγια και τα ΤΕΙ λες και το επάγγελμα ειναι ιδιοκτησία του, να ξερουμε ποιον θα ψηφίσουμε πάλι , πασοκ η αλαβάνο του ΤΕΕ ή ακόμα και τον πρύτανη τον «δεξιό» τον αξιότιμο κύριο Μουτζουρη που θυμήθηκε τις εποχές μαρριετας που κανανε οτι θέλανε.
  Αξιότιμη κυρία υπουργέ τακτοποιέιστε τα Διπλώματα ΙΕΚ ωστε να εχουν δικαίωμα στην εργασία με το πτυχίο όπως γίνεται παντού, όλα τα αλλα περριτευουν, ευχαριστω!

 • 23 Μαρτίου 2010, 11:26 | Βασίλης Ξενιτόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Δια βίου εκπαίδευση ? Ισως το πρώτο που έπρεπε να απασχολεί το Υπουργείο είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Πολίτη . Σταυρόλεξο δίχως λύση η επικοινωνία ! Αυτό με ώθησε να στείλω το μήνυμα σε άσχετο ίσως τομέα αλλά ελπίζοντας να ενημερωθεί Η Υπουργός για ένα θέμα που πλήττει την αξιοπρέπεια πολλών νέων ανθρώπων και που θα καθορίσει και το διαβόητο ανθρώπινο πρόσωπο της εξουσίας μακριά από απρόσωπη και ανάλγητη γραφειοκρατία . Το Ερώτημα : Με ποια λογική υποψήφιοι νέοι για πανελλαδικές εξετάσεις που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής και την κατέθεσαν εκπρόθεσμα δεν τους δίνετε το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ? Έχετε αναλογιστεί τους λόγους που δεν πρόλαβαν την προθεσμία ή δεν σας ενδιέφερε καθόλου ? Γνωρίζετε αν είχαν σοβαρούς λόγους υγείας ή οικονομικής ανέχειας ( εργάζονται )? Ποιο σοβαρό πρόβλημα τόσο ανυπερβλητο αναγκάζει το Υπουργείο να μην ανοίξει το σύστημα δηλώσεων και για τον περιορισμένο αυτό αριθμό ατόμων ? Αναλογιστήκατε τα όνειρα ποιών ανθρώπων διαχειρίζεστε έτσι γραφειοκρατικά ? Η Υπουργός είναι ενήμερη για τη συμπεριφορά σας αυτή σε νέους ανθρώπους που ναι μεν δεν τήρησαν μια προθεσμία, αλλά για λόγους σοβαρούς , αλλά τιμωρώντας τους με τη μη συμμετοχή τους εκπαιδεύεται δια βίου στην κρατική και απρόσωπη αναλγησία¨? Είαναι τελικά ασφαλέστερη λύση η προσφυγή σε ΜΜΕ για να δείξει ο κάθε υπεύθυνος πόσο ανθρώπινα μπορεί να αντιμετωπίσει τη νεολαία ? Ελπίζω να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι για το θέμα και να επανεξεταστει από τη Υπουργό , γιατί η διαδρομή της μέχρι σήμερα και ειδικά για όσους από εμάς την παρακολούθησαν από την αρχή στο ν.Κοζάνης άλλα προμηνύει αν ενημερωθεί για το θέμα αυτό . Ευχαριστώ και είμαστε έτοιμοι για μια Δια Βίου Εκπαίδευση με ΄θεμα την Ανθρώπινη συμπεριφορά της Κρατικής Εξουσίας απέναντι στον Πολίτη.

 • 23 Μαρτίου 2010, 10:05 | oikonomoy
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλημέρα, επειδή παρόλο που θεωρητικά όλοι εδω μέσα είναι ενήλικες, και το πρόβλημα όλων δεν είναι η γνώμμη του άλλου αλλά οι εκάστοτε δοικήσεις του ΥΠΕΠΘ που έντεχνα μεταβιβάζουν το πρόβλημα αλλού, θα πρότεινα να μην ξαναμπέιτε όλοι οι συνομιλιτές στην διαδικάσία να κατηγορείτε αναγνωρισμένα δικαιώματα των ΤΕΙ, η αξία ενός πτυχίου δεν έχει κάμμία απολύτως σχέση με το πόσα χρόνια κάνεις, μπορείς να συγκρίνεις ένα τρίχρονο βρεταννικό πανεπιστήμιο με ένα πεντάχρονο Ελληνικό, αυτό ειναι το λιγότερο για γέλια.

  Τα κλειστά επαγγέλματα θα ανοίξουν μετά απο πολλά χρόνια υποταγής των προηγούμενων κυβερνήσεων στις συντεχνίες μιας πολυ μικρής μερίδας πανεπιστημιακών, των εκπροσώπων επαγγελματικών συντεχνιακών συλλόγων (ΟΕΕ-ΤΕΕ), του κάθε ενός είχε συμφέρον να μην μπορώ να πιάσω δουλειά εγώ για να τρώει αυτός.
  Πλεον τα πτυχία βουλγαρίας , ιταλίας(τριχρονα), σλοβακίας κ.τ.λ. θα είναι νόμιμα με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και το μόνο πρόβλημα σας θα είναι τα ΤΕΙ, ΙΕΚ, κολλέγια.
  Τα ΤΕΙ γιατί σας αφαιρούν δικαιώματα και σας παίρνουν την δουλειά, ποιά δουλειά σας παίρνουν , εσεις τους την παιρνετε, με θεωρήτικα πτυχία πιου εχουν δικαιώματα σε 30 επαγγέλματα.
  Τα ΙΕΚ που ενώ υπάρχουν μετέωρα στο εκπαιδευτικό σύστημα για 17 χρόνια χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα , φοβάστε μην πάρουν δικαιώματα, και μέινετε ανέργοι, απο ένα αποφοιτο ΙΕΚ.
  Τα κολλέγια που οι ανρθώποι σπούδασαν εδώ με όλους τους τύπους, και δεν μπορύν να εξασκήσουν επάγγελμα βάσει ευρωπαικού δικαίου, απίστευτες καταστάσεις.
  Ο κάθε κύριος που ανταπαντάει δηλώνοντας ΤΕΙ και πάτε να φέρετε αλλού την κουβέντα εκδηλώνοντας τις ορθογραφικές σας ικανότητες απέναντι του δεν υποβιβάζει το εξής πρόβλημα οτι τα ΤΕΙ ειναι τριτοβάθμια όπως και κάθε σχολή μετά το λυκειο πρέπει να είναι, και ακόμα εχουν προβλημα ισοτιμίας με τα ΑΕΙ. Η κατεε-κατε 2 χρόνων ειναι η τει 4 η οτι αλλο εχουν πλήρως αναγνωρισμένα δικαιώματα, και να σου πω και το άλλο, τα παεπιστήμια τα Ελληνικά πάντα δεν σου δίνουν γνώσσεις πουθενα αλλου εκτός απο τον συνδικαλισμό, στον ιδιωτικό τομέα μόνο στην ΓΣΕΕ μπορεί να δουλεψεις, ποσους θα απορροφησει?

 • 23 Μαρτίου 2010, 00:06 | eva
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Παρόλο που είμαι απόφοιτος ΑΕΙ 5ετούς φοιτήσεως, περιβαλλοντολόγος
  χαίρομαι να συνεργάζομαι με αποφοίτους ΤΕΙ, τεχνικούς αντιρρύπανσης
  συμπληρώνουν τις τεχνολογικές γνώσεις που δεν μπορώ να έχω και θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να μην μπορούν να ειδικευτούν στην Ελλάδα του 2010.
  Χαιρετώ την προσπάθεια τους για αναβάθμιση, ελπίζω σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δίκαιο για όλους και θα έπρεπε όλοι μας να βοηθούμε τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν και να ειδικευτούν στην Ελλάδα

 • 22 Μαρτίου 2010, 20:48 | ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στα αλήθεια αναρωτηθήκατε ποτέ σε τι μαύρο χάλι ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κυρία Διαμαντοπούλου; Σκεφτήκατε ποτέ ότι στο εξωτερικό έναν απόφοιτο Γεωπονίας που έχει κάνει σπουδές πέντε ετών του αναγνωρίζουν τις σπουδές ως μεταπτυχιακό τίτλο; Απαξιώσατε ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ το ρόλο των γεωπόνων, ΕΝΑΣ ΣΑΣ ΦΥΛΑΚΗ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ (ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΑΝ ΕΦΤΑΙΓΕ Η ΝΔ Η ΤΟ ΠΑΣΟΚ) για τα σκάνδαλα ΑΓΡΟΓΗ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ. Απαξιώνετε τελείως το ρόλο των γεωπόνων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απαξιώνετε καθημερινά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, απαξιώνετε και δεν αναγνωρίζετε τις πενταετείς σπουδές γεωπόνων ως master. ΖΗΤΑΤΕ από ένα γεωπόνο να έχει αν είναι δυνατό ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ!!!!!! για να εισαχθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ και μετά να μείνει άνεργος. Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΞΕΧΕΙΛΗΣΕΙ, διότι μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι άνεργοι βγαίνουν. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ ΦΤΑΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ. Θα έπρεπε να ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ για τη κατάντια των χιλιάδων-χιλιάδων ανέργων γεωπόνων και την πλήρη ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ντροπή σας ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης και κόμματος !!!!!!!!! Ντροπή σας που πληρώνεστε ακόμα όλοι οι βουλευτές 7500 ευρώ, ενώ χιλιάδες νέοι άνεργοι πτυχιούχοι που είναι πάνω στη παραγωγική ηλικία θα έπρεπε να δουλέψουν ένα χρόνο για να βγάλουν αυτά τα χρήματα. Να τα χαίρεστε λοιπόν, αφού κοιμάστε με τη συνείδηση ήσυχη, να τα χαίρεστε!!!!!!

 • 22 Μαρτίου 2010, 19:59 | X K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προς αξιότιμο κ Παπαζαχαρίου,
  στην Ελλάδα δεν είχε τύχη ούτε ο Καραθεοδωρή, εμείς θα έχουμε; Οι ταπεινοί απόφοιτοι ΤΕΙ;. Που ούτε να διαννοηθούμε να συγκριθούμε τον Καραθεοδωρή. Καληνύχτα Ελλάδα.
  Θα μπορούσε να γράψει ο κ Παπαζαχαρίου που εργάζονται τόσοι εξειδικευμένοι μηχανικοί και τί ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕ στην Ελλάδα; Το μόνο που προσφέρουνε είναι τεμπέλικα λεφτά του κοσμάκη. Αυτός είναι και ο λόγος που βαλθήκατε να βγάλετε άχρηστους τους απόφοιτους ΤΕΙ όσον αφορά το θέμα της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων. Σε λίγο θα μας πείτε οτι χρειάζεται και διδακτορικό για να βάζεις την υπογραφή σου. Μέχρι τώρα δεν είχε περάσει κανείς σας απο γειτονιά Κορυδαλού αλλα απο ότι φαίνεται συνάδελφοί σας απο το ΠΕΧΩΔΕ για εκεί οδεύουν, έτσι γίνεται όταν ο υπουργός δεν είναι της συντεχνίας.
  Αυτές είναι οι υψηλές γνώσεις που σας μεταλαμπαδεύτηκαν εκεί που συχνάζατε; Υπογραφή παφ και τάλιρο δεν σας ζηλεύω καθόλου κυριε, γιατί φαίνεται απο τα τόσα παιδιά που φύγανε απο την Ελλάδα που μπορούμε να φτάσουμε όταν και λέω όταν μας αφήσουνε να ανοίξουμε τα φτερά μας. Βέβαια η πρώτη σκέψη σου είναι «και δεν φευγετε;» ΟΧΙ δεν θα σας κάνουμε την χάρη να καταστρέφετε το κάθετι για να μην χάσετε τα κεκτημένα σας που μην ξεχνάτε με ΝΟΜΟ τα αποκτήσατε και εσείς.
  Και φυσικά ο κ Παπαζαχαρίου δεν είναι φίλος με τον κ Θεοδώρου είναι δυνατόν; Εδώ ο άλλος θέλει κομμάτι απο την πίτα του. Βέβαια τόσα χρόνια ογδόντα δεν έκανε τίποτε για να μεγαλώσει την Ελλάδα αφου ο παρασητισμός σε δημόσια εργα δεν τον άφηνε.

 • 22 Μαρτίου 2010, 18:14 | Argiris
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Λοιπόν, επειδή το φαινόμενο του κολλήματος που έχουν μερικοί Διπλωματούχοι με το Δίπλωμα τους που θεωρούν και πιστεύουν ότι είναι θεοί, συμβαίνει (ευτυχώς) μόνο στην Ελλάδα.
  Πρέπει να καταλάβετε ότι τα πολυτεχνεία είναι θεωρητικής κατεύθυνσης και οι απόφοιτοι τους προορίζονται για έρευνες τα δε ΑΤΕΙ είναι τις πράξης και των εργαστηρίων και οι απόφοιτοι τους έχουν τις βάσεις να κάνουν π.χ. αυτόνομα μελέτες χωρίς την συγκατάθεση των συντεχνιών και των οπαδών τους. Επειδή όμως στην Ελλάδα δεν έχουμε βιομηχανίες και δεν μπορούν να απορροφήσουν τους Διπλωματούχους μας, που πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να παράγουν έργο, κάθονται ριζωμένοι με τις νομοθεσίες του 1930 και αρνούντε να αποδεχθούν την πραγματικότητα.

  Ένας μηχανικός Γερμανίας.

 • 22 Μαρτίου 2010, 17:38 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ σχόλιο μου «Theodoros Theodorou – — Μαρτίου 22, 2010 @ 3:01 μμ»
  «χωρίς την να»
  αντικαθίσταται με «χωρίς να»

 • 22 Μαρτίου 2010, 16:55 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ σχόλιο μου «Theodoros Theodorou – — Μαρτίου 22, 2010 @ 3:05 μμ»
  «σωστή κα έγκυρη»
  αντικαθίσταται με «σωστή και έγκυρη»

 • 22 Μαρτίου 2010, 16:30 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ σχόλιο μου «Theodoros Theodorou – — Μαρτίου 22, 2010 @ 3:01 μμ»
  «και αυτό τα ακαδημαϊκά»
  αντικαθίσταται με «και αυτά είναι τα ακαδημαϊκά»

 • 22 Μαρτίου 2010, 15:21 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  @ σχόλιο μου «Theodoros Theodorou – — Μαρτίου 22, 2010 @ 3:01 μμ»
  «ότι βρήκατε»
  αντικαθίσταται με «ότι έχεις βρει»

 • 22 Μαρτίου 2010, 15:56 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  1

  @ Γιάννης Παπαζαχαρίου,
  1ον. Επίσης δεν είμαι φίλος σου αλλά από κάπου και με κάποιον τρόπο έπρεπε να αρχίσω.
  2ον. Κύριε Γιάννης Παπαζαχαρίου, εννοείται πως γνωρίζω πότε η κατάληξη πρέπει να είναι με –ε- και πότε με –αι-, επίσης είναι δεδομένο ότι δεν ήθελα να σας θίξω με αυτόν τον τρόπο αλλά έχετε κάνει κάποιο λάθος συγκεκριμένα τα «φιλος» και «διδκατορικού», αλλά δεν είναι αυτό το θέμα και ζητώ συγνώμη αν σε πρόσβαλα.
  3ον. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που γράφεις και το γνωρίζω πως και εσύ έχεις κάθε δικαίωμα να μην καταλαβαίνεις αυτά τα οποία γράφω.
  4ον . Δεν είναι φλυαρία αλλά σωστή κα έγκυρη επεξήγηση, τα λίγα λόγια εδώ δεν φτάνουν διότι έχει άτομα εδώ μέσα που δεν καταλαβαίνουν χωρίς επεξήγηση.
  5ον . Σαν και αυτούς των 3 ετών σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι κανονικά εδώ και χρόνια στο Τ.Ε.Ε. σαν Διπλωματούχοι;;;. Επίσης να γνωρίζεις ότι η πλειοψηφία είναι Διπλωματούχοι από Ε.Μ.Π. και Διδάκτορες από Ε.Μ.Π. και με Μεταπτυχιακά, όταν δεν γνωρίζεις για κάτι να μην λες γενικότητες, επίσης έχουν τεράστιο ερευνητικό έργο και εμπειρία. Επίσης αν υπάρχουν και κάποιοι που έχουν «διδακτορικά από βουλγαρίες» όπως λες είναι απόλυτα Νόμιμοι και έχουν περάσει από Νόμιμες επιτροπές κρίσης και από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  6ον . Ο Νόμος λέει αυτά που λέει όσο και να μην θέλεις να τα πιστέψεις. Ξαναδιάβασε τους Νόμους και τις παραγράφους που σου έχω επισυνάψει και μετά τα ξαναλέμε.

 • 22 Μαρτίου 2010, 15:56 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Προς Antonis, δεν κατηγορούμε ούτε υποτιμάμε κανένα Διπλωματούχο Μηχανικό από τα Πολυτεχνεία. Αυτή ήταν η επιλογή τους, έτσι έχουν τα πράγματα και ούτε ματαιοπονούμε και δεν είμαστε καθόλου ανεπαρκείς για την ειδικότητά μας μικρέ προβοκάτορα. Το ότι είμαστε πολύ φθηνοί είναι λογικό, διότι μετράμε και τον πόνο του κόσμου και αντιλαμβανόμαστε την εποχή που ζούμε. Πάλι εμείς δεν γελάμε με κανένα παρά μόνο σαν κάποιους σαν του είδους σου. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ τι μάθαμε και τι όχι. Το κράτος θα πρέπει να κάνει αυτό που είναι το σωστό και το δίκαιο. Το ποιοι σας έχουνε πάρει χαμπάρι από πολλού είναι κάποιοι άλλοι για κάτι τέτοιους σαν και του λόγου σου. Ούτε και εμείς δεν θα επανέλθουμε αν δεν χρειάζεται όπου απαιτείται και είναι και το δίκαιο. Γιατί εμείς τι έχουμε??? Αλλά ξέχασα μας τις παίρνετε όλες με τα δικαιώματα που έχετε.

 • 22 Μαρτίου 2010, 15:46 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Καλησπέρα κα Κατερίνα Π.,
  Σίγουρα, όταν αναφέρεις την «ΕΜΔΥΔΑΣ» είναι σίγουρο ότι βρήκατε την σωστή τοποθεσία για έγκυρη ενημέρωση;;;.
  Φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ότι:
  τα Κ.Α.Τ.Ε. τότε ήταν 3 Χρόνια οι σπουδές Κ.Α.Τ.Ε.Ε τότε ήταν 3,5 Χρόνια και ότι και τα Πτυχία των δύο αυτών ειδών Ιδρυμάτων έχουν ισοτιμηθεί με Bachelor;;;
  το Ε.Μ.Π. την Δεκαετία του 1970 ήταν 3,5 Χρόνια οι σπουδές;;;
  τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλον τον Κόσμο είναι 3ετή και 4ετή και οι Απόφοιτοι αυτών εγγράφονται κανονικότατα στο Τ.Ε.Ε.;;;
  τα ισότιμα και αντίστοιχα 3ετή και 4ετή Fachhochschule με τα Τ.Ε.Ι. έχουν επαγγελματικά δικαιώματα απεριόριστα στην ειδικότητα και οι Απόφοιτοι αυτών εγγράφονται κανονικότατα στο Τ.Ε.Ε και οι των Τ.Ε.Ι. όχι;;;
  τα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι.(βλ.Νόμος 3549/2007) και τα χρόνια σπουδών είναι 3,5 – 4 Χρόνια και ότι κατέχουν Πτυχίο Ισότιμο με BSc Honours με 210 και 240 E.C.T.S. I.S.C.ED.:5A αντίστοιχα;;;
  Το Πολυτεχνείο είναι 5 χρόνια οι σπουδές και έχει άλλα πολλά προτερήματα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία οι σπουδές των οποίων είναι 3 ή 4 έτη και αυτό τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά που επιπλέον προσφέρει, όπως έχω εξηγήσει και προηγουμένως οι απόφοιτοι αυτών δικαιούνται να κάνουν PhD,DPhil(Doctor of Philosophy), δηλαδή Διδακτορική Διατριβή χωρίς την να μεσολαβήσει το MSc(Master) δηλαδή μεταπτυχιακός τίτλος. Επίσης έχουν δικαιώματα όχι μόνο στην ειδικότητά τους αλλά και σε πολλές άλλες ειδικότητες αν και τις περισσότερες από αυτές δεν τις έχουν διδαχθεί. Επίσης στο Δημόσιο μοριοδοτούνται περισσότερο από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν ζητάμε κάτι από αυτά οπότε πάει άκυρο το τελευταίο «ισούται με απόφοιτο Πολυτεχνείου (5 χρόνια)» και το ότι προσπαθούν τόσα χρόνια να περάσουν.

 • 22 Μαρτίου 2010, 11:58 | Γιάννης Παπαζαχαρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Για να μαθαίνεις
  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ 1958/2000
  10.»Επειδή, από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ο νομοθέτης
  οργάνωσε τα ΤΕΙ ως σχηματισμούς της προβλεπομένης στην παρ. 7 άρθρου
  16 του Συντάγματος ανωτέρας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως (όπως
  προηγουμένως είχε πράξει με τα ΚΑΤΕΕ) και τα διέκρινε σαφώς από τα
  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (πρβλ. Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 59/1995
  και Σ.τ.Ε. 1175/1980, 4749/1986, 1260/1995 Ολ.). Από τις διατάξεις
  αυτές, επίσης, συνάγεται ότι στο διδακτικό έργο περιλαμβάνεται και η
  πρακτική άσκηση των σπουδαστών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την
  απόκτηση του πτυχίου. Εν όψει αυτών, η διάταξη της παρ. 1 άρθρου 25,
  με την οποία κατά τα ανωτέρω παρέχεται εξουσιοδότηση για τον
  καθορισμό, μεταξύ των άλλων, και του χρόνου σπουδών, ερμηνευόμενη
  σύμφωνα με την οικεία συνταγματική διάταξη, έχει την έννοια ότι τα
  εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα ουδέποτε δύνανται να ορίζουν χρόνο
  σπουδών, για τα διάφορα τμήματα των σχολών των ΤΕΙ, μείζονα της
  τριετίας. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος Ν. Σκλίας, ο οποίος έχει τη γνώμη ότι
  το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος δεν αποκλείει ως εκ της χρήσεως της
  λέξεως «και», την παροχή της επαγγελματικής και κάθε άλλης ειδικής
  εκπαίδευσης από το κράτος είτε και από ΑΕΙ είτε και από ιδρύματα
  ενδιάμεσης βαθμίδας μεταξύ ανωτάτων και ανωτέρων. Στις περιπτώσεις
  αυτές, ο κοινός νομοθέτης δεν έχει συνταγματικό κώλυμα να καθορίζει
  ελεύθερα τη χρονική διάρκεια των σπουδών αφού ο συνταγματικός χρονικός
  περιορισμός (3 έτη κατ` ανώτατο όριο) αφορά επαγγελματικές ή κάθε
  είδους ειδικές σπουδές που παρέχονται μόνο σε σχολές που ανήκουν, κατά
  τον ιδρυτικό τους νόμο, στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Ο ιδρυτικός
  όμως νόμος των ΤΕΙ, αντίθετα από τον ιδρυτικό νόμο των ΚΑΤΕ, δεν
  ορίζει ρητά ότι οι οικείες σχολές των ΤΕΙ αποτελούν ανώτερες
  επαγγελματικές ή τεχνικές σχολές, αλλ` απλώς ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην
  τρίτη βαθμίδα εκπαίδευσης. Από το όλο δε περιεχόμενο των οργανωτικών
  διατάξεων προκύπτει ότι ο νομοθέτης ναι μεν διέκρινε σαφώς τα ΤΕΙ από
  τα ΑΕΙ, όμως τα οργάνωσε ως σχηματισμούς εκπαίδευσης που δεν ανήκουν
  ούτε στην ανώτερη ούτε στην ανώτατη βαθμίδα, αλλά σε ενδιάμεση βαθμίδα
  μεταξύ αυτών. Υπό τα δεδομένα αυτά, η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του
  ν. 1404/1983, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό,
  μεταξύ άλλων, και του χρόνου σπουδών κάθε τμήματος των σχολών των ΤΕΙ,
  θεμιτώς από απόψεως Συντάγματος παρέχει στον κανονιστικό νομοθέτη την
  εξουσία να καθορίζει χρονική διάρκεια σπουδών στις οικείες σχολές ή
  τμήματα σχολών των ΤΕΙ μεγαλύτερη από τρία έτη.»

  Όπως βλέπετε, ενώ αρχικά είχε απαγορευτεί η επιμήκυνση των «σπουδών» στα ΤΕΙ πέραν της τριετίας, μετά από πιέσεις τελικά παρατάθηκε η διάρκεια των «σπουδών» ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει το έρεισμα για την ανωτατοποίηση. Τελικά αυτό το «και» που αναφέρεται στο κείμενο ήταν ο δούρειος ίππος για να ανοίξει η πόρτα της άδικης ανωτατοποίησης. Ακόμα και έτσι όμως, πάντα οι ΤΕΙτζήδες θα είναι απόφοιτοι β΄κατηγορίας. Και επειδή έχω να ασχοληθώ με πολύ σοβαρότερα πράγματα, δε θα μπω στον κόπο να δώσω απαντήσεις σε τυχόν σχόλια «θιγόμενων» που ενδέχεται να ακολουθήσουν
  Γεια σας και χαρά σας

 • 22 Μαρτίου 2010, 10:56 | Γιάννης Παπαζαχαρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  2

  Θεόδωρε Θεοδώρου
  Πρώτον, δεν είμαι φιλος σου
  Δεύτερον, μάθε πρώτα πότε χρησιμοποιείται η κατάληξη -ε και πότε αυτή με -αι και μετά έλα να κάνεις υποδείξεις σε άλλους σχετικά με την ορθογραφία τους, η οποία παρεμπιπτόντως είναι αλάνθαστη
  Τρίτον, έχεις κάθε δικαίωμα να μην καταλαβαίνεις αυτά που γράφω
  Τέταρτον, μάθε να μη φλυαρείς
  Πέμπτον, ρώτα να μάθεις πόσοι από τους καθηγητές εφαρμογών έχουν κάτι πολύ ωραία διδακτορικά από βουλγαρίες κλπ και πως τα πήραν όπως-όπως προκειμένου να μην χάσουν τη θέση τους και το βόλεμά τους στα ΤΕΙ
  Έκτον, ανέτρεξε στην εισηγητική έκθεση του περιβόητου νόμου της δήθεν ανωτατοποίησης και μετά τα ξαναλέμε

 • 21 Μαρτίου 2010, 23:08 | Antonis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  «…Ακόμη περιμένουμε απάντηση απο Antonis για το τι έχουν να επιδείξουν ως προσφορά οι διπλωματουχοι στην Ελλάδα εκτός απο παροχή υπηρεσιών και λήψη μίζας και οδοιπορικών απο το γραφείο και να μην μας πει για τίποτα μικρές πλειοψηφίες συγγνώμη «μειοψηφίες» γιατι 10 διευθυντές του ΠΕΧΩΔΕ δεν είναι και λίγοι…»

  Δεν είχα σκοπό να απαντήσω, αλλά τί να κάνουμε, αφού με προκαλείς…
  Εκείνο που έχω να σου πω(διότι μάλλον από ΤΕΙ προέρχεσαι εσύ), είναι ότι δε θα καταφέρετε να καλύψετε την επιστημονική σας ανεπάρκεια κατηγορώντας τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνείων.
  Ματαιοπονείτε!!
  Όλη η πιάτσα (ιδιωτικός τομέας) «γελάει» μαζί σας, αλλά σας προσλαμβάνουμε διότι είστε πολύ φτηνοί …
  Ποτέ δεν είχατε και ποτέ δε θα αποκτήσετε ολοκληρωμένη και συνδυαστική άποψη ανάλυσης και σύνθεσης πάνω σε μελέτες. Δε σας το μάθανε αυτό!!
  Και να σου πω και κάτι άλλο. Αν είσαι παλιός απόφοιτος ΤΕΙ, είσαι κάπως καλύτερος από τους νεότερους, οι οποίοι δε ξέρουν ούτε καν ονομαστικά, απλές μετρικές!! Έλεος, τί κάνανε στη Σχολή; Τίποτα, προφανώς!!
  Ελπίζω το Ελληνικό Κράτος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην κάνει το μοιραίο λάθος … με εσάς!!
  Ότι και να γίνει πάντως, ο ιδιωτικός τομέας είναι και θα είναι εκεί, σας έχουμε πάρει χαμπάρι προ πολλού…
  Αυτά τα ολίγα και δεν πρόκειται να επανέλθω με νέες απαντήσεις.
  Έχουμε και δουλειές!!

 • 21 Μαρτίου 2010, 22:20 | Kώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ναί

 • 20 Μαρτίου 2010, 22:35 | Καστρινάκης Λάμπρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Φυσικά μας βρίσκει σύμφωνους και θα έπρεπε να έχει γίνει καιρό.
  απλά θα πρέπει να είναι «ζωντανός οργανισμός» να είναι επίκαιρο με τις εξελίξεις τα νέα προσόντα και τις νεες τεχνολογίες και επιστήμες που αναπτύσονται και να δημιουργεί γρήγορα το αντίστοικο πλαίσιο κρίσης ικανότητας και πιστοποίησης γνώσεων.
  Στις μέρες πλέον της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εξειδίκευσης και επιμέρους επιμόρφωσης είναι ένα πολύ καλό εργαλέιο που θα ξεχωρίσει τους εργαζόμενους που πραγματικά γνωρίζουν και ποιο αντικείμενο απο εργαζόμενους που απλά γνωρίζουν τι φοίτησαν…

 • 20 Μαρτίου 2010, 22:02 | X K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αυτό που τους νοιάζει είναι να γίνονται διευθυντές για να παίρνουν μαιμού οδοιπορικά της τάξης των 800 ευρώ απο τους δύστυχους φορολογούμενους. Αυτή είναι η ανώτατη παιδεία που λαμβάνουν στο πολυτεχνείο μαθαίνουνε πως η Ελλάδα είναι τσιφλίκι τους μεσαιωνικές λογικές των δουκάτων και βασιλείων. Οπως αυτοί γίνανε με νόμο αυτό που είναι έτσι και εμείς με νόμο θα γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Ακόμη περιμένουμε απάντηση απο Antonis για το τι έχουν να επιδείξουν ως προσφορά οι διπλωματουχοι στην Ελλάδα εκτός απο παροχή υπηρεσιών και λήψη μίζας και οδοιπορικών απο το γραφείο και να μην μας πει για τίποτα μικρές πλειοψηφίες συγγνώμη «μειοψηφίες» γιατι 10 διευθυντές του ΠΕΧΩΔΕ δεν είναι και λίγοι.

 • 20 Μαρτίου 2010, 11:37 | Αλέξανδρος Αλεξίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Παρακολουθώντας τα σχόλια σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων έχω να σας παραθέσω το δικό μου παράδειγμα. Είμαι πτυχιούχος Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός (αυτός είναι ο τίτλος του πτυχίου μου)της πάλαι ποτέ ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ και νυν ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι σπουδές ήταν 8 εξάμηνα σπουδών και ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής άσκησης με 72 μαθήματα και 46 εργαστήρια εκ των οποίων τα 15 παιδαγωγικά (Περίοδος 1991-1996). Η σχολή αυτή είναι η μόνη μη «ανώτατη» παιδαγωγική σχολή της χώρας και στους διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μέχρι πριν λίγα χρόνια που τους παρακολουθούσα χαρακτηριζόταν «ως ισότιμη των ΤΕΙ» παρόλο που περιλαμβάνεται στο μηχανογραφικό των πανελληνίων εξετάσεων και παρόλο που τα σχέδια μαθήματος και τα παιδαγωγικά βιβλία του Ψαλτόπουλου για την Γενική και Ειδική Διδακτική που διδάσκονται σε αυτήν αποτελούν must για τους υποψηφίους καθηγητές στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

  Από την σχολή μου δεν έχω κανένα παράπονο. Έχω μείνει στην ζωή μου μόνο 4 μήνες άνεργος και αφού δούλεψα 2 χρόνια σαν αναπληρωτής καθηγητής σε δημόσια σχολεία, διορίστηκα σαν τεχνολόγος ηλεκτρονικός μηχανικός στο δημόσιο (έχω και τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες). Μετά το άνοιγμα των ΑΕΙ σε πτυχιούχους ΤΕΙ για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρακολούθησα το διετές διατμηματικό πρόγραμμα ειδίκευσης (MASTER) των τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Συμφοιτητές μου ήταν Φυσικοί, Μηχανικοί του Πολυτεχνείου και αξιωματικοί απόφοιτοι ανώτατων στρατιωτικών σχολών. Το Πανεπιστήμιο για να με δεκτεί έκρινε πως εγώ και άλλοι 7 πτυχιούχοι ΤΕΙ έπρεπε να παρακολουθήσουμε 7 συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα (αντιστοιχούν στο 1/6 του προγράμματος σπουδών των προπτυχιακών τμημάτων) για ένα έτος προκειμένου να αποδείξουμε πως έχουμε το απαραίτητο υπόβαθρο για να παρακολουθήσουμε το μεταπτυχιακό. Σημειώνω πως το πανεπιστήμιο του Λονδίνου με δεχόταν για μεταπτυχιακό (δεν πήγα λόγω έλλειψης ρευστού), χωρίς παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, αφού για αυτό με βάση τον τίτλο σπουδών και την αναλυτική μου βαθμολογία είμαι πτυχιούχος «ΑΕΙ» και αν παρακολουθούσα όχι 7 αλλά 3 συγκεκριμένα μαθήματα θα μου χορηγούσε τον δικό του βασικό τίτλο σπουδών(θα ήμουν πτυχιούχος ΑΕΙ). Φυσικά τα ελληνικά πανεπιστημία για τα 7 μαθήματα δεν δίνουν τίποτα.
  Τελικά μετά και από 4 εξάμηνα με 25 μαθήματα (δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα μαθήματα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και με τη βάση για επιτυχή εξέταση να είναι το 6 και όχι το 5) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, κρίθηκα άξιος όπως και οι φυσικοί και οι μηχανικοί του πολυτεχνείου και όλοι οι άλλοι να μου απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος.

  Μετά από τα παραπάνω σας ρωτώ;

  1. Εγώ με τα 4+2 έτη σπουδών πού κατατάσσομαι; Γιατί από αυτά που βλέπω και ακούω δεν υπάρχει καμμία μέριμνα για μας. Θα βρίσκομαι 3 βαθμίδες κάτω από τους αποφοίτους του πολυτεχνείου και 2 από τους πτυχιούχους του φυσικού και της πληροφορικής με τους οποίους έκατσα στα ίδια θρανία στο διετές μεταπτυχιακό; Μήπως βρεθώ και κάτω από τους πτυχιούχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου που με 12 μαθήματα παίρνουν πτυχίο «ΑΕΙ» και με 3 κάνουν μεταπτυχιακό;

  2. Και αφού καταρτιστεί το Εθνικό Προσοντολόγιο τί θα γίνει με τις μισθολογικές κατηγορίες σε δημόσιο και ιδωτικό τομέα που είναι σε άμεση σχέση με αυτό; Τι θα αντικαταστήσει τα ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Ζούμε δύσκολες μέρες και πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι για να μην έχουμε πάλι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Ευρωπαικά δικαστήρια.

 • 20 Μαρτίου 2010, 00:35 | Καραγιάννης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει η κατάρτιση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων όταν αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια διοικούνται από αυτους που διοικούνται. Παραπέμπω απλά στην ακόλουθη σελίδα http://www.gurforum.org/2009/10/31/
  που διάβασα πρόσφατα και αφορά το διάλογο που αναπτύχθηκε το περασμένο φθινόπωρο με αφορμή την «ενδυμασία» λέκτορα του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ.
  Λυπήθηκα πραγματικά για την κατάντια του τμήματος, αλλά και για την αδιαφορία των πρυτανικών αρχών να παρέμβουν, συγκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την αυθαιρεσία.

 • 19 Μαρτίου 2010, 21:59 | Γιώργος Παπαδόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Στα αλήθεια Κύριε Λοβέρδο, όταν τον Μάιο η ανεγία θα φτάσει το 12% και σύμφωνα με εκτιμήσεις του κυρίου Ρωμανιά Γιώργου το καλοκαίρι θα αγγίξει το 20% ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ;;;;; KANTE KATI EΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΗΔΕΝ. ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ντροπή να μην μπορούν να βρουν νέοι άνθρωποι δουλειά, που είναι πάνω στη παραγωγική ηλικία. ΚΛΕΙΣΤΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ!!!! Τι φταίμε εμείς ως πολίτες και νεέοι άνθρωποι να πληρώνουμε τα σπασμένα της κάθε κυβέρνησης;;; ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΥΛΑΚΗ;;;

 • 19 Μαρτίου 2010, 14:05 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Βασικά σε αυτήν την χώρα πάσχουμε από Δευτερογενή Τομέα (ΠΑΡΑΓΩΓΗ), όλα τα άλλα είναι φρουφρού και αρώματα!

 • 19 Μαρτίου 2010, 11:37 | Κατερίνα Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Καλημερα κε Θεοδωρου,
  φανταζομαι λοιπον οτι εσεις συμμεριζεστε την πραξη
  2=3=5!!!
  (το δενειζομαι απο την ΕΜΔΥΔΑΣ) που σημαινει οτι:
  αποφοιτος ΚΑΤΕΕ (2 χρονια)
  ισουται με αποφοιτο ΤΕΙ (3 χρόνια)
  ισουται νε αποφοιτο ΠΟλυτεχνειου (5 χρόνια)

  Τόσο δικαιο ειναι αυτο που προσπαθούν τοσα χρόνια να περα΄σουν!!!

  ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!

 • 17 Μαρτίου 2010, 06:13 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  «Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν έχουμε και ΤΕΙ ιατρικής, νομικής και τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη?»»
  Όχι διότι όπως και τα Πολυτεχνεία δεν έχουν ιατρικής και νομικής, αν και τώρα που το βλέπω Νομικής δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να δημιουργηθεί, επίσης τους Γιατρούς να μην τους πιάνεται στο στόμα σας γιατί έχουν άλλο επίπεδο άλλο Γιατρός και άλλο Μηχανικός, ο Μηχανικός χρειάζεται σπουδές 3 με 4 χρόνια σε όλες τις Χώρες για να γίνει και ο Γιατρός 6 χρόνια και για να πάρει και ειδικότητα 10. Οπότε άλλο το ένα κα άλλο το άλλο για να μην πω αντί στα 10 που χρειάζονται κάνουν οι πλείστοι 12-13 Χρόνια για να τελειώσουν και αν το πάμε το θέμα σοβαρά έχει Γιατρούς που σπουδάζουν για 20 χρόνια για να πάρουν και άλλες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

 • 16 Μαρτίου 2010, 22:23 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Επίσης το ότι κάποιος εισάγεται με χαμηλότερα μόρια σε κάποια σχολή δεν σημαίνει ότι θα την βγάλει κιόλας, οι περισσότεροι οι οποίοι εισάγονται με τέτοια μόρια τα παρατούν στη πορεία επειδή δεν τα βγάζουν εις πέρας, και μόνο όσοι θα προσπαθήσουν πολύ μετά από αρκετό και επίπονο διάβασμα τα καταφέρνουν να τελειώσουν τις σχολές τους. Οπότε μην λες κάτι για εντυπωσιασμό και μόνο.

 • 16 Μαρτίου 2010, 22:22 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Φίλε Γιάννης Παπαζαχαρίου, πρώτα να προσέχεις τα ορθογραφικά σου λάθη, επίσης η μέχρι τότε Ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση(Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) καταργήθηκε με τον Νόμο 1404/1983 και δημιουργήθηκαν τα Τ.Ε.Ι. ως αδιάσπαστο κομμάτι της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης(το άλλο μισό κομμάτι), το ορίζει ξεκάθαρα ότι οι Απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. το αργότερο μετά από έξι μήνες μετά τον πρώτο απόφοιτο της κάθε σχολής να είχαν εκδοθεί Επαγγελματικά Δικαιώματα, επίσης δεν είναι καθόλου για το αυτοδιοίκητο μάλλον…επίτηδες το κάνεις για παραπλάνηση, ακόμη ο Νόμος 3794/2009 το ξεκαθαρίζει και πάλι σε παρακαλώ να τον διαβάσεις στο Άρθρο 18. Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα έχουν ήδη εγκριθεί ομόφωνα από το Σ.Α.Τ.Ε. το 2008. Οι αντίστοιχοί και ισότιμοί μας σε όλο τον κόσμο έχουν πάρει τα Απεριόριστα Επαγγελματικά Δικαιώματα στην Ειδικότητά τους και μόνο εδώ και χρόνια, επίσης μην μου πεις πως θέλουμε να γίνουμε Διπλωματούχοι, οι Διπλωματούχοι έχουν άλλα διάφορα προτερήματα εκτός από Απεριόριστα Επαγγελματικά Δικαιώματα στην Ειδικότητα τους αλλά και ένα ευρύ φάσμα από αρκετές άλλες ειδικότητες, επίσης έχουν και άλλα Ακαδημαϊκά προνόμια για την εξέλιξή τους, ακόμη μπορούν να κάνουν Διδακτορικό Απευθείας και ένα σορό άλλα που δεν μπορώ τώρα να σου τα αναλύσω. Για τα Προσόντα είναι επίσης όλοι κάτοχοι Διδακτορικού και κάποιοι Μεταδιδακτορικών, εκτός των καθηγητών εφαρμογών που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών αλλά έχουν και άλλα προσόντα εκτός από αυτά…αναγνωρισμένες εφευρέσεις και δημοσιεύσεις, εμπειρία κ.α. δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο νομίζεις ότι είναι, και αρκετοί από αυτούς και με Διδακτορικά όμως με τον Νέο Νόμο θα έχουν και υποχρεωτικά Διδακτορικά, πάντως τα Προσόντα διορισμού Καθηγητών σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τα προσόντα των καθηγητών Πανεπιστημίων, μην με προκαλέσεις να σου το αποδείξω ,γιατί μπορώ πολύ εύκολα να το κάνω, τώρα δεν είχα το χρόνο να το κάνω. Όσο για το δυσκολότερα…μην το λες, επίσης σε όλον τον κόσμο μπορούν να μπούνε στα Πανεπιστήμια μόνο με απολυτήριο του Λυκείου χωρίς εξετάσεις και τα χρόνια σπουδών είναι 3 με 4 και παίρνουν όλοι όταν αποφοιτήσουν Απεριόριστα Επαγγελματικά Δικαιώματα στην ειδικότητα. Να σου αναφέρω κάποιο παράδειγμα, τα Κολλέγια στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο μπαίνεις μόνο με απολυτήριο του Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ και ο χρόνος διάρκειας των σπουδών είναι 4χρόνια και όταν αποφοιτήσεις εγγράφεσαι στο αντίστοιχο Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Χώρας, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Kύπρου (ΕΤΕΚ), και έχεις Απεριόριστα επαγγελματικά Δικαιώματα στην ειδικότητα, μπορώ να σου φέρω και παραδείγματα με τριετείς σχολές από όλον τον κόσμο, να μην σου αναφέρω και τους αντίστοιχους μας με 3έτη σπουδών από Γερμανία που έχουν εγγράφονται εδώ και αρκετό καιρό στο Τ.Ε.Ε. Τώρα όσο για τις βάσεις εισαγωγής είναι πλέον αρκετά υψηλές και μπορώ να σου φέρω και παραδείγματα, επίσης όσοι εγγράφονται και είναι εγγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. είναι δίκαιο να διαγραφούν που δεν έχουνε δώσει εισαγωγικές και σπουδάσανε σε ξένη χώρα με τα ίδια ή λιγότερα χρόνια σπουδών και με επίπεδο αναμφιβόλου εκπαίδευσης και αξιοπιστίας ή πρέπει να πάρουν λιγότερα δικαιώματα αν και ίσως ξοδεύτηκαν κάπως περισσότερο??? αλλά αυτό δεν έχει καμία ουσία διότι η Εκπαίδευση και η Παιδεία στην Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι δωρεάν, αυτό που γίνεται σε όλον πλέον τον κόσμο δεν μπορεί να αλλάξει εδώ στην Ελλάδα επειδή μια κακόβουλη συντεχνία τα θέλει όλα δικά της. Είναι λοιπόν καιρός να παρθεί αυτή η αδικία που γίνεται εις βάρος μας 26 ολόκληρα χρόνια και όλο στο περίμενε και υπομονή, οι βολεμένοι να καθίσουν στα αυγά τους. Τέλος δεν είμαστε λαθραίοι σε αυτόν τον τόπο είμαστε ισότιμοι πολίτες…φοιτητές και απόφοιτοι, και και απαιτούμε μόνο την Δικαίωση μας και τίποτα περισσότερο, δηλαδή αυτό που έχουν όλοι οι Νόμιμοι Πολίτες σε όλες τις Δημοκρατίες του κόσμου για να μπορούμε και εμείς πλέον να ζούμε με αξιοπρέπεια.
  Κάνε και μία επανάληψη των Νόμων 2817/2000, 2916/2001 και 3549/2007 για να τους εμπεδώσεις.
  Σου παραθέτω μέρος από τον Νόμο 3549/2007 και το Άρθρο 18 του 3794/2009:
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3549
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λει−
  τουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  Άρθρο 1
  Αποστολή των Α.Ε.Ι.
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ
  87 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), που έχουν ως αποστολή:
  α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την
  έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες
  και τον πολιτισμό.
  β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολι−
  τών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των
  πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστη−
  μονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με
  σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της
  ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.
  γ) Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοι−
  νωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών
  αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της
  βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
  δ) Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για
  την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη
  νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα
  Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του
  εξωτερικού, και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της
  γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία
  της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.
  ε) Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύ−
  λων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Α.Ε.Ι.
  οφείλουν να διασφαλίζουν και να βελτιώνουν με κάθε
  πρόσφορο τρόπο την ποιότητα των υπηρεσιών που προ−
  σφέρουν και να δημοσιοποιούν στο κοινωνικό σύνολο
  με κάθε δυνατή διαφάνεια όλες τις δραστηριότητές
  τους.»
  Άρθρο 2
  Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
  1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την
  έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγμα−
  τος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η
  οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα)
  τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
  Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή
  Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος
  περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο−
  λογικής Εκπαίδευσης.
  β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
  1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος
  «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστη−
  μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

  Νόμος 3794/2007
  Άρθρο 18
  Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων ΤΕΙ
  1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα σχετικά
  με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων
  νεοϊδρυόμενων Τμημάτων ΤΕΙ καθορίζονται με τα δια−
  τάγματα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγμάτων
  του προηγούμενου εδαφίου, οι κατ’ ιδίαν όροι και προϋ−
  ποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων
  που αναγνωρίζονται με τα διατάγματα αυτά εξειδικεύ−
  ονται εκάστοτε με αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων
  Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
  ν. 3549/2007.
  2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουρ−
  γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
  γνώμη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, μπορεί να καθορίζονται
  επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύ−
  ρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων ΤΕΙ,
  στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι
  την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά
  δικαιώματα με διατάγματα, που προβλέπονται στην
  περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
  1404/1983, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκή−
  σεως των δικαιωμάτων αυτών με αποφάσεις των καθ’
  ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις
  του άρθρου 2 του ν. 3549/2007.
  Για τα εκκρεμή σχέδια προεδρικών διαταγμάτων της
  περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.
  1404/1983 τα οποία έχουν υποβληθεί προς συνυπογρα−
  φή στα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις
  της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25
  του ν. 1404/1983.
  3. Στο τέλος του στοιχείου viii της περίπτωσης β΄ της
  παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 προστί−
  θεται εδάφιο ως εξής:
  «Ειδικότερα για την επαγγελματική κατοχύρωση των
  αποφοίτων Πανεπιστημίων απαιτείται η γνώμη του
  ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ.»

  Επίσης μερικά weblinks για να μαθαίνεις:
  Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα:
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/EL_EL.pdf
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_EL_EN.pdf

 • 16 Μαρτίου 2010, 14:32 | Αλεξης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η κινηση αυτη ειναι καταρχην θετική στο πλαισιο της προωθησης της αξιοκρατιας και γενικότερα της ανταγωνιστικοτητας . Πρεπει ομως να είμαστε ιδιαιτερα προσεχτικοι για να μην απλως ενισχυσουμε το ήδη υπάρχων συστημα που επικρατει στη χωρα μας , δηλαδη την συνεχη αποκτηση τιτλων και χαρτιών ανευ ουσιας που εχουν σαν κυριο σκοπό την μοριοδοτηση και την εξασφαλιση μιας ή καλυτερης θεσης στο δημοσιο . Πρεπει να εξασφαλιστουν με θεσμικό τροπο τα ποιοτικα κριτηρια που θα προωθουν αυτους που καινοτομουν που ασχολουνται με την νεα τεχνολογια και ιδιαιτερα σε τομεις που συνδεονται άμεσα με την παραγωγικη διαδικασία της χώρας. Επισης η κρίση για τα προσοντα του καθε ατόμου ή ακόμα και φορεά θα πρεπεί να ανανεωνονται συνέχεια μέσα απο μια ζωντανή διαδικασία όπου θα λαμβανεται υπόψη και η εμπειριά που αποκταται με την πάροδο του χρόνου. Τέλος θα πρεπει τα κριτηρια που θα θεσμοθετηθουν να πριμοδοτουν τους ανθρωπους που προσφερουν η αναμενεται να προσφερουν σε τομείς που εκαστωται εποχη κρινει απαραιτητους για την προοδο της κοινωνιας. Να υπαρξεί ρητη διαδικασια για την ιεραρχηση αυτων των πρωτεραιοτητων.

 • 16 Μαρτίου 2010, 10:28 | οικονομου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Καλημέρα.
  Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο, σε αυτήν την σελίδα ο καθε ενας σαν μονάδα εκφερει την γνώμμη του, με αυτά τα χαρακτηριστικά σκέπτεται, ψηφίζει… Το να προσπαθεί να επιβάλλει ο ενας την γνώμμη του στον άλλον δεν ειναι το ζητούμενο εδω περα, οι συντεχνίες δημιουργούν πρόβλημα σε όλους.
  Ειδαμε και χωρίς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πόσους ανεργους εχουμε, τα κολλέγια θα φταίξουν αμα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν βρόυν δουλειά , και δεν ντρεπονται κάποιοι να το λένε, τι τρανή απόδειξη οτι τα κολλέγια ίσως δίνουν ισχυρότερα πτυχία απο την εγχώρια παραγωγή.Πριν τα κολλέγια ήταν τα ΤΕΙ, αν ειναι δυνατόν να μιλάμε για τα ΤΕΙ στο ετος 2010, ενω αυτα θεωρητικά τα εχει ληξει το υπεπθ το 2000.Τα εχει λήξει αλήθεια?, τα ΤΕΙ εγιναν στην πράξη πανεπιστήμια?, οχι, στην πραξη δεν τα εκαναν, αμα καποιος ανατρέξει σε ενα επισημο εγγραφο αναγγελιάς προσληψης μισθωτού του ΟΑΕΔ θα παρατηρήσει στα προσόντα οτι τα ΤΕΙ αναφέρονται ως ανώτερη.Επίτηδες εγινε, δεν αλλάξανε το εντυπο με την μετατροπη των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια? Οπως και να έχει τη συγχυση πάντα το ίδιο το κράτος την δημιουργεί και ας ενας φίλος μου αναφερει 10 νομους πως δηλώνουν οτι τα ΤΕΙ εγινα ΑΤΕΙ μέσα στην αγνοια του.Οσο το ιδιο το κράτος,(δεν μιλαω για την τωρινή κυβέρνηση ακόμα, θα δω πως θα εξελιχθεί)δεν ξεκαθαρίζε πλήρως την κατάσταση τόσο κάποιοι υποστηρικτες της ημινομιμότητας, λόγο κακής ερμηνείας ,συνέχιζαν να αδικούν νόμιμα τα παιδιά των ΤΕΙ των ΙΕΚ των κολλέγιών.Ποίος ξέρει ποσες χιλιάδες πτυχιούχοι του εξωτερικού λόγο καλής οικονομικής κατάστασης πήραν πτυχίο απο ιταλία, χωρίς καν ΔΙΚΑΤΣΑ, εχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εγινε ποτε κάποια διαμαρτυρία για αυτούς, καμμία!
  Φίλοι των ΤΕΙ, των κολλέγιών, των χρόνια αδικημένων ΙΕΚ, μην πεφτετε στην παγίδα τους, με αυτα και αυτά δεκαετίες παιζουν οι πανεπιστημιακοί το παιχνίδι τους εις βαρος όλων μας, και όλα αυτα με την συνενοχή των εκάστοτε διοικήσεων του ΥΠΕΠΘ, πολλοί απο αυτούς (υπουργούς) ουτε βουλευτές δεν βγήκαν.Η αγορά σας αξιολόγεί και δεν πάνε να κλεισουν όλα τα επαγγέλματα, αυτοί στην αγορά εργασίας θα μενουν με το πτυχίο στο χερι.

  Η αναρχη όψη που επικρατεί στο Ελληνικό εκπ. σύστημα τείνει αν όχι να εκλείψει, πάντως να μαζευτεί, βλέπουμε η ευρωπαική ενωση να πιέζει πρός αυτό, που ίσως είναι το μοναδικό καλό που μπορώ να της καταλογίσω.

  εχω εμπιστοσύνη περισσότερο στον πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα , εχει δείξει μεγάλα δείγματα «ανυπακοής» στο καθεστώς των πανεπιστημιακών, αφήστε υπουργούς που στρογγυλέυουν πάντα τα πράγματα για να «τους» χαιδευουν τα αυτιά, η ψήφος θα τους τακοτποιήσει στο τέλος.

 • 16 Μαρτίου 2010, 08:15 | ΓιάννηςΠαπαζαχαρίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Στα ΑΕΙ μπαίνεις δυσκολότερα, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος μαθητής, τα μαθήματα είναι περισσότερα και δυσκολότερα, οι καθηγητές είναι όλοι κάτοχοι διδκατορικού, τα έτη σπουδών είναι περισσότερα
  Δεν φταίτε εσείς που το Ελληνικό κράτος δημιούργησε αποφοίτους 2 ταχυτήτων, αλλά δεν μπορείτε επειδή δε σας συμφέρει να προσπαθείτε να εξισώνεστε με καλύτερούς σας. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν έχουμε και ΤΕΙ ιατρικής, νομικής και τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη?
  Μην ξεχνάτε άλλωστε οτι τα ΤΕΙ προήλθαν από τα ΚΑΤΕΕ και ακόμη παλιότερα από σχολές υπομηχανικών. Μετά από πολλές πιέσεις κατάφεραν να αποβάλλουν το χαρακτηρισμό αυτό και με την πάροδο του χρόνου φτάσαμε στο σημείο να θέλουν με το ζόρι να γίνουν ισότιμα με τα ΑΕΙ.

  Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, αν μπει κανείς στον κόπο να διαβάσει την εισηγητική έκθεση του Νόμου που κάποιοι επικαλέστηκαν, έχει να κάνει με το αυτοδιοίκητό τους και όχι με επαγγελματικά δικαιώματα

 • 15 Μαρτίου 2010, 21:34 | X K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Προς Antonis
  Η αγορά όντως ξέρει πολύ καλά, έχω και έγώ πείρα, τι έννοεί όμως ο καθένας μας αγορά είναι άλλη υπόθεση έχω. Αυτό όμως που θέλω να μου πείτε είναι ποιά είναι αυτή η αγορά, εκτός και εάν ζούμε σε άλλες χώρες. Δείξτε επιχειρήσεις αιχμής όχι εφαρμογής υψηλών τεχνολογιών αλλά παραγωγής τεχνολογιών και όχι μία αλλά αριθμό ανάλογο των «απαραίτητων πενταετών αποφοίτων»για την «βιομηχανία». Αλλα ξέχασα οτι η «βιομηχανία» για εσάς θα είναι τα πιστοποιητικά για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Μας κοροίδευετε διότι «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει». Εάν ο στίβος ανοίξει τότε θα φανούν πολλά. Αλλά το Μέγα Ζήτημα είναι να μην ανοίξει ο στίβος ετσι δεν είναι; Πραγματικά δεν θέλω απάντηση γιατί θα είναι κάτι όπως «κληρονομικό δικαίωμα» ή κάτι παρόμοιο. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να την διαβάσω αν και θα είναι μια επανάληψη ομιλίας κάποιου πολιτικού όπου όλοι ξέρουμε τι θα πει πριν το πει. Εαν μόνο μπορείτε να μας εξηγήσετε πως με τόσους παραγόμενους «υψηλά εξειδικευμένους σε επίπεδο master» η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία τότε θα σας παραδεχτώ και μην ξεχνάτε οτι το ΤΕΕ είναι ο επίσημος Τεχνικός Συμβουλος της Πολιτείας.

  Με τιμή

  ΧΚ

 • 15 Μαρτίου 2010, 18:54 | Αλκίνοος Αθανασίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νόμιζα ότι μια απάντηση στην ερώτηση «…σας βρίσκει σύμφωνους;» είναι συνήθως «Ναι, γιατί…» ή «Όχι, γιατί…». Παρόλαυτα η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα…

  Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω και συγχωρέστε με για το μέγεθος της απάντησης μου.

  Για το πρώτο παίρνω αφορμή από την συζήτηση για τα πιστοποιητικά γνώσης χρήσης υπολογιστή. Κάποια σχόλια που διάβασα στα γρήγορα εκθειάζουν τα πιστοποιητικά αυτά και τα φροντιστήρια που τα δίδουν σε αντίθεση με τις γνώσεις πχ του πανεπιστημίου. Το να γνωρίζεις να δουλεύεις σε μια σουίτα εφαρμογών γραφείου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γνωρίζεις «πληροφορική». Είναι μια συγκεκριμήνη δεξιότητα/γνώση που δεν είναι καν απαραίτητη (κατά την γνώμη μου) σας επαγγελματικό προσόν για κάθε επάγγελμα. Από την άλλη το να μην έχεις δουλέψει ποτέ σε μια βάση δεδομένων δεν σε κάνει λιγότερο γνώστη της «πληροφορικής» (συγχωρέστε μου τα εισαγωγικά) από κάποιον που έχει επιτύχει px στο ECDL expert. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις σε καλούπια την γνώση στο χώρο της πληροφορικής. Οι απαιτήσεις αλλάζουν διαρκώς όπως και τα εργαλεία/εφαρμογές που διατίθενται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Η πιστοποίηση των γνώσεων θα μπορούσε να γίνεται με μια διαδικασία πολλών βημάτων.

  πχ για μια συγκεκριμένη απασχόληση ζητείται από τους υποψηφίους να γνωρίζουν βάσεις δεδομένων + σχεδίαση ιστοσελίδων απαραίτητα.
  Ο υποψήφιος προσκομίζει το βιογραφικό του, όπου αναφέρει τις σχετικές γνώσεις + ότι είναι κάτοχος ECDL + ότι έχει πτυχίο ΙΕΚ πληροφορικής. Τι μας ενδιαφέρει εδώ; Προφανώς ότι γνωρίζει τα πεδία που του ζητήσαμε. Εξετάζεται λοιπόν σε αυτά για να αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλεθει.
  Από την άλλη προσέρχεται ένας απόφοιτος ΑΕΙ πληροφορικής + κατοχος ECDL expert + μεταπτυχιακό σε κάποιο τομέα της πληροφορικής + αναφέρει τις ζητούμενες γνώσεις. Πάλι εξετάζεται στα ίδια πεδία.

  Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να κατηγοριοποιήσεις τα «προσόντα» του καθενός (ιδιαίτερα σε τόσο ευρεία αντικείμενα), αλλά να μπορείς να κατευθύνεις τον κάθε ξεχωριστό άνθρωπο να τυποποιήσει τα δικά του «προσόντα», να μάθει φυσικά καινούρια εφόσον χρειάζεται και να απασχοληθεί κατάλληλα εκεί που θέλει/μπορεί/χρειάζεται.

  Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι με μια τέτοια συζήτηση ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα με την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στον ιδιωτικό τομέα το πρόβλημα είναι σαφώς μικρότερο αφού η αγορά καθορίζει τις απαιτήσεις τις που έχει από τους εργαζομένους και υποψήφιους εργαζόμενους (όχι απαραίτητα λογικές απαιτήσεις παρόλαυτα). Αλλά στον δημόσιο τομέα καταλήγουμε να θεοποιούμε τα πτυχία και τα πιστοποιητικά χωρίς να δίνουμε καθόλου βάση στην ουσία που είναι οι γνώσεις/δεξιότητες.

  Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ανάγκη για συγκεκριμενοποίηση των απαιτήσεων αλλά και των προσφερόμενων προσόντων μπορεί να λυθεί με χρήση «τεστ δεξιοτήτων» ή ακόμη και της συνέντευξης (τουλάχιστον όχι με την κατάσταση που έχουμε συνηθίσει να επικρατεί ώς τώρα στο δημόσιο). Αλλά η άποψη μου είναι ότι η εποχή της μαζικοποίησης τελειώνει.

  Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σχόλιο μου, που πιστεύω ότι είναι και πιο ουσιαστικό.

  Όταν αναφερόμαστε σε «προσόντα», δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για πτυχία, πιστοποιητικά, επάρκειες, δικαιώματα. Η κάθε ενασχόληση του ατόμου είναι ένα προσόν, από το να παίζει μπάσκετ μέχρι το να λύνει σταυρόλεξα και από το να δημιουργεί ιστοσελίδες μέχρι το να παίζει σκάκι και να λύνει γρίφους. Κάθε ενασχόληση και κάθε προηγούμενη εμπειρία (πολιτιστική, πολιτική, αθλητική, επαγγελματική, δημιουργική) δημιουργεί και καθορίζει το σύνολο των προσόντων ενός ανθρώπου (κατ επέκταση εργαζομένου ή υποψηφίου για εργασία) εκτός από την προσωπικότητα του και ότι αυτή συνεπάγεται (πχ πως αντιδράει και αντιμετωπίζει μια κρίση). Παρόλαυτα αναγνωρίζω ότι ο βαθμός της υποκειμενικότητας που υπεισέρχεται μετά ίσως κάνει αδύνατη την λειτουργία μιας αντικειμενικής, τυπικής και αδιάβλητης διεργασίας επιλογής υποψηφίων για μια επαγγελματική θέση.

  Για να καταλήξω όμως και κάπου, είναι σίγουρα θετική η τυποποίηση των προσόντων. Αυτό που θα περίμενα όμως από ένα «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» δεν είναι ένας κατάλογος με αντιστοιχήσεις πανεπιστημίων, πτυχίων και πιστοιητικών.

  Αυτό που θα ήθελα να δω είναι να λειτουργεί ένας ρηξικέλευθος και πρωτοποριακός φορέας που να κατηγοριοποιεί την γνώση και την εμπειρία, να αντιστοιχεί προσόντα σε κατευθύνσεις και ευκαιρίες. Μια διαδραστική επιφάνεια εργασίας ανάμεσα στην προσφορά και την ζήτηση, που να εξασφαλίζει μεν την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστεία του συστήματος αλλά να δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες στους χρήστες του (δημόσιο, εταιρίες, εργαζόμενοι, πανεπιστήμια) να κινηθούν πιο ελεύθερα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

  Ίσως θα έπρεπε να κάνω καλύτερα την σύνδεση που προσπάθησα από το παράδειγμα των πιστοιποιητικών υπολογιστών μέχρι τον φορέα που προτείνω αλλά σίγουρα θα ξέφευγα πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ που ανεχτήκατε το μέγεθος της απάντησης :)

 • 15 Μαρτίου 2010, 16:34 | ΝΧ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Antonis: ουδόλως μας αφορά αν τρελαίνεσαι ή όχι. Σε όλη την υπόλοιπη ΕΕ τα ΤΕΙ κατατάσσονται στην 6η βαθμίδα, είτε σου αρέσει είτε όχι. Αν θέλεις την κατάταξη των ΤΕΙ σε χαμηλότερη βαθμίδα τότε να πληρώσεις μόνος σου τα αναλογούντα πρόστιμα που θα επακολουθήσουν. Τα ΤΕΙ ουδέποτε δημιουργήθηκαν για να παράγουν εργοδηγούς. Μπορεί κανείς να σπουδάσει εργοδηγός ή τεχνίτης σε κάποιο Τεχνικό Λύκειο ή σε ΙΕΚ. Όχι όμως σε ΤΕΙ. Όσο για το έργο που παράγει ο καθένας φαίνεται κάθε μέρα από περιπτώσεις τύπου Ricomex, Τεμπών και μιας μυριάδας άλλων περιπτώσεων, οι οποίες δυστυχώς γίνονται αντιληπτές εκ των υστέρων. Δυστυχώς ο πολύς κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες και βασιζόμενος σε αυτό εκτοξεύετε τους μύδρους σας.

  Όσον αφορά τις αξιολογήσεις σας παραπέμπω στην τελευταία που διενεργήθει τον Μάρτιο του 2009. Το πόρισμά της υπάρχει διαθέσιμο σε διάφορες ιστοσελίδες. Μιας και αναφερθήκατε όμως σε αξιολογήσεις μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε γιατί τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία είναι απολύτως αρνητικά στην διενέργειά τους; Κάτι που δεν συμβαίνει όσον αφορά τα ΤΕΙ.

  Κλείνοντας θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν σας τιμά καθόλου η υποτίμηση του νόμου ή η άρνηση εφαρμογής του. Ειδικά το τελευταίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα εκτός των άλλων. Οπότε σας συνιστώ να σταματήσετε τον διαχωρισμό των ΤΕΙ από τα ΑΕΙ. Τα ΤΕΙ, είτε σας αρέσει είτε όχι, αποτελούν τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • 15 Μαρτίου 2010, 14:12 | Κώστας Περδικάρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Μια μικρή παράκληση για τον Antinis:

  Φίλε Αντώνη είσαι σε αρκετά σημεία ισοπεδωτικός και απόλυτος. Δυστυχώς φίλε μου ο κύκλος έχει κλείσει τόσο για τα ΤΕΙ όσο και για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στην παρούσα τους μορφή και αν είχες εμπειρία απο πραγματικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα το είχες καταλάβει.

  Με λίγα λόγια το ζητούμενο δεν είναι να μαλώνουμε πάνω στα ερείπια (αν και υπάρχουν εξaiρετικές επιμέρους μονάδες/επιστήμονες) και να διαγκωνιζόμαστε για μια καλύτερη θέση στη λίστα των προσόντων αλλά να προσαρμοστούμε κάποια στιγμή στη διεθνή πραγματικότητα βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τους εαυτούς μας!!! Άσε που η ανεργία καλπάζει και πλήττει κυρίως το φτηνό επιστημονικό δυναμικό που πλεονάζει απο Πανεπιστήμια και ΤΕΙ…

  Για τα αμφιθέατρα δεν θα σου πω τίποτα αν και διδάσκω τα τελευταία 10 χρόνια στην τριτοβάθμια και έχω δει πάρα πολλά… Όσο για την πιάτσα δεν κάνει διακρίσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και αν είσαι καλός θα προχωρήσεις σε γενικές γραμμές (αν και έχω και εδώ κάποιες επιφυλάξεις…).

  Θα ήθελα βέβαια κάποια στιγμή να εμφανίσεις την ειδικότητα και τα δικά σου προσόντα όπως οι υπόλοιποι…

  Δρ. Κώστας Περδικάρης
  Ιχθυολόγος MSc, PhD

 • 15 Μαρτίου 2010, 13:29 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Φίλε Antonis, δεν παλεύεσαι… με αυτά που λες, δεν θα ρωτήσω πρώτα από όλα γιατί έχω εμπειρία για το τι έργο παράγει ο καθένας γιατί έχω την τύχη να γνωρίζω από πρώτο χέρι και γι’αυτό και προτιμάνε τους απόφοιτους Τ.Ε.Ι. σε πολλές περιπτώσεις από έναν απόφοιτο Πανεπιστημίου, επίσης οι συντεχνιακές λογικές κομμένες και την ποιότητα μην την παίρνεις στο στόμα σου γιατί δεν πιστεύω πως την αξίζεις, όσο και να μην θέλεις να καταλάβεις και να πιστέψεις, τα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι. εδώ και καιρό και θεραπεύουν τις επιστήμες και γράμματα και δεν είναι χαριστικώς που εξεδόθησαν οι Νόμοι όπως λες, αλλά μετά από πολλούς αγώνες για την Δικαίωσή μας, έτσι είναι πως να το κάνουμε…απλά άρχισε να το συνηθίζεις. Αν πιστεύεις ότι ο σκοπός τους ήταν να βγάζουν τεχνίτες και εργοδηγούς… τότε κάνεις τεράστιο λάθος.. ίσως εσκεμμένα, ο σκοπός τους ήταν και είναι να βγάζουν υψηλά ποιοτικά καταρτισμένους Επιστήμονες και Μηχανικούς εφαρμογής και προφανώς δεν έχεις πατήσει ποτέ σου πόδι ποτέ στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ούτε προφανώς απέξω από αυτά για να καταλάβεις τι έργο και γίνεται εκεί και τι έργο παράγει ο κάθε καλός απόφοιτος Μηχανικός γιατί καλοί και κακοί υπάρχουν παντού. Όσο για την αμοιβή τους που παλεύει ο κάθε κοινός άνθρωπος για να ζήσει να μην το παιδεύεις, απλά είσαι και συ ένας οπαδός της συντεχνίας σου, που όλοι πλέον γνωρίζουν. Σιγά ρε <> να μην κλείσουν επειδή το λέει κάποιος <> διότι για προφανέστατους λόγους λέει ότι θέλει κρυμμένος πίσω από το πληκτρολόγιό του, γιατί έτσι θα του συμφέρει πολύ και έτσι έμαθε. Κοίτα αν θέλεις να κλείσουν… να αποζημιώσεις εσύ ο ίδιος τις 300000 Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. από 2 Εκατομμύρια Ευρώ τον καθένα και μετά το ξανασυζητάμε τόσο και για την απαξίωση και χωρίς αντίκρισμα σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος και την καταστροφή της προσωπικότητας του κάθε ενός ξεχωριστά…πρέπει να είσαι πολύ βολεμένος εκεί που βρίσκεσαι, τα Τ.Ε.Ι. δεν ισοτιμούνται αλλά είναι Α.Ε.Ι. και θα πάρουν τα δικαιώματά τους θέλεις ή δεν θέλεις όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο στα αντίστοιχα και ισότιμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δεν είναι <>, αλλά είναι κάτι που δικαιωματικά μας αξίζει κύριε Antonis. Βέβαια, ανυπομονώ να δούμε και την <> των άλλων Α.Ε.Ι. και να δούμε ποιός πραγματικά αξίζει πού ήδη άρχισε να φαίνεται από τις πάμπολλες και αδιάβλητες αξιολογήσεις σε σχέση με άλλα Α.Ε.Ι…καλά κάνεις περίμενε και σου έρχεται. όσο για το εξωτερικός αντικειμενικός κριτής μάλλον γράψε λάθος, διότι για όσα λες εσύ…υπάρχουν άλλες τόσες εκατοντάδες χιλιάδες που λένε το αντίθετο, πραγματικοί αντικειμενικοί κριτές της <> και της αγοράς, Δεν μας στεναχωρείς επειδή κάτι τέτοιους σαν και εσένα πιστεύω γνωρίζεις που τους έχουμε γραμμένους. Επίσης το Εκπαιδευτικό Σύστημα το κατάντησαν στην σημερινή του κατάσταση κάτι τέτοιοι όπως εσύ με τις προσβολές και τις κακόβουλες και συντεχνιακές λογικές όχι εκ της ιδίας σκέψης και απόφασης αν αυτά που λέγονται είναι σωστά και αξιόπιστα, ελπίζω κάποια μέρα να πάψουν να υπάρχουν <> με τέτοιες σκάρτες αντιλήψεις για να γίνει βιώσιμος και καλύτερος ο τόπος ως προς την ποιοτική του στάθμη έτσι όπως τον έχουνε καταντήσει, και οι άνθρωποι που ζούνε μέσα σε αυτόν, όσο σαν πολίτες αλλά και ως ανθρώπινα όντα με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σίγουρα έχουν γνώση και γι’αυτό μας έχουν κατά την προτίμησή τους, πάντα με καλή προσδοκία και αναμονή και υπομονή βεβαίως βεβαίως, σου εύχομαι υγεία και εφησυχασμό και απαλλαγή από τις πονηρές σου παπαγα(ε)λιότητες!.

 • 15 Μαρτίου 2010, 09:11 | Antonis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Φίλε ΧΚ και Θοδωρή,
  Η ποιότητα είναι ποιότητα…
  Τί να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια …
  Ρωτήστε στην «πιάτσα» για αποφοίτους ΤΕΙ,ΑΕΙ και Πολυτεχνείων για να μάθετε τί συμβαίνει, τί έργο παράγει ο καθένας και πως αμοίβεται…
  Εξάλλου, ΑΕΙ και Πολυτεχνεία θεραπεύουν επιστήμες και γράμματα, ενώ τα ΤΕΙ αποσκοπούν στην εκπαίδευση τεχνιτών…Αυτός ήταν και είναι ο σκοπός τους, όσο και αν σας στεναχωρώ!!
  Οι νόμοι περί ανωτατοποίησης των ΤΕΙ που εξεδόθησαν «χαριστικώς», πρέπει να ανθεωρηθούν εντός πλαισίων του ΕΠΠ. Επίσης, οποιοδήποτε ΤΕΙ έχει ίδιο γνωστικό με ΑΕΙ/Πολυτεχνείο πρέπει να κλείσει και να μείνουν μόνον όσα θεραπεύουν αποκλειστικά τέχνες (π.χ. ανθοκομία, ιχθυοκαλλιέργεια κτλ)!
  Δεν μπορεί τα ΤΕΙ να ισοτιμούνται με τα ΑΕΙ και να λαμβάνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα «free of charge», φίλε Θοδωρή.
  Επίσης φίλε ΧΚ, σύντομα έρχεται η ουσιαστική αξιολόγηση παντού, όπου – εαν γίνει σωστά – θα αποκαλυφθεί η «γύμνια» των ΤΕΙ και πολλών άλλων πραγμάτων. Εγώ φίλε ΧΚ περιμένω την αξιολόγηση πώς και πώς, και μάλιστα, ειδικά για εμένα!!
  Συγγνώμη, εαν σας στενοχωρώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ένας εξωτερκός αντικειμενικός παρατηρητής των πραγμάτων των αμφιθεάτρων και της πιάτσας-αγοράς.
  Από εκεί και πέρα, τι να πώ … αν σας κάνουν τα «χατίρια» «free of charge», φίλε Θοδωρή, και τα βάλουν όλα στο ίδιο σακί θα είναι άλλη μια «ντροπή» και επιτάχυσνη της καταρροής του ήδη απαξιωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
  Τουλάχιστον, οι αγορές-πιάτσα έχουν γνώση ακόμα και αν τα ΤΕΙ πάνε στο επίπεδο 15 …

 • 13 Μαρτίου 2010, 19:36 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

  κατ’αρχήν ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις και καλωσορίζουμε την προ πολλού αναμενόμενη σύσταση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό πρόσωπο γιατί γνωρίζω πως εκπροσωπώ ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών ξενόγλωσσων καθηγητών, κάτοχοι ακαδημαϊκών διπλωμάτων τα οποία τοποθετούνται στο επίπεδο 7, οι οποίοι αναμένουν από καιρό αυτή τη δίκαιη εξέλιξη.

  Θα ήταν πράγματι ευχής έργον να αποσυρθεί η υποχρεωτικότητα του βασικού τίτλου σπουδών και να συνεκτιμηθούν ακαδημαϊκά κι επαγγελματικά προσόντα για το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ακαδημαϊκούς μεταπτυχιακούς τίτλους όπως το Dip. RSA (DOTE, DTEFLA και το μεταγενέστερο DELTA) και σε κατέχοντες μεταπτυχιακών τίτλων του είδους (ΜΑ/MSc/MEd) με μακρόχρονη διδακτική εμπειρία και ανεπτυγμένες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες. Ο επαγγελματισμός, οι αξία, η απόδοση και η αφοσίωση στη διδασκαλία δεν κρίνονται και δεν προσδιορίζονται από την απόκτηση βασικού τίτλου σπουδών σε μια κοινωνία αποδοχής και προόδου
  http://www.unh.edu/hr/pdfs/performance-assessment-guide-to-job-competencies.pdf.

  Μιας και στην εποχή της μετα-παγκοσμιοποίησης, με την ευκολότερη κινητικότητα πολιτών παγκοσμίως, έχει προ πολλού δημιουργηθεί νέος χάρτης προσόντων, θα ήταν δίκαιο να εντάσσονταν αυτοί οι τίτλοι αυτομάτως με βάση τις καταγραφές ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων οι οποίες προκύπτουν από βάσεις δεδομένων όπως στο http://europass.cedefop.europa.eu.
  http://www.europa-pages.com/uk/TEFL-Exams.html

  Η ύπαρξη Διεθνών Πλαισίων Προσόντων είναι από καιρό μια πραγματικότητα. Επίσης η έναρξη αυτής της διαδικασίας δεν είναι απαραίτητα χρονοβόρα, δαπανηρή ή πολύπλοκη και δε δημιουργεί κοινωνίες πολλών ταχυτήτων, βεβαίως με την ανάλογη πρόνοια, διεργασία και προσωπική παρέμβαση τα οποία και αιτούμαστε από εσάς.
  http://www.qcda.gov.uk/libraryAssets/media/International_evidence.pdf
  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Qualifications_Framework
  http://www.cambridgeesol.org/recognition/faq.html#5

  Σας ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο

  Με εκτίμηση,
  Ανώνυμος

 • 13 Μαρτίου 2010, 09:24 | X K
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  Προς Antonis
  Εάν, λόγω της ιδιότητάς του γνωρίζει τι γίνεται στα ΤΕΙ, δηλαδή «που τα κατήντησε» τότε το συντομότερο δυνατό να παραιτηθεί. Κάτι τέτοιοι – δηλαδή με τέτοιες συμπεριφορές – αξίζει να μηνυθούνε για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και υπονόμευση του Κράτους. Επιτέλους κάποια μέρα κάποιος πρέπει να πληρώνει σε αυτή τη χώρα για αυτά που λέει και κάνει.

 • 13 Μαρτίου 2010, 04:53 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

 • 12 Μαρτίου 2010, 19:40 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Φίλε «Antonis – — Μαρτίου 12, 2010 @ 3:45 μμ» στο ξαναλέω επειδή φαίνεται δεν το πιασες το νόημα…ξαναδιάβασέ το.
  Όσο για την ιδιότητα σου πες τη να τη μάθουμε, επίσης να ξέρεις ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι Α.Ε.Ι. δια Νόμου και σε παρακαλάω να τον διαβάσεις…Νόμος 3549/200, επίσης για την ποιότητα να μην λες και πολλά διότι πολλά τμήματα έχουν Καλύτερο υπόβαθρο από πολλές Πανεπιστημιακές Σχολές. Επίσης τα Τ.Ε.Ι. χορηγούν στους αποφοίτους τους Πτυχία Ανωτάτης Εκπαίδευσης που αποτελούν τον Πρώτο Ακαδημαϊκό Τίτλο Σπουδών και είναι Ισότιμα με BSc Honours I.S.C.E.D 5A με 240E.C.T.S. και είναι καταταγμένα στην υπόλοιπη Ευρώπη στο επίπεδο 6.
  …Φαίνεται δεν είσαι καλά και σωστά πληροφορημένος χωρίς να έχω κάτι εναντίων σου φίλε «Antonis – — Μαρτίου 11, 2010 @ 5:38 μμ», Βέβαια συμφωνώ ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος με κάποιον άλλον σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία όταν δεν έχει ακολουθήσει τις ίδιες σπουδές , με την ίδια διάρκεια και τις ίδιες εξειδικεύσεις ( στον ίδιο χρόνο και με το ίδιο περιεχόμενο ), όμως φυσικά και δεν είναι το ίδιο για κάποιον που έχει τελειώσει Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) π.χ. 4ετές με κάποιον που έχει τελειώσει 5ετές Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως και γίνεται οι Πενταετής Σχολές μοριοδοτούνται με Περισσότερα μόρια ακόμη και τώρα επίσης έχουν και άλλα αρκετά προτερήματα που ίσως και να μην τα αξίζουν κάποια από αυτά, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες Σχολές αλλά Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον Ιδρυτικό τους Νόμο του 1983 όταν ιδρύθηκαν 1404/1983 και με τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και φυσικά τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια δεν ζήτησαν ποτέ εξομοίωση των Πτυχίων τους με τα 5ετή Διπλώματα των Πολυτεχνείων (απευθείας Διδακτορικό χωρίς Master και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κατέχουν τα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές όπου επίσης τώρα ζητάνε και το MSc “ free of charge ”, Επαγγελματικά Δικαιώματα για ειδικότητες που δεν τις διδάχθηκαν ποτέ κ.α.). Επίσης για τα Επαγγελματικά δικαιώματα που δεν έχουν εκδοθεί 26 χρόνια μετά για τουλάχιστον 25 ειδικότητες των Τ.Ε.Ι. όπως ορίζει ο Νόμος της Ίδρυσής των, ενώ όλοι οι ισότιμοι και αντίστοιχοι στο εξωτερικό τα έχουνε πάρει στην ειδικότητά τους.
  Τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά ΑΕΙ(4ετους) ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.
  Τα λέω ωμά χωρίς να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες.
  Δηλαδή ΑΕΙ->6. Αυτή είναι η κοινή λογική …
  Όσον αφορά τα Πολυτεχνεία, είναι γνωστό ότι είναι 5ετή Ιδρύματα ΑΕΙ. Η λογική εδώ λέει Πολυτεχνεία->7 αν πράγματι το αξίζουν μετά από αδιάβλητη έρευνα. (όπως έγινε και στην Ιταλία με το ΕΠΠ). Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το επίπεδο 7 των ΜΔΕ και Master.

  Τα του εξωτερικού είναι ήδη ρυθμισμένα από ΔΟΑΤΑΠ: Bachelor->6 και Bachelor+Master->7. Τα 4ετή Βachelor Honors και τα 3ετή Bachelor είναι σε όλον τον κόσμο στην κλίμακα 6 όπου είναι και το δίκαιο. Και είμαι Ελληνοκύπριος και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να δημιουργεί δικές του κλίμακες επειδή έτσι του συμφέρει για οποιονδήποτε λόγο.
  Αρκετές δυσκολίες συναντώνται και από το επίπεδο 5(H.N.D -Higher National Diploma) και κάτω…
  Αυτά λέει η λογική και η δικαιοσύνη, όσο και αν χτυπιούνται κάποιοι…

 • 12 Μαρτίου 2010, 17:12 | Βασίλης Ψαράκης (Μέλος ΔΣ της ΠΕΙΕΠ)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Βιαστικέ συνάνθρωπε & τυχόν συνάδελφε Giorgo, θα αναφερθώ στο σχόλιο σου, κατόπιν εκπλήξεως όλου του κλάδου των ΕΕΣ πληροφορικής :
  http://www.opengov.gr/ypepth/?p=99&cp=6#comment-4102

  Καταρχήν να παρακαλέσω μέσα από αυτή την διαβούλευση, τον υπεύθυνο του site, εάν παρουσιάστηκαν προβλήματα spam από βομβαρδισμό σχολίων συναδέλφων μας της πληροφορικής, να αναφερθεί επισήμως και άμεσα θα παρέμβει ο κλάδος της ΠΕΙΕΠ, να προστατέψει στο μέλλον την ανοικτή διαβούλευση για το ΕΠΠ, που θεωρούμε ότι είναι ότι καλύτερο θα συμβεί στο μέλλον. Μάλιστα θα προβώ προσωπικά ως εκπρόσωπος του ΔΣ της ΠΕΙΕΠ, σε δημόσια συγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που βάλαμε αυτή την ωραία και δημοκρατική κίνηση.
  Από την άλλη κύριε Giorgo, θεωρώ απάνθρωπο τον σχολιασμό σας και το λέω με όλη την ευγένεια που με διακατέχει στη ζωή μου. Σε μια εποχή που καταρρέουν αξίες, ηθικές, οικονομίες, διαλύονται άνθρωποι & οικογένειες, απαξιώνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έρχεστε να βάλετε φίμωτρο σε επαγγελματίες που πονάνε και αυτή τη στιγμή έχουν πέσει θύματα περασμένων και ηλίθιων πρακτικών πολιτικών αποφάσεων. Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση δίνει το βήμα, με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο, συνεπώς είναι λογικό να υπάρχει μια υπερβολή από κάποιους κλάδους. Εάν όμως δείτε πίσω από το νόημα του ΕΠΠ βρίσκεται η σημαντικότερη λέξη «ΠΡΟΣΟΝΤΑ». Μια λέξη κλειδί για το μέλλον της επαγγελματικής ζωής του τόπου μας. Επειδή παρακολούθησα την κ.Υπουργό παιδείας, ένοιωσα και προς τιμήν της ότι έστελνε το μήνυμα έμμεσα «ότι τέρμα κύριοι στην Ελλάδα η εποχή που είσαστε ότι δηλώσετε».
  Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε μέσα από τον πόνο μας κύριε Giorgo να θίξουμε, έστω και μέσα από την υπερβολή μας, ότι δηλαδή δεν νοείται να μιλάμε για προσόντα στο μέλλον και για «ψηφιακό σχολείο» και ακόμα να εξετάζουμε με ένα τόσο λάθος σύστημα τις βασικές δεξιότητες των συμπολιτών μας στην πληροφορική, με τόσο μικρές και αστείες απαιτήσεις που παραπέμπουν στην λογική απόκτησης ενός «χαρτιού» και τίποτα άλλο !!! Αυτό αγαπητέ ζητήσαμε να αλλάξει και το ζητάμε χρόνια τώρα, αλλά κανένας δεν μας άκουγε !! Και τώρα επειδή είδαμε πραγματικά μια άλλη πολιτική ωριμότητα να διαπνέει, είπαμε «ας φωνάξουμε για τελευταία φορά, πριν ξεσηκωθούμε ομαδικώς». Και το λέω αυτό σε μια φάση που το 30% και ραγδαία γίνεται ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες, κλείνει τις επιχειρήσεις, αυτές που εσείς αποκαλέσατε απαξιωτικά «φροντιστηριούχοι πληροφορικής». Αυτές οι δομές κύριοι σε λίγο καιρό πρεσβεύουν και να το ακούσουν όλοι την επίσημη αδειοδότηση τους από το υπουργείο παιδείας, ως νόμιμες δομές του κράτους.
  Και πάλι ζητάω συγνώμη εκ μέρους όλων των συναδέλφων μας, εάν δώσαμε την εντύπωση ότι υποτιμήσαμε τα άλλα θέματα, γεγονός άδικο και παράλληλα ζητάω συγνώμη από τον κ.Giorgo για το αγανακτισμένο μου ύφος, αλλά εκτιμώ ότι εκφράζω την πλειοψηφία ανθρώπων που είναι επιστήμονες και επιθυμούν την ποιότητα στην εργασία που παρέχουν χρόνια τώρα στην κοινωνία !!!
  Ευχαριστώ

 • 12 Μαρτίου 2010, 15:20 | Antonis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  Φίλε Θοδωρή
  Τα ΤΕΙ δεν ειναι ΑΕΙ!
  Μη μας τρελαίνεις τώρα. Δε θα κάτσω τώρα να αναλύω εδώ την ποιότητα παρεχόμενων σπουδών και την ποιότητα των αποφοίτων ΤΕΙ που τη βλέπω κάθε μέρα λόγω της ιδιότητάς μου!
  Επίσης ξαναλέω για να το ακούσεις καλά, ότι το ΔΟΑΤΑΠ, αναγνωρίζει Bachelor+Master ισότιμο με τετραετές πτυχίο.
  Αρα Bachelor->5 όπως και τα ΤΕΙ, ενώ Bachelor+Master->6 όπως τα τετραετή ΑΕΙ, ενώ Πολυτεχνεία->7 αναγκαστικά εκ των πραγμάτων!
  Αν τα Bachelor είναι στην κλίμακα 6, όπως λες, αυτό δεν είναι δίκαιο για τα ΑΕΙ. Μην τρελαθούμε κι όλας που θα βάλουμε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Bachelor όλα στο 6. Άλλη ποιότητα σπουδών έχουν τα ΑΕΙ, άλλη τα ΤΕΙ και άλλη τα Bachelor. Κάνεις λάθος όταν μιλάς για δικαιοσύνη χωρίς να λαμβάνεις υπόψιν ποιοτικά κριτήρια.Άσε τα ξέρουμε καλά αυτά!
  Επίσης, αυτό που επιβεβαιώνεις είναι ότι τα Πολυτεχνεία πρέπει να πάνε στο 7 διότι είναι προφανές ότι δε γίνεται να μπουν στο επίπεδο 6…Δεν υπάρχει επίπεδο «6,5» ούτε 9 , τί να κάνουμε…
  Η λογική και η δικαιοσύνη λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα φίλε Θοδωρή, τόσο εντός αμφιθεάτρων όσο και εκτός, στην πιάτσα δηλαδή, όπου ξεχωρίζουν οι αμνοί από τα ερίφια!
  Ρώτα και μάθε καλύτερα..

 • 12 Μαρτίου 2010, 15:06 | Κωνσταντίνος Γκελερής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θεωρώ ότι η κίνηση είναι υποχρεωτική και επείγουσα. Άμεσες ενέργειες λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού περιβάλλοντος, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και τα αποτελέσματα της δια βίου μάθησης.

 • 12 Μαρτίου 2010, 11:59 | oikonomoy
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλημέρα.

  Το σχέδιο με την καταταξη σχολών μπορεί να εφαρμοστεί αρκει η διοικηση του ΥΠΕΠΘ να μην αρχίσει τις εκτπώσεις στις συντεχνίες που πραγματικά κυβερνάνε τον χωρο της εκπαίδευσης. Τα επιμελητηρια και οι δημόσοι υπάλληλοι στο σύνολο τους δεν εχουν λογο στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, δεν ψηφίσαμε δημοσίους υπαλλήλους.
  Στην βαθμίδα 6 κατατάσσονται τα ΑΕΙ, ημεδαπης ή αλλοδαπης με αναγνωρισμένα πτυχία, τα ΤΕΙ, τα κολλεγια παραρτήματα ξενων πανειστημιακών σχολών.
  Στη βαθμίδα 5 οι ανωτερες σχολες καταρτισης ΙΕΚ διετής ή τριετης, εκει πρεπει να υπάρξει μία ρυθμιση με τα ΙΕΚ ωστε να απορροφήσουνε το χρόνο μεχρι της πιστοποίηση σαν φοιτηση, όπως κι την πρακτικη η οποία ουτε αυτη προσμετράται σαν φοίτηση.
  Στην βαθμίδα 4 οι μεταλυκειακες σπουδές ενός ετους.
  Στην βαθμίδ 3 τα λυκεια , επαγγελαμτικες σχολές κτλ δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης.
  Ευχαριστώ

 • 12 Μαρτίου 2010, 10:54 | Δασκάλα Αγγλικών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νομίζω ότι η πρωτοβουλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι που έλειπε από την Ελλάδα, όχι ότι είναι πανάκεια και θα λύσει όλα μας τα προβλήματα αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει θετικά.

 • 12 Μαρτίου 2010, 04:29 | Theodoros Theodorou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Φαίνεται δεν είσαι καλά και σωστά πληροφορημένος χωρίς να έχω κάτι εναντίων σου φίλε «Antonis – — Μαρτίου 11, 2010 @ 5:38 μμ», Βέβαια συμφωνώ ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος με κάποιον άλλον σε επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία όταν δεν έχει ακολουθήσει τις ίδιες σπουδές , με την ίδια διάρκεια και τις ίδιες εξειδικεύσεις ( στον ίδιο χρόνο και με το ίδιο περιεχόμενο ), όμως φυσικά και δεν είναι το ίδιο για κάποιον που έχει τελειώσει Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.) π.χ. 4ετές με κάποιον που έχει τελειώσει 5ετές Τριτοβάθμια Σχολή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπως και γίνεται οι Πενταετής Σχολές μοριοδοτούνται με Περισσότερα μόρια ακόμη και τώρα επίσης έχουν και άλλα αρκετά προτερήματα που ίσως και να μην τα αξίζουν κάποια από αυτά, τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν ποτέ Ανώτερες Σχολές αλλά Τριτοβάθμια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον Ιδρυτικό τους Νόμο του 1983 όταν ιδρύθηκαν 1404/1983 και με τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και φυσικά τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια δεν ζήτησαν ποτέ εξομοίωση των Πτυχίων τους με τα 5ετή Διπλώματα των Πολυτεχνείων (απευθείας Διδακτορικό χωρίς Master και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κατέχουν τα Πολυτεχνεία και τις Γεωπονικές όπου επίσης τώρα ζητάνε και το MSc “ free of charge ”, Επαγγελματικά Δικαιώματα για ειδικότητες που δεν τις διδάχθηκαν ποτέ κ.α.). Επίσης για τα Επαγγελματικά δικαιώματα που δεν έχουν εκδοθεί 26 χρόνια μετά για τουλάχιστον 25 ειδικότητες των Τ.Ε.Ι. όπως ορίζει ο Νόμος της Ίδρυσής των, ενώ όλοι οι ισότιμοι και αντίστοιχοι στο εξωτερικό τα έχουνε πάρει στην ειδικότητά τους.

  Τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά ΑΕΙ(4ετους) ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

  Τα λέω ωμά χωρίς να υπεισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες.

  Δηλαδή ΑΕΙ->6. Αυτή είναι η κοινή λογική …

  Όσον αφορά τα Πολυτεχνεία, είναι γνωστό ότι είναι 5ετή Ιδρύματα ΑΕΙ. Η λογική εδώ λέει Πολυτεχνεία->7 αν πράγματι το αξίζουν μετά από αδιάβλητη έρευνα. (όπως έγινε και στην Ιταλία με το ΕΠΠ). Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το επίπεδο 7 των ΜΔΕ και Master.

  Τα του εξωτερικού είναι ήδη ρυθμισμένα από ΔΟΑΤΑΠ: Bachelor->6 και Bachelor+Master->7. Τα 4ετή Βachelor Honors και τα 3ετή Bachelor είναι σε όλον τον κόσμο στην κλίμακα 6 όπου είναι και το δίκαιο. Και είμαι Ελληνοκύπριος και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να δημιουργεί δικές του κλίμακες επειδή έτσι του συμφέρει για οποιονδήποτε λόγο.

  Αρκετές δυσκολίες συναντώνται και από το επίπεδο 5(H.N.D -Higher National Diploma) και κάτω…
  Αυτά λέει η λογική και η δικαιοσύνη, όσο και αν χτυπιούνται κάποιοι…