Άρθρο 35: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

1. Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 33 και 34 του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησής του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαμονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 133 του παρόντος Κώδικα.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
3. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής των προηγούμενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 αρμόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δε μπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:45 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-IMMIGRATIO

  Πρέπει να προβλεφθεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών η δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του παρόντος.

  Ακόμη να απαλειφθεί ο περιορισμός των σπουδαστικών ετών διότι υπάρχουν περιπτώσεις με μεταπτυχιακά, MBA , διδακτορικά. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για όσο χρονικό διάστημα ο υπήκοος τρίτης χώρας αποδεδειγμένα σπουδάζει και ενδεχομένως για να μην χαθεί το μέτρο να τεθεί έλεγχος προόδου αυτού.

 • 23 Οκτωβρίου 2013, 14:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

  παρ. γ. «Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.»

  Εάν ο αλλοδαπός δεν καταθέσει όπως υποχρεούται βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, με ποιο μηχανισμό η κάθε υπηρεσία θα ελέγχει εάν ο αλλοδαπός είναι ή όχι συνεπής με την υποχρέωσή του προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων;
  Θα υπάρχει στο μηχανογραφικό πρόγραμμα δυνατότητα ειδοποίησης; Αν όχι η συγκεκριμένη διάταξη θα καταστεί πρακτικώς αδύνατη.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 17:20 | Βιβή Σουλδάτου

  Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής λόγω σπουδών θα ήταν σκόπιμο να διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια σπουδών κάθε σχολής. Η προσαύξηση κατά τέσσερα εξάμηνα είναι ιδιαίτερα περιοριστική για σχολές πενταετούς φοίτησης με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπως π.χ. ιατρικές ή πολυτεχνικές σχολές. Προτείνω πέραν του έτους εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, την πρόβλεψη ανανέωσης για το συνολικό χρόνο διάρκειας σπουδών κάθε σχολής προσαυξημένο κατά το ήμισυ.
  Επιπρόσθετα προτείνω την ύπαρξη μεταβατικής ρύθμισης για φοιτητές που εισήλθαν στη χώρα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και που έχουν ήδη ξεπεράσει τον προτεινόμενο από το νέο κώδικα συνολικό χρόνο ανανέωσης, δεδομένου ότι η μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου ανανέωσης λόγω σπουδών καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω ανανέωση της άδειας διαμονής τους. Θα ήταν σκόπιμο να οριστεί συγκεκριμένη διωρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους.