Άρθρο 139:

Άρθρο 139

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν.3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε Ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.
2. Άδειες διαμονής αόριστης διαρκείας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επανέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με την παρούσα δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
3. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος α) αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η άδεια διαμονής του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με κριτήριο την εργασιακή ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούσαν με την δεκαετή ή αόριστης διάρκειας άδεια διαμονής που κατείχαν.
4. α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01 και του άρθρου 24 του ν. 3013/2002(ΦΕΚ Α 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί τριετία πριν την έκδοση απόφασης σχετικά με την ομογενειακή τους ιδιότητα και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα μέλη της οικογένειάς του.
5. α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα Ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή τους ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της σχετικής απόφασης.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί τριετία πριν την ανάκληση της χορηγηθείσας Ελληνικής ιθαγένειας και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα μέλη της οικογένειάς του.
ε. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η χορηγηθείσα Ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Άδειες διαμονής διετούς διάρκειας που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού ανανεώνονται για τρία έτη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διαδικασίες και προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα.
8. Άδειες διαμονής που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ν.3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους.
9. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία έτη κάθε φορά, εφόσον:
α. Η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και
β. Έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα
Οι άδειες της παρούσας παραγράφου ανανεώνονται κατά τα λοιπά και για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.
10. Άδειες διαμονής που εκδόθηκαν στο πλαίσιο ισχύος του ν.3386/2005 και των ρυθμίσεων που ενσωματώνουν οδηγίες της ΕΕ και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, παρέχουν στους κατόχους τους τα δικαιώματα που παρείχαν πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού και έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους. Οι εν λόγω άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα.
11. Εκκρεμείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους που κατατέθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται από την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.
12. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν πλην των αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/2005.
13. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε ανανέωση μεταβατικών τύπων αδειών διαμονής έχουν διάρκεια ισχύος δύο έτη και ανανεώνονται ανά τριετία.
14. Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κυα 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. Ως εκκρεμή θεωρούνται και τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2012 και 2013 λόγω μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους.
15. Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1α του παρόντος, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται μέχρι 31.12.2014.
16. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφος 1 περίπτωση (θ) του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 109 του παρόντος Κώδικα, εάν κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωσή τους για έναν από τους λόγους του νόμου και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
17. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν.3386/2005, σε ρυθμίσεις ενσωμάτωσης οδηγιών της ΕΕ, σε κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση του ν.3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα.».

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 08:19 | Απότας Δημήτρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 139
  Παρ1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν.3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε Ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
  Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.
  2. Άδειες διαμονής αόριστης διαρκείας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επανέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με την παρούσα δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
  Να διευκρινισθεί η περίοδος της δεκαετίας από την έναρξη της αορίστου ή από την κατάθεση της αίτησης για επανέκδοση.
  3. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος α) αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η άδεια διαμονής του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με κριτήριο την εργασιακή ή επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούσαν με την δεκαετή ή αόριστης διάρκειας άδεια διαμονής που κατείχαν.
  Θα έπρεπε σύμφωνα με την αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την διοίκηση τουλάχιστον να του επιτρεπόταν η ανανέωση ισότιμης και ισόχρονης άδειας διαμονής και μάλιστα χωρίς την καταβολή παραβόλου.
  Η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου3731/2008 ότι κατά την ανανέωση των αδειών δεκαετούς διάρκειας δεν θα υπόκεινται σε καταβολή παραβόλου. Δεν θα έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψη; 2. Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη Χώρα, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα ενήλικα, άνω του 21ου έτους της ηλικίας τους, μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, εφόσον πληρούν αυτοτελώς τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας και απόφαση του οργάνου που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη και διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής της παρούσας οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου. άρθρο 39, παρ.1 του ν.3731/2008

  Παρ 14
  14. Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κυα 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. Ως εκκρεμή θεωρούνται και τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2012 και 2013 λόγω μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους.
  Ως εκκρεμή να θεωρούνται και όσα αιτήματα έχουν απορριφθεί για τον παραπάνω λόγο και οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια με αίτηση θεραπείας να ανακληθούν οι απορριπτικές αποφάσεις και εφ’ όσον προσκομίσουν θεωρημένο βιβλιάριο υγείας να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους, καταβάλλοντας τις ανάλογες εισφορές, για έκδοση βιβλιαρίου, στα ασφαλιστικά ταμεία.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 01:59 | Δημήτρης Βολάκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ. 1.
  – πολύ σημαντική διάταξη. Επιτέλους, όσοι μετά από τόσα έτη διαμονής, που απώλεσαν τη νομιμότητά τους, λόγω κυρίως ενσήμων και ιδίως μετανάστες από το έτος 1998, να μπορούν να διατηρήσουν τα προηγούμενα έτη διαμονής του σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής εξαιρετικών λόγων.

  παρ.14.
  – Θα πρέπει να θεωρηθούν ως εκρεμμή αιτήματα αυτά που κατατέθηκαν και όχι απορρίφθηκαν κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013. Ας σημειωθεί, ότι πολλές αποκεντρωμένες λειτουργούν ήδη στην περιφέρεια ως υπηρεσίες μιας στάσης, που σημαίνει ότι απέρριπταν άμεσα τα αιτήματα συγκριτικά απο άλλες αποκεντρωμένες, με αποτέλεσμα αν τελικά παραμείνει η διάταξη, να αποτελεί «τύχη» του κάθε αλλοδαπού αν θα συμπεριληφθεί ή όχι ενώ θα συνιστά και άνιση μεταχείριση του.
  – Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί καί το έτος 2011, αφού σκοπός της διατάξεως είναι να καλυφθούν οι πολίτες στην περίοδο «κρίσης», δηλαδή 2009 – 2011 (για αίτημα 2011), 2010 – 2012 (για αίτημα 2012) και 2011 – 2013 (για αιτήματα 2013. Επίσης, το έτος 2011 θα πρέπει να συμεπριληφθεί καί για το λόγο ότι η πλειονότητα των μεταναστών κατοχύρωνε δεκαετία το έτος 2011 (δεδομένων των προσωρινών εξάμηνων καρτών)
  – θετική η δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 30-06-2014, όμως θα πρέπει να υπάρξει μία ασφαλιστική δικλείδα όπως για παράδειγμα εγγραφή στον ΟΑΕΔ, κάρτα ανεργίας, απόλυση κλπ, προκειμένου να μη νομιμοποιείται η «μαύρη εργασία» και να μη διευκολύνεται η ανασφάλιστη εργασία σε εργοδότες με υπαλλήλους που εργάζονται ή θα εργασθούν.

  παρ. 16.
  – πολύ σημαντική διάταξη. πολλά παιδιά δεύτερης γενιάς δεν ανανέωσαν η έχουν πρωτόκολλο απόδειξης παραλαβής λόγω δυνατότητας προσκόμισης σύμβασης εργασίας

  παρ. 8.
  – πολύ άδικη και ατυχής διάταξη. Σημαίνει ότι πολλοί που έχουν εργασία θα πρέπει να απολυθούν/παραιτηθούν ή να εργάζονται πλέον παρανόμως, ενώ έχει ήδη δημιουργηθεί μία πραγματική κατάσταση, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη ότι πολλοί που προσέφυγαν στα Διοικητικά Πρωτοδικεία σχετικά με το άρθρο 91 παρ. 11, θα δικαιωθούν καθώς ήδη έχει υπάρξει σχετική απόφαση του Στε, αναφορικά με τα δημόσια έγγραφα πριν την 31-12-04 (απόφαση 209/2012 ΣΤΕ)και ήδη υπάρχει σχετική εγκύκλιος προς τις αποκεντρωμένες να μην εφεσιβάλλουν.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 23:14 | Σαρι Λαμμασσααρι ΑΜ/ΔΣΑ 22267
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρ. 2. Η ενημέρωση των κατόχων άδειας διαμονής αορίστου χρόνου είναι αδύνατη. Ο κάτοχος άδειας αορίστου χρόνου κυκλοφορεί νόμιμα (διεθνώς) με νέα διαβατήρια (χωρίς επανέκδοση της άδειας),τα οποία αναφέρουν τον αριθμό προηγούμενου διαβατηρίου.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 22:10 | Σαρι Λαμμασσααρι ΑΜ/ΔΣΑ 22267
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  2. Άδειες διαμονής αόριστης διαρκείας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας!!! Η ενημέρωση των κατόχων άδειων διαμονής αορίστου χρόνου είναι αδύνατη στις περιπτώσεις που στο νέο διαβατήριο αναφέρεται ο αριθμός προηγούμενου διαβατηρίου και οι κάτοχοι νομίμως (διεθνώς) κυκλοφορούν με δυο (τρία, τέσσερα…) διαβατήρια.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:00 | Γραφείο ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Μεταβατική διάταξη παρ. 2 του άρθρου 139, σχετικά με την αυτοδίκαιη μετατροπή των αδειών διαμονής αόριστης διάρκειας σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας κατά την επανέκδοσή τους:
  Είναι σκόπιμο να ζητηθούν διευκρινίσεις επί των συγκεκριμένων μεταβατικών διατάξεων. Καταρχάς, διευκρινίσεις σχετικά με το πώς θα ενημερωθούν οι κάτοχοι α.δ. αόριστης διάρκειας για το ότι οι α.δ. τους θα έχουν τελικά ημερομηνία λήξης. Ενημέρωση χρειάζονται και οι κάτοχοι α.δ. 10ετούς διάρκειας, οι οποίοι ενδεχομένως να θεωρούν ότι η ανανέωση της α.δ. τους θα γίνει υπό τους όρους απόκτησης α.δ. 10ετούς διάρκειας και ότι η νέα α.δ. τους θα έχει και πάλι 10ετή διάρκεια.

  2. Μεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 139, που προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής σε εκκρεμή αιτήματα ανανέωσης α.δ. για εξαρτημένη εργασία & παροχή υπηρεσιών ή έργου οι οποίες λήγουν έως 30/06/2014 καθώς και σε αντίστοιχα απορριφθέντα αιτήματα των ετών 2012 και 2013 εφόσον οι ενδιαφερόμενοι τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας) δεν ευνοούν τους ενδιαφερόμενους που είναι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής λόγω απόρριψης αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής:
  Η όλη διατύπωση της διάταξης δείχνει ότι σκοπός είναι η επαναφορά στη νομιμότητα ατόμων τα οποία, μετά από έτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους και επακόλουθα της ανανέωσης των α.δ. τους, απέτυχαν κατά τα τελευταία έτη να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις ανανέωσης των α.δ. τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Η απαίτηση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ (η ανανέωση του οποίου απαιτεί λιγότερα ένσημα από όσα απαιτεί η ανανέωση της α.δ.) φαίνεται να παίζει το ρόλο αποδεικτικού στοιχείου ότι τα άτομα αυτά συνέχισαν να εργάζονται κατά το διάστημα που αδυνατούσαν να ανανεώσουν την α.δ. τους. Συνεπώς η διάταξη αυτή φαίνεται ότι στοχεύει να αποκαταστήσει άτομα που διέμειναν νόμιμα στην Ελλάδα για ένα εύλογο διάστημα πριν απορριφθούν και όχι να εισάγει δυνατότητα νέων νομιμοποιήσεων.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΑΟΥΣΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 139 παρ.1: εφόσον αναγράφεται ‘χορηγείται’, μιλάμε μάλλον για μίας μορφής νομιμοποίηση – ο αιτών είναι δηλαδή πλέον μη νομίμως διαμένων στη χώρα. Υπό αυτό το πρίσμα, θετική η ρύθμιση.
  Άρθρο 139 παρ.14 – εδώ μπορούν να επισημανθούν, φυσικά, πολλά:
  – ανανεώνονται τα ήδη απορριφθέντα αιτήματα; προφανώς, ναι. Άρα, αμέσως μετά υπάρχει υποχρέωση ανανέωσης με το ισχύον καθεστώς ημερών ασφάλισης.
  – το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, πότε απαιτείται; κατά την προηγούμενη απόρριψη, κατά τη θέση σε εφαρμογή του Κώδικα ή μέχρι 30.06.2014 (και την τυχόν παράτασή του); καλύτερα να κρίνεται ότι ο αιτών αλλοδαπός διαθέτει βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, από τη θέση σε εφαρμογή του Κώδικα μέχρι 30.06.2014.
  – θα αποτελεί δίκαιη αντιμετώπιση τπου προβλήματος η ‘τακτοποίηση’ όλων όσων τα αιτήματα απορρίφθηκαν μέχρι σήμερα λόγω έλλειψης ημερών ασφάλισης (και όχι μόνο τα έτη 2012 και 2013).
  – όσον αφορά τη φράση ‘τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας’, ας μη μπερδευόμαστε: εννοείται να έχουν εξασφαλίσει προσωρινή διαταγή ή θετική αναστολή και όχι απλά να έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης (βλ. και άρθρο 1 παρ.1 περ.ιη) παρόντος Κώδικα). Προφανώς, θεωρείται ότι η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ (άρα νόμιμη, ασφαλισμένη εργασία ή άλλοι, σοβαροί λόγοι που να επιτρέπουν τη θεώρησή του) σε συνδυασμό με έναν κατ’αρχήν – συχνά αρκετά επισταμένο – έλεγχο που λαμβάνει χώρα από τον αρμόδιο δικαστή, οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο νομοθέτης θεωρεί ότι οι εν λόγω υπήκοοι τρίτης χώρας διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και θα πρέπει να επανέλθουν σε καθεστώς νομιμότητας.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:52 | Ηλίας Χρονόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικα με την παρ. 14 θεωρω μη αποτελεσματικη την ενταξη της ρυθμισης αυτης στις μεταβατικες διαταξεις με ημερομηνια ληξης, καθως μετα τις 30-6-2014 το προβλημα με τη συλλογη ενσημων και την πιθανη απορριψη της αιτησης θα εμφανιστει εκ νεου. Το βιβλιαριο υγειας θα πρεπει παγια να αποτελει αποδεικτικο καλυψης ασφαλιστικων υποχρεωσεων καθως ειναι αντικειμενικο, δικαιο, κοινο για ολους τους εργαζομενους και αυτορρυθμιζει το συστημα αδειοδοτησης στα πλαισια οικονομικης υφεσης. Φαινομενα εκδοσης αποφασης απορριψης με 99 ενσημα θα εκλειψουν, οπως θα εκλειψει η χρονοβορα διαδικασια μεσω μαθηματικου τυπου υπολογισμου απο τους υπαλληλους των ΔΑΜ των απαιτουμενων ημερων ασφαλισης των ΥΤΧ. Κατι που κατα την αποψη μου βρισκεται περαν των καθηκοντων τους, οπως περαν των καθηκοντων τους ειναι η εμπλοκη τους στις εργατικες διαφορες των εργαζομενων αλλοδαπων με τους εργοδοτες τους (φαινομενα «εξαφανισης» ενσημων κατα την οριστικοποιηση των εισφορων, καταγγελιες στα ασφαλιστικα ταμεια κ.α.).
  Σχετικα με τους κατοχους ΕΒΝΔ και την επαναφορα τους στη βινιετα, προσωπικα δεν θα ειχα κανενα απολυτως κινητρο για κατι τετοιο καθως, εαν π.χ. ειχα λαβει απορριψη το 2013, θα ειχα τιτλο διαμονης για τα επομενα 4-5 ετη χωρις το «αγχος» συλλογης ενσημων. Αντιθετα, θα ελαμβανα μια αδεια πιθανως ληγμενη και θα επρεπε να αιτηθω για ανανεωση εντος του 2014 με αμφιβολα αποτελεσματα ως προς τις πιθανοτητες ανανεωσης.
  Η ρυθμιση της παρ. 15 θα πρεπει να μπει στις παγιες διαταξεις και μαλιστα χωρις καταληκτικη ημερομηνια με στοχο την ενισχυση της λειτουργιας της επι μακρον αδειας.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 20:09 | ΞΥΓΓΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι άδικο να εξεταστούν τα αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ και τα υπόλοιπα αιτήματα να πρέπει να πληρούν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την ΚΥΑ 15055/546/2011.
  Επιπλέον δεν μπορεί να νοείται εκκρεμές ένα αίτημα το οποίο έχει εξεταστεί από τις υπηρεσίες μας και έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση αλλά ακόμη και στην περίπτωση αυτή με ποια κριτήρια θα επανεξεταστούν μόνο όσοι είχαν απορριφθεί τα έτη 2012 και 2013 και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας εφόσον παραιτηθούν από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους. Το γεγονός ότι μπορούν να επανέλθουν με αίτηση θεραπείας οι ανωτέρω αλλοδαποί αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ως προς του υπολοίπους οι οποίοι απερρίφθησαν σε άλλη χρονική στιγμή και επιπλέον είναι επιβαρυντικό για τις υπηρεσίες μας δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα προστεθεί μεγάλος όγκος αιτήσεων θεραπείας προς εξέταση στα ήδη υπάρχοντα προς εξέταση αιτήματα για ανανέωση άδειας διαμονής.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:24 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-IMMIGRATIO
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΝΣΗΜΩΝ και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, δεδομένου ότι υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους ασφαλισμένους και του ΟΓΑ αλλά και του ΤΕΒΕ. Δηλαδή επετράπη για τα δύο ασφαλιστικά ταμεία και δεν επιτρέπεται για το τρίτο- ΙΚΑ;

  Προτείνουμε δε, να προβλεφθεί ολική δυνατότητα εξαγοράς, άλλως εξαγορά μέχρι 100 ενσήμων για τις άδειες διαμονής διετούς διάρκειας ή 50 ενσήμων για τις άδειες διάρκειας ενός έτους, δηλαδή αυτών των ενσήμων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 15055/546/2011, δεδομένης της αιφνίδιας αναδρομικής ισχύς της αλλά και της αντισυνταγματικότητας της διάταξης.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 19:39 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-IMMIGRATIO
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παράγραφος 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν.3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε Ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
  Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.

  Χρήζει επεξήγησης. Δηλαδή εάν ήταν νόμιμος 10 χρόνια και κατά την ισχύ του ν.3386/2005, αλλά στη συνέχεια εξέπεσε της νομιμότητας, μπορεί να αιτηθεί άδεια διαμονής. Χορήγηση ή ανανέωση;
  προτείνουμε τη δυνατότητα ανανέωσης άδεις διαμονής στις περιπτώσεις αυτές και όχι χορήγησης και να διευκρινισθεί ποιά η αρμόδια υπηρεσία κατάθεσης.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παράγραφο 14 πρέπει για λόγους επιείκειας να θεωρηθούν εκκρεμή τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2010-2013,λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων ,εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης που εκκρεμή η εκδίκασή της ή εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική δικαστική απόφαση και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 15:04 | Κάτια Δέδε
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ.1 «Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,…»
  Θεωρώ πως θα ήταν σκόπιμο να αποσαφηνιστεί εαν σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας γίνεται δεκτή η ιδιωτική ασφάλιση.
  Ειδικότερα: α)ποιες κατηγορίες αδειών διαμονής που ανανεώνονται σε Δεκαετούς Διάρκειας, μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης προσκομίζοντας ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικής εταιρίας και β) στις περιπτώσεις που αυτή είναι αποδεκτή, εαν υπάρχει κάποιο όριο στα ποσά των πακέτων κάλυψης (π.χ.νοσοκομειακή περίθαλψη για ασθένεια και ατύχημα εως 10.000 ευρώ ετησίως με 100% κάλυψη σε κρατικά νοσοκομεία).

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 15:41 | ΟΛΓΑ ΠΕΤΣΟΓΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρώ άδικο τα εκκρεμή και όσα λήγουν ως 30/6/2013 να εξεταστούν με άλλες προϋποθέσεις από τις μεταγενέστερες αιτήσεις. Γιατί αυτοί μπορούν να ανανεώσουν χωρίς ένσημα και οι υπόλοιποι όχι? Αφού για αυτούς είναι αρκετή η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας , θα έπρεπε να αρκεί για όλους.
  Επίσης συμφωνώντας με την κα Αναστασοπούλου, δε βλέπω το λόγο που αιτήματα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Διοίκηση και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θα θεωρηθούν εκκρεμή. Το γεγονός ότι ο νόμος ίσως έχει ευνοϊκότερς διατάξεις δε σημαίνει ότι αναιρείται η προηγούμενη νομοθεσία, ή οποία σημειωτέον ήταν ΚΥΑ που μείωνε τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων και έβαζε απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη 100 ενσήμων. Κυρίως για τις μεγάλες ΔΑΜ η παρούσα πρόβλεψη και ,μάλιστα εν όψει της έναρξης της Υπηρεσίας μιας Στάσης, αποτελεί τρομερή επιβάρυνση και είναι αμφίβολο αν οι ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο στον όγκο όσο και στις προθεσμίες.
  Επίσης όσον αφορά στα ένσημα, αν δεν είναι εφικτό να καταργηθούν και να δεχόμαστε μόνο το βιβλιάριο υγείας, προτείνω τη δυνατότητα εξαγοράς του συνόλου των ενσήμων. Το κόστος της εξαγοράς είναι σαφώς μικρότερο από τα έξοδα της προσφυγής στα ένδικα μέσα.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 14:08 | Σωτηρία Μουτσάτσου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  (139.14) Έως σήμερα «εκκρεμές» θεωρείται ένα αίτημα για το οποίο η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει σχετική απόφαση . Πώς λοιπόν με το παρόν χαρακτηρίζουμε ως εκκρεμές ένα αίτημα για το οποίο η Διοίκηση έχει αποφανθεί εδώ και σχεδόν ένα (αποφάσεις 2013) ή και δύο χρόνια (αποφάσεις 2012); Με αυτόν τον τρόπο αφενός υποβαθμίζεται το έως τώρα έργο των Υπηρεσιών Μετανάστευσης και επιβαρύνεται ιδιαίτερα στο μέλλον λόγω των κλεισμένων υποθέσεων που θα θελήσουν να «επιστρέψουν» σε αυτές και αφετέρου δημιουργείται στους συναλλασσόμενους ένα αίσθημα ανασφάλειας και αμφισβήτησης των αποφάσεων της Διοίκησης .

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 14:50 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 139 παρ. 1 : Θεωρούμε σκόπιμο να αναζητείται επαρκές εισόδημα ως προϋπόθεση απόκτησης του δικαιώματος της δεκαετίας.

  παρ. 4: Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει πλέον πεδίο εφαρμογής.

  παρ. 5 : ήταν απαραίτητη η πρόβλεψη της χορήγησης άδειας διαμονής ετήσιας διάρκειας σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται η χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια, καθώς η έλλειψη σχετικής ρύθμισης προκαλεί πλήθος προβλημάτων στους ιδίους και τις οικογένειες τους και αδυναμία αντιμετώπισης αυτών από την πλευρά της διοίκησης.

  Παρ. 7 και παρ. 13 : εξαιρετική ρύθμιση για την ανανέωση των ισχυουσών αδειών διαμονής σε τρία έτη

  Παρ. 14 : Είμαστε υπέρ της ρύθμισης και ευελπιστούμε ότι το ΙΚΑ θα έχει επιλύσει τα προβλήματα επίκαιρης καταχώρησης των εργοσήμων . Εάν όμως δεν έχει λυθεί το ζήτημα, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη διατύπωση του άρθρου 15, σύμφωνα με την οποία, η ανανέωση να υλοποιείται, μόνο με βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται όσοι ασφαλίζονται με την καταβολή εργοσήμων από τον εργοδότη και οι άδειες τους λήγουν μετά την 30-06-2014.

  «Ως εκκρεμή θεωρούνται και τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2012 και 2013 λόγω μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους.» : Άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί τέτοια διάταξη στον Κώδικα. Χαρακτηρίζονται ως «εκκρεμή» αιτήματα που έχουν απορριφθεί και οι αποφάσεις έχουν προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης. Επιπλέον αυτά τα «εκκρεμή» αφορούν δύο συγκεκριμένα έτη. Πιστεύουμε ότι η διάταξη θα δημιουργήσει ζητήματα στα Διοικητικά Δικαστήρια, παρόμοια με εκείνα του άρθρου 91.11 του ν. 3386/2005, με αποτέλεσμα να κληθούν οι υπηρεσίες μας, μετά από αρκετά χρόνια να χορηγούν δικαιώματα διαμονής σε περιπτώσεις, που αντικειμενικά θα έχει παρέλθει κάθε εύλογος χρόνος ελέγχου των λοιπών προϋποθέσεων διαμονής.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 13:42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ.ΔΣΑ 11156
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το κρίσιμο διάστημα της παραγράφου 14 για να θεωρηθούν ως εκκρεμή αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά το παρελθόν πρέπει να είναι για λόγους ίσης αντιμετώπισης, αφού η κρίση δεν επηρέασε όλους με τον ίδιο τρόπο και την ίδια χρονική στιγμή, το διάστημα από 1-5-2006 μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νέου μεταναστευτικού κώδικα, επειδή τότε δόθηκε τελευταία το δικαίωμα στους αλλοδαπούς να εξαγοράσουν το σύνολο των ημερών ασφάλισης για ανανέωση των αδειών παραμονής. Πρέπει να επαναλάβουμε τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του Ν. 3386/05 με υποχρέωση του αλλοδαπού να εξαγοράζει ανά διετία ευεργετικής ανανέωσης της άδειας παραμονής του 50 ημέρες ασφάλισης ανά έτος

 • 25 Οκτωβρίου 2013, 12:17 | ΧΡΥΣΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να προστεθεί διάταξη σχετικά για τα παιδιά που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα και με τις παράνομες μητέρες που γέννησαν παιδιά στην Ελλάδα.Αρκετά είναι τα φαινόμενα όπου ο πατέρας και τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από παράνομη μητέρα έχουν άδεια διαμονής και η μητέρα και παιδιά που γεννήθηκαν Αλβανία και εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα παραμένουν χωρίς άδεια διαμονής.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 13:15 | Litsa
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Νομίζω ότι όλοι μας δεν αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποιο οι οικοδόμοι τουλάχιστον βάζουν τα ένσημα τους. Σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύεται η πραγματική εργασία τους με τα ένσημα που βάζουν στον λογαριασμό τους. Αυτό πρέπει να σταματατήσει γιατί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ούτε η φορολογίκης τους δήλωση. Για το βιβλιάριο χρειάζεται 50 ένσημα και εφόσον ο νόμος δίνει το δικαίωμα γιατί να βάλουν παραπάνω? Μόνο στα εργόσημα θέλει 150 και στον ΟΓΑ πλέον η εξάμηνη εργασία με εργόσημο δίνει ασφαλιστική ενημερότητα για όλο το έτος.Αυτή η λογική επικρατεί σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δυστυχώς το κράτος μας δεν είναι σε θέση να ελέγξει ούτε την μαύρη εργασία ούτε την φοροδιαφυγή? Το ξέρετε κύριοι ότι υπάρχει αλλοδαπός με αρκετά λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό (τουλάχιστον αυτό διατυμπανίζει) και παίρνει και επίδομα ανεργίας? Να μην πούμε βέβαια και για πόσα χρήματα χρωστάνε σε κλήσεις στους δήμους που παραμένουν απλήρωτες για χρόνια γιατί δηλώνουν ψευδείς κατοικίες ή που έχουν βγάλει μεγάλο ποσοστό χρημάτων εκτός Ελλάδος!Και βέβαια όταν δεν είναι περίοδος να ανανεωσουν δεν κάνουν ούτε φορολογικές δηλώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη οι αρχές γνωρίζουν τα πάντα γύρω από την ζωή του αλλοδαπού και δεν γίνονται ντετεκτιβ για να ανακαλύψουν την αλήθεια.

 • 23 Οκτωβρίου 2013, 23:59 | Δημήτρης Βολάκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παρ. 1 θα αναφορικά για τα δέκα έτη νόμιμης διαμονής, εκτός από τον οριστικό τίτλο διαμονής και την τυχόν κτήση ελληνικής ιθαγένειας θα πρέπει να προσμετρώνται και τα ΕΔΤΟ ομογενών και αλλογενών συζύγων ομογενών.

 • 23 Οκτωβρίου 2013, 13:46 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. Θεωρώ ότι θα πρέπει ως εκκρεμή να χαρακτηριστούν τα υποβληθέντα τα έτη 2012, 2013 αιτήματα, τα οποία εν συνεχεία απορρίφθησαν. Δηλαδή κρίσιμο στοιχείο να είναι το έτος υποβολής της αίτησης και ότι το έτος κατά το οποίο απορρίφθηκε.
  2. Αναφορικά με το ισχυρό βιβλιάριο υγείας, να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο ισχύος που μας ενδιαφέρει: κατά την υποβολή της αίτησης που υπεβλήθη ή κατά τη χρονική στιγμή της επανεξέτασης;
  3. Θα υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλισμένους άλλων ταμείων (π.χ. ΟΓΑ, ΟΑΕΕ);
  4. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανανεώσουν τις επαναχορηγηθείσες άδειες διαμονής βάσει αυτού του άρθρου; Θα απαιτείται ορισμένος αριθμός ενσήμων; Είναι σίγουρο ότι θα διαθέτουν, αφού για μεγάλο διάστημα αρκετοί δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στην εργασία:
  5. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς των ελλιπόντων ενσήμων και να μην αρκεί μόνο το ισχυρό βιβλιάριο υγείας.
  6. Αιτήματα παλαιότερων ετών που ακόμα εκκρεμούν υπό ποίες διατάξεις θα εξεταστούν;

 • 23 Οκτωβρίου 2013, 00:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ. 14. «Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κυα 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.
  Η φράση «καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014…ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ» δεδομένου ότι είμαστε στον Οκτώβριο του 2013 μοιάζει να αποτελεί παρακίνηση για εισφοροδιαφυγή. Κι αυτό διότι η ανανέωση άδειας διαμονής με μόνο το βιβλιάριο υγείας, χωρίς ο υπόλοιπος χρόνος της άδειας διαμονής να συνδέεται με εγγραφή του αλλοδαπού στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ νομίζω ότι επιβραβεύει στις περισσότερες των περιπτώσεων την «μαύρη εργασία».
  Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να μπορούν όλοι ανεξαιρέτως οι αλλοδαποί, που υπαγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ, να μπορούν διαχρονικά κι όχι προσωρινά να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους μόνο με ισχυρό βιβλιάριο υγείας, με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα (η ένα ορισμένο από το αρμόδιο υπουργείο χρονικό διάστημα) της άδειας διαμονής, τους ήταν κάτοχοι κάρτας ανεργίας και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  Οι δε ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ να μπορούν όλοι ανεξαιρέτως και διαχρονικά να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους προσκομίζοντας μόνο το βιβλιάριο υγείας, δεδομένου ότι το βιβλιάριο υγείας στον ΟΓΑ χορηγείται όταν υπάρχει εξάμηνη απασχόληση (αποδεδειγμένη με εργόσημα).

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 13:46 | Θεοδοσίου Αργύρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του συντάκτη Απόστολος.
  Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί κάποιος θα πρέπει να προσφύγει σε αίτημα που θα απορριφθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα στα διοικητικά δικαστήρια να υποβληθεί σε σωρεία εξόδων και να προβεί στην συνέχεια στην αναννέωση της άδειας του η οποία με τις μεταβατικές διατάξεις θα μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως παραιτούμενος από τα ένδικα μέσα για τα οποία ενελώς άχρηστα θα πληρώσει ουκ ολίγα σε αυτούς μάλιστα τους δύσκολους καιρούς.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 12:26 | Αναστασοπούλου Αναστασία ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β΄
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  139. 14) «Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου που εκκρεμούν καθώς και άδειες διαμονής που λήγουν έως 30.6.2014 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την κυα 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886 Β΄), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ»

  Υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των συνακόλουθων προβλημάτων που δημιουργεί στην όξυνση της ανεργίας, (που η ανωτέρω ρύθμιση προσπαθεί θετικά να εξομαλύνει στο κομμάτι των αδειών διαμονής) θεωρώ ότι το παρόν νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ισχύσει για λόγους ισότητας και για όλες τις εκκρεμείς αλλά και τις μεταγενέστερες αιτήσεις αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις για την αλλαγή της κατάστασης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 12:16 | Αναστασοπούλου Αναστασία ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β΄
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  139.14) «Ως εκκρεμή θεωρούνται και τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2012 και 2013 λόγω μη πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματά τους»

  Με δεδομένο το γεγονός ότι ονομάζονται στην παρούσα ρύθμιση «εκκρεμή» αιτήματα για τα οποία η Διοίκηση έχει ήδη αποφανθεί με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία, και στις πλείστες των περιπτώσεων έχει αποσταλλεί η αλληλογραφία στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, θεωρώ ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση δεν ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας δικαίου καθώς ανατρέπονται αναδρομικά νόμιμες καθ΄όλα αποφάσεις της Διοίκησης.
  Στις περιπτώσεις αυτές θεωρώ ότι αρμόδια για την περαιτέρω εξέτασή τους είναι τα Διοικητικά Πρωτοδικεία.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 18:21 | Βιβή Σουλδάτου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η προβλεπόμενη στην παρ.14 κατ’ επιλογή εξέταση εκκρεμών αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης αδειών διαμονής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων, με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, καθιστά άνιση μεταχείριση των δικαιούχων. Προτείνω την καθολική και όχι μόνο μεταβατική μείωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και την απελευθέρωση του ποσοστού εξαγοράς ελλιπών ενσήμων.
  Επιπρόσθετα η αναδρομική ισχύς της ευνοϊκής διάταξης και για ήδη απορριφθέντα αιτήματα θα προκαλέσει σύγχυση σχετικά με το βάθος χρόνου στο οποίο θα εφαρμοστεί ώστε να είναι δίκαιη και ίση η αντιμετώπιση των ωφελουμένων και επιπλέον θα επιφορτίσει σε μεγάλο βαθμό τις ήδη επιβαρυμένες υπηρεσίες μετανάστευσης που με δυσκολία ανταποκρίνονται στο έργο τους λόγω της υποστελέχωσής τους και ενόψει της αύξησης των αρμοδιοτήτων τους λόγω της μετάβασής τους σε Υπηρεσίες μίας Στάσης.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 09:54 | Υπαλληλος υπηρεσίας Αλλοδαπων
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  παρ.7″αδειες διαμονης διετους διάρκειαςσε ισχυ..ανανεώνονται για τρια έτη οπως προβλέπεται στην παρ.6 του αρθ 7…».Σημαίνει οτι ο αλλοδαπός που ανανέωσε άδεια τον 7ο του 2013 μόλις δημοσιευθει ο νομος δικαιούται να ανανεώσει την άδεια του,πριν την λήξη της και επομένως για τρία χρόνια δηλ.εως 2017 «κερδίζοντας»δύο επιπλέον χρόνια άδειας χωρις συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων??!!!Τέλος το αρθ 7 δεν έχει παρ.6 ή το αρθ 6 δεν έχει παρ.7.
  παρ.14″αιτήματα…που εκκρεμουν—απο πότε ?απο την ένρξη της κρίσης??απο το 2010 ή2011?,πρέπει να προσδιοριστεί επακριβως το χρονικό διάστημα,—-ανανεώνονται»υπο την προυπόθεση υπαρξης βιβλιαρίουυγείας σε ισχύ….Η ισχυς να προσδιοριστεί,π.χ κατα την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου,ή κατα την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,ή κατα την ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος. Επειδή γίνεται αναφορά στη ΚΥΑ,πρότασή μας αποτελεί :το δικαίωμα εξαγοράς των των ελλειπων ενσήμων, πέραν των 100 υποχρεωτικών για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας και του δικαιώματος εξαγοράς 20 τοις εκατο,ειδικά και μόνο με τις μεταβατικές να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς εως και 50 ένσημα προσαυξημένα όμως με 15 τοις εκατό/ένσημο,ετσι ώστε καιενίσχυση των εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς να υπάρξει αλλά και ο συνολικός αρ.ενσήμων να τείνει προς τα απαιτούμενα της ΚΥΑ,αποσυμφορίζοντας τις υπηρεσίες ή τις επιτροπές μετανάστευσεις απο εκκεμείς υποθέσεις

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 23:45 | Απόστολος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα μπορούσε τέλος να προστεθεί στην παράγραφο 14 περίπτωση ανανέωσης άδειας διαμονής σε όσους δεν πληρούν την προϋπόθεση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους λόγω ελλιπών ενσήμων κατά την προγενέστερη άδεια διαμονής, όμως κατέχουν σήμερα εργασία και επικολλούνται κανονικά ένσημα, να τους δοθεί το δικαίωμα ανανέωσης έστω με την εξαγορά κάποιου ποσοστού ενσήμων τους. Επίσης, σε όσους έχει απορριφθεί η άδεια διαμονής, πάλι για λόγους ενσήμων να τους δοθεί η δυνατότητα θεραπείας και ανανέωσης της άδειας τους, με την εξαγορά των ελλειπόντων ενσήμων, πλέον κάποιας προσαύξησης (πχ, τα διπλά ένσημα), και με την απόδειξη ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα εργασίας.

 • 17 Οκτωβρίου 2013, 23:53 | Απόστολος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αφενός ξεχάσατε την παράγραφο 6. Αφετέρου λόγω ισονομίας και ισότητας και κατ’ αναλογία, θα έπρεπε στην παράγραφο 14 να συμπεριληφθούν όλες ανεξαιρέτως ετών περιπτώσεις απορριπτικών αποφάσεων λόγω ελλειπόντων ενσήμων, που εκκρεμούν μέχρι σήμερα στα Διοικητικά Δικαστήρια και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας. Είναι παράλογο κάποιος του οποίου η ανανέωση της άδειας διαμονής του απορρίφθηκε λόγω ενσήμων το 2009 και έχει μέχρι και σήμερα προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απορριπτικής αυτής απόφασης και δεν έχει εκδικαστεί ακόμη η αίτηση ακυρώσεως του, να μην λάβει άδεια διαμονής, ενώ ένας με τα ίδια στοιχεία, επειδή απορρίφθηκε η αίτηση του το 2012 να του ανανεωθεί η άδεια του.