Άρθρο 01: Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού:
α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.
β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυ¬ρωθεί με το ν. 139/1975 (ΦΕΚ 176 Α’).
δ) Πολίτης της Ένωσης: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ένωσης.
ε. Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αιτιολογημένα, αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.
στ) Πρόσφυγας: ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 Α της Σύμβασης της Γενεύης

ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας : Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας
η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας : Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 96/2008, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 96/2008 και που δεν μπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας
θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματος
ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα , χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για την φροντίδα του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του, ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
ια) Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι’ αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο α¬πό τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποι¬νική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα.
ιβ) Θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι τό¬σο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 30 παράγραφοι 5 και 6 και 31 του παρόντος, όταν τελούνται από εγκληματικές οργανώσεις κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι’ αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του ο¬ποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα.
ιγ) Παράνομη παραμονή: παρουσία στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί ή έχει πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού 562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν), ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής της κείμενης νομοθεσίας.
ιδ) Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C): Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C νοείται η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος των κρατών μελών της ενισχυμένης συνεργασίας Σένγκεν.
ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση-visa D): θεώρηση εισόδου D νοείται η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 180 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.
ιστ) Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτης τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002), όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια,

ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου της προς άλλη τρίτη χώρα, εκτός κρατών μελών Σένγκεν, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.

ιη) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής: προσωρινός τίτλος διαμονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ο οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαικής Ένωσης
ιθ) Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων: Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.
κ) Μετάκληση: διαδικασία, με την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης.
κα) Απασχόληση: η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.
κβ) Σύμβαση εργασίας: Έγγραφη συμφωνία με την οποία ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο δε εργοδότης πρέπει να καταβάλλει το συμφωνηθέντα μισθό και να παρέχει κάθε προστασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η σύμβαση εργασίας διέπεται κυρίως από τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς εργατικούς νόμους και από τις διατάξεις του άρθρου 648 του Α.Κ.
κγ) Παροχή υπηρεσιών ή έργου: εργασία για την εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου, η οποία δεν υποβάλλεται σε νομική και προσωπική εξάρτηση ή έλεγχο από τον εργοδότη και επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
κδ) Εποχική εργασία: δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση.
κε) Εποχικά εργαζόμενος: ο πολίτης τρίτης χώρας που διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα και διαμένει νόμιμα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τομέα δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
κστ) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού: πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.
κζ) Άδεια για προσωρινή διαμονή: κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού.
κη) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: η δραστηριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (κατ’ επάγγελμα αγρότες ή κτηνοτρόφοι) ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.
κθ) Επενδυτική δραστηριότητα: η πραγματοποίηση επένδυσης που έχει, κατά αρμόδια κρίση, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.
λ) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα: πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
λα) Οικογενειακή επανένωση: η είσοδος και η διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά από την είσοδο του στη χώρα.
λβ) Συντηρών: ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στα μέλη της οικογένειας του στην Ελλάδα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα.
λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:
α. Ο έτερος των συζύγων , εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα με δικαστική απόφαση ή με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
λδ) Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής: Το δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για λόγους οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:
(α) ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ’ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του (της) συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση.
(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του [της] συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι
λστ) Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής : Το δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λζ) Επί μακρόν διαμένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας που αποκτά την ανωτέρω ιδιότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 91 του παρόντος Κώδικα.
λη) «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος»: κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος και με βάση την οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτη ς τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).
λθ) Πρώτο κράτος μέλος: το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για πρώτη φορά..
μ) Δεύτερο κράτος μέλος: κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέταξε για πρώτη φορά στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του.
μα) Σπουδαστής: ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που χορηγεί το ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών.
μβ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, νομίμως συστημένο, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
μγ) Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας: πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος.
μδ) Επαγγελματική κατάρτιση: κατάρτιση, για την εφαρμογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.)
με) Έρευνα: η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές,
μστ) Ερευνητικός οργανισμός: κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
μζ) Ερευνητής: ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος,
μη) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: απασχόληση προσώπου, το οποίο:
ι) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από το νομικό τύπο που η σχέση αυτή έχει περιβληθεί.
ιι) αμείβεται και
ιιι) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
μθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ»): η άδεια που φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα της ΕΕ», και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 112 του παρόντος Κώδικα.
ν) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
να) Επαγγελματική εμπειρία: ο χρόνος πραγματικής και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
νβ) Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα: το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α’ του υπ’αρ.38/2010 Προεδρικού Διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α’).
νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: διαδικασία επανόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε με οικειοθελή συμμόρφωση του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.
νδ) Απόφαση επιστροφής: διοικητική πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια και του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
νε) Απομάκρυνση: εκτέλεση της απόφασης επιστροφής με φυσική μεταφορά του πολίτη τρίτης χώρας εκτός της ελληνικής επικράτειας.
νστ) Οικειοθελής αναχώρηση: η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται για το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 08:38 | Ρ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΌΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .. ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ ΑΥΤΟΥΣ , ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ..

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 08:06 | ΣΕΜ Ηρακλείου

  στο β)
  Υπήκοος τρίτης χώρας – στη θέση του Πολίτης τρίτης χώρας

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 07:26 | Απότας Δημήτρης

  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  Εφ όσον συζητείται για ενιαίο πλαίσιο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Ενιαία Υπηρεσία Μετανάστευσης, κατά το πρότυπο της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Μετανάστευσης στην οποία θα υπαγόταν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν κάθε πτυχή της μεταναστευτικής πολιτικής. Έτσι δεν θα χρειάζονταν το άρθρο 2 το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Εννοείται ότι περιλαμβάνονται σ’ αυτή την Υπηρεσία όλες οι μέχρι σήμερα αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ασχολείται με θέματα Μετανάστευσης.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 02:29 | Ρ

  ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜ, ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΝΤΟΣ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ , ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΌΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .. ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ ΑΥΤΟΥΣ , ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ..

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 21:35 | Ηλίας Χρονόπουλος

  Το συνολο του κωδικα ειναι ιδιαιτερα καλογραμμενο, σε κατανοητα ελληνικα, γεγονος σχετικα σπανιο αν κανουμε συγκρισεις με τη νομοθεσια οπως τη γνωριζουμε. Επίσης, μολις σε 100 σελιδες περιλαμβανει αποτελεσματικα το συνολο της σκορπιας μεταναστευτικης νομοθεσιας των ανω των 20 τροποποιησεων του ν. 3386/05, των ΠΔ και των σχετικων Υπουργικων Αποφασεων.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 18:48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΣΑΟΥΣΗΣ

  Πιο σωστά: ‘αντίγραφο νομίμως εκδοθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος ή νομίμως υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης’, λόγω ύπαρξης TAXIS.

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 17:11 | ΞΥΓΓΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β

  Στο συγκεκριμένο άρθρο έχει γίνει σημαντική προσπάθεια ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για μία κοινή βάση κατανόησης της μεταναστευτικής ορολογίας .

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 12:09 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Θεωρώ οτι είναι απαραίτητο στον παρόντα κώδικα να αποσαφηνιστούν τα εξής.
  Η νομοθετική διάταξη πρέπει να προβλέπει τί εννοούμε με τον όρο(ασφαλιστικοί φορείς ιδιωτικής ασφάλισης).Θα πρέπει δηλαδή οι φορείς ιδιωτικής ασφάλισης να ειναι οι νόμιμα λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα,αποδεκτές από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  Επίσης η διάταξη αυτή θα πρέπει να προβλέπει ότι τα προσκομιζόμενα στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να παρέχουν τις δύο βασικές καλύψεις: Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα και νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια, και όχι δυσνόητες και περίπλοκες καλύψεις που μπερδεύουν και αποπροσανατολίζουν.
  Με βάσει τα παραπάνω θα είναι ξεκάθαρο και θα διευκολυνθούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες στο τι πρέπει να ζητούν, όσο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το τι πρέπει να προσκομίσουν.
  Τέλος θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ενός συμβολαίου που θα πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις με χαμήλο κόστος.

  Ευχαριστώ

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 10:09 | Κρητικού Κατερίνα

  Στο αρθ. 1 (μδ) που αφορά την Επαγγελματικη Κατάρτιση θα πρέπει να προστεθούν και τα (ΣΕΚ) οι προσφάτως ιδρυθήσες Σχολές Επαγγελαμτικής Κατάρτισης

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 09:36 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΟΥΡΤΗ

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να ξεκινά ένα νομοθετικό κείμενο με ορισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι αναγνώστες – ασχολούμενοι ή μη – με τον τομέα της μετανάστευσης μιλούν στην ίδια «γλώσσα».

 • 29 Οκτωβρίου 2013, 08:18 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

  Ο νέος κώδικας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με στόχο τη σαφήνεια των εννοιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών. Το άρθρο 1, συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλους εκείνους τους ορισμούς, μέσα στα πλαίσια των οποίων θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις.

 • 24 Οκτωβρίου 2013, 11:01 | Θεοδοσίου Αργύρης

  Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων.
  Νομίζω ότι πρέπει να ζητείται νόμιμο αντίγραφο και όχι επικυρωμένο αφού η έκδοση τους πλέον γίνεται μέσω ΤΑΧΙS το οποίο και το καθιστά εγκυρο για να μην δημιουργείται ενδεχόμενη άσκοπη ταλαιπωρία ένθεν και ένθεν.

 • 23 Οκτωβρίου 2013, 11:43 | Ιωάννης Αγγελόπουλος

  Συμφωνώ με την άποψη του ασφαλιστικού συμβούλου, Γιώργου Κ., τονίζοντας ότι θα πρέπει από τώρα να είναι ξεκάθαρα τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια και οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις, με γνώμονα τη δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν οικονομικά-προσιτά ασφαλιστήρια συμβόλαια για τους αλλοδαπούς.
  Η προβλεπόμενη ΚΥΑ του άρθρου 137, παρ.3 να εφαρμόζεται μόνο σε τροποποίηση των όρων των ασφαλιστηρίων.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 15:50 | Γιώργος Κ. (ασφαλιστικός σύμβουλος)

  Προτείνεται στο άρθρο 1 να προστεθεί , επειδή γίνεται αναφορά σε μετέπειτα άρθρα (π.χ. άρθρο 6 παρ.3) ο ορισμός Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Φορέων ως ακολούθως:
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ νοούνται οι νόμιμα λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και οι οποίες παρέχουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις και ασφαλιζόμενα κεφάλαια: Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα 3.000€, Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα 200€, Νοσοκομειακή Περίθαλψη από ασθένεια 3.000€ και Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ασθένεια 250€.
  Ευνόητο είναι οι οποίες καλύψεις και ασφαλιζόμενα κεφάλαια δύνανται να τροποποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ.3 αρθ.137 του παρόντος κώδικα.
  Η πρόταση γίνεται προκειμένου να μην καθορίζει κάθε Δήμος ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή άλλοι φορείς που ασχολούνται με το θέμα μεταναστών καλύψεις και κεφάλαια ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλά αυτά να καθορίζονται ρητά στον παρόντα κώδικα και να μπορούν να αλλάζουν μετέπειτα με την προβλεπόμενη κατά τα άνω ΚΥΑ. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες μιας Στάσης και Λοιπές Υπηρεσίες, χωρίς άμεση νομοθετική ρύθμιση.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 10:09 | Θεοδοσίου Αργύρης

  Στο άρθρο 1 (Ορισμοί)
  παρ. ιζ) Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει …..
  Προϋπόθεση για να ισχύσουν οι όποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία πολιτών τρίτων χωρών με βεβαίωση κατάθεσης θα πρέπει να αποτελεί η εγκαιρη έκδοση της άδειας διαμονής και αυτό να διασφαλίζεται, άλλως υπάρχει η περίπτωση όπως έχει συμβεί στο παρελθόν οι πολίτες τρίτων χωρών να καθίστανται όμηροι-Ελεύθεροι Πολιορκημένοι-.

 • 22 Οκτωβρίου 2013, 06:25 | Αναστασοπούλου Αναστασία ΔΑΜ ΑΘΗΝΩΝ Β΄

  Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί σημαντική καινοτομία στην ιστορία της μεταναστευτικής νομοθεσίας καθώς αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον αναγνώστη που δεν είναι εξοικειωμένος με τους όρους και τις έννοιες της μεταναστευτικής νομοθεσίας. θα έπρεπε να υπάρχει από την έκδοση του Ν.2910/01, για να αποφευχθούν παρανοήσεις από τις υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους για την εφαρμογή του Μεταναστευτικού νόμου.

 • 21 Οκτωβρίου 2013, 10:02 | Χαρίδημος Αργύρης

  Είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός της ιθαγένειας από την ιδιότητα του κατοίκου. Ο Έλληνας δεν είναι ο μόνος κάτοικος της Ελλάδας. Ο Έλληνας είναι έθνος.
  Πρέπει να υιοθετηθεί στον κώδικα η έννοια του Ελλαδίτη.

  Οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα δε πρέπει να ονομάζονται Έλληνες αλλά Ελλαδίτες. Ένας Αφγανός για παράδειγμα μετά από χρόνια διαμονής στην Ελλάδα να μπορεί να χαρακτηριστεί στα Ευρωπαικά και Ελληνικά έγγραφα ως Ευρωπαίος-Ελλαδίτης-Αφγανός.
  Δηλαδή Ευρωπαίος και Έλλαδίτης υπήκοος και Αφγανός στο γένος και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά.
  Το κατά πόσον βέβαια αξίζει την ιδιότητα του υπηκόου της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι ένα θέμα που αφορά την εκπαίδευση του ατόμου και το Υπουργείο εσωτερικών και πολιτισμού.

  Με λίγα λόγια στην Ελλάδα ζούν οι Ελλαδίτες Έλληνες, οι Ελλαδίτες Ασιάτες, οι Ελλαδίτες Αφρικανοί κ.ο.κ

  Αυτή η διαφοροποίηση πιστεύω θα ικανοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους.
  Ευχαριστώ.

 • 18 Οκτωβρίου 2013, 10:32 | Δημήτρης Καρακωνσταντής

  Στο άρθρο 1 (ορισμοί), αναφέρεται:
  «λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:
  α. …,
  β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.»

  Ερωτάται: Ποιο είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο εξετάζεται η συμπλήρωση των 18 ετών;
  α) Δεν πρέπει το προς συνένωση μέλος να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης;
  β) Δεν πρέπει το προς συνένωση μέλος να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια κατά τη στιγμή της αυτοπρόσωπης συνέντευξης για αίτηση χορήγησης θεώρησης εισόδου;
  γ) Δεν πρέπει το προς συνένωση μέλος να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια κατά τη στιγμή έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του ΓΓ της Αποκ. Διοίκησης;