Άρθρο 36 – Δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη»

1.Το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» της έκδοσης αδειών, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και αφορούν στην πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄), μεταβιβάζεται στους Προϊσταμένους των οικείων κατά περίπτωση Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών.
2.Με απόφαση του ο Περιφερειάρχης δύναται να εξουσιοδοτήσει και ιεραρχικά υφιστάμενο του Προϊσταμένου της καθ’ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης όργανο να υπογράφει με εντολή του τις πράξεις αδειοδότησης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.