Άρθρο 3 – Έκταση εφαρμογής

1. Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ για την κάλυψη θέσεών τους με μετάταξη ή απόσπαση διατηρώντας τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις.
3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ. Ειδικά όσον αφορά τη μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε φορείς της παραγράφου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, τηρουμένης της προϋπόθεσης της σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3566/2007 (Α΄117).
4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των υπάλληλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.
5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία.
6. Τακτικοί υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, δύνανται να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ.
7. Ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μετάταξης ή απόσπασης σε διοικητικές θέσεις δύνανται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1, μόνο μέσω του ΕΣΚ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:15 | Αθανάσιος Καϊμακάμης

  Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
  με το λεκτικό της παρ.1 «Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι…», διαφαίνεται ότι εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του Υπ.Παιδείας.
  Αν όντως αυτό συμβαίνει, τότε θεωρώ ότι ζημιώνεται το συμφέρον της Δημόσιας Διοίκησης! Η άποψή μου στηρίζεται στα εξής:
  – Υπάρχουν ήδη εκπαιδευτικοί με ειδικότητες που μπορούν να προσφέρουν πολλά στη Δημόσια Διοίκηση (Πληροφορικοί, Οικονομολόγοι, Νομικοί κλπ).
  – Παραδοσιακά, τα ελληνικά εκπαιδευτικά συστήματα, δεν στηρίζονται σε αυτές τις ειδικότητες και σίγουρα, δεν τις αξιοποιούν πλήρως.
  – Η ζήτηση από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης για τέτοιες ειδικότητες είναι μεγάλη.
  Ας επιτραπεί λοιπόν, σε υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή υπηρετούν την εκπαίδευση, να προσφέρουν και σε άλλες θέσεις ενδιαφέροντός τους.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:56 | Σύλλογος Πτυχ.Διοικ. Υπαλλ. -Μηχ. Επικ.& Πληροφορικής- Διοικ.Γραμματέων-Επιμελητών Υπουργείου Εξωτερικών

  Για λόγους νομοτεχνικής ακρίβειας, προτείνουμε τη διαγραφή των λέξεων «των υπαλλήλων» από το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 3 παρ. 3 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκειμένου να καθίσταται απολύτως σαφές ότι «Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και απόσπασης του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ.»

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του αρ 3 παρ 2 ως εξής: «Οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ για την κάλυψη των θέσεών τους με μετάταξη ή απόσπαση διατηρώντας τις οικείες διατάξεις ή διατάξεις πρόσληψης (αρ 4 παρ 1 Νόμος 3051/2002) με την επιφύλαξη εφαρμογής σε κάθε περίπτωση της διάταξης του αρ 2 παρ 4 του παρόντος.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:16 | Οδυσσεας Κ.

  Η εξαίρεση των δικαστικών υπαλλήλων από την κινητικότητα είναι άδικη και θα πρέπει να αποσυρθεί για τους εξής λόγους:
  – Από που προκύπτει η «ιδιαιτερότητα» ή «διαφορετικότητα» τους ώστε να δικαιολογεί τη μη συμμετοχή τους στη κινητικότητα; Σε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη ξεχωριστού κώδικα από αυτόν των υπολοίπων δημ. υπαλλήλων απο τη στιγμή μάλιστα που σε μεγάλο βαθμό οι δύο κώδικες είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιοι; Υπάρχουν κατηγορίες δικ. υπαλλήλων που δεν έχουν καμία σχέση με δικαστικές υπηρεσίες, όπως αυτοί των υποθηκοφυλακείων, και παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κώδικα δικ. υπαλλήλων. Αυτοί γιατί να μην μπορούν να μετακινηθούν;
  – Η διάκριση ανάμεσα σε κατηγορίες υπαλλήλων είναι άδικη και δημιουργεί ανισότητες. Στην περιπτωση των δικ. υπαλλήλων, ιδιαίτερα αυτών που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ, δεν απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις ή προσόντα ούτε η φύση της δουλειάς τους είναι τέτοια που να δικαιολογεί την εξαίρεσή τους. Διαφορετικά θα έπρεπε να εξαιρεθούν και από το ενιαίο μισθολόγιο. Εκτός και αν ο εισηγητής θεωρεί ότι ο δικ. υπάλληλος δεν είναι εξίσου ικανός με τους υπόλοιπους δημ. υπαλλήλους.
  – Η δικαιολογία των κενών στις δικαστικές υπηρεσίες δεν είναι επιχείρημα, καθώς στο άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μετακινούνται μόνο οι πλεονάζοντες υπάλληλοι

  Η κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προσόντα και την προϋπηρεσία του υπαλλήλου (είτε αυτή προέρχεται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα) σε σχέση με τη θέση που πρόκειται να καλύψει. Η οποιαδήποτε εξαίρεση θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:27 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.

  Για τις Ανεξάρτητες Αρχές (ΑΑ) πρέπει να ισχύουν οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις. Αν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μετάταξη ή απόσπαση, πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη (άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3051/2002, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: α) στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη της οικείας Αρχής [επίσης μετέχει και ένα μέλος του ΑΣΕΠ], και β) αναφορικά με το ΕΕΠ είναι απαραίτητη η δημόσια συνέντευξη). Επισημαίνεται αφενός ότι η ΑΠΔΠΧ, ως ΑΑ πρέπει μόνη της να επιλέγει το προσωπικό της (βλ. και άρθρο 52 παρ. 5 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και αφετέρου ότι πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την ορθή επιλογή των στελεχών της Αρχής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει, όπως στην πρόσληψη, να απαρτίζεται από μέλη της, πρώην Δικαστικούς Λειτουργούς και Πανεπιστημιακούς Καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους στο αντικείμενο [και όχι από τον Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού που αναφορικά με τη θέση ΕΕΠ κλάδου Ελεγκτών σημειώνεται ότι κατώτερης κατηγορίας ΠΕ, έχει λιγότερα προσόντα και δεν είναι κατάλληλος να κρίνει την καταλληλότητα του υποψηφίου, τη συνάφεια των τίτλων και του αντικειμένου]. Επίσης πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την ορθή και δίκαιη αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. μοριοδότηση), και για θέση ΕΕΠ απαραίτητα η δημόσια συνέντευξη. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω πρέπει αυτονοήτως να ισχύουν, καθώς η μετάταξη ισοδυναμεί με νέα πρόσληψη και πρέπει να γίνεται με τις ίδιες εγγυήσεις.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:48 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.

  Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα του ΕΕΠ μεταξύ των Ανεξαρτήτων Αρχών (Α.Α.) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μετακίνηση ΕΕΠ σε ΕΕΠ άλλης Α.Α. γίνεται με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του (ν. 4354/2015).

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:51 | Γεώργιος Κ.

  Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο εξαιρούνται από το δικαίωμα μετάταξης οι εργαζόμενοι Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου αλλά και ο νόμος είναι ίσως ενώπιον των Ελλήνων. Ως εκ τούτου κάθε φορά που ο νομοθέτης θέτει περιορισμούς και αποκλείσεις στην εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου, υπέρ μίας μερίδας πολιτών, αυτό πρέπει να αιτιολογείται με βάσει αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια. Ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.(πλην διοικητικών) από τη δυνατότητα μετάταξης σε άλλον φορέα του δημοσίου δεν δικαιολογείται από αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και ως τέτοιος θα ακυρωθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούν να εκληφθούν ως συγκεκριμένα κριτήρια γενικές αναφορές του τύπου, «το συμφέρον της υπηρεσίας», «λόγω δημοσίας υγείας» κ.τ.λ. Επιβάλλεται να αποσυρθεί η εξαίρεση αυτή στο πλαίσιο της ισονομίας και για την αποφυγή αδικιών μεταξύ των υπαλλήλων του ιδίου φορέα.
  Ως εκ τούτου σας καλούμε να παραλείψετε από το εν λόγω νομοσχέδιο την εξαίρεση των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β. από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικότητα των υπαλλήλων δημοσίων φορέων.

 • Α) Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρ 3 παρ 2 ως εξής: «οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ για την κάλυψη θέσεών τους με μετάταξη ή απόσπαση διατηρώντας τις οικείες διατάξεις στο σύνολό τους».

  Β) Επίσης να προστεθεί ότι «σε περίπτωση που στις Ανεξάρτητες Αρχές δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μετάταξη η απόσπαση ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη (άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3051/2002, όπως ισχύει», καθώς η μετάταξη ισοδυναμεί με νέα πρόσληψη για το φορέα υποδοχής.
  8

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:53 | Βαγγέλης

  Να υπάρξει ειδική, άμεση και ταχύτατη μέριμνα εθελοντικής επιστροφής στις παλιές τους οργανικές θέσεις σε υπαλλήλους που τοποθετήθηκαν σε παλιότερο χρονικό διάστημα σε άλλες υπηρεσίες έπειτα από την υπαγωγή τους σε υποχρεωτική κινητικότητα λόγω κατάργησης της υπηρεσίας τους. Τέτοιοι υπάλληλοι νοούνται οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν με ένα καταδικαστέο σύστημα διαθεσιμότητα-κινητικότητας σε Καταστήματα Κράτησης και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα εθελοντικής επιστροφής όπως στους πρώην συνάδελφους τους που τοποθετήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ και επέστρεψαν εθελοντικά με τον ν. 4325/2015 ενώ εξαιρέθηκαν αδίκως όλοι οι υπόλοιποι.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:39 | mafy

  Σας παρακαλούμε να εντάξετε και τους υπαλλήλους ΚΕΠ στην κινητικότητα. Υπάρχουν άτομα με δυο και τρία πτυχία και ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακά που έχουν εγκλωβιστεί στα ΚΕΠ για χρόνια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους την ώρα που σε καίριες θέσεις του Δημοσίου αφθονούν υπάλληλοι ΔΕ. Πρόκειται για άνιση μεταχείριση και αντισυνταγματική παρέμβαση και πολλοί υπάλληλοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά εντός και εκτός Ελλάδας σε περίπτωση που αποκλειστούν από την εθελοντική κινητικότητα.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ

  ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΑΧ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ,ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ,ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΘΗΚΕ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΓΙΑΤΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.Η ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΑΧ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,Η ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:11 | Λάζαρος

  Μπαλώσατε τις ανάγκες των δικαστηρίων με ΙΔΑΧ από άλλες υπηρεσίες οι οποίοι πήγαν, βοήθησαν και προσφέρουν αλλά χωρίς κανένα δικαίωμα και γεμάτοι ευθύνες και υποχρεώσεις. 3 χρόνια μετά και οι αδικίες παραμένουν, με τους ΙΔΑΧ να είναι δέσμιοι ως υπηρέτες των υπόλοιπων και να αντιμετωπίζονται ως 20χρονοι απόφοιτοι που τώρα ξεκίνησαν να δουλεύουν ενώ έχουν πάνω από 15 χρόνια προυπηρεσίας και φύγαν καταξιωμένοι από τις υπηρεσίες τους που κρεμάστηκαν.

  Διορθώστε την αδικία, ή αφήστε μας να φύγουμε να πάμε σε υπηρεσίες που θα μας αντιμετωπίζουν ισότιμα οι συνάδελφοι ή μονιμοποιήστε μας και αναγνωρίστε τους τίτλους, την προυπηρεσία και τα δικαιώματά μας ισότιμα, η κατάσταση είναι απαράδεκτη και ακούμε μόνο υποσχέσεις Κατρούγκαλου και Βερναρδάκη.
  Οι καθαρίστριες ανεβήκαν στις έδρες σε μια νύχτα.
  Να τελειώσει πια η αναξιοκρατία στο Δημόσιο.

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:43 | ΣΟΦΙΑ

  Η κινητικότητα θα πρέπει να είναι δυνατή από όλες τις υπηρεσίες προς όλες και φυσικά χωρίς τους εκάστοτε δημάρχους – δυνάστες (πλέον) να δημιουργούν εμπόδια στη ζωή των υπαλλήλων. Ρωτούν πόσες οικογένειες έχουν αναγκαστεί να ζουν χώρια? Διότι οι συνθήκες παλιά ήταν διαφορετικές όπως και τα χρήματα, τώρα είναι διαφορετικά και όλοι θέλουν να είναι κοντά στα σπίτια τους και στην οικογένεια τους. Δεν θα πρέπει να υπάρχει όριο στο προσωπικό που μένει στην υπηρεσία διότι ειδικά στους δήμους, που φρόντιζαν να παίρνουν μόνο προσωπικό καθαριότητας ως εύκολη λύση και τους έβαζαν σαν διοικητικούς, δε φρόντιζαν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τους με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες, την ευθύνη την έχουν άλλοι και όχι οι υπάλληλοι. Επίσης αν αναλογιστούμε και το γερασμένο προσωπικό και τις συνταξιοδοτήσεις τότε κάποιοι υπάλληλοι δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν ποτέ. Ειδικά με τους σημερινούς μισθούς και τη φορολογία θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία όποις θέλει αν βρεθεί στον τόπο του και την οικογένεια του να μπορεί να το κάνει.

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:49 | Φωτεινή

  Να ενταχθούν και οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Νόμο περί Κινητικότητας. Κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να αισθάνεται αιχμάλωτος στον κλάδο/υπηρεσία του όταν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα θα ειναι ελεύθερες οι μετακινήσεις.

 • 13 Ιουλίου 2016, 01:21 | Μητσικούδης Αναστάσιος

  Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο εξαιρούνται από το δικαίωμα μετάταξης οι εργαζόμενοι Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου αλλά και ο νόμος είναι ίσως ενώπιον των Ελλήνων. Ως εκ τούτου κάθε φορά που ο νομοθέτης θέτει περιορισμούς και αποκλείσεις στην εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου, υπέρ μίας μερίδας πολιτών, αυτό πρέπει να αιτιολογείται με βάσει αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια. Ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.(πλην διοικητικών) από τη δυνατότητα μετάταξης σε άλλον φορέα του δημοσίου δεν δικαιολογείται από αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και ως τέτοιος θα ακυρωθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούν να εκληφθούν ως συγκεκριμένα κριτήρια γενικές αναφορές του τύπου, «το συμφέρον της υπηρεσίας», «λόγω δημοσίας υγείας» κ.τ.λ. Επιβάλλεται να αποσυρθεί η εξαίρεση αυτή στο πλαίσιο της ισονομίας και για την αποφυγή αδικιών μεταξύ των υπαλλήλων του ιδίου φορέα.
  Ως εκ τούτου σας καλούμε να παραλείψετε από το εν λόγω νομοσχέδιο την εξαίρεση των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β. από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικότητα των υπαλλήλων δημοσίων φορέων.

 • 12 Ιουλίου 2016, 23:38 | Χρηστος

  ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ KAI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΙΔΑΧ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ή προσθέστε άρθρο για την μετατροπή της σχέσης εργασίας σε μόνιμους. Ρωτήστε τον αρμόδιο συνάδελφο υπουργό σας για τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την μετακίνηση των ΙΔΑΧ στα δικαστήρια με τον απαράδεκτο αντισυνταγματικό τραγικό ρατσιστικό νόμο της διαθεσιμότητας. Διορθώστε αυτό τον τραγικό αποκλεισμό και προσθέστε ρητά τους ΙΔΑΧ Διοικητικούς των δικαστηρίων

 • 12 Ιουλίου 2016, 22:46 | Dikastikos Ypallhlos

  Είμαστε δικαστικοί υπάλληλοι, μόνο για τα μειονεκτήματα και τις αρνητικές ιδιαιτερότητες; Tην περισσότερη και απλήρωτη εργασία. Έναν απαρχιωμένο κώδικα, αξιολογήσεις για τα μαύρα ανάθεμα και δικαστικά συμβούλια, που κρίνουν τις προαγωγές, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα με την μεγαλύτερη αδιαφάνεια. Ο ιδανικός τόπος υποβάθμισης της ΠΕ κατηγορίας και της άνθησης της πελατοκρατίας.
  Δύο μέτρα και δυο σταθμά. Εγκλωβισμένοι στα δικαστήρια, τα οποία ενώ έχουν δεχθεί υπαλλήλους, με το σύστημα της κινητικότητας, ο ίδιος «ο δικαστικός υπάλληλος» δεν μπορεί να συμμετέχει σ΄αυτήν. Πόσο δίκαιο και σωστό είναι αυτό; Αφήστε τους υπαλλήλους των δικαστηρίων να συμμετέχουν στην κινητικότητα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι του δημοσίου. Μη τους κρατάτε σε αναγκαστική ομηρία.