Άρθρο 32 – Αποκατάσταση προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 υπαλλήλων

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας εκπαιδευτικών – εμπειροτεχνικών του Ο.Α.Ε.Δ. που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, μετατάσσονται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης σε συνιστώμενες με την ως άνω απόφαση θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας που κατείχαν πριν από την έκδοση του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).