Άρθρο 20 – Υποχρεώσεις των προσώπων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

1. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016 οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει, όταν τα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εν γνώσει τους εξυπηρετούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος ή και του συμφέροντος του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί, ιδιωτικό συμφέρον, οικονομικό, πολιτικό ή άλλο, αυτών των ιδίων, των συζύγων ή συμβιούντων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, στενών συγγενών τους, ή άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού, στενώς συνδεομένου με αυτά, θέτοντας σε αμφιβολία την αμερόληπτη και αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
3. Για όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τις θέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 8 του Ν.4369/2016, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις των διατάξεων του Ν. 3528/2007, του Ν. 4057/2012, ως ισχύουν, όπως και κάθε ειδική διάταξη που αφορά σε ασυμβίβαστα, περιορισμούς και κωλύματα σχετικά με την κατοχή των θέσεων αυτών.
4. Τα ως άνω πρόσωπα απέχουν υποχρεωτικά από την διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας σχετικό κώλυμα, εφόσον προκύπτει προηγούμενη σχέση τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που εμπλέκονται ή σχετίζονται με αρμοδιότητες του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί. Προηγούμενη σχέση υφίσταται ιδίως, όταν τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία πενταετία πριν την έναρξη της θητείας τους είχαν επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία συνίσταται στην παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας, εργασίας ή έργου, είτε από τον ίδιο είτε από νομικό πρόσωπο, στου οποίου το κεφάλαιο ή τη διοίκηση αυτός συμμετείχε, προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοια ή παρεμφερή δραστηριότητα με εκείνη του Φορέα, σε θέση του οποίου έχει επιλεγεί ή προς τον ίδιο τον Φορέα ή σε βάρος αυτού. Προηγούμενη σχέση υφίσταται επίσης, όταν τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο όμοιας η ανάλογης δραστηριότητας με εκείνη του Φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί.
Προηγούμενη σχέση θεωρείται ότι υπάρχει και στις περιπτώσεις που την ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση των φυσικών ή νομικών προσώπων είχαν ο σύζυγος ή ό συμβιών με τα πρόσωπα αυτά, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015, και τα τέκνα τους κατά την τελευταία πενταετία προ της σχετικής ανάληψης θέσης των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος Υπουργός αποφασίζει αιτιολογημένα την διακοπή της εκτέλεσης καθηκόντων για τα ανωτέρω πρόσωπα, με την επιφύλαξη επιβολής και άλλων τυχόν διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων.