Άρθρο 25 – Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης υπό τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σχεδιάζει και διατυπώνει πλαίσιο πολιτικών για την ορθή τήρηση των υπηρεσιακών αρχείων της Δημόσιας Διοίκησης, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προεδρικών διαταγμάτων περί εκκαθαρίσεων των δημοσίων εγγράφων και την απρόσκοπτη κατάθεση των ανενεργών αρχείων των πάσης φύσης δημοσίων υπηρεσιών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.