Άρθρο 28 – Προκήρυξη Γενικών Διευθυντών ν.4369/2016

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται κοινή απόφαση-προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του εποπτεύοντος Υπουργού, και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85».

  • 8 Ιουλίου 2016, 09:15 | valia

    Πραγματικά, πρόκειται για προκήρυξη [του θεσμού των] γενικών διευθυντών και όχι θέσεων γενικών διευθυντών. Δεν σας προλαβαίνουμε κ. Βερναρδακη με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του νόμου σας (ν. 4369/2016), που άρχισαν με τον αμέσως επόμενο νόμο (ν. 4370/16) και τελειωμό δεν έχουν, χωρίς ο νόμος σας να έχει εφαρμοσθεί και, ακριβέστερα, ακριβώς για να μην εφαρμοσθεί, όμως να διαχυθεί η πολιτική ευθύνη.
    Με τις «Δεσμεύσεις για την ανοιχτή διακυβέρνηση», οι οποίες βρίσκονται επίσης σε διαβούλευση και οι οποίες δεν αποτελούν νομοσχέδιο (και, συνεπώς, δεν είναι δεσμευτικές), μεταθέτετε την προθεσμία επιλογής γενικών διευθυντών από τον Απρίλιο 2016 (που όριζαν οι διατάξεις του νόμου σας) στον Απρίλιο 2017.
    Και τώρα, μας λέτε ότι η προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών δεν θα γίνεται από το Υπουργείο σας (όπως ορίζει ο νόμος σας), αλλά με κοινή απόφαση του Υπουργείου σας και του αρμόδιου υπουργείου. Μάλιστα, δεν εξαιρείτε ούτε τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης. Μήπως πριν εισηγηθείτε το νόμο 4369 δεν είχατε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαβούλευσης; Αντιθέτως, από τον Ιούλιο 2015 μέχρι το Φεβρουάριο 2016 που ψηφίστηκε, κάνατε πλήθος διαβουλεύσεων σε εργασιακούς χώρους και δώσατε πλήθος συνεντεύξεων, το δε νομοσχέδιο δόθηκε, ακολούθως, πανηγυρικά σε δημόσια διαβούλευση. Γιατί τώρα κρίνετε ότι χρειάζεται κοινή υπουργική απόφαση; Το υπουργείο σας δεν γνωρίζει ποιες είναι οι θέσεις γενικών διευθυντών σε κάθε υπηρεσία και τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη κάθε θέσης;
    Επίλογος: Μια ματιά στα θηριώδη χρέη νομικών και φυσικών προσώπων προς το δημόσιο που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα δείχνει ότι η οικονομία μας έχει καταρρεύσει. Όμως, το πολιτικό προσωπικό επιμένει να ασχολείται με την αναπαραγωγή του.