Άρθρο 35 – Ειδικότητα ιχθυολογίας

Η παράγραφος γ του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) τροποποιείται ως εξής:
«γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας,
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα των ανωτέρω Τμημάτων ΑΕΙ και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων.
γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί στους κατόχους τους άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιχθυολόγου.

 • ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΠΟΥ ΔΟΥΝ ΤΡΥΠΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕ..ΠΧ ΓΕΩΠΟΝΟΙ…9..ΑΣ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΛΑΔΙΚΑ……….

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) είναι ένας Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1991, και αντιπροσωπεύει πάνω από 2.100 πτυχιούχους Ιχθυολόγους οι οποίοι εργάζονται σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 60% από αυτούς εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους μετά την αποφοίτησή, με την πλειοψηφία τους να εργάζεται ως επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (75%), ακολουθούμενο από ένα σημαντικό ποσοστό που εργάζεται στην δημόσια διοίκηση (15%), και την έρευνα (10%).

  Ο σύλλογος έχει το διττό ρόλο της Ένωσης Εργαζομένων, που ασχολείται με τις συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές, καθώς και θέματα Υγείας & Ασφάλειας για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, και του Επιστημονικού Συλλόγου, με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, κυρίως μέσω των Διεθνών Συνεδρίων AquaMedit (5 από το 2002), που μετεξελίχθηκαν στη σειρά συνεδρίων HydroMediT (από το 2014, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και ειδικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διάδοση των τελευταίων αποτελεσμάτων της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).

  Με την ευκαιρία της διευκρίνισης της ειδικότητας Ιχθυολογίας του Κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών, που και εμείς ως Φορέας πιστεύουμε ότι ήταν απαραίτητη, θεωρούμε ότι απαιτείται η αναδιατύπωση του άρθρου του προσοντολόγιου που αφορά τους κλάδους στους οποίους υπηρετούν οι Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, καθώς πλέον έχει δημιουργηθεί σημαντική σύγχυση στους κλάδους που αυτοί έχουν ενταχθεί, σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τις συνεχείς μετονομασίες των Τμημάτων, κι από την έκδοση ξεχωριστών ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τρίτου από τα τρία ομοειδή Τμήματα.

  Είναι γνωστό επίσης ότι μετά την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί πλήθος Τμημάτων ΤΕΙ, ενώ και παλαιότερα πολλά από αυτά είχαν μετονομασθεί, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται κλάδος ΤΕ (όπως και κλάδος ΠΕ) που η ονομασία του να είναι ίδια με την ονομασία τμήματος Τ.Ε.Ι. (όπως προβλέπει στο άρθρο 26 το Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει), αλλά πτυχία από πολλά διαφορετικά τμήματα με διαφορετικό όνομα, για μία ειδικότητα, αυτή του Ιχθυολόγου ΤΕ, θέμα που γεννά σύγχυση.

  Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι με το ΠΔ 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α΄), Άρθρο 4, παρ. γ, συγχωνεύθηκαν το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Μουδανιά, το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, και το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, και το «νέο» Τμήμα ονομάζεται Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι.

  Επιπλέον, οι διάφορες ονομασίες της ειδικότητας (έχουμε καταγράψει άνω των 7 διαφορετικών ονομασιών κλάδων σε οργανισμούς φορέων του δημοσίου, π.χ. ΤΕ Ιχθυοκομίας – Αλιείας, ΤΕ Ιχθυοκομίας, ΤΕ Αλιείας, ΤΕ Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολόγοι Ιχθυολόγοι, κλπ), δεν είναι σύμφωνες με το ΠΔ που καθορίζει την ονομασία του Πτυχιούχου. Με βάση το Π.Δ. 388/89 (ΦΕΚ 169, Α΄, άρθρο μόνο, παρ. 2, περίπτωση 31), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, καθορίζεται ότι ο επαγγελματικός τίτλος που φέρουν οι Ιχθυολόγοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, είναι «Πτυχιούχος Ιχθυολόγος Τ.Ε.».

  Ο τίτλος αυτός, που αναγράφεται σε μεγάλο αριθμό Πτυχίων που έχουν χορηγήσει Τμήματα των ΤΕΙ της χώρας, είναι η ορθή ονομασία των Πτυχιούχων, και αυτός θα έπρεπε να είναι και η ονομασία του αντίστοιχου Κλάδου, για λόγους απλοποίησης της δομής του δημοσίου, και πλήρους ομοιομορφίας μεταξύ των οργανισμών των υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, διευκολύνοντας την κινητικότητα των υπαλλήλων. Είναι ακατανόητο να εκδίδεται προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων στο δημόσιο και να αναγράφονται σε αυτήν άνω των 7 ή 8 διαφορετικών κλάδων, ενώ στην ουσία πρόκειται για μία ειδικότητα, αυτήν της Ιχθυολογίας ΤΕ, κι ενός Κλάδου, αυτού των Ιχθυολόγων ΤΕ.

  Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 35, για την δημιουργία Κλάδου Ιχθυολόγου ΤΕ, με παράλληλη κατάργηση των ονομασιών όλων των άλλων υφιστάμενων σήμερα κλάδων και την ένταξη στο νέο αυτό κλάδο όλων των υπηρετούντων.

  Η μετονομασία και απλοποίηση όλων των κλάδων που προτείνουμε μπορεί να γίνει σε αναλογία με την διάταξη που ρύθμισε τον Κλάδο των Μηχανικών ΤΕ, όπου στο Άρθρο 9 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α’), παράγραφο 6, προβλέπεται ότι «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών».

  Μία ενδεικτική συμπλήρωση του Άρθρου 35 (με την συμπλήρωση του άρθρου 12 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 26), θα μπορούσε να ήταν η παρακάτω:

  Άρθρο 35.
  Παράγραφος β.
  Προστίθεται παράγραφος β στο άρθρο 12 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) ως εξής:
  «Κλάδος ΤΕ Ιχθυολόγων
  1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο των Τμημάτων
  – Ιχθυοκομίας – Αλιείας
  – Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
  – Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης
  – Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
  ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.
  2. Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται Κλάδος ΤΕ στον οποίο εντάσσονται ή υπηρετούν Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, απόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, και η ονομασία του είναι διαφορετική από αυτήν της παρούσας παραγράφου, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Ιχθυολόγων.»

  Επισημαίνουμε βέβαια ότι για την πιο ορθή αντιστοιχία των κλάδων και των ειδικοτήτων μεταξύ ΠΕ και ΤΕ, θε έπρεπε να προβλεφθεί η δημιουργία Κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικών, και σε αυτόν να ενταχθεί η ειδικότητα του Ιχθυολόγου ΤΕ.

  Για κάθε επιπλέον ενημέρωση και συνεργασία, προκειμένου να διευκολύνουμε την επίτευξη των στόχων του νομοσχεδίου και να αυξήσουμε την κινητικότητα στην δημόσια διοίκηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  Υπεύθυνοι για το θέμα είναι οι κ.κ. Δρ. Νικόλαος Βλάχος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑΣΤΙ (6946464960), και Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΠΑΣΤΙ (6977299332).

  Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)
  Καταστατικό εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Πειραιά: Νο. 4759 & 1413
  ΤΘ 80543, ΤΚ 8510, Πειραιάς

  E-mail: pasti@geocities.com
  Blog: http://pasti.pblogs.gr
  Facebook: ΠΑΣΤΙ ή @pasti.gr
  Twitter: http://twitter.com/PASTI_GR

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:31 | Ε. Μπεκιάρη

  Συμφωνώ με τις εύστοχες παρεμβάσεις της κας Bιπιχ, Μ. Μoschoviti και Γ.Δημητρίου.
  Η Ιχθυολογία αποτελεί κλάδο της Βιολογίας και η Ιχθυοπαθολογία (ορθώς) αποτελεί κλάδο της Κτηνιατρικής. Το γεγονός ότι οι κτηνίατροι διδάσκονται κάποια επιπλέον μαθήματα σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες δεν τους καθιστά σε καμιά περίπτωση Ιχθυολόγους.
  Από μια γρήγορη επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των Ιχθυολόγων που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αλιείας των Περ.Ενοτήτων της χώρας προκύπτει ότι αυτές αφορούν στον ευρύτερο τομέα της αλιείας (συλλεκτική αλιεία, αλιευτική διαχείριση, αλιευτική πολιτική) αλλά και τη διαχείριση των υδάτινων-θαλάσσιων βιολογικών πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκτός από τις υδατοκαλλιέργειες. Στο δε τομέα των υδατοκαλλιεργειών το αντικείμενο αφορά την ίδια τη δραστηριότητα και τον τρόπο λειτουργίας της (πχ προϋποθέσεις για την ίδρυση- χωροθέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειεας, τη διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας), τη διαχείριση ιχθυοτρόφων υδάτων (δημόσιων και μη) κλπ.
  Από τα παραπάνω είναι περισσότερο από σαφές ότι Ιχθυολόγοι μπορούν να είναι μόνο όσοι πτυχιούχοι αναφέρονται στο α και στο β. Κατά συνέπεια δεν έχει κανένα νόημα η προσθήκη στο σημείο β της ειδίκευσης της Ιχθυοπαθολογίας.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:30 | Antonis

  Νομίζω ότι τελικά μπορούμε να καταλήξουμε στην ακόλουθη πρόταση με βάση και τα όσα συζητήσαμε.

  Άρθρο 35 – Ειδικότητα ιχθυολογίας

  Η παράγραφος γ του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) τροποποιείται ως εξής:
  «γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας,
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.

  ή

  β) Πτυχίο ή δίπλωμα των ανωτέρω Τμημάτων ΑΕΙ και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων και Ιχθυοπαθολογίας.

  ή

  γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί στους κατόχους τους άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιχθυολόγου και υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο Δημόσιο.

  Με το διαζευκτικό (ή) γίνονται ευδιάκριτες οι τρεις περιπτώσεις. Με την προσθήκη της Ιχθυοπαθολογίας στην περίπτωση β λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω μεταπτυχιακό της Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τέλος με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου γ της φράσης «και υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο» ενισχύεται η μεταβατικότητα της εν λόγω ρυθμίσεως.

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

 • 12 Ιουλίου 2016, 14:53 | Γιωργος Δημητρίου

  Αγαπητοί συνάδελφοι Κτηνίατροι μου θυμίζετε τον πλανόδιο μανάβη της περιοχής που διαλαλεί οτι ‘όλα τα σφάζει και τα μαχαιρώνει’ Ελεος. Καταννοώ οτι το ζήτημα της ανεργίας ειναι οξυμμένο,αλλα αυτο δεν πρέπει να μας οδηγεί σε υπερβολές. Με δύο και τρία μαθήματα στο προγραμμα σπουδων δεν μπορούμε να αποκτούμε αυτόματα τον τιτλο.Ειναι αραγε τυχαίο τόσα χρόνια οτι η Πολιτεία δεν θεωρουσε (και πολυ καλά εκανε) τον Κτηνιατρο ως Ιχθυολόγο;υπήρχε ποτέ διάταξη που καταργήθηκε και αισθάνεσθε αδικημενοι; Θα σας παρακαλούσα να ασχοληθειτε περι τα του οικου σας και να μην μπαινετε σε χωράφια αλλων.

  Με εκτίμηση
  Ενας Βιολόγος

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:13 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Θεωρούμε οτι η συγκεκριμένη τροπολογία κινείται στην σωστή κατευθυνση αποκαθιστώντας μια χρόνια αδικία απέναντι στους απόφοιτους των Βιολογικών Τμημάτων, που αποκλείονταν αυθαίρετα απο τον διορισμό τους στο Δημόσιο ως Ιχθυολόγοι,που παράτυπα επίσης δεν εγγραφόταν στο ΓΕΩΤΕΕ ως Ιχθυολόγοι.
  Οσο αφορα την διατυπωση του αρθρου Κατά τα υπόλοιπα θεωρούμε οτι θα πρέπει:
  1)να συμπληρωθεί το διαζευκτικό ‘ή’ στο τέλος των εδαφίων (α)και(β) ενω στο τέλος του εδαφίου (γ) θα πρέπει να προστεθεί…..’και υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο Δημόσιο’.

  Με εκτίμηση
  Δ.Βάτσος
  Πρόεδρος του ΠΣΙΔ

 • 11 Ιουλίου 2016, 19:10 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Θα τυγχάνει συνάφειας με το παρόν άρθρο που διαφοροποιεί το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), η τακτοποίηση του θέματος του αποκλεισμού των Κοινωνικών Λειτουργών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ εκπαίδευσης κατά τα από το Συνήγορο του Πολίτη δεικνυόμενα και κατά την α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπογράφεται από τον κ. α.Γ.Γ. διαπιστωθέντα.

 • 11 Ιουλίου 2016, 11:46 | Michalis Moschovitis

  Νομίζω ότι η παρέμβαση της κ. Βιπιχ είναι ορθή. Θα υπάρξει πρόβλημα σοβαρό εφόσον στη περίπτωση β, διότι στην περίπτωση α δεν το συζητάμε, ενταχθούν και τα πτυχία κτηνιατρικής με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιχθυοπαθολογία και όχι με μεταπτυχιακό που δίνει έμφαση σε θέματα Αλιείας και Θαλάσσιας Βιολογίας όπως αυτό του Βιολογικού του ΑΠΘ ή και του Βόλου. Τούτο διότι οι απόφοιτοι δεν θα γνωρίζουν απολύτως τίποτα για τα θέματα Αλιείας, αλιευτικής Βολογίας και θαλάσσιου περιβάλλοντος και ως εκ τουτου οι διευθύνσεις αλιείας θα στελεχωθούν με άτομα τα οποία θα είναι μη γνώστες αυτού του κρίσιμου θέματος. Επισημαίνεται ότι η Αλιεία αποτελέι δυναμικό οικονομικό και περιφερειακό βραχίωνα της ελληνικής οικονομίας. Ίσως η κ. Αθανασοπούλου να πρέπει να εμπλουτίσει και να διευρύνει το αξιόλογο πράγματι μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιχθυοπαθολογία με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.
  Τώρα για το τι έχει γίνει εις βάρος των Βιολογικών τμημάτων καλύτερα να μην το συζητήσουμε εδώ διότι δεν έχει νόημα εφόσον το αρθρο 35 έρχεται να αποκαταστήσει την «συνωμοσία» ορισμένων που επιδίωξαν τον εξοστρακισμό των Βιολογικών τμημάτων από ένα σημαντικό γνωστικό τους αντικείμενο που είναι η Ιχθυολογία και η Θαλάσσια Βιολογία. Να υπενθυμίσω βέβαια στην κ. Αθανασοπούλου αυτό που ανέφερε ο Antonis ότι το τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ έχει περισσότερα μέλη ΔΕΠ σε ομώνυα και συναφή αντικείμενα από το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και να προσθεσω ότι η Γεωπονία είναι εφαρμοσμένος κλάδος της Βιολογίας με διακριτή όμως ιστορική εξέλιξη. (Ζωολογία-Ζωική Παραγωγή, Βοτανική-Φυτική Παραγωγή). Εγώ αντιλαμβάνομαι το μετασχηματισμό στα επιστημονικά αντικείμενα, την δημιουργία νέων τμημάτων στην ανώτατη εκπαίδευση και ως εκ τουτου καλοσωρίζουμε τα νέα σχετικά τμήματα του Βόλου και της Μυτιλήνης. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που προσπάθησαν να κάνουν ορισμένοι εις βάρος των Βιολόγων-Ιχθυολόγων. Ένα θα πω ότι στο διαγωνισμό του 2007 για μία θέση ΠΕ Ιχθυολογίας στη Μαγνησία η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου με πολυετή πείρα στο Δημόσιο και άδεια άσκησης επαγγέλματος κρίθηκε ότι δεν είναι Ιχθυολόγος!!! ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 • παλι προς ενημερωση.. Το ΠΜΣ μας εχει δυο κατευθυνσεις και το 1ο εξαμηνο ειναι κοινο με αυτο των υδατοκαλλιεργειων οποτε ολα τα μαθηματα που αναφερει η κ Ιωαννα Βιπιξ καλυπτοναι πληρως τοσο σε κτηνιατρους οσο και σε μη κτηνιατρους που συμμετεχουν.

  Το μονο ισως Τμημα που σε ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ επιπεδο εχει αμιγως ιχθυολογικη κατευθυνση ειναι το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π. Θεσσαλιας γιαυτο και αντιμετωπίζονται ετσι οι αποφοιτοι του από το ΓΕΩΤΕΕ και το ΑΣΕΠ. Ολα τα αλλα σχετικα προπτυχιακα Τμηματα δεν δινουν κατευθυνση και κατα την αποψη μου ειναι στην ιδια κατηγορια με την Κτηνιατρικη. Επιπλεον, απο ολα αυτα νομιζω τα τμηματα μονον η Κτηνιατρικη θεωρειται ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ πτυχιο με οτι αυτο συνεπαγεται (πx αξιολογηση EAEVE).

  Παντως το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π. Θεσσαλιας κακως περιεχει το ορο Γεωπονια διοτι κανενα αλλο γεωπονικο αντικειμενο η ζωικο ειδος δεν διδασκεται και παραπλανει τους υποψηφιους φοιτητες.

  Το οτι το ΠΜΣ μας γινεται με συμπραξη με τα ΤΕΙ Ηπειρου δεν αφορα καθολου την ικανοτητα του Τμηματος για εκπαιδευση στο αντικειμενο αυτο εξ αλλου φαινεται και απο το γεγονος οτι το πτυχιο το δινει το Κτηνιατρικο Τμημα και οχι η συμπραξη των Τμηματων και λειτουργικα υπευθυνη ειναι η Κτηννιατρικη. Οταν περασε το ΠΜΣ μας στη Συγκλητο προφανως πειστηκαν ολοι οι συμμετεχοντες για τα επιχειρηματα αρα καμια ατιθεση με το αλλο Τμημα υπαχει σε αυτο το θεμα.

  Κατα τα αλλα ισχυουν οσα προανεφερα και συμφωνω με τον κ Αntonis στην προταση του για τις προυποθεσεις β. με τον ορο οτι θα συμπεριληφθει και η ιχθυοπαθολογια (τους λογους τους αιτιολογησα στην αρχη αυτης της παρεμβασης μου)
  Ευχαριστω

 • 10 Ιουλίου 2016, 07:46 | Ιωάννα Βίπιχ

  Νομίζω ότι η αγαπητή κ. Αθανασοπούλου έχει μπερδευτεί. Δεν προτείνατε συγκεκριμένη τροπολογία στη περίπτωση α με την ένταξη των ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ και ΤΜΗΜΑΤΩΝ σε αυτή; Προσοχή η περίπτωση α είναι διαφορετική από την περίπτωση β. Η περίπτωση α μιλά για τα πτυχία(βασικούς τίτλους σπουδών)που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το πτυχίο ιχθυολογίας και ταυτόχρονα απαιτεί την έκδοση Βεβαίωσης από το αρμόδιο όργανο ΑΕΙ που είναι ο Πρύτανης. Μπορείτε να εκδώσετε τέτοια Βεβαίωση για τους πτυχιούχους της Κτηνιατρικής; Όχι βέβαια διότι αυτό θα ήταν ακαδημαικά αντιδεοντολογικό εφόσον στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχετε μόνο δύο σχετικά μαθήματα. Επιπλέον θα βάζατε το ΠΘ σε μία περιπέτεια και σε ένα εμφύλιο πόλεμο εφόσον το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του ΠΘ το οποίο είναι πράγματι πλέον ιχθυολογικό θα αντιδρούσε. Επισημαίνεται ότι τα βιολογικά τμήματα ορθώς δεν χορηγούν σε όλους τους πτυχιούχους την βεβαίωση της περίπτωσης α. Θα έλεγα ότι αυτή χορηγείται σε λίγες περιπτώσεις που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του συναφή τομέα ή και κατευθύνσεως. Πάμε τώρα στη περίπτωση β η οποία αφορά βασικούς τίτλους σπουδών(πτυχίο) και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον ειδίκευσης. Στην παρέμβαση της 9ης Ιουλίου 20.58 η κ. Αθανασοπούλου αναφέρεται μάλλον σε αυτή την περίπτωση όταν αναφέρει ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35. Στην εν λόγω περίπτωση β η κ. Αθανασοπούλου είχε προτείνει στην παρέμβαση της στις 7 Ιουλίου 15.52 το μεταπτυχιακό στην Ιχθυοπαθολογία. Συνεπώς δεν βλέπω που είναι η διαφωνία της κ. Αθανασοπούλου με τον Antonis όταν αυτός προτείνει να προστεθεί στη περίπτωση β ότι γίνονται δεκτά τα πτυχία τμημάτων και σχολών της κτηνιατρικής με επιπλέον ειδίκευση σε θέματα Ιχθυολογίας, Αλιείας, Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ιχθυοπαθολογίας κλπ; Με λίγα λόγια ο Antonis αποκλείει την ένταξη των πτυχίων κτηνιατρικής στη περίπτωση α διότι αυτά δεν καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το πτυχίο Ιχθυολογίας και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ένταξης του πτυχίου κτηνιατρικής στην περίπτωση β περίπτωση που θέτει ως απαραίτητη προυπόθεση την κατοχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης σε θέματα Ιχθυολογίας. Αυτή είναι βέβαια η πρόταση του Antonis στην οποία μάλλον συμφωνεί και η κ. Αθανασοπούλου με την τελευταία της παρέμβαση. Εγώ προσωπικά διαφωνώ και με αυτή την αλλαγή διότι το μεταπτυχιακό στην Ιχθυοπαθολογία δεν έχει μαθήματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιείας, των παράκτιων οικοσυστημάτων, φυκολογίας, ωκεανογραφίας κλπ. Συνεπώς οι κτηνίατροι με μεταπτυχιακό στην Ιχθυοπαθολογία δεν θα έχουν γνώσεις Αλιείας και στο βαθμό που αυτοί θα στελεχώσουν τις διευθύνσεις Αλιείας θα έχουμε τραγικά αποτελέσματα για το Θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιευτική πολιτική στη χώρα.

 • 10 Ιουλίου 2016, 01:19 | Antonis

  Εδώ είναι ένα ελεύθερο βήμα διαλόγου και διαβούλευσης ανοικτό σε όλους. Ακόμα και απλούς πολίτες Οι κτηνίατροι δεν είναι ιχθυολόγοι διότι απλά είναι κτηνίατροι. Aυτό καθορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών. Είπαμε λοιπόν ότι στη Κτηνιατρική του ΠΘ υπάρχουν δύο μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την ιχθυοπαθολογία και τις υδατοκαλλιέργειες και δύο αντίστοιχα μαθήματα. Στα Βιολογικό του ΑΠΘ και σε αυτά του Βόλου και της Λέσβου υπάρχουν πάνω από 13 σε κάθε ένα από αυτά. Τα μεγέθη είναι τεράστια. Η ιχθυοπαθολογία είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκεται ορθώς στη κτηνιατρική αλλά είναι ένα μόνο μάθημα και όχι ένα σύνολο μαθημάτων. Δεν είναι καν ένας τομέας ο οποίος συντονίζει μέρος ενός γνωστικού αντικειμένου. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν υπάρχουν δύο μαθήματα ψυχολογίας σε ένα τμήμα κοινωνιολογίας τότε οι κοινωνιολόγοι πρέπει να διεκδικούν θέση ΠΕ Ψυχολογίας; Ουσιαστικά αυτό προτάθηκε από τους φίλους κτηνιάτρους. Επιπλέον η αδυναμία να προσφερθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έστω μεταπτυχιακό φαίνεται και από την σύμπραξη της κτηνιατρικής με ένα ΤΕΙ Ιχθυοκομίας. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι εξαιρετικό και συγχαρητήρια στην υπεύθυνη καθηγήτρια. Εδώ όμως μιλάμε για την περίπτωση α ήτοι βασικούς τίτλους σπουδών. Γιατί όμως σύμπραξη; Διότι απλά η Κτηνιατρική δεν έχει μέλη ΔΕΠ να διδάξουν Θαλάσσια Βιολογία, Υδάτινο Περιβάλλον, Ωκεανογραφία κλπ. Σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ιχθείς και το δικαίωμα να συνταγογραφούν οι πτυχιούχοι Βιολογίας αυτό έρχεται από πολύ παλιά και συγκεκριμένα με το Ν 2538/97 καθώς και το Ν. 2945/2001. Συνεπώς οι Βιολόγοι μπορούν να συνταγογραφούν ΝΟΜΙΜΑ για τα ψάρια και δεν υπάρχει αντιποίηση. Επίσης το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος δεν βγάζει Γεωπόνους αλλά Ιχθυολόγους και έτσι αντιμετωπίζονται από το ΓΕΩΤΕΕ και το ΑΣΕΠ. Προτείνω λοιπόν να μην θεωρηθεί το πτυχίο Κτηνιατρικής ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το πτυχίο Ιχθυολογίας και συνεπώς τη μη ένταξη του στη περίπτωση α. Άλλωστε το ΓΕΩΤΕΕ ορθώς δεν πρόκειται ποτέ να χορηγήσει ταυτόχρονα σε ένα πτυχιούχο δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος και Κτηνιάτρου και Ιχθυολόγου. Θα πρότεινα λοιπόν στη περίπτωση β να προστεθεί στο τέλος ‘Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Κτηνιατρικής με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ιχθυολογία, Ιχθυοπαθολογία, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Θαλάσσια Βιολογία’ Αν και δεν νομίζω ότι οι θα συμφωνήσουν οι φορείς των Ιχθυολόγων

 • 9 Ιουλίου 2016, 20:58 | ΘΩΜΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ

  Προχθές, ήμουν σε διαβούλευση με συναδέλφισσα του Antonis που λίγο-πολύ το έπαιζε ειδική στην αντίδραση φυματίνης, επειδή είχε παρακολουθήσει κάποιο συνέδριο… Φυσικά, και ήταν ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΧΕΤΗ! Όπως προείπαν οι συνάδελφοι, Φωτεινή Αθανασοπούλου, καθηγήτρια Κτηνιατρικής του ΠΘ, και Πέτρος Ανδρουλάκης και Μαγδαληνή Σουκιουρόγλου, οι βιολόγοι μπορεί να είναι ειδήμονες στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά δεν γνωρίζουν Ιχθυοπαθολογία που έχει άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία!! Αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ των Κτηνιάτρων που θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν και φάρμακα για τα ψάρια! Όποιος βιολόγος επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις ιχθυοπαθολογίας, ας παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Σπουδών των 2 Κτηνιατρικών Σχολών της Ελλάδος για μια πενταετία (τουλάχιστον…). Αγαπητέ Antonis, έχεις ακούσει τίποτα περί…ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ;

 • Κατ αρχας θα ηθελα να πω στους συναδελφους οτι η ειρωνια δεν ειναι τοποθετηση ουτε επιχειρημα!

  Αν προσεξατε, ειπα
  «ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35»

  προτεινα δηλ για οσους δεν το κατανοουν, να ειναι κτηνιατροι με σχετικες μεταπτυχιακες σπουδες που μονον αυτες μπορουν να θεωρηθουν ειδικευση για οποινδηποτε κλαδο.

  Οταν οι βιολογοι η οι γεωπονοι μπορουν να συμπεριλαμβανονται στον ορο «ιχθυολογοι» που τα πτυχια αυτα διδουν σε εναν απόφοιτο μονο γενικης εκπαιδευσης γνωσεις, με ελαχιστες η ισες γνωσεις στην ιχθυολογια/ιχθυοκαλλιεργεια με το προπτυχιακο επιπεδο των κτηνιατρων, τοτε μπορουν αναλογα και οι κτηνιατροι καθοσον δεν υπαρχει καμια διαφορα. Επισης τονισα οτι στην Κτηνιατρικη ΣΤΗΥΝ ΕΥΡΩΠΗ!!!!υπαρχουν ειδικοτητες πλεον και μια απο αυτες ειναι η ασχολια με τα υδροβια ειδη μετα το περας των προπυχιακων σπουδων.

  Η θα συμφωνησουμε οτι οι ολοι οι αποφοιτοι των βιολογικων και γεωπονικων σπουδων θα θεωρουνται ιχθυολογοι οταν εχουν ειδικευση δηλ μεταπτυχιακα στον τομεα ιχθυολογιας, υδατοκ/γειων, ιχθυοπαθολογιας κπλ η αλλιως και οι κτηνιατροι με απλο πτυχιο δικαιουνται να εχουν ιση μεταχειρηση. Το οτι παιρνουν ΚΑΠΟΙΟΙ οχι ολοι αδεια εξασκησης κτηνιατρου δεν λεει τιποτα γιατι αυτο γινεται και τους γεωπονους….

  ΤΟ ΠΔ για τα φαρμακα μπορει να τροποποιηθηκε για καθαρα μικροπολιτικους λογους αλλα οι κτηνιατροι διεθνως ειναι υπευθυνοι για τις θεραπειες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ συμπεριλαμβανομενων και των ιχθυων. Καλυτερα να διαβασετε τα γνησια επισημα δημοσιευματα της ΕΕ και οχι τα ελληνικα » τροποποιημενα» κατα τα συμφεροντα καποιων κλαδων νομοθετηματα. Η δημοσια υγεια ειναι σοβαρη υποθεση και δεν μπορουμε να την παιρνουμε τοσο επιπολαια
  Καθ Φ Αθανασοπουλου

 • 9 Ιουλίου 2016, 15:57 | alieia.info

  Προτείνω, το εν λόγω άρθρο να συμπληρωθεί και με την ειδικότητα «ΑΛΙΕΙΟΛΟΓΟΥ». Με την προηγούμενη πρόταση διευρύνονται οι ειδικότητες των ΓεωΤεχν και μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερα πτυχία και πανεπιστήμια στους υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους.

 • 8 Ιουλίου 2016, 14:50 | Antonis

  Μπήκα στο τμήματα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΑΠΘ. Στο πρώτο υπάρχουν δύο μέλη ΔΕΠ με αντικείμενο την ιχθυοπαθολογία και τις Ιχθυοκαλλιέργειες ενώ στο δεύτερο ένα μόνο. Αντιθέτως στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ υπάρχουν 17 μέλη ΔΕΠ με αντικείμενο την ιχθυολογία, την θαλάσσια βιολογία, την Ωκεανογραφία, την φυκολογία, τις υδατοκαλλιέργειες, το λιμνοποτάμιο περιβάλλον κλπ. Στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 13 μέλη ΔΕΠ με ομώνυμα και συναφή γνωστικά αντικείμενα!!!
  Προτείνω ο διευθυντής και το ερευνητικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛΚΕΘΕ) να πάψουν να είναι Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι και Θαλάσσιοι επιστήμονες και να διορίζονται κτηνίατροι. Προτείνω επίσης σε όλες τις θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικά στις διευθύνσεις Αλιείας να αντικατασταθούν οι Βιολόγοι-Ιχθυολόγοι από κτηνιάτρους. Έτσι η Ελληνική κοινωνία και το ελληνικό δημόσιο θα εξορθολογιστεί και η χώρα μας θα λύσει τα χρόνια προβλήματα της.

 • 8 Ιουλίου 2016, 13:01 | Ιωάννα Βίπιχ

  Οι κτηνίατροι δεν ασχολούνται με την Αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον όυτε έχουν τέτοιες γνώσεις και για το λόγο αυτό παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου και όχι Ιχθυολόγου. Δεν μπορούν επίσης να έχουν δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος με βάση τον βασικό τίτλο σπουδών τους. Επίσης δεν είναι αληθες ότι οι κτηνίατροι είναι αυτοί που χορηγούν κτηνιατρικά φάρμακα για τα ψάρια. Παραθέτω το Ν. 3698/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  «Ειδικά για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, ο ενδιαφερόμενος αντί των πτυχίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να έχει ή πτυχίο Βιολογικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο του Χημικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστο διάρκειας σε Α.Ε.Ι. ή ισότιμες σχολές της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων – Δασοπονίας – Κτηνοτροφίας – Ιχθυοκομίας – Αλιείας των ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Γεωπονίας Α.Ε.Ι. του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής ή πτυχίο των ισότιμων με την πιο πάνω σχολή των ΚΑΤΕΕ σχολών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής’

 • 8 Ιουλίου 2016, 11:35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις της Καθηγήτριας κας Φωτεινής Αθανασοπούλου και των υπόλοιπων σχολιαστών. Διαφωνώ κάθετα με το σχολιαστή Antonis. Ο λόγος της διαφωνίας μου καλύπτεται απόλυτα από την τοποθέτηση της κας Αθανασοπούλου. Ζητώ και εγώ με τη σειρά μου τη σχετική τροποποίηση της παραγράφου γ του άρθρου 7 του ΠΔ 50/2001 (Α’ 39) ως προς τη δυνατότητα των κτηνιάτρων να συμπεριληφθούν στους πτυχιούχους που δικαιούνται να αποκτήσουν ειδικότητα ιχθυολογίας.

 • 8 Ιουλίου 2016, 11:44 | Antonis

  Το πτυχίο της κτηνιατρικής δεν μπορεί να είναι ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Ιχθυολογίας επειδή διδάσκονται 2-3 ομώνυμα ή συναφή μαθήματα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των κτηνιατρικών σχολών. Συνεπώς θα πρέπει να αποκλειστεί η ένταξη τους στην περίπτωση α. Επιπλέον με βάση το βασικό τους τίτλο σπουδών στους αποφοίτους των κτηνιατρικών σχολών χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπως αυτή μετονομάσθηκε) ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ και όχι ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ. Πόσα μέλη ΔΕΠ των κτηνιατρικών σχολών έχουν γνωστικό αντικείμενο στην Ιχθυολογία, την αλιεία και το Θαλάσσιο περιβάλλον; Με δυσκολία θα βρούμε ένα ίσως στην Ιχθυοπαθολογία. Αντιθέτως στα Βιολογικά τμήματα και στα τμήματα του Βόλου και της Μυτιλήνης υπάρχουν πάνω από 15 μέλη ΔΕΠ στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Από αυτό προκύπτει η ταυτοσημία με την Ιχθυολογία και όχι από την ύπαρξη ενός ή τριών μαθημάτων. Η Ιχθυολογία είναι κλάδος της Βιολογίας και όχι της κτηνιατρικής. Ίσως να μπορούσε να προστεθεί στην παράγραφο β η φράση «Γίνεται επίσης δεκτό πτυχίο Κτηνιατρικής με επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιχθυοπαθολογία, τις Υδατοκαλλιέργειες, την Αλιεία κλπ». Σε καμία περίπτωση όμως με βάση τα κριτήρια της παραγράφου α. Αυτό θα παραβίαζε κάθε κανόνα ακαδημαικής δεοντολογίας.

 • 7 Ιουλίου 2016, 23:04 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ

  Ή ομάδα εργασίας ας μελετήσει τα προγράμματα σπουδών των κτηνιατρικά σχολών όπως επίσης τα ΜΔΕ στην ιχθυολογία και να απαγκιστρωθεί από τακτικές συντεχνιακών συμφερόντων και μικροφθαλμων διεκδικήσεων.Α μετά στέκεται κτηνίατρος σε θέση ιχθυολογου

 • 7 Ιουλίου 2016, 23:18 | Ράγιας Βασίλειος

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της κας Αθανασοπούλου.

 • 7 Ιουλίου 2016, 20:07 | Θεόφιλος Παπαδόπουλος

  Πώς είναι δυνατό να αποκλείονται οι κτηνίατροι από την ειδικότητα αυτή? Πώς θα γίνεται η κτηνιατρική πράξη στις εκτροφές, πώς θα γίνονται οι θεραπείες και η χορήγηση φαρμάκων όταν αποκλείεται ο κτηνίατρος ο οποίος είναι ο μόνος που δικαιούται να τα κάνει αυτά?

 • 7 Ιουλίου 2016, 20:52 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΛΗΣ

  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΝ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΠΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΨΑΡΙΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.

 • 7 Ιουλίου 2016, 19:29 | Μαγδαληνή Σιουκιούρογλου

  Δεν μπορούν να αποκλείονται οι Κτηνίατροι από την ειδικότητα Ιχθυολόγου. Το πρόγραμμα σπουδών και των δύο Κτηνιατρικών Σχολών περιλαμβάνει πολλές διδακτικές ώρες στο αντικείμενο της Ιχθυολογίας και της Ιχθυοπαθολογίας. Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο και να περιληφθούν και οι κτηνίατροι.

 • 7 Ιουλίου 2016, 17:54 | ΣΑΝΤΙΚΤΣΗΣ – ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με έκπληξη διάβασα το άρθρο 35 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, από το οποίο εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Κτηνιατρικών σχολών των Πανεπιστημίου από τους πτυχιούχους, οι οποίοι δύνανται να αποκτήσουν την ειδικότητα του ιχθυολόγου!!! Με δεδομένο ότι τα μαθήματα της ιχθυολογίας και ιχθοπαθολογίας διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στις δύο Κτηνιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας, μόνο ως αβλεψία μπορώ να εκλάβω την παράλειψη των Κτηνιάτρων από τους πτυχιούχους εκείνους, που μπορούν να πάρουν την ειδικότητα του ιχθυολόγου!!! Παρακαλώ για άμεση διόρθωση και συμπλήρωση του άρθρου 35!!!!!

 • 7 Ιουλίου 2016, 16:01 | ΘΩΜΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ

  Στις 2 Κτηνιατρικές Σχολές της χώρας, σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα, υπάρχουν Τομείς και ΠΜΣ σχετικά με την Ιχθυολογία, την Ιχθυοπαθολογία και τις Υδατοκαλλιέργειες. Επίσης, υπάρχει σε μαθήματα του τελευταίου εξαμήνου σπουδών κατεύθυνση για καλλωπιστικά ψάρια! Αυτό σημαίνει ότι ένας Κτηνίατρος, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στην Κτηνιατρική, ακόμα και σε επίπεδο βασικού πτυχίου, έχει τεκμηριωμένα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας και υδατοκαλλιεργειών. Αντίθετα, στις Γεωπονικές Σχολές της χώρας, δεν υπάρχουν μαθήματα αναφορικά με τα προαναφερόμενα αντικείμενα. Λέει, λοιπόν, το άρθρο ότι την επάρκεια του κάθε κατόχου πτυχίου σε θέματα ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας και υδατοκαλλιεργειών θα κρίνει αρμόδια επιτροπή ενός εκάστου ΑΕΙ. Δεν διευκρινίζει, όμως, τον τρόπο κρίσης. Τίθενται, λοιπόν, αναπόδραστα τα ακόλουθα ερωτήματα.
  1) Θα γίνεται με εξετάσεις στα συγκεκριμένα αντικείμενα;
  2) Θα γίνεται με απλή βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση του κάθε πτυχιούχου των προαναφερόμενων ειδικοτήτων;
  3) Θα γίνεται με γνωμοδότηση της Επιτροπής Σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής;
  4) Ποια κριτήρια θα ληφθούν υπόψη στην τελευταία αυτή περίπτωση για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Σπουδών;
  5) Η γνωμοδοτική επιτροπή θα αποτελείται μόνο από μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή θα αποτελείται και από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων/σχολών, ακόμα και ΑΕΙ του εξωτερικού;

  Η υγεία των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική για να πειραματιζόμαστε επί τη βάσει ικανοποίησης κομματικών και άλλων συμφερόντων! Το να ευνοούμε τους αποφοίτους μιας ειδικότητας εις βάρος των κτηνιάτρων που κατέχουν πλήρως το αντικείμενο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

 • 7 Ιουλίου 2016, 16:02 | Μαγδαληνή Παπαδοπούλου

  Οι κτηνίατροι γιατί δεν αναφέρονται στο άρθρο? Σε όλη τη σχολή έχουμε πολλά μαθήματα που αφορούν στην ιχθυολογία και θα έπρεπε να είμαστε οι κατεξοχήν αρμόδιοι. Παρακαλούμε να τροποποιήσετε το άρθρο.

 • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ, ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΖΩΟΛΟΓΙΑ , ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΔΡΟΒΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΙΔΗ
  ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΙΕΤΕΣ, ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΦΕΚ 2733/13-1-2014)
  1. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟ ΠΜΣ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΜΑΣΤΕΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΑΤΟΜΑ . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ 6 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ/ΥΔΑΤΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ ΤΡΙΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (EUROPEAN COLLEGE OF AQUATIC ANIMAL HEALTH – ECCAH) ΣTO ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΥΤΟ ΔΕ ΤΥΓΧΑΝΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΩ ΑΔΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΚΤΗΝ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35.
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ /ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  Η παράγραφος γ του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) τροποποιείται ως εξής:
  «γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας,
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών Της Θάλασσας Η ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας.
  β) Πτυχίο ή δίπλωμα των ανωτέρω Τμημάτων ΑΕΙ και επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέματα υδροβιολογίας, αλιείας, ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστημάτων ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
  γ) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί στους κατόχους τους άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιχθυολόγου.

  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥDVM, MSC, PHD, Dip.ECAAH
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ECAAH
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ ΚΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • 7 Ιουλίου 2016, 15:48 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΣ

  Γιατί αποκλείετε το Πτυχίο Κτηνιατρικής από την ειδικότητα Ιχθυολόγου ενώ και μαθήματα Ιχθυολογίας υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής και μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται ?