Άρθρο 13 – Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

Το άρθρο 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ Α΄26) , αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71
Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία

1. Η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική θέση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και η τοποθέτησή του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
3. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από το διορισμό β) από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση την περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων.
4. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.
5. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
6. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.
7. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:20 | ΜΑΡΙΑ

  Να δίνεται η δυνατότητα μετάταξης στους υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη ως αποσπασμένοι, στον φορέα που υπηρετούν, κατόπιν επιθυμίας τους, με απλή αίτηση, σε διάστημα δύο μηνών από την δημοσίευση του Νόμου.

 • Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 71 του ΥΚ «Μετάταξη σε άλλο υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ», δηλαδή το άρθρο βάσει του οποίου διενεργούνταν προκηρύξεις από τους φορείς με σχετική ανακοίνωση. Επειδή στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμμία αναφορά για την τύχη των ανακοινώσεων αυτών, που η διαδικασία τους βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρούμε οτι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διατύπωση στο νέο νόμο, ως μεταβατική διάταξη, όπου θα προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος για τις μετατάξεις που εκκρεμούν σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, προκειμένου να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφθεί στο νέο νόμο μεταβατική διάταξη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις για τις οποίες έχει ήδη γίνει προκήρυξη και οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας του ν.4369/16, ο οποίος κατήργησε τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:15 | Γιώργος Ρ.

  Κατά τη γνώμη μου η κινητικότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί, όχι μόνο από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά και σε διαφορετικές ειδικότητες του ίδιου υπαλλήλου. Δηλαδή:

  Παράδειγμα 1:
  Αν ένας γεωπόνος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκτήσει και δεύτερη ειδικότητα πχ. Οικονομολόγου ή Πληροφορικού, θα μπορεί να την αναγνωρίσει παράλληλα, ώστε να διευρύνει το αντικείμενό του και να αναβαθμίσει τη θέση του;

  Παράδειγμα 2:
  Ο γεωπόνος του προηγούμενου παραδείγματος, θα μπορεί να πάρει απόσπαση/μετάταξη σε άλλο υπουργείο κάνοντας χρήση της ειδικότητας του πληροφορικού, χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός του;

  Προτείνω δηλαδή, αν κάποιος υπάλληλος έχει και δεύτερη ειδικότητα, να είναι και οι δύο ‘’ενεργές’’ (αναγνωρισμένες από την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί), ώστε:

  1. Να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και τις δύο, εφόσον υπάρχουν ως αντικείμενα στην υπηρεσία, με ανάλογο μισθολογικό κίνητρο,

  2. Να δικαιούται επίδομα δεύτερου πτυχίου εφόσον είναι συναφές με τα αντικείμενα της υπηρεσίας (όπως προβλέπεται και για το μεταπτυχιακό, όταν είναι συναφές με την ειδικότητα) και

  3. Να μπορεί να κάνει απόσπαση ή μετάταξη με άλλη ειδικότητα, χωρίς να επηρεάζεται βαθμολογικά.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:04 | Δημητρης

  Αρχικά να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνεται να εκφέρουμε τις απόψεις μας σε θέματα που επι το πλείστον οι υπάλληλοι που βιώνουν μια κατάσταση είναι σε θέση να τα εκθέσουν.Είμαι δημοτικός αστυνομικός που με την κατάργηση της Υπηρεσίας, εντάχθηκα στην Ελληνική Αστυνομία με εκπαιδευτική κατηγορία ΤΕ. Με την επανασύσταση της δημοτικής Αστυνομίας επέλεξα να γυρίσω να στελεχώσω την Υπηρεσία που επέλεξα όταν διορίστηκα στο Δημόσιο με αξιοκρατικές διαδικασίες.
  Επιστρέφοντας στην υποστελεχωμένη-αποδυναμωμένη πλέον απο προσωπικό Υπηρεσία, συνεχίζεται εως τώρα να μην έχει αποκατασταθεί η αδικία μη καταβολής της προσωπικής διαφοράς.Επίσης, αισθάνομαι έντονα τις αδικίες και την προχειρότητα στην αντιμετώπιση της επανασυσταθείσας Υπηρεσίας καθώς δεν δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πρωην συναδέλφους να επιστρέψουν,εφόσον το επιθυμούν στην Υπηρεσία που επέλεξαν να εργαστούν όταν διορίστηκαν.
  Πέρα της προσωπικής διαφοράς που δεν μας καταβάλλεται, υποβιβαστήκαμε σε κατώτερη εκπαιδευτική κατηγορία (απο ΤΕ στην Ελληνικη Αστυνομία σε ΔΕ επιστρέφοντας στη Δημοτική Αστυνομία)που οφείλεται σε ασάφεια του νόμου της επανασύστασης της Δ.Αστυνομίας καθώς βγήκε διευκρινιστική εγκύκλιος πολύ μεταγενέστερα από το πέρας της προθεσμίας της επιθυμίας μας να επιστρέψουμε.Έχουμε εξαντληθεί τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά στη προσπάθεια μας να βρούμε το δίκιο μας ανατρέχοντας κάθε τόσο σε δικηγόρους προκειμένου να βρούμε το δίκιο μας από τις παραλείψεις και τις ασάφειες που δημιουργούνται.
  Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την πλήρη αποκατάσταση των Δημοτικών Αστυνομικών καθώς έχουμε υποστεί τρια χρόνια μια ταλαιπωρία δίχως τέλος.
  Σας ευχαριστώ!

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:36 | Κώστας Ανδρέου

  Τί σημαίνει «η μετακίνηση-μετάταξη σε άλλη υπηρεσία»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ …ΑΥΤΌ ΗΤΑΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ, ΜΕ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 35%….ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:35 | Κώστας Ανδρέου

  Τί σημαίνει «Η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική θέση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και η τοποθέτησή του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

 • 12 Ιουλίου 2016, 22:07 | Μάρκος Μπουγιουκλάκης

  Μάρκος Μπουγιουκλάκης: «ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

  Με αφορμή την παρούσα διαβούλευση, θα ήθελα διά του σχολιασμού μου να υπενθυμίσω πως απουσιάζουν από την ελληνική νομοθεσία, ειδικές διατάξεις για τους δημοσιογράφους εργαζόμενους σε γραφεία Τύπου, μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (εκτός από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης, το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την ΕΡΤ, το εργασιακό καθεστώς τον οποίων, προβλέπεται από ειδικούς νόμους και διατάξεις).
  Η βασική αιτία της απουσίας νομοθετικής πρόβλεψης για τους δημοσιογράφους κρατικών φορέων είναι ότι η πλειοψηφία αυτών απασχολούνται ως σύμβουλοι, ως μετακλητοί, ή ως αποσπασμένοι για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του εκάστοτε επικεφαλής του φορέα που υπηρετούν. Λογικότατο, αφού η εργασία σε Γραφείο Τύπου προϋποθέτει εκτός των άλλων τυπικών προσόντων και ένα ουσιαστικό: την εμπιστοσύνη.
  Όμως υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στελέχη Γραφείων Τύπου πχ σε ΑΕ του δημοσίου, σε ΔΕΚΟ ή ακόμα και σε Δήμους ή Υπουργεία οι οποίοι λειτουργούν διαχρονικά υπηρεσιακά, ενίοτε και συμπληρωματικά και σε αγαστή συνεργασία με τις εκάστοτε επιλογές των επικεφαλής και οι οποίοι είναι «απροστάτευτοι» νομοθετικά.
  Δεν αναφέρομαι στο θέμα των αποδοχών όσων απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αφού αυτό «ρυθμίστηκε» με την αντίστοιχη Κ.Υ.Α.
  Αναφέρομαι σε θέματα αξιολόγησης, περιγραφής θέσης, σχέσης με την ιεραρχία, ωραρίου και υπερωριών, εργασιακής ετοιμότητας (stand by), παράλληλης απασχόλησης και για να έρθουμε στο προκείμενο θέματα κινητικότητας (μετατάξεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων κλπ).
  Το στέλεχος του γραφείου Τύπου, έχει επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου ή Συνεντεύξεις Τύπου τις δραστηριότητες του φορέα και τις θέσεις που λαμβάνει για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Συντονίζει τις δραστηριότητες επικοινωνίας, διαφήμισης, αποδελτίωσης, τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και ενίοτε έχει την ευθύνη για την ιστοσελίδα και την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα του φορέα (ως κατεξοχήν επικοινωνιακό εργαλείο).
  Κατά κύριο λόγο, εφόσον μιλάμε για επαγγελματία δημοσιογράφο (μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών, ασφαλισμένο στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)), είναι ο μοναδικός του κλάδου του.
  Κατά συνέπεια με τις προτεινόμενες διατάξεις (όπου «για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%)» αλλά και «ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο») στην ουσία αποκλείεται ένα στέλεχος Γραφείου Τύπου – δημοσιογράφος κρατικού φορέα να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν άλλο κρατικό φορέα (ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, Υπουργείο ή Δήμο).
  Πληροφορώ τους αξιότιμους συντάκτες του νομοσχεδίου ότι εργάζομαι επί δεκαεπτά (17) συναπτά έτη, ως δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου του κρατικού φορέα «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» και έχοντας πολύχρονη εμπειρία αλλά και επαφές με συναδέλφους δημοσιογράφους, στην ίδια υπηρεσιακή και εργασιακή κατάσταση (θεωρώ ότι αριθμούν πάνω από 800 σε όλη την Ελλάδα) υπάρχει ανάγκη σε πολλές υπηρεσίες για επικοινωνιακή στήριξη και υποστήριξη, ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί με προσλήψεις, αλλά μπορεί και πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί διά της κινητικότητας.
  Συνεπώς προτείνω – στο πλαίσιο της κινητικότητας – να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους – στελέχη των Γραφείων Τύπου κρατικών φορέων και τον… απεγκλωβισμό τους.
  Με εκτίμηση,
  Μάρκος Μπουγιουκλάκης
  Δημοσιογράφος – στέλεχος Γραφείου Τύπου
  Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 21:35 | ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας, οι άμεσα εμπλεκόμενοι ήτοι οι υπάλληλοι να εκφέρουν τις απόψεις τους για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της κινητικότητας τους.
  Είμαι υπάλληλος ΟΤΑ α’ βαθμού από το 1999, έγγαμη με ένα εξάχρονο κοριτσάκι. Την άνοιξη του 2014 έκανα μετάταξη από Δήμο του νομού Αττικής σε επαρχιακό Δήμο – 700 χιλ. μακριά (τόπο καταγωγής μου & παραμεθόριο δήμο) μέσω της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας διότι λόγω οικονομικών συνθηκών (αγορά σπιτιού με δάνειο, άνεργος σύζυγος από το 2010) ήταν αδύνατη η διαμονή μας στην Αθήνα.
  Την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο ο σύζυγός μου έπιασε δουλειά στο Δήμο Αθηναίων μετά από δικαστική απόφαση. Αποφασίσαμε να κάνουμε υπομονή δύο χρόνια έως ότου παρέλθουν τα δύο χρόνια δοκιμαστικής περιόδου. Η απόφαση όμως κατάταξης του Δημάρχου μετά τη λήψη της δικαστικής απόφασης εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 (το γεγονός το αφήνω ασχολίαστο – σχεδόν δύο χρόνια για να εκδοθεί μια διοικητική πράξη), και σε ερώτησή μου πότε ο σύζυγός μου δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για μετάταξη σε παραμεθόριο Δήμο και λόγω συνυπηρέτησης , μου απάντησαν ότι η διετία ξεκινά από το Δεκέμβρη του 2015 και όχι από την ημέρα που άρχισε να εργάζεται στο Δήμο.
  Επίσης ο σύζυγός μου, σήμερα, έχει κληθεί να ορκιστεί στο Δήμο Αθηναίων λόγω διορισμού του μέσω ΑΣΕΠ, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο 2011. Όταν κατέθεσε αίτηση στο διαγωνισμό του 2009 του Δήμου Αθηναίων, δεν ήταν καν άνεργος (εργαζόταν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Αθηναίων), δεν είχαμε καν μνημόνιο, και υπέγραψε ότι θα παραμείνει σε περίπτωση διορισμού του στο Δήμο Αθηναίων 10 έτη προκειμένου να λάβει τα μορια εντοπιότητας. Είναι δυνατό να ζητούν κάτι τέτοιο τώρα, (δηλαδή να παραμείνει στο Δήμο Αθηναίων για 10 έτη), μετά από επτά χρόνια από τον διαγωνισμό και πέντε χρόνια μετά την δημοσίευση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων ;;;;;;;;!!!!!!
  Θεωρώ ότι θα πρέπει στο άρθρο 13 παράγραφο 3 να συμπεριλάβετε κάποιες εξαιρέσεις:
  Α) Στην περίπτωση που κάποιος εργάζεται σε κάποιο φορέα μετά από δικαστική απόφαση δεν έχει νόημα η ύπαρξη της διετίας για υποβολή αίτησης μετάταξης . Ο νομοθέτης αποφάσισε ότι αυτός ο άνθρωπος που εργάζεται χρόνια στην συγκεκριμένη υπηρεσία καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες .
  Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον ο χρόνος της διετίας να αρχίζει να προσμετράτε από την ήμερα ανάληψης εργασίας μετά την απόφαση του Δικαστηρίου και όχι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης κατάταξής του .
  Β) Στην περίπτωση που κάποιος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ και δήλωσε ότι θα παραμείνει στο φορέα για 10 χρόνια προκειμένου να λάβει τα μόρια της εντοπιότητας και λόγω μνημονίου ο διορισμός πραγματοποιήθηκε μετά από πέντε χρόνια ή επτά, είναι δυνατόν να ισχύσει η δέσμευση αυτή;; Ξέρετε τι μπορεί μεσολάβησε μέσα σε αυτά τα χρόνια;;;;
  Σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι είναι δίκαιο , από τη στιγμή που ο υπάλληλος έλαβε τα μόρια της εντοπιότητας και διορίστηκε, αν είναι αδύνατο να παρακαμφθεί η υποχρέωση της 10ετούς παραμονής στον φορέα, να ισχύσει η δεκαετία αλλά από αυτή να αφαιρεθεί τουλάχιστον ο χρόνος που μεσολάβησε από την ημέρα δημοσίευσης του οριστικού πίνακα διοριστέων μέχρι την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, διότι το χρονικό αυτό διάστημα που μεσολάβησε, χάθηκε, χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου με ανυπολόγιστες πολλές φορές συνέπειες στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

 • 12 Ιουλίου 2016, 19:13 | Θανάσης

  Αν τελικά δεν ενταχθουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανηκουν στο κράτος, προτείνω να επιτρέπεται η μετάταξη, από και προς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανηκουν στο κράτος.

 • 12 Ιουλίου 2016, 14:27 | Γιώργος

  Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3528/2007 «Διαδικασία Μετατάξεων». Το υπηρεσιακό συμβούλιο οφείλει να γνωμοδοτήσει εντός δύο μηνών για το αν εγκρίνει την μετάταξη. Παρόλαυτα εγώ έχω κάνει αίτηση μετάταξης εδώ και οχτώ μήνες και ακόμα δεν έχει γίνει γνωμοδότηση. Αφού λοιπόν κάθε υπηρεσία ότι θέλει κάνει και δε τηρούν τις διορίες χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια, πως νομίζεται ότι βάζοντας νέες πιο αυστηρές διορίες αυτή τη φορά θα τηρηθούν? Ο υπάλληλος-θύμα δε μπορεί προφανώς να καταγγείλει τις αδικαιόλογητες και παράνομες καθυστερήσεις αφού φοβάται ότι αν το κάνει θα τιμωρηθεί με αρνητική γνωμοδότηση.
  Αν η τήρηση των διοριών δεν επιβληθεί δυναμικά μέσω της χρήσης πειθαρχικών μέτρων τότε η επίσπευση των διαδικασιών την οποία επιχειρεί ο νέος νόμος θα καταλήξει να είναι ακόμα μια κενή υπόσχεση.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:27 | kvn

  ΙΣΩΣ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (ΑΝΩ ΤΟΥ 67%)ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:18 | Σταματης Σ

  πρεπει να διατηρηθει η παραγραφος 2 του αρθρου 71 του 3528

  «2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει τίτλο σπουδών που δεν προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε κανέναν κλάδο του Υπουργείου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανήκει, επιτρέπεται η μετάταξη ύστερα από αίτηση του σε άλλο Υπουργείο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία σε κενή θέση κλάδου για τον οποίο προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ο τίτλος σπουδών που κατέχει. »

  και να προστεθει το εξης

  » ακομα και αν ο υπαλληλος που κανει χρηση του παραπανω εδαφίου ειναι ο μοναδικος του κλαδου του. Ο φορεας προελευσης αναθετει σε αλλον υπαλληλο προσωρινα καθηκοντα του κλαδου του υπαλληλου που μετατασσεται ή αποσπατε.
  Η ανωτερω θεση λογιζεται ως κενη απο την ημερομηνια αιτησης του υπλληλου.
  Ο εν λογω φορεας ανακοινωνει στο ΕΣΚ την εν λογω θεση ως κενη και ζητα την καλυψη της εντος 10 ημερων απο την καταθεση του αιτηματος προς μεταταξη ή αποσπαση υπαλληλου αιτημα για καλυψη της θεσης.
  Ο υπαλληος μετατατασσεται ή αποσπατε συμφωνα με την αιτηση του , το αργοτερο εντος 3 μηνος απο την ημερομηνια υποβολής της αιτησης του.»

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:55 | Γιώργος Δ.

  Χρόνος παραμονής μετά από μετάταξη και μοναδικότητα υπαλλήλου

  Προτείνεται η κατάργηση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής σε μια υπηρεσία μετά από μετάταξη. Αυτό που θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση προς όφελος και του φορέα και του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει λόγος να εγκλωβίζεται ένας υπάλληλος σε μια θέση (έστω και για 2 χρόνια) από την οποία, για τον οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να αποχωρήσει ενώ μπορεί να υπάρχει και αλλού ανάγκη κάλυψης θέσης στην οποία μπορεί να συνεισφέρει με περισσότερη διάθεση. Πολλά στελέχη βρίσκονται, λόγω αυτού του περιορισμού, εγκλωβισμένα σε αποτυχημένες συνεργασίες, με μειωμένο ενδιαφέρον και κατ’ επέκταση παραγωγικότητα.

  Προτείνεται η κατάργηση του περιορισμού περί μοναδικότητας υπαλλήλου κα ποσόστωσης 65% καθώς καταλύει την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί μια παράταση εκτέλεσης της μετακίνησης (πχ +1 έτος) για να διευκολυνθεί ο φορέας προέλευσης να καλύψει το κενό.

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:38 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

  Δειτε βρε συνάδελφοι την παράγραφο 3 στο άρθρο 18.
  Αφού καταργείται η υποχρέωση για ΠΥΣ, οποιαδήποτε μετάταξη έχει τελειώσει τα βήματα πριν από αυτή, μπορεί να προχωρήσει για υπογραφή κοινής απόφασης και αποστολή για ΦΕΚ! Τέλος!

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ

  ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΕΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ.ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΠΑΛΑΦΑ.
  ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ.Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΥΣ.
  ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

  Η ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΑΝ ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΣ.
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2011.