Άρθρο 24 – Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Η παράγραφος 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»
Η παράγραφος 19 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»
Η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του μετά την πρόσληψη.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξη του κατά τη διαδικασία πρόσληψης.
5. Στο άρθρο 28 του ν. 4305/2014 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο έλεγχος γνησιότητας που διενεργείται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
11. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών προκαλείται δαπάνη, αυτή επιβαρύνει το φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος».

 • 12 Ιουλίου 2016, 14:12 | Γιώργος Δ.

  Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

  Αποτελεί μεγάλη πληγή για το Δημόσιο Τομέα που για ένα περίεργο λόγο δε μπορεί να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά εξαρχής. Ως αποτέλεσμα είναι να πλανάται η πιθανότητα να έχουν εισχωρήσει στο δημόσιο τομέα παραχαράκτες σε θέσεις δημοσίων υπαλλήλων (οι οποίοι δύναται να κατέχουν ακόμα και θέσεις ευθύνης!!!). Ο εν λόγω έλεγχος δεν θα πρέπει να θεωρείται πράξη «δίωξης», αλλά τήρησης του δημοσίου συμφέροντος και αποκατάστασης του κύρους των εναπομεινάντων δημοσίων υπαλλήλων.

  Προτείνεται να γίνει καθολικός έλεγχος για όλους τους υπηρετούντες στη Δημόσια Διοίκηση και όχι μόνο για τις νέες προσλήψεις.

  Προτείνεται ο έλεγχος, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός και αδιαμφισβήτητος, να διενεργηθεί από εξωτερική ανεξάρτητη αρχή (π.χ. κλιμάκιο του ΑΣΕΠ), και όχι από τις οικείες υπηρεσίες προσωπικού ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του ίδιου του φορέα. Συνεπώς θα διασφαλιστεί η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και η πιθανότητα ο διενεργών τον έλεγχο να καλείται να ελέγξει τον εαυτό του για δικές του παραλείψεις/παρατυπίες.

  Προτείνεται ο άμεσος αποκλεισμός από κάθε θέση ευθύνης, όσων βρεθούν εκ των υπηρετούντων έκπτωτοι βάσει των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, πέρα από τις οποιεσδήποτε λοιπές κυρώσεις.

  Τέλος, θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει το κεφάλαιο της τήρησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του φαινομένου της τοποθέτηση υπαλλήλων σε εξειδικευμένες θέσεις χωρίς να διαθέτουν καν τα απαραίτητα τυπικά (και ουσιαστικά) προσόντα. Παράδειγμα αποτελούν οι θέσεις ειδικότητας Πληροφορικής όπου, ακόμα και σε θέσεις ευθύνης, βλέπουμε μέχρι σήμερα Φυσικούς, Μαθηματικούς, Διοικητικούς, κτλ (οπότε δε χρειάζεται να αναρωτιόμαστε γιατί πολλά έργα ΤΠΕ απέτυχαν και ο πολυπόθητος εκσυγχρονισμός του Δημοσίου για κάποιο λόγο δεν προχωράει με το ρυθμό που απαιτείται).