Άρθρο 6 – Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας

1.Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των οποίων προΐστανται και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
2.Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας δημοσιοποιείται με την ανάρτησή του σε ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους.
3.Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, μέχρι την 15η Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται και για τον δεύτερο και τρίτο κύκλο κινητικότητας, με αποστολή αιτημάτων το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και του Αυγούστου αντίστοιχα, ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η Ιουνίου και την 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα, υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι την 15η Ιουνίου και την 15η Οκτωβρίου αντίστοιχα, αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής μέχρι την 31η Ιουλίου και την 30η Νοεμβρίου αντίστοιχα και έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η παρ. 2 του άρθρου 6 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  ….Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας», όπως άλλωστε επιβάλλουν:
  α) οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
  β) η ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:54 | mafy
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σας παρακαλούμε να εντάξετε και τους υπαλλήλους ΚΕΠ στην κινητικότητα. Υπάρχουν άτομα με δυο και τρία πτυχία και ξένες γλώσσες και μεταπτυχιακά που έχουν εγκλωβιστεί στα ΚΕΠ για χρόνια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους την ώρα που σε καίριες θέσεις του Δημοσίου αφθονούν υπάλληλοι ΔΕ. Πρόκειται για άνιση μεταχείριση και αντισυνταγματική παρέμβαση και πολλοί υπάλληλοι σκέφτονται να κινηθούν νομικά εντός και εκτός Ελλάδας σε περίπτωση που αποκλειστούν από την εθελοντική κινητικότητα.

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:23 | Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας περιμένει την έγκριση του κάθε ΔΣ του φορέα ή του κάθε υπηρεσιακού για να εκγρίνει την μετάταξη τότε παλι στα 3 χρονια θα πηγαινει μέχρι να ολοκληρωθει.
  αυτο που πρεπει να γινει κατανοητό είναι οτι θα πρεπει να απεγκλωβιστεί απο τα ΔΣ κτλ, διοτι παντα θα μπλοκάρετε η απόσπαση / μεταταξη αφού θα φεύγει απο την υπηρεσία ενα ατομο ανεξάρτητα αν χρειάζεται ή οχι θα αρνούνται να τους φύγει. !!!

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:18 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα παρακαλούσα να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στις μεταβατικές διατάξεις (αφού αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της κινητικότητας), έτσι ώστε αυτοί που είναι αποσπασμένοι, να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 2 μηνών) από τη ψήφιση του νέου νόμου και εφόσον το επιθυμούν προσωπικά, να πάρουν μετάταξη στην Υπηρεσία που υπηρετούν κατά την ημέρα ψήφισης του νόμου.Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και το 2012 με τη διάταξη της παραγράφου 18 του ένατου άρθρου του Νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α):
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
  και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση
  του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες,
  Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και
  εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να
  μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με
  την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της
  θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση,
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68
  του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή
  απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική
  προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα
  τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές
  διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.».Ευχαριστώ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 09:32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΚΑΙ ΑΝ ΤΙΘΕΝΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ.Π.Χ.ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚ/ΞΗ 7/5Κ/2003 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΕΝΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ.ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΑ?ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.?ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ Η ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟΥΣ.ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΩΘΩ ΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΩ Η ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΩ Η ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΩ.ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ? ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 09:36 | κωστασ κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1. ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ.
  2. Ο ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ.
  3. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΑ

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:39 | Κωνσταντίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άμεση εφαρμογή του νόμου από την ημερομηνία της ψήφισης – έκδοσης ΦΕΚ. Δηλαδή ο πρώτος κύκλος να ξεκινήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, έτσι ώστε να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος κινητικότητας στις αρχές του 2017.

 • 10 Ιουλίου 2016, 06:39 | Κώστας Ανδρέου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι καίριο ότι προτού ισχύσει ο νόμος θα πρέπει:

  1. να έχουν δημοσιευτεί ήδη οι καινούργιοι οργανισμοί των υπουργείων κ.λπ. με τον αριθμό των κενών οργανικών θέσεών τους
  2. Να έχει γίνει το ψηφιακό οργανόγραμμα όλων των υπηρεσιών και όχι κάποιων μόνο από αυτές (αν αυτό γίνει σταδιακά μετά την ισχύ του νόμου, τότε θα υπάρξουν ελάχιστες προκηρύξεις, μόνο από τις καταχωρημένες υπηρεσίας στην εν λόγω βάση δεδομένων)
  3. Να έχει προβλεφθεί, στην περίπτωση μετάταξης/απόσπασης από υπουργείο σε άλλο υπουργείο, πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά πίστωσης άμεσα (στη δική μου περίπτωση η μεταφορά πίστωσης διήρκεσε 3 μήνες, οπότε πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί μία μετάταξη με τον καινούργιο νόμο στο ίδιο χρονικό διάστημα, αν δε λύσουμε πρώτα τις γραφειοκρατικές δυσκολίες της μεταφοράς πίστωσης;)

  Αν δε λυθούν τα παραπάνω και ισχύσει ο νόμος, τότε θα υπάρξουν πολλά προβλήματα, καθώς ούτε οι υπηρεσίες θα μπορούν να δημοσιεύουν προκηρύξεις προς μετακίνηση, αλλά ούτε οι υπάλληλοι θα έχουν ευκαιρίες μετατάξης/απόσπασης.

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 • 8 Ιουλίου 2016, 09:23 | Βασίλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ωστε οι υπάλληλοι που είναι ήδη αποσπασμένοι να μπορούν να μεταταγούν μετά απο αίτηση τους στίς υπηρεσίες που ειναι αποσπασμένοι, ή θα πρεπει να υπάρξει κάποιος αστερίσκος για την μετάταξη υπαλλήλων εξειδικευμένων πλέον στο νέο τους αντικείμενο.
  Θα πρέπει να ληφθει υπόψη οτι υπάρχουν υπηρεσίες που απαιτούν για το αντικείμενο τους, περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευση απο τους υπαλλήλους οπως οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που εχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
  Οι υπάλληλοι που εχουν αποσπασθεί σε Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, εχουν εκπαιδευτεί προηγουμένως. Η εκπαίδευση τους αφορά την παρακολούθηση σε αίθουσα διδασκαλίας για δυο μήνες οσο διαρκεί δηλαδή ενας πλήρης κύκλος εκπαίδευσης νέων κρεοπωλών, σε αντικείμενα της κρεοπωλικής τέχνης, και της τέχνης των εκδοροσφαγεων, την πρακτική εκπαίδευση τους σε κρεοπωλεία πάνω στην κοπή κρεάτων και σε σφαγεία στη διαδικασία σφαγής, και τελος την προετοιμασία των αντικείμένων που θα διδάξουν στην αίθουσα που απαιτεί διάβασμα απο μέρους τους. Ολα αυτά προτού μπορέσουν να εκπαιδεύσουν με την σειρά τους τους νέους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς.
  Βλέπουμε λοιπόν οτι ειναι δύσκολο να αντικατασταθούν, αυτό απαιτεί και χρόνο και κόπο, θα πρέπει ο νέος υπέλληλος να μελετήσει, να καθήσει στα θρανία πάλι, και να εκπαιδευτεί σε αντικείμενα νέα που απαιτουν χρόνο και δεξιοτητες διαφορετικές απο μερους του.

 • 8 Ιουλίου 2016, 08:02 | ΝΙΚΟΣ Κ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:41 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακαλώ να προληφθεί ειδική διάταξη για τις υπό εξέλιξη μετατάξεις, γιατί εμείς που βρισκόμαστε ήδη στην πορεία πραγματοποίησης της μετακίνησής μας, θα ήταν τρελό να βρεθούμε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε διαδικασία από την αρχή…
  Και με την ευκαιρία, και προκειμένου να καταργηθούν περιττές διαδικασίες: απαλείψτε την υποχρέωση να περνούν από τη διαδικασία της Π.Υ.Σ. μετατάξεις για τις οποίες έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες και έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά ή η ύπαρξη πιστώσεων για τη μισθοδοσία! Από τώρα, με το προς ψήφιση νομοσχέδιο!
  Προσωπικό παράδειγμα: μετάταξη από Δήμο σε Περιφέρεια, με βεβαιωμένη από την οικεία ΥΔΕ την ύπαρξη πίστωσης για τη μισθοδοσία μου, διαδικασία εξασφάλισης της οποίας έχει ολοκληρωθεί από το φορέα υποδοχής και τη βεβαιώνει η ΥΔΕ – για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει για Π.Υ.Σ. από τη στιγμή που δεν εμπλέκεται σε κεντρικό επίπεδο το ΓΛΚ πλέον; Είχε φημολογηθεί κατ επανάληψη ότι θα καταργούνταν – δεν έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ στις συγκεκριμένες περιπτώσεις! Κάντε το επιτέλους! Έχω ήδη πάνω από 14 μήνες που παιδεύομαι και είμαι ΤΩΡΑ στη φάση που πρόκειται να σταλεί για Π.Υ.Σ. η μετάταξή μου-και άλλοι συνάδελφοι πολύ περισσότερο- μη μας πάτε κι άλλο πίσω με ανούσια γραφειοκρατία, σας παρακαλώ πολύ!

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:18 | Ηλίας Βαθειάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η αίτηση υποψηφίου θα πρέπει:

  1. Να είναι τύπου ΑΣΕΠ με προσεκτικά προδιαγεγραμμένα πεδία, ώστε να είναι εύκολο γι’ αυτά αυτά να υπολογιστούν μόρια (σχετικά έχω υποβάλλει πρόταση στο Άρθρο 7).

  2. Θα πρέπει να γίνεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (ηλεκτρονικά) κι όχι στο Φορέα Υποδοχής. Και η Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να την κοινοποιεί στους Φορείς Προέλευσης και Υποδοχής.