Άρθρο 14 – Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα

Το άρθρο 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 73
Διαδικασία μετατάξεων εντός του ίδιου φορέα
1.Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
2.Οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.
3.Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο εντός μηνός από την υποβολή τους. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου.
4.Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και αν δεν υπάρχει, του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων εντός της αυτής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή διενεργείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5.Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσης τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη»

 • Προτείνουμε να παραμείνει σε ισχύ η δυνατότητα μετάταξης εντός του ιδίου φορέα με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:48 | Ιωάννης Λίζας

  Κατά την άποψή μου θα μπορούσε να προστεθεί ρητή αναφορά στους υπαλλήλους που βρίσκονται σήμερα σε απόσπαση με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διατηρήσουν, το δικαίωμα που έχουν μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας. (Για αυτούς ισχύουν, συνήθως, αποφάσεις διάρκειας 2 συν 1 έτη).
  Η πρόταση αποσκοπεί στην αποφυγή διαφορετικής ερμηνείας ή εφαρμογής του Νόμου, που θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στις υπηρεσίες που διαθέτουν αποσπασμένους υπαλλήλους καθώς και στους ίδιους τους υπαλλήλους.
  Ευχαριστώ

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:22 | Σοφία Ραχειλη

  Δικαιολογία του υπουργείου να μην γίνονται μεταταξεις από ΥΕ σε ΔΕ είναι «οι υπηρεσιακές ανάγκες».
  Γιατί υπάλληλοι που έχουν τυπικα και ουσιαστικά προσόντα να μην αξιοποιουνται?
  Κύριε υπουργε στις θέσεις ευθύνης να υπηρετούν άνθρωποι που φροντίζουν να επιλύουν τα προβλήματα των υπαλλήλων αξιολογωντας τους σύμφωνα με τα προσόντα τους

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:11 | Γεωργία Λ

  Καταργήστε τα όρια ηλικίας στις εσωτερικές μετατάξεις των υπάλληλων εντός του ίδιου φορέα. Είναι ενάντια σε κάθε μορφή ενίσχυσης της κινητικότητας, να ισχύουν όρια ηλικίας για εσωτερικές μετατάξεις υπαλλήλων σε ανώτερους κλάδους, και αντιβαίνει, τόσο τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, όσο και την Ελληνική Νομοθεσία περί φυλετικών, ηλικιακών και άλλων διακρίσεων. (Ν.3051/2002 & Ν.3304/2005)
  Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, που απέκτησε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στην διάρκεια του εργασιακού του βίου, παραμένει εγκλωβισμένος και αναξιοποίητος, καθώς εφαρμόζονται συχνά όρια ηλικίας για την μετάταξη τους σε ανώτερη κατηγορία (κατά το άρθρο 70 του Υπ.Κωδ.), παρά το γεγονός ότι με το ν. 3051/2002 καταργήθηκε το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο.
  Τα όποια ειδικά όρια ηλικίας, που καθορίζονται από τους οικείους φορείς και παρελθούσες αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων θα πρέπει να καταργηθούν με διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου, ώστε να σταματήσουν να υψώνονται συνεχώς εμπόδια στην κινητικότητα των υπαλλήλων σε νέες θέσεις, πιο συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους.
  Η αναγκαιότητα θέσπισης ανώτατου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προσδιορίζεται από τον οικείο φορέα και μόνο εφόσον το αίτημα είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένο.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:08 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Είμαι Σχολική Φύλακας που επανήλθα σε επανασυσταθείσα θέση τον Ιούλιο του 2015. Έχω αιτηθεί μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική Βαθμίδα συγκεκριμένη για θέση ΠΕ Διοικητικού από 31/07/2015. Δεν έχω λάβει έγγραφη απάντηση μέχρι τώρα. Από τον Ιανουάριο του 2016 είμαι εγγεγραμμένη σε Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό ΠΜΣ «Τοπική και Περιφεριακή Ανάπτυξη στην Αυτοδιοίκηση». Έχω ολοκληρώσει το Α΄εξάμηνο (υπολείπεται το Β΄εξάμηνο. Ευελπιστώ ότι με το παρόν νομοσχέδιο θα μου δοθεί η δυνατότητα αλλαγής ειδικότητας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μου και να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου. Θέλω να πιστεύω ότι η κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια διαφάνειας και αξιοκρατίας και όχι «κομματικά- πελατειακά» όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Π.Σ.

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 να αναφερθεί ότι για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ και της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος δεν ισχύει το κώλυμα της διετίας.
  Επιπρόσθετα η παράγραφος 3 ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  «3. Οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο αρμόδιο συλλογικό όργανο εντός μηνός από την υποβολή τους. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφαίνεται εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, αφού συνεκτιμήσει τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για μετάταξη στην ίδια θέση, το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, την ύπαρξη αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου».

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:42 | Κώστας Ανδρέου

  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ …ΑΥΤΌ ΗΤΑΝ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΙΓΑ ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ, ΜΕ ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 35%….ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:46 | Κώστας Ανδρέου

  Τί σημαίνει «η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία»; σε υπηρεσία του ίδιου υπουργείου ή άλλου υπουργείου; ακυρώνονται με αυτόν τον τρόπο οι μετακινήσεις και οι μεταθέσεις μέσα στο ίδιο υπουργείο; είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

 • 12 Ιουλίου 2016, 21:06 | makis

  εκανα μεταταξη σε ανωτερη κατηγορια απο ΔΕ σε ΠΕ μετα την 1.1.2016,με αποτελεσμα να χασω την προσωπικη διαφορα που ελαμβανα μεχρι τοτε.Ταυτόχρονα δεν λαμβάνω ολόκληρα τα οικονομικά οφέλη της μετάταξης,όπως αναφέρεται στην διευκρινιστικη εγκύκλιο,αλλά την τμηματική αύξηση(το 1/4) του βασικού μισθού απο ΔΕ(παλιο μισθολογιο) σε ΔΕ(μισθολογιο 2016) + τη διαφορά μεχρι το μισθο ΠΕ(νεο μισθολογιο).Είναι αδικία ή παρερμηνεία των οικονομικών υπηρεσιών.Ή θα έπρεπε να κοπεί η προσωπική διαφορά και να λαμβάνω ολόκληρα τα οικονομικά οφέλη της μετάταξης ή να διατηρηθει η προσωπικη διαφορα μαζί με την τμηματικη αυξηση του βασικού μου μισθού σε βαθος τετραετίας.Ζητώ την αποκατάσταση αυτής της αδικίας καθώς απότι είδα έχουν βγεί όλα τα άρθρα που αναφέρονταν στην προσωπικη διαφορα στο προσχεδιο νόμου.Καμία μισθολογική διάταξη.

 • 12 Ιουλίου 2016, 15:54 | Γιάννης Μ.

  Προτείνεται στο συγκεκριμένο άρθρο να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις μετατάξεων λόγω αλλαγής πτυχίου (στην ίδια ή σε σε ανώτερη βαθμίδα) και επιπλέον να γίνει αναφορά και στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινωτικών Υπαλλήλων (N.3584/2007)

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:10 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Μετατάξεις χωρίς να γίνουν νέοι οργανισμοί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ που είναι από την εποχή του Τρικούπη και του Βασιλιά δεν γίνονται σωστά ..με τόση πολυνομία και τέτοιο χάος στα Υ.Σ. όπου αυθαιρετούν κάποιοι που δέχονται μόνον παρεμβάσεις και δεν είναι δίκαιοι ..μας αναγκάζουν να πάμε στα δικαστήρια για μια μετάταξη ,που από τα προσόντα και μόνο θα πρέπει απλά και με ενα νόμο να γίνεται…. Νομίζω ότι τίποτε δεν θα γίνει και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί το δημόσιο θέλει αλλαγές ..

 • 12 Ιουλίου 2016, 08:29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

  ΄΄Με τον Ν. 1339/83 (ΦΕΚ 35 τ. Α΄) οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. είχαν την δυνατότητα να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες ασφάλειας και φρούρησης των χώρων τους. Η διαδικασία επιλογής γινόταν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ενώ η πρόσληψη και ο διορισμός σε μόνιμη οργανική θέση γινόταν από την υπηρεσία που τοποθετούνταν. (Στενό Δημόσιο-Ν.Π.Δ.Δ. ή Ευρύτερο Δημόσιο) Η υπηρεσία τοποθέτησης ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη για την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη του υπαλλήλου.
  Τα νοσοκομεία προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά και αφού τα καθήκοντα της φύλαξης εκτελούσαν εταιρείες, τοποθέτησε το μόνιμο προσωπικό (ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας) που είχε προσληφθεί με το Ν. 1339/83 σε άλλες θέσεις διοικητικές κυρίως, σύμφωνα με τα προσόντα τους (σε αλλότρια καθήκοντα) με την προοπτική κάποια στιγμή να κάνουν μετάταξη σε άλλη κατηγορία ή σε άλλη ειδικότητα προσωπικού. Έτσι για παράδειγμα εγώ επειδή ήμουν πτυχιούχος Πανεπιστημίου τοποθετήθηκα στο Γραφείο Προσωπικού.
  Όμως με τον Ν. 2622/98 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄) άρθρο 17 μπήκε μία ακατανόητη ρύθμιση (?) που εξυπηρετούσε σκοπιμότητες με την οποία απαγόρευε την μετάταξη σε άλλη κατηγορία στο προσωπικό αυτό πριν την συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας ακόμα και αν έκανε αλλότρια καθήκοντα ακόμα και αν είχε τυπικά προσόντα ανώτερης κατηγορίας.
  Έτσι όλα αυτά τα χρόνια παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε αλλότρια καθήκοντα αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσουμε σημαντικά θέματα χωρίς να έχουμε την δυνατότητα να εξελιχθούμε. Έτσι ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας είναι εγκλωβισμένοι.

  Κύριε Υπουργέ γνωρίζοντας ότι εσείς προσωπικά είστε ένας δίκαιος άνθρωπος με ευαισθησίες σας παρακαλούμε να ασχοληθείτε με το θέμα και να δώσετε λύση καταργώντας την παράγραφο 17 του Ν. 2622/98 που θέτει όριο ηλικίας προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί (είναι πολλοί) να κάνουν μετάταξη σε άλλη ανώτερη κατηγορία (ΠΕ) ή σε άλλη ειδικότητα

 • 12 Ιουλίου 2016, 05:23 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΩΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/1Μ/2007 ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.2527/1997 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΦΕΚ 549/25-6-2010.
  ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 25-10-2010!!!!!!ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟ ΣΕΦ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-11-2007 ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ(1992).
  Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ(ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ).
  ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΣ…
  ΕΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΧ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 1/11/2007)ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ(ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΠΟ 1992) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ( ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΑΣ ΥΕ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ)
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Ε.Φ.

 • 11 Ιουλίου 2016, 07:56 | Αναστάσιος Αντωνίου

  Τι θα γίνει με τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης λόγω παρέλευσης οκταετίας από τον διορισμό και χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης; Επίσης, μήπως η μετάταξη αυτού του τύπου πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τον περιορισμό που ονομάζεται «αναγκες της υπηρεσίας;» Διαφορετικά η κάθε υπηρεσία για κομματικούς λόγους μπορεί να μην πραγματοποιεί την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία υπαλλήλου που έρχεται σε αντίθεση με την κομματική ιεραρχία της υπηρεσίας.

 • 11 Ιουλίου 2016, 06:05 | Θεόδωρος Μαραντής

  Το άρθρο 14 έχει και εφαρμογή για την μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο και φορέα; Πόσο δίκαιο είναι για υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, να μην αναγνωρίζεται από την υπηρεσία τους μετά την παρέλευση οκταετίας από τον διορισμό τους επειδή η μετάταξη τους ανατρέπει τις ιεραρχικές ισορροπίες στην υπηρεσία; Μηπως πρέπει η μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία στον ίδιο κλάδο και φορέα να ανεξαρτητοποιηθεί από τις «ανάγκες της υπηρεσίας» και να πραγματοποιείται με την βούληση του υπαλλήλου; Σε διαφορετική περίπτωση, υπάλληλοι που κατέχουν τίτλους ανώτερης εκπαίδευσης εξαρτώνται από την κομματική τους ταυτότητα για την αναγνώριση των τυπικών προσόντων τους και της μισθολογικής τους εξέλιξης. Η αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, πρεπει να έχει εφαρμογή και στις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης.

 • 11 Ιουλίου 2016, 06:26 | ΜΑΡΙΑ

  το 2015 ειχα κανει αιτηση για μεταταξη απο κλαδο ΔΕ ΣΕ ΠΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ; ΔΗΛΑΔΗ Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ

 • 9 Ιουλίου 2016, 15:14 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΑ

  Είναι μόνιμη δημοτική υπάλληλος και έχω πάρει μετάταξη 07-04-2015 με μεταφορά θέσης από ΥΕ σε ΔΕ αλλά έχει παγώσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και περιμένω τον καινούργιο νόμο για να ξεπαγώσουν οι μετατάξεις αυτές. Συμπεριλαμβάνεται στον καινούριο νόμο η διάταξη αυτή και σε πιο άρθρο;

 • 8 Ιουλίου 2016, 19:32 | ΙΩΑΝΝΗΣ Π.

  Τι θα γίνει με τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία (από ΥΕ σε ΔΕ) με μεταφορά θέσης που έχουν κωλήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο εδώ και δύο χρόνια;

 • 8 Ιουλίου 2016, 17:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΕΝ είναι δυνατή η μετάταξη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε κενές θέσεις στην Αττική επειδή μόνο 4 Δήμοι(Ν.Σμύρνης,Π.Φαλήρου,Αμαρουσίου,Χαϊδαρίου) έχουν στον ΟΕΥ Κενές Θέσεις.
  Ο.Ε.Υ ΦΕΚ Β

  Δήμος Αγίας Βαρβάρας ΚYA αριθμ. 23049 ΦΕΚ Β 1938/15.06.2012
  Δήμος Αγίας Παρασκευής ΚΥΑ αριθμ. 32961 ΦΕΚ Β 2504/13.09.2012
  Δήμος Αγίου Δημητρίου ΚΥΑ αριθμ. 22695 ΦΕΚ Β 1902/15.06.2012
  Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού 1937/12
  Δήμος Αγκιστρίου ΦΕΚ B 1651/06.08.2015 /
  Δήμος Αθηναίων ΚΥΑ αριθμ. 53241/11 ΦΕΚ Β 27/18.01.2012 /

  Δήμος Αιγάλεω
  ΚΥΑ αριθμ. 24060 ΦΕΚ Β 2000/19.06.2012

  Δήμος Αίγινας ΦΕΚ Β 439/24.03.2015
  Δήμος Αλίμου ΚΥΑ αριθμ. 22177 ΦΕΚ Β 1788/06.06.2012 / TΑ Φ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ

  Δήμος Αμαρουσίου ΚΥΑ αριθμ. 32962 ΦΕΚ Β 2505/13.09.2012

  Δήμος Ασπροπύργου ΚΥΑ αριθμ. 19461 ΦΕΚ Β 1712/16.05.2012
  Δήμος Αχαρνών Απόφαση Δημάρχου Αχαρνών αριθμ. 1164/83324 ΦΕΚ Β 2681/03.10.2012
  Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ΦΕΚ 3383/2012

  Δήμος Βριλησσίων ΚΥΑ αριθμ. 22178 ΦΕΚ Β 1788/06.06.2012 /
  Δήμος Βύρωνος ΦΕΚ 1788/12

  Δήμος Γαλατσίου ΦΕΚ Β 2384/27.08.2012.
  Δήμος Γλυφάδας ΦΕΚ Β 119/2014

  Δήμος Δάφνης – Υμηττού

  ΚΥΑ αριθμ. 19460 ΦΕΚ Β 1712/16.05.2012

  Δήμος Διονύσου KYA αριθμ. 23054 ΦΕΚ Β 1940/15.06.2012
  Δήμος Ελευσίνας ΦΕΚ Β 198/06.02.2012.
  Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ΚΥΑ αριθμ. 33501 ΦΕΚ Β 2204/06.09.2013

  Δήμος Ζωγράφου KYA αριθμ. 23050 ΦΕΚ Β 1942/15.06.2012
  Δήμος Ηλιουπόλεως ΚΥΑ αριθμ. 22180 ΦΕΚ Β 1788/06.06.2012
  Δήμος Ηρακλείου ΚΥΑ αριθμ. 22180 ΦΕΚ Β 1788/06.06.2012

  Δήμος Ιλίου KYA αριθμ. ΤΤ 23048 ΦΕΚ Β 1935/15.06.2012

  Δήμος Καισαριανής ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14078 ΦΕΚ Β 1239/11.04.2012
  Δήμος Καλλιθέας ΦΕΚ Β 1239/11.04.2012
  Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΚΥΑ αριθμ. 7138 ΦΕΚ Β 971/27.03.2012
  Δήμος Κηφισιάς ΦΕΚ 2000/12
  Δήμος Κορυδαλλού 1950/12
  Δήμος Κρωπίας ΚΥΑ αριθμ. 22702 ΦΕΚ Β 1928/15.06.2012
  Δήμος Κυθήρων

  Δήμος Λαυρεωτικής ΚΥΑ αριθμ. 22701 ΦΕΚ Β 1901/15.06.2012

  Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ΚΥΑ αριθμ. 22182 ΦΕΚ Β 1788/06.06.2012
  Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ΚΥΑ αριθμ. 46045 ΦΕΚ Β 3383/18.12.2012

  Δήμος Μαραθώνα ΚΥΑ αριθμ. 22703 ΦΕΚ Β 1901/15.06.2012
  Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας ΚΥΑ αριθμ. 32968 ΦΕΚ Β 2504/13.09.2012

  Δήμος Μεγαρέων ΚΥΑ αριθμ. 43759 ΦΕΚ Β 3239/05.12.2012
  Δήμος Μεταμορφώσεως ΚΥΑ αριθμ. 22183 ΦΕΚ Β 1904/15.06.2012 Προσωπικό- O.E.Y.Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει.
  Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ Β 1900/05.08.2013

  Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου 2502/12
  Δήμος Νέας Ιωνίας ΚΥΑ αριθμ. 36972 ΦΕΚ Β 2743/10.10.2012

  Δήμος Νέας Σμύρνης ΚΥΑ αριθμ. 14080 ΦΕΚ Β 1241/11.04.2012

  Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ΦΕΚ Β 1116/10.05.2013.

  Δήμος Παιανίας

  Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΚΥΑ αριθμ. 16086 ΦΕΚ Β 1116/10.05.2013

  Δήμος Παλλήνης ΦΕΚ Β 2766/15.10.2012.
  Δήμος Παπάγου – ΧολαργούΦΕΚ Β 2766/15.10.2012.

  Δήμος Πειραιώς ΦΕΚ Β 2640/08.12.2015 ΦΕΚ Β 1545/21.06.2013.

  Δήμος Πεντέλης ΚΥΑ αριθμ. οικ. 4834 ΦΕΚ Β 379/19.02.2013 /
  Δήμος Περάματος ΚΥΑ αριθμ. 32966 ΦΕΚ Β 2503/13.09.2012

  Δήμος Περιστερίου ΚΥΑ αριθμ. 14079 ΦΕΚ Β 1242/11.04.2012
  Δήμος ΠετρουπόλεωςΒ ΚΥΑ αριθμ. 22696 ΦΕΚ Β 1902/15.06.2012

  Δήμος Πόρου ΚΥΑ αριθμ. 43753 ΦΕΚ Β 3263/06.12.2012

  Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ΚΥΑ αριθμ. οικ. 17742 ΦΕΚ Β 1144/13.05.2013
  Δήμος Σαλαμίνας ΚΥΑ αριθμ. οικ. 33736 ΦΕΚ Β 2214/09.09.2013

  Δήμος Σαρωνικού ΚΥΑ αριθμ. οικ. 33736 ΦΕΚ Β 2214/09.09.2013
  Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ΚΥΑ αριθμ. 34406 ΦΕΚ Β 2614/25.09.2012

  Δήμος Σπετσών ΚΥΑ αριθμ. 22188 ΦΕΚ Β 1900/15.06.2012

  Δήμος Τροιζηνίας- Μεθάνων ΚΥΑ αριθμ. οικ. 16784 ΦΕΚ Β 1124/10.05.2013

  Δήμος Ύδρας ΚΥΑ αριθμ. 22187 ΦΕΚ Β 1903/15.06.2012
  Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος ΚΥΑ αριθμ. 19459 ΦΕΚ Β 1709/16.05.2012

  Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού 1788/2012

  Δήμος Φυλής ΚΥΑ αριθμ. οικ. 33737 ΦΕΚ Β 2204/06.09.2013

  Δήμος Χαϊδαρίου ΚΥΑ αριθμ. 14082 ΦΕΚ Β 1242/11.04.2012

  Δήμος Χαλανδρίου ΚΥΑ αριθμ. 14082 ΦΕΚ Β 1242/11.04.2012

  Δήμος Ωρωπού ΚΥΑ αριθμ. οικ. 43279 ΦΕΚ Β 3200/30.11.2012

 • 8 Ιουλίου 2016, 09:10 | Μακις

  …παραδειγμα στο υπουργειο παιδειας παιρνει επι συναπτα ετη 2 ενας εκπαιδευτικος αποσπαση σε αλλον φορεα οπως Αει και καλυπτει θεση μελους Δεπ δεν θα επρεπε οπως ειχε γινει και με τα διδακτορικα να μπορει και με μεταπτυχιακο ενας εκπαιδευτικος να εχει το δικαιωμα να μεταταγει στο Αει ;γιατι αν για παραδειγμα δεν υπαρχει διδακτορικος που να μπορει να καλυψει θεση Δεπ να μπορει πρωτα να μεταταγει στην θεση που καλυπτει στο Αει και κατοπιν να κανει διδακτορικο;Εχει ξαναγινει στο παρελθον μονιμοποιηση εκπαιδευτικων σε πανεπιστημια με μεταπτυχιακο μονο και μετα ολοι αυτοι εκαναν τα διδακτορικα τους .Κατι αντιστοιχο πρεπει να προβλεφτει και στο υπουργειο παιδειας για οσους 2 ετη συνεχομενα καλυπτουν θεση (ορφανη)απο μελος Δεπ και δεν υπαρχει αντικαταστατης με διδακτορικο.

 • 8 Ιουλίου 2016, 07:39 | Λευτέρης

  θα πρέπει ο νόμος να δίνει το δικαίωμα στον υπάλληλο του οποίου ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, όπου δηλαδή απαιτείται η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης (10 έτη – παραμεθόρια περιοχή), να συμμετεχει στο ΕΣΚ εφόσον αιτείται μεταταξη στην ιδια υπηρεσία εντός του νομού όπου έγινε και η χρήση της εντοπιότητας καθώς δεν αλλάζει υπηρεσια τοποθέτησης και συνεχίζει να συμπληρωνει χρόνο παραμονής, λογω απόκτησης ανώτερου πτυχίου πριν την 10ετία αλλά μετα απο την δοκιμαστικη 2ετια. Έτσι θα μπορουν να αξιοποιηθούν οι γνώσεις του και η διαθεση προσφοράς.

 • 7 Ιουλίου 2016, 17:43 | maria

  Να μήν περικόπτεται η προσωπική διαφορά.Δημιουργεί εργατική ανισότητα όπου υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα αμείβονται διαφορετικά.Είναι άδικο και δημιουργείται ένα δημόσιο σύστημα όπου υπάλληλοι με προσόντα,αντί να επιβραβεύονται για αυτά, τιμωρούνται που τα διαθέτουν.Γιατί κάποιος να μεταταχθεί εάν είναι να χάσει μεγάλο μέρος του μισθού του??Αντικίνητρο..

 • 7 Ιουλίου 2016, 17:23 | maria

  Τελικά με την περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε περίπτωση μετάταξης,τι θα γίνει???θα ισχύει?δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα σχετικά..αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει για άλλη μια φορά διχογνωμίες και διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας του νόμου.Και όλα αυτά θα επιφέρουν προβλήματα στη Δημόσια Διοίκηση(υπάλληλοι ίδιας κατηγορίας και μ.κ,θα αμείβονται με διαφορετικό τρόπο)και να οι εγκύκλιοι..και να οι πράξεις ελεγκτικού συνεδρίου,όπου η μία θα ακυρώνει την άλλη…Ρυθμίστε το ,ώστε να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα.!!!

 • 7 Ιουλίου 2016, 13:25 | Σταματης Σ

  Άρθρο 14 – Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα

  αν ο υπαλληλος εχει τιτλο ίδιας ή ανωτερης εκπαιδευτικης βαθμιδας απο αυτον που διοριστηκε και επιθυμεί να μεταταχθει σε ανωτερω κλάδο εντος της ιδιας υπηρεσιας μετα απο ποσες φορες θα γινεται δεκτο το αιτημα του ? θα ποτε θα μπορει επιτελους να μεταταχθει ?

 • 7 Ιουλίου 2016, 13:41 | Σταματης Σ

  υπαρχουν υπαλληλοι οι οποιοι κατεχουν τιτλο σπουδων ανωτερης Εκπαιδευτικης Βαθμίδας,οπως λεει και ο κ. Ιωαννης Μ, των οποιων ο τιτλος σπουδων τους , οχι μονο δεν υπαρχει ή καλυτερα δεν προβλεπεται στον οργανισμο το φορεα που υπηρετει , αλλα ουτε και σε ολο το υπουργειο που ανηκει ο Υπαλληλος . Θα πρεπει να παρεχεται η δυνατοτητα στον υπαλληλο να μετακινηθει σε υπηρεσία που να εχει ως τυπικο προσον των τιτλο σπουδών που κατεχει , ή να υπαρξει δυνατοτητα συσταση θεσης στον φορεα ωστε ο υπαλληλος αυτος ο υπαλληλοςνα μπορει να αξιοποιηση των τιτλο σπουδων που κατεχει. Διαφορετικα ο υπαλληλος δεν θα μπορει να αξιοποιηθει απο την Δημοσια Διοικηση και υπαρχει πιθανοτητα να μην μπορει να εξελιχθει ποτε ουτε βαθμολογικα ουτε μισθολογικα.

 • 7 Ιουλίου 2016, 00:25 | Γιάννης Γ.

  Δεν θα πρέπει να προβλέπεται ότι το συλλογικό όργανο (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) συνεκτιμά «τόσο την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να μεταταγεί, όσο και τις ανάγκες της υπηρεσίας» γιατί με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η εξέλιξη υπαλλήλων που δεν είναι αρεστοί ή αυτών που θεωρούνται «πολλοί καλοί» στη δουλειά τους.
  Τούτο συμβαίνει γιατί ο Υπουργός, Πρόεδρος, Δήμαρχος κλπ (δια μέσου του Υπηρεσιακού Συμβούλίου το οποίο ελέγχει) μπορεί να αρνείται τη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό, παρά την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, επικαλούμενος «υπηρεσιακές ανάγκες».

  Θα πρέπει η διαδικασία να είναι σαφής και περιοριστική.

  Εφόσον συντρέχουν οι τυπικές προυποθέσεις, συντελείται η μετάταξη.

 • 6 Ιουλίου 2016, 19:26 | Ιωάννης Μ

  Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει η επί σειρά ετών αδικία όπου υπάλληλος που κατέχει τυπικό προσόν ανώτερης κατηγορίας, το οποίο δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας του, στερείται της δυνατότητας εκτιμήσεως, αξιολογήσεως και ΚΥΡΙΩΣ εξελίξεως. Για παράδειγμα, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ διοικητικών γραμματέων, που ήδη κατέχει πτυχίο ΤΕ διοικητικού (βλ. προσοντολόγιο Π.Δ. 50/2001-ΦΕΚ 39Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄), παραμένει «στάσιμος», διότι στον Οργανισμό της Υπηρεσίας του δεν υπάρχει προβλεπόμενη θέση ΤΕ Διοικητικού. Άρα καθίσταται ιδιότυπα όμηρος του νομικού αυτού κενού.

  Για την πάγια άρση αυτής της αδικίας. προτείνω την ενεργοποίηση της διατάξεως του νόμου υπ΄ αρ. 2190 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. Κεφάλαιο Ζ΄ Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διοίκησης (τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 28 της 3ης Μαρτίου 1994) και ειδικότερα του άρθρου 32 Ειδικά θέματα 11. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του Ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α΄) για μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος.

  και η οποία ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ όπως ληφθεί υπόψη, καθόσον αφορά την επιτέλους δικαίωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού υπαλλήλων του Δημοσίου.