Άρθρο 23 – Ποσοστά ΑμεΑ σε προσλήψεις ν.2190/1994

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων όμοιου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α΄206) στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α`).
β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.
Για την περίπτωση β) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του ν.4316/2014 (Α΄270).
γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ . Κατ` εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από έναν δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.
Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών γίνεται, για την εφαρμογή της περίπτωσης α) στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.
Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις οκτώ ομάδες:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,
β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών,
γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για την κατηγορία ΥΕ,
δ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
ε) ομογενών του ν. 2790/2000 για την κατηγορία ΥΕ,
στ) ομογενών του ν. 2790/2000 για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ,
ζ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και
η) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, , θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), επτά τοις εκατό (7%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.
Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), επτά τοις εκατό (7%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεμία από τις οκτώ ομάδες αντίστοιχα.
Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι φορείς έχουν το αυτό αυξημένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες του αριθμού των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας τους.

2. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
7. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.2643/1998 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από κάθε άλλη δημόσια αρχή.
β) ένα δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις που προκύπτουν από την παρούσα διάταξη, προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ.
Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ και δ της παράγραφο 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.
Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 αντίστοιχα.
8. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προσαυξάνεται:
α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 3.
β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 2.
9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 ορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
10. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε προκηρύξεις που δημοσιεύονται μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:48 | Κώττης Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταγγέλω την αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική πολιτική της Κυβέρνησης , που εντελώς αδικαιολόγητα μειώνει από 20% στο 15% το
  ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν.2190/1994 για θέσεις που καλύπτονται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων.
  Ειλικρινά δεν μπορώ να εξηγήσω και να κατανοήσω το μένος σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών, τη στιγμή που τα μέτρα προστασίας των πολυτέκνων στις προσλήψεις στο Δημόσιο δεν επιφέρουν καμιά επιβάρυνση στον κρατικό προυπολογισμό.
  Καλώ όλους τους αρμοδίους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στην πατρίδα ,που συρρικνώνεται εξαιτίας τέτοιων πολιτικών και οξύνεται εντονότερα το ήδη μέγα θέμα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα κι΄αυτό δεν είναι άλλο από το Δημογραφικό με ότι αυτό ακολουθεί.
  Απευθύνω προς όλους έκκληση αλλαγής αυτής της ολέθριας πολιτικής όχι μόνο γι΄αυτό το θέμα .
  Αν θέλετε να υπάρχουμε ως χώρα και ως ΄Εθνος αφυπνιστείτε και πάρτε αποφάσεις στήριξης της Ελληνικής οικογένειας.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:56 | Ραμαντανης Δημητριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι κριμα, θα επρεπε να στηριζετε την τριτεκνη και πολυτεκνη οικογενεια, με οσο το δυνατον περισσοτερες παροχες.

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:32 | Μανώλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Έχω 7 παιδιά, κανένα δεν έχει διοριστεί… όλα άνεργα με μεταπτυχιακά,4 ήδη έφυγαν εξωτερικό αηδιασμένα… ετοιμάζονται να φύγουν και τα υπόλοιπα… ούτε εμείς οι γονείς είχαμε κάποιο προνόμιο και μας λέτε για μείωση ποσοστών ΝΤΡΟΠΗ σας !

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:57 | ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΥΜΗΣ &Ι ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η Ελληνική Κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ελληνικός πληθυσμός καθημερινά μειώνεται, σιγά σιγά η Ελλάδα εξαφανίζεται από τον χάρτη, οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Η Ελλάδα κατέχει την χαμηλότερη θέση, στον δείκτη των γεννήσεων και τον υψηλότερο ρυθμό γήρανσης του πληθυσμού, στην Ευρώπη. Ολοταχώς στον αφανισμό οδεύει το Έθνος μας. Χωριά και πόλεις ερημώνουν.
  Οι πολύτεκνοι είμαστε οι στυλοβάτες του Έθνους
  Τα μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Πολυτέκνων Κύμης και Περιχώρων διαφωνούμε με την αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική πολιτική της Κυβέρνησης , που εντελώς αδικαιολόγητα μειώνει από 20% στο 15% το
  ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν.2190/1994 για θέσεις που καλύπτονται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων.
  Όλοι οι πολιτικοί να αναλογιστούν τις ευθύνες τους ώστε να ανατραπεί η σημερινή δραματική κατάσταση, η κατάσταση προβλέπεται δυσοίωνη… το Σύνταγμα επιβάλλει την προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας.
  Να δοθούν κίνητρα στις πολύτεκνες οικογένειες για να πετύχουμε αύξηση του πληθυσμού.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θεωρούμε πολύ θετικές τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με τις οποίες δικαιώνεται ένα πάγιο και πολύχρονο αίτημα του αναπηρικού κινήματος σχετικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους σε μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο και σε εποχικές θέσεις εργασίας.
  Ζητάμε όμως την καλύτερη διατύπωση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 της εν λόγω διάταξης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και λάθη κατά την εφαρμογή της ως εξής:
  δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ` εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)».
  Επιπρόσθετα, στο εδάφιο 7 της παραγράφου 2, ζητάμε να συμπεριληφθούν στους φορείς και οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές και την επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:
  «7. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α ́ και β ́ βαθμού, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.2643/1998 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
  α) στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από κάθε άλλη δημόσια αρχή.
  β) ένα δικηγόρο με αναπηρία, ή έναν ειδικό επιστήμονα με αναπηρία της κατηγορίας ΠΕ Νομικών, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) δικηγόρους.»

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:40 | ΘΕΟΦΑΝΩ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα έπρεπε να αναζητούνται νέοι τρόποι στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας για να στηριχθεί στη συνέχεια και το ελληνικό έθνος μας που γερνάει και σβήνει. Ζητούμε να αναθεωρηθεί και να αποσυρθεί η ρύθμιση για τη μείωση του ποσοστού πρόσληψης των πολυτέκνων από 20% σε 15% και των τριτέκνων από 10% σε 7%. Όποιος από τους κυβερνόντες έχει ελάχιστη αίσθηση της ευθύνης του απέναντι στον ελληνικό λαό οφείλει να διαφωνήσει με την αντιπολυτεκνική πολιτική.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:17 | ΕΛΕΝΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν και όλοι οι Πολίτες θεωρούμε ότι η φωνή μας δεν εισακούεται από το πολιτικό σύστημα γενικά και από τους κυβερνώντες που φέρνουν την παρούσα διάταξη για ψήφιση

  σας ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΤΕ το Σύνταγμα που προστατεύει την οικογένεια και ιδίως την Πολύτεκνη.

  Η υπογεννητικότητα που μαστίζει τη Χώρα εδώ και πολλά χρόνια προκάλεσε και το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, ενώ η Ηθική & Πνευματική Κρίση (διαφθορά, κλοπές, ανηθικότητα, φοροδιαφυγή, μαϊμού αναπηρικές συντάξεις) οδήγησε σε απουσία αξιών, ιδανικών και Οραμάτων για τη Χώρα και τον Ελληνισμό.
  Είμαστε μία Χώρα γερασμένη και χωρίς νέους. Ποιος θα νοιαστεί για το μέλλον, αν δεν προστατευθεί ιδίως η Πολύτεκνη Οικογένεια;

  Κάθε Πολύτεκνη Οικογένεια προσφέρει ενάρετους πολίτες στην Πατρίδα.
  Επίσης, τέσσερις Πολύτεκνες Οικογένειες με 5 παιδιά προσφέρουν μία ολόκληρη Τάξη στο Σχολείο (4Χ5=20 παιδιά) και επομένως προσφέρουν δουλειά σε έναν δάσκαλο στο Δημοτικό Σχολείο και σε πολλές ειδικότητες καθηγητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  Όλοι οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να παραμείνει η διάταξη που τους προστατεύει, όπως έχει σήμερα, διότι προσφέρει στο Έθνος, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά την Πολιτεία.

  Η νέα διάταξη είναι Εθνοκτόνος και Ελληνοκτόνος. Είναι καθ’ ολοκληρία αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική.

  Μία πολύτεκνη μητέρα.

 • 13 Ιουλίου 2016, 09:13 | Αντώνης Ν
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι λυπηρό σε μέρες δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας, τα εναπομείναντα ελάχιστα δημογραφικά κίνητρα να μειώνονται… αντί να αυξάνονται!
  Είναι ντροπή της ηγεσίας του υπουργείου. Όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του νόμου τηρούνται σε άλλο νόμο που υπάρχει για τους ΑΜΕΑ… Είναι ντροπή ο υπουργός να προσπαθεί να αυξήσει την εκλογική του πελατεία, μέσω ρουσφετολογικής διάταξης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:32 | ΚΩΝ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1) Το Σύνταγμα επιβάλλει την προστασία της Πολύτεκνης Οικογένειας.

  Σεβαστείτε το. Μην ασεβείτε στους πολιτειακούς θεσμούς και τον Υπέρτατο Νόμο του Κράτους. Η Ύβρις εκδικείται

  2) Μία βασική αιτία που καταποντίζεται η Χώρα μας είναι η τρομακτική υπογεννητικότητα και το ονομαζόμενο Δημογραφικό Πρόβλημα.
  Σε μία Χώρα χωρίς νέους να εργάζονται και με τεράστιο ποσοστό ηλικιωμένων συνταξιούχων, ποιος θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για να λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τις συντάξεις τους;

  3) Σε μια γερασμένη χώρα, χωρίς νέους, ποιοί θα οραματίζονται το μέλλον;

  4) Κάθε τέκνο που προσφέρει κάποιος στην Πατρίδα είναι μέγιστη συνεισφορά στο Α.Ε.Π. της Χώρας. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετά το 1ο – 2ο παιδί, η οικογένεια που γεννάει επιπλέον παιδιά (πολύτεκνη) προσφέρει στο ΑΕΠ 400.000 ευρώ για κάθε παιδί, και συνεπώς η πολιτεία της χρωστάει. Αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι, δηλαδή ότι πληρώνουν τους πολύτεκνους, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

  5) ΖΗΤΟΥΜΕ να παραμείνει για τους πολυτέκνους ως έχει το ποσοστό 20%.
  Η νέα διάταξη είναι Εθνοκτόνος και Ελληνοκτόνος. Είναι καθ’ ολοκληρία αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ή μείωση του ποσοστού των προσλήψεων για τους πολύτεκνους από 20% στο 15% σύμφωνα με το άρθρο 23 του νομοσχεδίου υπό τις παρούσες συνθήκες(οικονομικές,δημογραφικές και οικογενειακές)δεν αποτελεί μόνον ένα επιπλέον χτύπημα της πολύτεκνης οικογένειας αλλά πλήττει κυρίως τη χώρα μας,την πατρίδα μας.
  Η πατρίδα μας αιμορραγεί χρόνια τώρα και αργοπεθαίνει και εθελοτυφλεί ή έχει άγνοια των πραγμάτων όποιος από τους κυβερνώντες δεν το βλέπει.
  Οι θάνατοι πλέον ξεπερνούν τις γεννήσεις και οι νέοι μας μεταναστεύουν στο εξωτερικό (400.000 περίπου νέοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια των μνημονίων).
  Επιβάλεται περισσότερο από ποτέ η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας.Καλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να επαναφέρουν το ποσοστό των προσλήψεων τουλάχιστον στα προηγούμενα επίπεδα του 20%.

  Με εκτίμηση

  Σύλλογος πολυτέκνων Λιβαδειάς.

 • 12 Ιουλίου 2016, 21:14 | Ιωάννης Θεοδώνης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Λυπάμαι πολύ για την επερχόμενη μείωση των κινήτρων για πολυτεκνία. Η μόνη λύση είναι να κάνουμε παιδιά. Βοηθήστε να γίνουν και άλλοι πολύτεκνοι, μην τους αποτρέπετε.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:56 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι πολύτεκνοι δεν τεκνοποιούν για ιδιοτελείς σκοπούς και το αποδεικνύουν καθημερινώς με την θυσιαστική ζωή τους. Οι πολύτεκνοι πιστεύουν πρώτα απ’ όλους στον άγιο Τριαδικό Θεό και τροφοδοτούν την πατρίδα μας με υγιείς πολίτες, οι οποίοι, πέραν όλων των άλλων, εάν απαιτηθεί, θα δώσουν και την ίδια τους τη ζωή για να την υπερασπιστούν! Αυτός είναι άλλωστε,καιο λόγος που διώκονται καθημερινά από τους κυβερνόντες.Αυτοί λοιπόν συνεχίζουν το έργο τους και εμείς το δικό μας.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:13 | Laura Nas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Λυπάμαι παρα πολυ για τις αλλαγές στις διατάξεις όσον αφορά τους πολύτεκνους διότι αυτές οι οικογένειες ειναι οι οικογένειες που πιέζονται οικονομικά να στηριξουν τουλαχιςτον 4 παιδιά και οικονομικά εκτός απο το να πρεπει να τα ντύσουν, να τα ταΐσουν, να τα σπουδάσουν, να τα παντρέψουν κλπ.
  Εινα οι μόνοι οι οποίοι στηρίζουν το έθνος κάνοντας τουλάχιστον 4 παιδιά και να κρατούν το δημογραφικό σε κάποιο επίπεδο. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν έλληνες. Θα γεμίςουμε μουσουλμάνους …………… Εάν αυτο δεν το βλέπει αρχικά ο προεδρος της δημοκρατίας και οι υπόλοιποι πολιτικοί, τότε λυπάμαι αλλα μόνο το μισθό και τη θέση τους βλέπουν. Η Ελλάδα δε σημαίνει τίποτα γί αυτούς. Σε λίγα χρονια ο ελληνικός λαός θα ειναι μειονότητα δακτυλοδεικτούμενη. Νομίζω οτι το 20% πρεπει να παραμείνει ως εχει, ως τουλάχιστον «φόρο τιμής » σε αυτούς τους αγωνιστές της δπατρίδας, τους πολύτεκνους.
  Πείτε μου παρακαλω γιατί υπάρχει «διωγμός » των Πολυτεκνων απο το κράτος; Γαιτι ενώ το Σύνταγμα της Ελλαδος προστατεύει την μητέρα το κράτος έκοψε οποιοδήποτε επίδομα προς την πολύτεκνη μητέρα; Ποια ειναι η μέριμνα γαι τη μητέρα και τα παιδιά της;
  Που ειναι Το κράτος; Ρωτήστε σημερα μια πολύτεκνη μητέρα ποια ήταν η τελευταία φορά που αγόρασε κάποιο ρούχο για τον εαυτό της! Η πιο πιθανή απάντηση που θα πάρετε ειναι: «απο τότε που μου κόψανε το επίδομα Πολυτεκνων «. Λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά για την πολύτεκνη οικογένεια.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:21 | PANTELIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ειναι απαραδεκτη η αντιπολυτεκνικη πολιτικη της κυβερνησης. περιμεναμε αυτη η κυβερνηση με «ευαισθησιες» να εστρεφε το βλεμμα της στο μελλον της Ελλαδος με ποιο υπευθυνη θεση

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταγγέλουμε για μια ακόμη φορά την αντιοικογενειακή και αντιπολυτεκνική πολιτική της Κυβέρνησης , που εντελώς αδικαιολόγητα μειώνει από 20% στο 15% το
  ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν.2190/1994 για θέσεις που καλύπτονται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων.
  Ειλικρινά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε το μένος σε βάρος των πολύτεκνων οικογενειών.
  Καλούμε όλους τους αρμοδίους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στην πατρίδα ,που συρρικνώνεται εξαιτίας τέτοιων πολιτικών και οξύνεται εντονότερα το ήδη μέγα θέμα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα κι΄αυτό δεν είναι άλλο από το Δημογραφικό με ότι αυτό ακολουθεί.
  Απευθύνουμε προς όλους έκκληση αλλαγής αυτής της ολέθριας πολιτικής όχι μόνο γι΄αυτό το θέμα .
  Αν θέλετε να υπάρχουμε ως χώρα και ως ΄Εθνος αφυπνιστείτε και πάρτε αποφάσεις στήριξης της Ελληνικής οικογένειας.
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:17 | Πηνελόπη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Διαφωνώ κάθετα κατά της παραπάνω διατάξεως του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία μειώνονται τα ποσοστά πρόσληψης για μεν τους τρίτεκνους από 10% σε 7%, για δε τους πολύτεκνους από 20% σε 15%, που είναι απολύτως αντιδημογραφική και αντιοικογενειακή.
  Είναι δυνατόν σε μια εποχή δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας, να αφαιρούνται συνεχώς δημογραφικά κίνητρα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος και καμία δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό;
  Δε μπορούμε να λέμε ότι βοηθούμε την πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια μειώνοντας τα ποσοστά πρόσληψης από 20% σε 15% και από 10% σε 7% αντίστοιχα. Τα ποσοστά πρέπει (τουλάχιστον) να κρατηθούν τα ίδια.
  Ζητούμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση .

 • Διαφωνούμε κάθετα κατά της παραπάνω διατάξεως του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία μειώνονται τα ποσοστά πρόσληψης για μεν τους τρίτεκνους από 10% σε 7%, για δε τους πολύτεκνους από 20% σε 15%, που είναι απολύτως αντιδημογραφική και αντιοικογενειακή.
  Είναι δυνατόν σε μια εποχή δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας, να αφαιρούνται συνεχώς δημογραφικά κίνητρα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος και καμία δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό;
  Δε μπορούμε να λέμε ότι βοηθούμε την πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια μειώνοντας τα ποσοστά πρόσληψης από 20% σε 15% και από 10% σε 7% αντίστοιχα. Τα ποσοστά πρέπει (τουλάχιστον) να κρατηθούν τα ίδια.
  Ζητούμε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση .