Άρθρο 21 – Υποχρεώσεις των προσώπων μετά την λήξη των καθηκόντων τους

1. Τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016 οφείλουν να απέχουν για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα που άσκησαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2, ιδίως μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που σχετίζονται με ζητήματα που διαχειρίστηκαν οι ίδιοι ή με αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της θητείας τους ή μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή στην διοίκηση των νομικών αυτών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων μέσω κληρονομικού δικαιώματος.
Στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την επιμέλεια υποθέσεων του Φορέα ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά του Φορέα αυτού.
2. Τα πρόσωπα αυτά και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες με αυτά υποβάλλουν επί τρία (3) έτη από τον χρόνο λήξης των καθηκόντων τους Δήλωση οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 συνοδευόμενη από ειδική υπεύθυνη δήλωση για αποχή από την άσκηση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης παραγράφου στην αρμόδια Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν.3213/2003.
3. Σε περίπτωση που μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί από την ως άνω αρμόδια Μονάδα Ελέγχου η παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποστέλλεται το σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό και επιβάλλονται, πέραν των άλλων προβλεπόμενων διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τα εξής:
α) πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το πρόσωπο αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει,
β) απαγόρευση ανάληψης των θέσεων των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016 για περίοδο δέκα (10) ετών από την διαπίστωση της παράβασης ή ισοβίως, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθεί το πρόστιμο που βεβαιώθηκε σύμφωνα με την προηγούμενη υπό α) περίπτωση με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
γ) διαγραφή από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 του ν. 4369/2016.
Οι ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις λαμβάνουν επαρκή δημοσιότητα με σχετική ανάρτηση τους στην σχετική ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., πλέον των υποχρεώσεων δημοσιότητας βάσει των διατάξεων του ν. 3861/2010.

  • 13 Ιουλίου 2016, 11:59 | Ηλίας Παναγοπουλος
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Κατα τι γνώμη μου, το Κεφ Β’ εχει προβλήματα συνταγματικότητας, γιατι η θέσπιση τέτοιων κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, και ιδιως οταν αφορουν σε συγγενείς, δεν ειναι αναλογική και περιορίζει υπερβολικα και την οικονομική ελευθερία. Ουσιαστικά κλείνει και την πόρτα σε ενδιαφερόμενους απο τον ιδιωτικό τομέα και περιορίζει δυσανάλογα όσους δημοςιους υπαλλήλους τυχαίνει να έχουν συγγενείς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.