Άρθρο 10 – Αμοιβαία Μετάταξη

1.Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η ανωτέρω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και μετά από γνώμη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς τον φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.
3.Η διαδικασία γνωστοποίησης των αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 • 12 Ιουλίου 2016, 20:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στο άρθρο 10 να επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις συμμετοχής» που αναφέρεται στη συμπλήρωση δεκαετίας εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας.

 • 12 Ιουλίου 2016, 19:06 | Θανάσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε περίπτωση που δεν επιτραπεί τελικά η μετάταξη από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανηκουν στο κράτος τουλάχιστον ας επιτραπεί η αμιβαία μετάταξη, εάν βρεθεί κάποιος που να το επιθυμεί καθώς και η μετάταξη προς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ανηκουν στο κράτος.

  Επισημαίνω όμως ότι είναι άδικο έστω και σε περιπτώσεις όπου μπορεί να καλυφθεί η χρηματοδότηση από ανταποδοτικού ςπόρους να μην επιτρέπεται η μεταταξη από φορείς του ευρύτερου δημοσιου τομέα που ανηκουν στο κρατος.

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:23 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΑΜΟΙΒΑΊΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ!!

 • 11 Ιουλίου 2016, 19:30 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Με την εγκύκλιο α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπογράφεται από τον κ. α.Γ.Γ. και με Θέμα: «Σχετικά με την απασχόληση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» το Υπουργείο αναγνωρίζει κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τον Συνήγορο του Πολίτη, ότι δεν ακολουθείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας – διατηρουμένου ενός απαράδεκτου πεπαλαιωμένου καθεστώτος αποκλεισμού – των πτυχιούχων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών από θέσεις εργασίας του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει το θέμα και έχει τονίσει την άμεση ανάγκη παρέμβασης για τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Αναμενομένης όμως μιας γενικότερης ρύθμισης που θα επιλύσει γενικά το ζήτημα, με το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο http://www.opengov.gr, εισάγονται προφανώς εκ παραδρομής νέες απαράδεκτες διακρίσεις.
  Συγκεκριμένα κατά τα:
  Άρθρο 2 παρ. 3
  Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
  Άρθρο 10 παρ. 1
  Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
  Άρθρο 13
  Το άρθρο 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ Α΄26) , αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 71 Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
  1. Η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την οργανική θέση της υπηρεσίας στην οποία έχει τοποθετηθεί και η τοποθέτησή του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας, σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.Με τα παραπάνω 3 σημεία του υπό διαβούλευση σχεδίου, ο ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός θα μπορεί να μετατάσσεται σε θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών διότι κατά συντριπτικότατη πλειοψηφία υπάρχουν τέτοιες, αλλά και ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ οι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποκλειστικά και μόνο σε ελαχιστότατες έως μηδενικές στους περισσότερους ΟΕΥ θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών παρ ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει δεν υφίσταται ουδεμία απολύτως διαφοροποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής ) στο συγκεκριμένο κλάδο. Όλοι οι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατέχουν το ΙΔΙΟ τυπικό προσόν του κλάδου/ειδικότητας τους δηλαδή άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία απαιτεί πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ αν είναι πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ‘όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του ΠΔ 23/1992 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 54 του ν. 3918/2011. Δεδομένου δε και του με την εγκύκλιό α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 της 4/3/2016 διαπιστωθέντος αποκλεισμού, η θέση των ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καθίσταται ακόμα δυσχερέστερη έναντι των συναδέλφων τους ΤΕ, διότι δεν υπάρχουν γι αυτούς θέσεις σε ΟΕΥ αποκλειστικά Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προς μετάταξη.
  Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε πέραν της επίσπευσης εφαρμογής των από το Συνήγορο του Πολίτη δεικνυομένων, να προβλεφθεί στον παρόντα Νόμο η δυνατότητα μετατάξεων των Κοινωνικών Λειτουργών σε αντίστοιχες θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ανεξαρτήτως κατηγορίας, δεδομένης της κατοχής του ιδίου τυπικού προσόντος του κλάδου/ειδικότητας τους δηλαδή της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού που επαναλαμβάνουμε ότι απαιτεί πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ αν είναι ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ των ποικίλων δομών άσκησης Κοινωνικής Πρόνοιας και η κάλυψη επιτακτικών αναγκών που λόγω της κοινωνικής κατάστασης είναι ιδιαίτερα μεγάλες.
  Η Πολιτεία δεν πρέπει να βάζει αυτο-φραγμούς στη κινητικότητα ειδικά αν αυτοί δεν στηρίζονται στις πραγματικές και νομοθετικά μάλιστα κατοχυρωμένες (ΠΔ 23/1992 όπως ισχύει κ.ο.κ.) αρμοδιότητες των υπαλλήλων της.

 • 11 Ιουλίου 2016, 17:18 | ΜΑΡΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  να μην ισχύει σε αυτή τη περίπτωση ο κάτωθι περιορισμός: Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής
  »εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης’’

  Να υπαρξει ειδική ρύθμιση για το αμεταθετο των νεοδιορισμένων κ τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικοτητα, οσον αφορά τους αδιοριστους επι σειρα ετων διορισμενους ασεπ με οριστικά φεκ 2010 . Με ευγνωμοσυνη δεχτηκαμε το αργοπορημένο διορισμό μας μεν αλλά αδυνατούμε να ανταπεξελθουμε οικονομικά δε….Αλλαξαν τα παντα, λογω της κρισης, τοσα χρονια μετα την επιλογή των θεσεων και υπάρχουν κριτήρια που αδικα δε λαμβάνονται υπόψη οπως η ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ, τα οικονομικά κριτηρια κ η γεωγραφική αποσταση που ειναι καταλυτικά για το επιπεδο διαβιωσης μας.

 • 9 Ιουλίου 2016, 17:37 | kostas r
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ενα νομοσχεδιο που εξυπηρετει μονο του αιρετους καμια λυση για του υπαλληλακους μονο ο δημαρχος αποφασιζει και διαταζει

 • 9 Ιουλίου 2016, 12:22 | Γιωτα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να υπαρξει ειδική ρύθμιση για το αμεταθετο των νεοδιορισμένων κ τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικοτητα, οσον αφορά τους αδιοριστους επι σειρα ετων διορισμενους ασεπ με οριστικά φεκ 2010 κ πριν. Με ευγνωμοσυνη δεχτηκαμε το αργοπορημένο διορισμό μας μεν αλλά αδυνατούμε να ανταπεξελθουμε οικονομικά δε….Αλλαξαν τα παντα, λογω της κρισης, τοσα χρονια μετα την επιλογή των θεσεων και υπάρχουν κριτήρια που αδικα δε λαμβάνονται υπόψη οπως η πολυτεκνία κ η υπαρξη φοιτητων στην οικογένεια, τα οικονομικά κριτηρια κ η γεωγραφική αποσταση που ειναι καταλυτικά για το επιπεδο διαβιωσης μας …..

 • 8 Ιουλίου 2016, 18:58 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ανοιγμα των αμοιβαίων σε ίδια ειδικότητα και μόνο! Η ίδια κατηγορία δεν βοηθάει ειδικά σε ειδικότητες όπως δημοτικής αστυνομίας/ διοίκησης/ οικονομίας , παραμόνο δυσκολευει την ευρεση 2ου ατόμου.

 • 8 Ιουλίου 2016, 10:58 | ΓΕΩΡΓΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  να μην ισχύει σε αυτή τη περίπτωση ο κάτωθι περιορισμός: Άρθρο 4
  1) η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή , εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:31 | Αννα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, δηλ. οι υπάλληλοι που αιτούνται την αμοιβάια μετάταξη «ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα
  του κλάδου /ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται», θα πρέπει η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης να έχει πολύ «σφικτές» προθεσμίες, δηλ. να ολοκληρώνεται σε ένα μήνα το πολύ. Επίσης εφόσον ισχύουν αυτά τα κριτήρια, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα διασφαλίζεται από την ηλεκτρονική αίτηση, θεωρώ ότι η «γνώμη των συλλογικών οργάνων της
  παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής» περιττεύει.

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:50 | anastasia
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  να μην ισχύει σε αυτή τη περίπτωση ο κάτωθι περιορισμός: Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής
  »εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης’’

 • 7 Ιουλίου 2016, 00:54 | Γιάννης Γ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα έπρεπε να προβλέπεται η «γνώμη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής»

  Εφόσον είναι μοιβαία μετάταξηκαι κρίνεται ότι οι υπάλληλοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκφραστού οι φορείς προέλευσης και υποδοχής.
  Εκτός αν θέλουμε ο όποιος πρόεδρος, Δήμαρχος κλπ θεωρεί «καλό» έναν υπάλληλο, να μην τον αφήνει να φύγει, καταδικάζοντας τους καλούς υπαλλήλους στη στασιμοτητα.
  Έτσι και αλλιώς, δεν μένει κενή θέση πουθενά, αφού είναι αμοιβαία η μετάταξη.

 • 6 Ιουλίου 2016, 21:52 | Σταύρος Μισσός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  να μην ισχύει σε αυτή τη περίπτωση ο κάτωθι περιορισμός: Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής
  »εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης’’