Άρθρο 7 – Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης

1.Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στις οποίες ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης της υπηρεσίας υποδοχής. Στην περίπτωση που η προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο αναπληρωτής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Προκειμένου για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και γ) τον προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση που στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης λόγω έλλειψης του προϊσταμένου της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και η προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, τότε μετέχει ο αναπληρωτής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση των ΝΠΙΔ το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικά για τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, το τριμελές όργανο αποτελείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, και από τον προϊστάμενο του αρμοδίου τομέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.
2.Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.
3.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός 3 (τριών) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο καθώς και την υπηρεσία προέλευσης του. Η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο εντός των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσμιών και κοινοποιείται άμεσα στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:03 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.

  Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα του ΕΕΠ μεταξύ των Ανεξαρτήτων Αρχών (ΑΑ) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μετακίνηση ΕΕΠ σε ΕΕΠ άλλης ΑΑ γίνεται με διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του (ν. 4354/2015).

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:40 | Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Α.Π.Δ.Π.Χ.

  Για τις Ανεξάρτητες Αρχές (ΑΑ) πρέπει να ισχύουν οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις. Αν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μετάταξη ή απόσπαση, πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη (άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3051/2002, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: α) στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη της οικείας Αρχής [επίσης μετέχει και ένα μέλος του ΑΣΕΠ], και β) αναφορικά με το ΕΕΠ είναι απαραίτητη η δημόσια συνέντευξη). Επισημαίνεται αφενός ότι η ΑΠΔΠΧ, ως ΑΑ πρέπει μόνη της να επιλέγει το προσωπικό της (βλ. και άρθρο 52 παρ. 5 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και αφετέρου ότι πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την ορθή επιλογή των στελεχών της Αρχής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει, όπως στην πρόσληψη, να απαρτίζεται από μέλη της, πρώην Δικαστικούς Λειτουργούς και Πανεπιστημιακούς Καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους στο αντικείμενο [και όχι από τον Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού που αναφορικά με τη θέση ΕΕΠ κλάδου Ελεγκτών σημειώνεται ότι κατώτερης κατηγορίας ΠΕ, έχει λιγότερα προσόντα και δεν είναι κατάλληλος να κρίνει την καταλληλότητα του υποψηφίου, τη συνάφεια των τίτλων και του αντικειμένου]. Επίσης πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για την ορθή και δίκαιη αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. μοριοδότηση), και για θέση ΕΕΠ απαραίτητα η δημόσια συνέντευξη. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω πρέπει αυτονοήτως να ισχύουν, καθώς η μετάταξη ισοδυναμεί με νέα πρόσληψη και πρέπει να γίνεται με τις ίδιες εγγυήσεις.

 • Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοκρατία από το τριμελές όργανο του φορέα υποδοχής.
  Θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα ένστασης σε περιπτώσεις μη τήρησης της διαδικασίας ή εσφαλμένης γνωμοδότησης του φορέα. Η ένσταση θα εκδικάζεται στο ΑΣΕΠ.
  Θα πρέπει να καθοριστούν σαφή κριτήρια , τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (όπως η μοριοδότηση του ν.2190/1994 αρθρο 18 – ΑΣΕΠ) καθώς και κοινωνικά κριτήρια ( π.χ εντοπιότητα, αριθμός τέκνων, οικογενειακό εισόδημα, ΑΜΕΑ).
  Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα στην έκδοση των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση των πρακτικών στο διαδίκτυο.

 • Α) Η περιγραφόμενη διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Θα πρέπει να καθοριστούν σαφή κριτήρια επιλογής και διαδικασία ενστάσεων.

  Β) Προτείνουμε να προστεθεί ότι σε περίπτωση που στις Ανεξάρτητες Αρχές δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μετάταξη η απόσπαση πρέπει να προβλεφθεί ότι ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για την πρόσληψη (άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 3051/2002, όπως ισχύει), καθώς η μετάταξη ισοδυναμεί με νέα πρόσληψη για το φορέα υποδοχής.

 • 11 Ιουλίου 2016, 17:03 | Κανδρής Βαγγέλης

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο νόμος να προβλέπει την ύπαρξη αντικειμενικών και μετρήσιμων μορίων για προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, άλλους κοινωνικούς λόγους, λόγους υγείας, διάφορα προσόντα που κρίνονται απαραίτητα τόσο από την κεντρική διαδικασία όσο και από το φορέα υποδοχής (π.χ. πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ κ.αλ).
  Να δημιουργείται δηλαδή ένας πίνακας υποψηφίων με βάση την προβλεπόμενη από το νόμο μοριοδότηση, αλλά να συμπληρώνεται με την ειδική μοριοδότηση του φορέα υποδοχής, εφόσον η θέση το απαιτεί.
  Προφανώς υπάρχουν υπηρεσίες που δεν απαιτείται ειδική μοριοδότηση, αλλά υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που απαιτούν ειδικές γνώσεις.
  Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα από το φορέα υποδοχής να ζητάει με αιτιολογημένη τεκμηρίωση αυξημένη μοριοδότηση κάποιου συγκεκριμένου προσόντος, που είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο φορέα υποδοχής, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η μετακίνηση υπαλλήλων μόνο με ισοπεδωτικά κριτήρια ή μόνο από την ανάγκη να μετακινηθεί ο υπάλληλος πιο κοντά στον τόπο συμφερόντων του ή σε μια υπηρεσία που προτιμά. Αν επικρατήσει μια τέτοια λογική είναι σίγουρο ότι θα έχει αρνητικές συνέπειές στην απόδοση του φορέα υποδοχής.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο νόμος να προβλέψει συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα μόρια, με τις προϋποθέσεις που ανέφερα,να μην αφήσει το θέμα αυτό σε καμιά Υπουργική Απόφαση που θα αλλάζει κατά το δοκούν από κάθε υπουργό, γιατί διαφορετικά θα συνεχίσει να ζει και να βασιλεύει το πελατειακό κράτος των προηγούμενων κυβερνήσεων και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων θα εκμεταλλεύονται την ανάγκη των δημοσίων υπαλλήλων και θα πωλούν εκδουλεύσεις, όπως έκαναν ακριβώς μέχρι τώρα.

 • 11 Ιουλίου 2016, 12:46 | Κωνσταντίνα

  Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να λαμβάνεται υπόψη η μόνιμη κατοικία, ειδικά όταν πρόκειται για απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

 • 11 Ιουλίου 2016, 09:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Στο άρθρο 7 να προστεθεί παράγραφος 4 που να δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών, εδώ και ένα χρόνο, μετατάξεων εφ΄όσον έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, ώς εξής:

  » 4. Εκκρεμείς διαδικασίες μετάταξης σύμφωνα με τα άρθρα 71,73,74 του Ν.3528/2007 και 6 του Ν.3613/2007 που έχουν δημοσιευτεί πριν τη ψήφιση του παρόντος νόμου και για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του φορέα υποδοχής ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη παραγραφο 3 του παρόντος άρθρου.»

 • 10 Ιουλίου 2016, 12:30 | Σταματης Σ

  αμα δεν συμπαθει ο φορεας υποδοχης θα σε δεχεται ?
  το ιδιο ισχυει και για τον φορεα προελευσης. αμα «δεν σε παει» θα τον αφηνει να φύγει ? ή θα εξαντλει ολα νομικίστικα τερτιπια για να μην τον αφηνει να φυγει ? ή θα πρεπει να ξεφτιλιστει η υποσταση του για να καταφερει να φυγει ?

 • 9 Ιουλίου 2016, 07:45 | Κώστας Ανδρέου

  Θα πρέπει να αξιολογούνται οι υποψήφιοι υπάλληλοι προς μετακίνηση με αντικειμενικά κριτήρια και να βαθμολογούνται με μόρια, όπως επίσης να λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες του υπαλλήλου με βάση την πολυτεκνία του, την εντοπιότητά του κ.λπ. Διαφορετικά το τριμελές όργανο θα μετακινεί όποιον θέλει (με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει) και όχι αυτόν που το αξίζει ή/και που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη, και αυτό θα έχει ως συνέπεια μεγάλη κοινωνική αδικία.

 • 8 Ιουλίου 2016, 13:19 | Πάνος Τσινάρης

  Δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα σε αυτη τη χώρα. Καθαρή αξιολόγηση με μόρια μεσω ΑΣΕΠ. Ηδη οι προσλήψεις που γιναν με ΑΣΕΠ βελτίωσαν πολύ τη Δημόσια Διοίκηση γιατι λοιπόν όχι και το ίδιο με τις μετακινήσεις (μεταξεις και αποσπάσεις) ώστε να βελτιωθεί και άλλο το δημόσιο και να γινει παραγωγικό και αξιοκρατικό.Να νιώθουν οι εργαζομένοι μια ασφάλεια και ενα δίκαιο σύστημα μετακινησεων ώστε να γίνουν και πιο παραγωγικοί γιατι ολα στο τελος ειναι θέμα ψυχολογίας. Γιατί να μην γινουν τα πραγματα πανω κατω οπως με τους εκπαιδευτικούς που έχουν το πιο αξιοκρατικό αν όχι και το τέλειο συστημα μετακινήσεων σε σχεση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Επίσης ενω προβλεπεται στο ίδιο νομοσχέδιο το 10% των νέων προσλήψεων να ειναι για ατομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνους κτλ γιατί δεν προβλεπεται κάτι αντίστοιχα για τις μετακινήσεις για αυτη την κατηγορία ατόμων. Ειχα την ελπίδα οτι θα υπήρχε μια μικρη βελτίωση αλλα βλέπω οτι δεν αλλάζουν και πολλά. Επίσης αυτη η ομηρεία απο τους Δήμαρχους και γενικά τους αιρετούς ακόμα και απέναντι σε ατομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να λάβει τέλος.

 • 8 Ιουλίου 2016, 07:08 | ΕΥΗ ΟΙΚ.

  Μοριοδότηση μέσω κριτηρίων ΑΣΕΠ, μόνο έτσι θα υπάρξει καθαρότητα και διαφανεια στη διαδικασία!

 • 7 Ιουλίου 2016, 11:28 | Δημήτρης

  Συμφωνώ: Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ΕΝΣΤΑΣΗΣ η οποία θα υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και θα κρίνεται με ταχύτατες διαδικασίες

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:08 | Αννα

  Θεωρώ ότι έχουν δίκιο όλοι οι προηγούμενοι σχολιαστές. Εφόσον γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθούν και να ορθολογικοποιηθούν οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε το ίδιο να γίνει και με τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.
  Ιδανικά, κατά την άποψή μου η αξιολόγηση των αιτήσεων μετάταξης πρέπει να γίνεται από τον ΑΣΕΠ, όπως αυτή των προσλήψεων, και με βάση αντικειμενικά κριτήρια (μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων πινάκων). Αν όμως κριθεί ότι ο ΑΣΕΠ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο βάρος των μετατάξεων ολόκληρης της Διοίκησης, ας γίνεται η αξιολόγηση από όργανα του φορέα (δηλ. αυτό που περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή από την εκάστοτε Δ/νση Διοικητικού) αλλά σε κάθε περίπτωση με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) ορισμένα εκ των προτέρων.
  Επίσης πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ένστασης η οποία θα υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και θα κρίνεται με ταχύτατες διαδικασίες (εντός εβδομάδας από την υποβολή της ένστασης) προκειμένου να μην ακυρώνεται ή καθυστερεί η όλη διαδικασία.

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:00 | Ηλίας

  Εάν η αξιολόγηση δεν γίνεται όπως στο ΑΣΕΠ, με ΞΕΚΑΘΑΡΗ μοριοδότηση, τότε δεν αλλάζει τίποτε στη δημόσια διοίκηση. Και σας ερωτώ: Ποιος εξασφαλίζει ότι η επιτροπή στην υπηρεσία υποδοχής είναι πραγματικά ανεξάρτητη και κατάλληλη να αξιολογήσει τους υποψηφίους; Και με ποιους κανόνες θα τους αξιολογήσει;

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:09 | Σταματης Σ

  «Άρθρο 7 – Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης
  2.Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.»

  αν ο υπαλληλος κατεχει τιτλους σπουδων ιδιας ή και ανωτερης εκπαιδευτικης βαθμίδας , που δεν προβλεπονται ως τυπικα προσοντα διορισμου σε κανενα κλαδο του οικειου φορεα να μπορει να αξιοποιηθεί απο τον φορεα υποδοχης ως αποσπασμενος απο τον φορεας προελευσης , εφοσον επιθυμει αποσπαση απο μια υπηρεσια παραμεθοριου περιοχης σε αλλη υπηρεσια της ιδιας παραμεθορίου περιοχης. Μετα να κανει μεταταξη εφοσον το επιθυμει συμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 8 του παροντος που αναφερει οτι :

  Άρθρο 8 – Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών-νησιωτικών περιοχών
  3. Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθορίου περιοχής δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, μετά από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.

 • 7 Ιουλίου 2016, 08:14 | Σπυρος

  Οι μετακινήσεις ολες πρέπει να γίνονται με βάση αντικειμενικά μετρήσιμα με μόρια προσόντα.Όλα τα άλλα είναι διατήρηση του πελατειακού κράτους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 07:37 | Giannis L.

  Επίσης να λαμβάνονται υπόψιν ειδικές κατηγορίες, πολύτεκνοι κτλ

 • 7 Ιουλίου 2016, 07:11 | Ντίνα

  Είναι επιτακτική ανάγκη η αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη να πραγματοποιείται αφενός μεν από Επιτροπή διάφορη του φορέα υποδοχής αφετέρου δε να βασίζεται πάνω σε ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο καταργούνται οι «πελατειακές» σχέσεις (ο υποψήφιος βρίσκει άκρη μέσω ενός γνωστού και προκρίνεται η δική του αίτηση έναντι των υπολοίπων) αφού ο υποψήφιος κρίνεται βάση των πραγματικών του προσόντων, ενώ η διαδικασία με μοριοδότηση (τύπου προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ) θα κάνει τη διαδικασία διάφανη και πλήρως αντικειμενική.

 • 7 Ιουλίου 2016, 00:25 | Γιάννης Γ.

  Όλη η διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5 ή από υποεπιτροπή της ή από το ΑΣΕΠ και πάντως ΟΧΙ απο το φορέα που ζητάει τον υπάλληλο.

  Η μετακίνηση μπορεί να έχει την αξία πρόσληψης για κάποιους, οπότε πρέπει να είναι απολύτως αξιοκρατική και να διενεργείται με ουδέτερη διαδικασία από κοινό και αναγνωρισμένο φορέα.

  Έτσι θα αποφευχθούν οι φωτογραφικές περιπτώσεις και οι μη αξιοκρατικές κρίσεις.

 • 6 Ιουλίου 2016, 23:05 | Νικολεττα

  Απο την στιγμή που μπαίνει η υποκειμενική κρίση τότε δεν αλλάζει τίποτα στο Δημόσιο με τη γνωστή νοοτροπία βρες τον γνωστό να πιέσει διευκολύνει για το θέμα σου. Οι μετακινήσεις ολες πρέπει να γίνονται με βάση αντικειμενικά μετρήσιμα με μόρια προσόντα. Χρονος προυπηρεσίας βαθμός πτυχία εκπαιδευσεις σεμιναρια γλώσσες οικογενειακή κατάσταση. Όπως ακριβώς λειτουργεί το ΑΣΕΠ με τα μόρια και τη πλήρη διαφάνεια στους πίνακες κατάρτισης επιτυχόντων. Τα ίδια πρεπει να είναι και τα κριτήρια για τις μετατάξεις. Ουτως η άλλως στη διοικητική πρακτική μετάταξη οιωνει νεος διορισμός οπότε ας ισχύσουν μετρησιμα κριτηρια με μορια και οχι υποκειμενικες κρισεις διευθυντων.

 • 6 Ιουλίου 2016, 20:55 | Alex

  Αυτό το άρθρο 7 παρ.2 μπάζει από παντού…

  Εντελώς υποκειμενική η κρίση του φορέα υποδοχής θα είναι αυτή
  που θα καθορίζει το ποιος θα παίρνει τη θέση.

  Εννοείται πως εξαρχής θα μπορεί να καθορίζει «φωτογραφικά»
  τα κριτήρια με τη λογική ότι χρειαζόμαστε κάποιον με γνώση
  του τάδε αντικειμένου λόγω εργασιών μας σχετικών με το θέμα κλπ κλπ
  Εις εκ των υποψηφίων μπορεί να διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό που
  οι άλλοι υποψήφιοι να μη το έχουν.

  Έτσι όταν έρθει η ώρα θα αιτιολογηθεί ως απαραίτητη η γνώση αυτού
  του αντικειμένου -συγκεκριμένα- καθιστώντας τις άλλες υποψηφιότητες
  άνευ ουσίας.

  ΔΕΝ αναιρεί καμιά πελατειακή σχέση αυτή η διαδικασία.

  Καλώς ή κακώς μόνο μέσω πίνακα μοριοδότησης με καθορισμένο αριθμό μορίων για κάθε δεξιότητα (π.χ ΑΣΕΠ) μπορεί να αφαιρεθεί η δυνατότητα ανάπτυξης
  πελατειακών σχέσεων.