Άρθρο 34 – Κατάρτιση πινάκων προακτέων

Στο άρθρο 28 του ν. 4369/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 83 του του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταρτίζονται πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1/1/2016 έως 30/4/2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1/1/2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ως άνω Κώδικα».