Άρθρο 12 – Απόσπαση

Το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 68
Απόσπαση
1. Η απόσπαση, ήτοι η προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση άλλης υπηρεσίας από εκείνη στην οποία ανήκει η οργανική του θέση, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μια Υπηρεσία σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.
3. Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
4. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά. Με πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής είναι δυνατή η παράτασή της για 3 (τρεις) μήνες. Κατ΄ εξαίρεση η απόσπαση σε υπηρεσία παραμεθορίου-απομακρυσμένης περιοχής δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.
5. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Ειδικά στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του υπαλλήλου στο φορέα, στον οποίο υπηρετεί με απόσπαση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της απόσπασης.
6. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.
7. Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
8. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση απαλλαγής από τα εν λόγω καθήκοντα. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτηση του ως προϊσταμένου.
9. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
10. Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.
11. Διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι ειδικές διατάξεις που προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 .

 • Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τους ήδη υπηρετούντες με απόσπαση. Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στους αποσπασμένους να μεταταγούν, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, που είναι αποσπασμένοι, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εφόσον δεν υφίσταται, με μεταφορά της θέσης που κατέχουν , με την ίδια σχέση εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.

 • Α) Πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007.

  Β) Προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα θα πρέπει να προβλεφθεί η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του ν. 4354/2015.

  Γ) Η διάρκεια της απόσπασης προτείνεται να είναι 1 χρόνος με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες.

  Δ) Η παρ 3 του άρθρου 8 του υπό διαβούλευση σχεδίου πρέπει να ισχύει αναλογικά για όλους τους υπαλλήλους.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:59 | Ιωάννης Λίζας

  Δεδομένου ότι υπάρχουν σήμερα υπάλληλοι που βρίσκονται σε απόσπαση με βάση το υφιστάμενο, (μέχρι και τη ψήφιση του νέου Νόμου) νομοθετικό πλαίσιο, θεωρώ αναγκαίο, στο προς ψήφιση νομοσχέδιο, να υπάρξει ειδική αναφορά περί της διατήρησης σε ισχύ των αποφάσεων απόσπασης που έχουν εκδοθεί πριν τη ψήφιση του νέου Νόμου, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής, που μπορεί να δημιουργήσουν , αιφνιδιαστικά μάλιστα, προβλήματα στις υπηρεσίες της προσωρινής τοποθέτησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων (υπηρεσίες υποδοχής) καθώς και στους αποσπασμένους υπαλλήλους.
  Ευχαριστώ

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:35 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ή ΝΠΙΔ» !!!!! απαραίτητη προσθήκη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!

 • 12 Ιουλίου 2016, 16:07 | Θανάσης

  Προτείνεται:
  «6. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση, είτε από την υπηρεσία υποδοχής, είτε από την υπηρεσία προέλευσης, εφόσον υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη η διαδικασία της απόσπασης να ολοκληρωθεί άμεσα ή εάν υπάρχουν εξαιρετικά σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι και δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν οι σχετικές πιστώσεις.»

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:27 | Γιώργος Δ.

  Χρόνος από προηγούμενη απόσπαση

  Προτείνεται να επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου ανεξαρτήτως του χρόνου τη λήξης της προηγούμενης απόσπασης καθότι αποτελεί περιοριστικό όρο στην κάλυψη έκτακτων/επειγουσών αναγκών τις οποίες καλείται να καλύψει η διαδικασία των αποσπάσεων. Ιδίως δε όταν πρόκειται για υπαλλήλους που ενδεχομένως διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ορισμένες υπηρεσίες.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η μη κατάχρηση της διαδικασίας της απόσπασης από τους φορείς, προτείνεται να περιοριστούν τα έτη κατά τα οποία η ίδια θέση διατίθεται προς κάλυψη μέσω τη διαδικασία της απόσπασης. Με την πάροδο αυτών των ετών, προτείνεται η θέση να διατίθεται υποχρεωτικώς προς μετάταξη ή νέο διορισμό.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:37 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ : ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ-ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΤΑΙ-ΞΕΣΠΙΤΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΓΙΑ Χ ΛΟΓΟΥΣ), Ο ΕΝΑΣ (1) ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ Ν/Σ, Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) Ή ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΙΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΟΜΑ (ΕΝΟΙΚΙΟ, ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, κ.λπ.), ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ……. ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.ΕΠΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΕΚΕΙ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ,ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ..

 • 12 Ιουλίου 2016, 08:40 | Όνομα

  Κρίνεται δίκαιο κατά την μεταβατική περίοδο να ισχύσει παρόμοια διάταξη που ίσχυε στο παρελθόν σύμφωνα με το άρθρου 18 του Ν.4057-2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων», η οποία προέβλεπε την μετάταξη των αποσπασμένων υπαλλήλων ως εξής:
  “18. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.“

  Προτείνεται νέα διάταξη ως εξής:
  «Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Oι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.»

 • 12 Ιουλίου 2016, 08:23 | Σωτηρία Δ.

  Επιβάλλεται να ξεκαθαρίσετε, τι θα συμβεί για εμάς που έχουμε ήδη κάνει αίτηση για απόσπαση και αναμένουμε. Με ποιό καθεστώς θα είμαστε; Με τα 2+1 χρόνια ή με το νέο σύστημα του 1 χρόνου; Πάντως θα ήταν άδικο να περιμένουμε σχεδόν 1 χρόνο για απόσπαση, τελικά να ισχύει μόνο για 1 χρόνο και μετά να έχεις δικαίωμα για αίτηση ξανά(για μετάταξη) μετά από 2 χρόνια.

 • 12 Ιουλίου 2016, 07:31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ

  Βασική αρχή που πρέπει απαρεγκλίτως να τηρείται από συστηματική άποψη είναι η διάκριση μεταξύ των πάγιων και των μεταβατικών διατάξεων. Οι διατάξεις που έχουν μεταβατικό χαρακτήρα πρέπει να τίθενται πάντοτε στο τέλος του νομοσχεδίου. Πρεπει να υπαρξει μεταβατικη διαταξη για τις τρεχουσες αποσπασεις.

 • 12 Ιουλίου 2016, 07:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ

  Καποιος ανεφερε οτι μολις ξεκινησει να ισχυει ο νομος οι αποσπασμενοι μεσα σε λιγους μηνες να επιστρεψουν στις θεσεις τους.
  Οταν υπαρχει αποφαση του υπουργειου για 2+1 χρονια αποσπαση και καποιος εχει μετακομισει με την οικογενεια του και εχει προγραμματισει τα παντα στη ζωη του δεν γινεται μεσα σε λιγους μηνες να επιστρεψει.
  Αγαπητε φιλε οι αποσπασεις και οι μεταταξεις που τρεχουν βασιζονται σε νομους του κράτους.Οποια διαδικασια τρεχει με παλιο νομο ολοκληρωνεται με παλιο νομο.

 • 11 Ιουλίου 2016, 20:17 | ΕΛΕΝΗ

  ΈΚΚΛΗΣΗ!!!!!!! ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΚΙ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2017, ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΙ, ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 4057/2012, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΩΡΙΝΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ, ΜΟΛΙΣ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ!!!!! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!!!! ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ!!!!!!!!

 • 11 Ιουλίου 2016, 18:21 | Κανδρής Βαγγέλης

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να οριστεί από το νόμο, έστω και με γενικό τρόπο, τι ορίζει ως «επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες» που δικαιολογούν την απόσπαση και όχι την μετάταξη, η οποία πλέον με το νέο νόμο γίνεται μία ευέλικτη και φιλική διαδικασία για τον υπάλληλο. Διαφορετικά η ασάφεια θα επιτρέψει τη συνέχιση των πελατειακών πρακτικών στο θέμα των αποσπάσεων. Ο καθένας φορέας υποδοχής θα επικαλείται επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια του φορέα υποδοχής θα αποφασίζουν αυθαίρετα ποιος υπάλληλος θα πάρει την απόσπαση… και το γαϊτανάκι των πελατειακών σχέσεων θα συνεχίζεται.
  Επίσης σε κάθε περίπτωση πρέπει να απομακρυνθεί κάθε πιθανότητα να πριμοδοτηθούν στη διαδικασία της μετάταξης δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν ήδη με αποσπάσεις. Ο λόγος είναι γνωστός και επαναλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση, καθώς σε αυτή την περίπτωση συντηρείται με ιδιόμορφο τρόπο και νομιμοποιείται από τη νέα κυβέρνηση το παλιό πελατειακό καθεστώς. Γιατί όλοι γνωρίζουμε πως γίνονταν κατά κανόνα οι αποσπάσεις. Για πολιτικούς λόγους ή με ατελείωτες ώρες επισκέψεων των ίδιων των υπαλλήλων ή των γονιών τους στα πολιτικά γραφεία. Η πριμοδότηση των ήδη αποσπασμένων στη διαδικασία της μετάταξης θα σημάνει νομιμοποίηση και αποδοχή μιας απαράδεκτης κατάστασης που επί χρόνια προκαλούσε το κοινό αίσθημα.
  Για τους ήδη αποσπασμένους υπαλλήλους να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα μερικών μηνών παραμονής στη θέση την οποία είχαν αποσπασθεί, εφόσον έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νέος νόμος, και στη συνέχεια να συμμετάσχουν όπως όλοι οι υπόλοιποι στις διαφανείς διαδικασίες μετάταξης που ορίζει ο νέος νόμος, με την προϋπόθεση ότι το υπουργείο θα κάνει δεκτές τις παρατηρήσεις και θα θεσπίσει ένα αντικειμενικό και μετρήσιμο σύστημα μοριοδότησης και για τη μετάταξη και για την απόσπαση. Αν δικαιούνται την απόσπαση, δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Αν δεν τη δικαιούνται, τότε πρέπει να γυρίσουν στη οργανική τους θέση και να πάει ο υπάλληλος που τη δικαιούται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο του πελατειακού κράτους, όπου ο γνωστός ή ο ημέτερος, επειδή τον ένοιαζε να γίνει μόνο η δουλειά του, έπαιρνε την απόσπαση εις βάρος συνήθως κάποιου άλλου υπαλλήλου που τη δικαιούταν, αδιαφορώντας αν καταστρεφόταν η ζωή του συναδέλφου υπαλλήλου και που δυστυχώς δεν είχε πρόσβαση στο κόμμα εξουσίας ή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Και δικαιολογούσαν την πρακτική τους με το επιχείρημα ότι «όλοι τα κάνουν». Προφανώς και δεν τα έκαναν ή δεν τα κάνουν όλοι!!!
  Η μη ύπαρξη συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης των αποσπάσεων και αποσαφήνισης του τι σημαίνει «επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες» θα σημάνει τη συνέχιση της πελατειακής λογικής και τη διαιώνιση της εξουσίας όλων εκείνων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που θα απαρτίζουν τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια και που οι προηγούμενες κυβερνήσεις φρόντισαν να τοποθετήσουν σε θέσεις ευθύνης για να τις υπηρετούν εις βάρος του συλλογικού συμφέροντος.

 • 11 Ιουλίου 2016, 08:01 | M.Γιατρομανωλάκη

  Να επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου ανεξαρτητως του χρονου τη λήξης της προηγούμενης απόσπασης.

 • 10 Ιουλίου 2016, 10:04 | Ελένη

  ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ.ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΣΕ ΕΝΑ. ΜΙΑ ΠΛΕΙΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ) ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.ΙΣΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 9 Ιουλίου 2016, 15:14 | ΡΟΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Αρθ. 12 παράγραφος 8
  Επιτρέπεται, η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί και χωρίς προηγούμενη παραίτηση από θέση ευθύνης, λόγω εξαιρετικών συνθηκών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποκλειστικώς προσωρινού χαρακτήρα. Η κατεξαίρεση απόσπαση προϊσταμένου οργανικής μονάδας αφορά στην άσκηση καθηκόντων για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών, λόγω ιδιαίτερης προηγούμενης εμπειρίας και αποδεδειγμένης από την προϋπηρεσία του τεχνογνωσίας, η οποία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί και να μεταλαμπαδευθεί, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, στους φορείς όπου προκύπτουν οι κατεπείγουσες ανάγκες. Στην εν λόγω περίπτωση ο αποσπασθείς προϊστάμενος οργανικής μονάδας ασκεί καθήκοντα ως επικεφαλής ομάδας εργασίας για την άμεση αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επειγουσών αναγκών που προέκυψαν. Η ομάδα εργασίας αντιμετώπισης των επειγουσών συνθηκών συγκροτείται στο πλαίσιο των διατάξεων περί τη σύσταση ομάδων εργασίας και επιτροπών στο Δημόσιο. Οι κατεπείγουσες ανάγκες αναγράφονται στην ανακοίνωση συγκρότησης της ομάδας εργασίας και στην ανακοίνωση αναζήτησης επικεφαλής ομάδας. Η απόσπαση διαρκεί μέχρι δώδεκα μήνες. Με τη συμπλήρωση εκάστου μήνα ο αποσπασθείς προϊστάμενος – επικεφαλής ομάδας συντάσσει υποχρεωτικά αναφορά πεπραγμένων της ομάδας εργασίας την οποία και υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα υποδοχής. Με τη λήξη του χρόνου απόσπασης υποβάλλεται συνολική αναφορά του έργου της ομάδας και καταγράφονται τα αποτελέσματα αυτής. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τον επικεφαλής του φορέα υποδοχής μπορεί να οδηγήσει σε παράταση διάρκειας του έργου της ομάδας εργασίας και του χρόνου διάρκειας της απόσπασης του προϊσταμένου- επικεφαλής αυτής. Η απόσπαση του προϊσταμένου οργανικής μονάδας που θα τεθεί επικεφαλής ομάδας εργασίας στο φορέα υποδοχής δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων επικεφαλής ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Η αιτιολογική βάση της ανωτέρω προταθείσας διάταξης εδράζεται στα εξής:
  Α) δίνει στο Δημόσιο τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα στελέχη που το ίδιο το δημόσιο έχει αναδείξει μέσα από τις ανάγκες που προκύπτουν, άρα καθίσταται περισσότερο ορθολογική η κατανομή των ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
  Β) δίνει στο Δημόσιο τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύεται η γνώση που αποκτάται μέσα από την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα που έχει επιτευχθεί από φορείς του δημοσίου προς τους φορείς όπου υπάρχει ανάγκη μεταλαμπάδευσης.
  Γ) ορίζεται το σχήμα αντιμετώπισης των επειγουσών αναγκών μέσα από τις ομάδες εργασίας. Κατά συνέπεια, οι επείγουσες ανάγκες παύουν να είναι η επίκληση αναγκών, αλλά συνοδεύονται υποχρεωτικά με το σχήμα αντιμετώπισης αυτών, αφήνοντας καταγεγραμμένη εμπειρία προς αξιοποίηση σε ένα σύστημα εξυπηρέτησης αναγκών της Διοίκησης και όχι εξυπηρέτησης αναγκών των υπαλλήλων, οι οποίοι με όχημα την επίκληση επειγουσών αναγκών καθίστανται «αενάως απαραίτητοι», χωρίς ωστόσο αυτό να αποδεικνύεται.
  Δ) Δημιουργείται εκ των επικρατούντων πραγμάτων μια ομάδα υπαλλήλων – τεχνοκρατών της Διοίκησης που δίνουν στην άσκηση καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων μια νέα απαραίτητη διάσταση.
  Ε) Δεν διαταράσσει την οργανωτική δομή των φορέων υποδοχής, διότι αυτό δε συνάδει με την έννοια των επειγουσών αναγκών. Εάν στο όνομα των επειγουσών αναγκών γίνονταν παρεμβάσεις στην οργανωτική πραγματικότητα των φορέων με σύσταση νέων μονάδων και οργανικών θέσεων η χρονοτριβή δε θα συνηγορούσε υπέρ πραγματικών επειγουσών αναγκών. Αντιθέτως, πρόκειται για μια περίπτωση περιγραφής γνήσιας επείγουσας και προσωρινής ανάγκης.

 • 9 Ιουλίου 2016, 13:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Κύριοι Υπουργοί και Κύριοι Βουλευτές, ταχτοποιήστε τους αποσπασμένους με μετάταξη, μην τους αφήνετε να υποστούν την όποια αλλαγή και ταλαιπωρία για την οποία είναι οι μόνοι που δεν φταίνε. Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα μια και καλή με τις θέσεις αφού οι αποσπασμένοι είναι απαραίτητοι στην κάθε υπηρεσία που υπηρετούν, διαφορετικά δεν θα τους κρατούσαν, να βγει πάλι σε εφαρμογή ο Νόμος 4057/2012, σύμφωνα με τον οποίο οι τότε αποσπασμένοι ταχτοποιήθηκαν με μετάταξη, δεν πρέπει να γίνει το ίδιο και με τους τωρινούς? άλλα μέτρα και άλλα σταθμά?

 • 9 Ιουλίου 2016, 11:47 | ΕΛΕΝΗ

  …υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις Ανεξάρτητες Αρχές? σημειωτέον υπάρχει ακόμα Ανεξάρτητη Αρχή που λειτουργεί ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΕΠ)!!

 • 8 Ιουλίου 2016, 12:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ

  Οι αποσπασεις οι οποίες τρεχουν αυτή τη στιγμη θα πρεπει να διευκρινιστεί ότι ισχύουν με τους ίδιους όρους που ίσχυαν όταν έγινε η εναρξή τους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 22:36 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ : ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ-ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΤΑΙ-ΞΕΣΠΙΤΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΓΙΑ Χ ΛΟΓΟΥΣ), Ο ΕΝΑΣ (1) ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ Ν/Σ, Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) Ή ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ. ΓΙΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΟΜΑ (ΕΝΟΙΚΙΟ, ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ, κ.λπ.), ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ……. ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
  Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ!

 • 7 Ιουλίου 2016, 15:47 | ΜΜ

  Αν και προκύπτει ερμηνευτικά, κατά τα γενικώς ισχύοντα, καλό είναι να διευκρινιστεί ότι οι ήδη τρέχουσες αποσπάσεις εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους που ίσχυαν κατά την έναρξή τους. Μη δημιουργείτε προβλήματα στις υπηρεσίες (και δικαστικές προστριβές) άνευ λόγου.
  Επίσης εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι η διάταξη αυτή δεν είναι γενικής εφαρμογής αλλά περιορίζεται στην τροποποίηση της αντίστοιχης διάταξης του υπαλληλικού κώδικα περί αποσπάσεων. Κατ ορθή ερμηνεία, συνεπώς, οι διατάξεις περί αποσπάσεων που περιλαμβάνονται σε ειδικότερους νόμους εξακολουθούν να ισχύουν. Ελπίζω ότι το έχετε ερμηνευτικά υπόψη σας αυτό, και ότι ο σκοπός του νομοθέτη δεν είναι να διαλύσει το ΣΕΕΔΔ, το Γενικό Επιθεωρητή ΔΔ και δυο τρεις Ανεξάρτητες Αρχές….

 • 7 Ιουλίου 2016, 15:44 | Σταματης Σ

  ρθρο 12 – Απόσπαση

  Το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 68
  Απόσπαση
  1. Η απόσπαση, ήτοι η προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλου σε θέση άλλης υπηρεσίας από εκείνη στην οποία ανήκει η οργανική του θέση, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά.
  2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

  η αποσπαση θα ειναι σε ιδιο κλαδο – ειδικοτητας ή θα ειναι ιδιας εκπαιδευτικης βαθμίδας αλλά άλλης ειδικοτητας ? διοτι ο υπαλληλος μπορει να εχει τιτλο σπουδν ιδιας εκεπαιδευτικης βαθμίδας άλλα , άλλης ειδικοτητας – τιτλου σπουδών , που χαρακτηριζεται ως απαραιτητο προσον διορισμου για το φορεα που αποσπάτε. Επισης η αποσπαση δύναται ειναι μονο για το ιδιο υπουργειο ή και σε αλλο φορεα ( εποπτευόμενο) αλλου υπουργείου?

 • 7 Ιουλίου 2016, 13:09 | Σπαθαράκη Ευαγγελία

  Ενώ στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι στο ΕΣΚ συμμετέχουν μόνιμοι υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στο παρόν άρθρο 12 εξαιρούνται.
  Τι από τα δύο ισχύει τελικά για το άρθρο 12;
  Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από ΝΠΙΔ που ανήκει στο Δημόσιο σε άλλο φορέα του Δημοσίου η σε ΟΤΑ α’& β’ βαθμού;

 • 7 Ιουλίου 2016, 12:58 | Roula

  Δεν προβλέπεται πουθενά τίποτα για τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν απόσπαση από περιοχή σε περιοχή ή σε φορέα γιατί απλώς δεν μπορουν να πάρουν μετάθεση στην περιοχή συμφερόντων τους.
  Επίσης, γιατί αυτός ο χρονικός περιορισμός στις αποσπάσεις, ειδικά των εκπαιδευτικών;
  Όπως είναι η παρούσα διατύπωση, δεν λαμβάνονται υπόψιν κανένα κοινωνικό κριτήριο του υπαλλήλου. Πρέπει και αυτή η διάσταση να μνημονευτεί και να γίνουν οι ανάλογες προβλέψεις.

 • 7 Ιουλίου 2016, 11:15 | Κυριάκος

  Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους ήδη αποσπασμένους υπαλλήλους, ώστε να τους δοθεί το δικαίωμα να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι ήδη αποσπασμένοι με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχουν. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι με πχ πενταετή απόσπαση σε ισχύ (οι οποίοι προφανώς καλύπτουν πάγιες, διαρκείς και όχι έκτακτες ανάγκες του φορέα υποδοχής, ικανοποιώντας παράλληλα σημαντικές δικές τους οικογενειακές ανάγκες) ίσως κληθούν να επιστρέψουν στον φορέα προέλευσής τους με επίκληση της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Εναλλακτικά, ίσως θα ήταν σκόπιμη η ρητή εξαίρεση των ήδη αποσπασμένων υπαλλήλων από τις ρυθμίσεις του άρθρου 12, μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους.

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:27 | Γιώργος

  Οι ήδη αποσπασμένοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι.
  Είχε βγει ένας νόμος το 2012 που ίσχυε μόνο για 2 μήνες και από τότε δε ξανάγινε τίποτα!

 • 7 Ιουλίου 2016, 10:10 | Μαρία Κ.

  Ίσως πρέπει να γίνει σαφές ότι εξαιρούνται οι αποσπάσεις σε γραφεία αιρετών (είναι διαφορετικό πλαίσιο) τόσο από τον περιορισμό του ενός έτους στη διάρκεια όσο και από το δικαίωμα για άλλη απόσπαση ή μετάταξη μετά από δύο έτη.

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:59 | Γιώργος

  Με το καθεστώς αποσπάσεων που ίσχυε μέχρι τώρα, είχαμε φτάσει στο σημείο οι αποσπασμένοι υπάλληλοι αντί να εξυπηρετούν εκτακτές υπηρεσιακές αναγκές του φορέα υποδοχής, όπως θα έπρεπε, στην ουσία να εξυπηρετούν μόνιμες άναγκες μέσω συνεχών ανανεώσεων της απόσπασης τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι αποσπάσεις ξεπερνούσαν κατα πολύ και τα νόμιμα χρονικά όρια κατά παράβαση του Ν. 3528/2007, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα την Υπηρεσία αλλά και τον Υπάλληλο.

  Η γενετησιουργός αιτία αυτού του προβλήματος είναι κατά κύριο λόγω η ανάγκη για προσωπικό σε υπηρεσίες που έχουν ήδη καλυμένες τις οργανικές τους θέσεις και δε μπορούν να δεχθούν υπαλλήλους από μετάταξη, καθώς και η ανάγκη των υπαλλήλων να βρεθούν κοντύτερα στην οικία τους.

  Έτσι η απόσπαση ουσιαστικά κατέληγε να λειτούργει ως μια άτυπη μετάταξη και δημιουργούνταν πελατειακή σχέση μεταξύ υπαλλήλου και υπηρεσίας.

  Θεωρώ ότι για να γίνει σωστά μια καινούρια αρχή, όπως επιχειρεί το νομοσχέδιο περί κινητικότητας, θα ήταν συνετό να αντιμετωπιζόταν αυτό το πρόβλημα έως τις 31/12/2016, δίνοντας το δικαίωμα στους αποσπασμένους υπαλλήλους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι ήδη αποσπασμένοι με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

  Το πρόβλημα αυτό εξάλλου έχει ήδη αντιμετωπιστεί και στο παρελθόν με το άρθρ.9 παρ.18 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Ά/14-3-2012) και αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να ξαναεισαχθεί παρόμοια ρύθμιση.

 • 7 Ιουλίου 2016, 09:08 | Ελένη

  Σχετικά με τους ήδη αποσπασμένους υπαλλήλους σε όλη τη χώρα, εφιστώ την προσοχή σας ώστε να μην αποκλειστούν βάσει του νέου νομοσχεδίου που καταργεί τις αποσπάσεις για τρία (3) συνεχόμενα έτη, όπως όριζε ο Υ.Κ. 3527/2007, καταργεί τις ασποσπάσεις για προσωπικούς λόγους για τρία (3) έτη με ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος και βοήθεια στο θεσμό της οικογένειας με τα ιδιαίτερα προβλήματα σε κάθε περίπτωση, να εισαχθείη ρύθμιση που ορίζει ο Νόμος 4057/12/ΦΕΚ 54Α΄/14-3-2012, άρθρο 18, σύμφωνα με τον οποίο «οι αποσπασμένοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση». Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκριση των συναδέλφων που βρίσκονται στην ίδια θέση και την άμεση παρέμβαση των βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
  Κύριοι Βουλευτές είσαστε η μόνη μας ελπίδα!!!!!!

 • 7 Ιουλίου 2016, 07:35 | ΓιωργοςΤ

  Στο αρθρο 68§6 αναφερεται οτι «Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής». Η συγκεκριμενη ρυθμιση προκαλει γραφειοκρατεια & διοικητικα βαρη ανευ λογου, καθως ο υπαλληλος που αποσπαται θα παιρνει το ιδιο ακριβως ποσο ως μισθο. Ωστοσο και για τον ιδιο τον υπαλληλο, απαιτειται περιττη ταλαιπωρια (μεταβασης & προσκομισης δικαιολογητικων στις 2 υπηρεσιες) & το πιο πιθανο ειναι να μεινει απληρωτος για 1-2 μηνες (λογω συντονισμου των υπηρεσιων, δημιουργια εγγραφων μισθοδοσιας και ενεργοποιηση τους απο την Ενιαια Αρχη Πληρωμων). Η πιο σωστη ρυθμιση για αποσπασεις θεωρω οτι θα ηταν η συνεχιση της πληρωμης απο την υπηρεσια της οργανικης θεσης (προελευσης).

 • 7 Ιουλίου 2016, 06:05 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ : ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ-ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΤΑΙ-ΞΕΣΠΙΤΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΓΙΑ Χ ΛΟΓΟΥΣ), Ο ΕΝΑΣ (1) ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) Ή ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΚΟΜΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ,κ.λπ.) ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ…….
  Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ!