Άρθρο 27 – Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου».