Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16.
2.Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή , εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και
β) η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3.Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%), καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

 • 13 Ιουλίου 2016, 13:50 | Κων/νος Στρογγύλης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ως προς τη διάταξη του άρθ. 4 παρ. 3, ειδικά όσον αφορά τη μη δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλου μοναδικού κλάδου/ειδικότητας,

  1. δεν εξετάζεται και δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι αρμοδιότητες της «ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ» δεν καλύπτονται από άλλες ειδικότητες του φορέα (π.χ. με έγγραφο της υπηρεσίας ή/και της διοίκησης του φορέα από το οποίο να προκύπτει επίσημά), και
  2. δεν δίνεται καμιά απολύτως ευελιξία, ήτοι δυνατότητα αποδέσμευσης/μετακίνησης υπαλλήλου μοναδικού κλάδου/ειδικότητας ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ αιτιολογημένου αιτήματος του ενδιαφερομένου προς την Υπηρεσία όπου υπηρετεί, εξέταση και έγκριση του αιτήματος από την Υπηρεσία του, διαβίβαση του αιτήματος (με υπογραφές προϊστάμενου, Δ/ντη, κ.ο.κ.) στη διοίκηση του φορέα για περαιτέρω εξέταση και έγκριση του αιτήματος, έγκριση από τυχόν άλλο συλλογικό όργανο, κ.ο.κ.

  Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνειται είτε η απόσυρση ή και η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης (με ευελιξία ως προς τη δυνατότητα αποδέσμευσης/μετακίνησης υπαλλήλου μοναδικού κλάδου/ειδικότητας), διότι μεταξύ άλλων αντίκειται και στην αρχή της ισότητας του αρθ. 1 παρ. 4 του Συντάγματος (ως θεμελιώδους συνταγματικής αρχής).

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η απαίτηση για κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας προκειμένου να συμμετέχει ένας φορέας ως φορέας υποδοχής στο ΕΣΚ δυσκολεύει υπέρμετρα την εφαρμογή του ΕΣΚ καθώς πολλοί λίγοι φορείς προβλέπουν περιγράμματα θέσεων εργασίας στους οργανισμούς τους.

 • 13 Ιουλίου 2016, 12:05 | Γιάννης .
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 νομίζω θα πρέπει να αναφέρεται και μια προθεσμία σε όλες τις υπηρεσίες για να καταστούν εν δυνάμει φορείς υποδοχής, αφού σε όλες αν ρωτήσει κάποιος έχουν ανάγκη για προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όσες δεν έχουν προβεί σε αξιολόγηση δομών κλπ όπως αναφέρεται παραπάνω. Έστω να αναφερθεί η προθεσμία ρητά στο άρθρο 16, γιατί αλλιώς η κινητικότητα από την άποψη υποβολής αιτημάτων για ανάγκες σε υπαλλήλους θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο.
  Σχετικά με την παρ.3 θα συμφωνήσω με όσους αναφέρουν ότι σαν ποσοστό το 65% είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά.
  Το να μπαίνουν ασφαλιστικές δικλείδες με ποσοστά και μη μοναδικότητες μπορεί να διασφαλίζει τον φορέα προέλευσης, όμως σίγουρα δεν διασφαλίζει ότι ο φορέας προέλευσης έχει προηγουμένος προβεί σε σωστή και με αντικειμενικά κριτήρια, κατανομή και αξιοποίηση προσωπικού. Όταν αυτό δεν γίνεται, είναι προφανές ότι πάντα θα υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες.
  Σχετικά με τους ΟΤΑ Α’ θα πρέπει να οριστεί η γνώμη να είναι είτε απλή είτε μη δεσμευτική, για να μην γίνονται μεταγενέστερες «νομοθετήσεις» με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και τη συνηθισμένη φράση «…η αληθής έννοια είναι…», αν και όλοι γνωρίζουμε ότι και έτσι θα υπάρχουν θέματα με την κινητικότητα προσωπικού στους Δήμους και ουσιαστικά καταργείται ο εθελούσιος χαρακτήρας του ΕΣΚ για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Εκτιμώ ότι είναι απαίτηση από μεγάλη μερίδα των δημοτικών υπαλλήλων, να επανεξεταστεί και αναδιαρθρωθεί ριζικά και όχι να επαναδιατυπώνεται με άλλες λέξεις το θέμα της κινητικότητας.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Α) Θεωρούμε ότι η απαίτηση του άρθρου 4 παρ. 3 δεν πρέπει να εφαρμόζεται εάν ο φορέας προέλευσης δεν έχει προβεί στην αξιολόγηση των δομών του.

  Β) Το ποσοστό του 65% να μειωθεί το πολύ σε 50%.

  Γ) Επίσης η διάταξη «… και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι μοναδικός που υπηρετεί στο οικείο κλάδο» να συμπληρωθεί με τη φράση «εκτός εάν στην αξιολόγηση των δομών του φορέα προέλευσης προβλέπεται ότι η θέση αυτή είναι μοναδική».

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:46 | Ιωάννης Λ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παρ. 2,β του άρθρου 4 προτείνω να εξαιρεθούν από τη δέσμευση της διετίας και όσοι υπάλληλοι έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης ανώτερου τίτλου σπουδών, διότι , κατά την άποψή μου, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ειδική περίπτωση μετάταξης, η οποία δεν θα πρέπει να αποτελεί κώλυμα ως προς την κινητικότητα

 • 13 Ιουλίου 2016, 11:51 | ΕΦΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ
  Άρθρο 4 – Προϋποθέσεις συμμετοχής
  3.Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%), καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΝΙΩΘΩΝΤΑΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:46 | Χρήστος ζιγ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Οι μοναδικοί Δημοτικοί Αστυνομικοί που έχουν στελεχώσει την Δημοτική Αστυνομία είναι αυτοί που υπηρετούσαμε στην Ελληνική Αστυνομία και,αυτό διότι ηταν οι μόνοι που μετακινηθήκανε πάλι στην Δημοτική Αστυνομία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ πλην 350 θέσεων οι οποίες θα ήτανε πολύ λίγες εαν είχε διευκρινιστεί υπο ποιο εργασιακό καθεστώς θα εντασσόμασταν στο σώμα της ελ.ας. Ηδη υπάρχουν πολλά αιτήματα από Δημοτικούς Αστυνομικούς για την επαναφορά μας στην Ελληνική Αστυνομία κυρίως από της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επιλογή μας σαν ΕΙΔΙΚΟΊ ΦΡΟΥΡΟΊ ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης εκπαιδευτική σειρά και την ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ,αλλά υπάρχουν και πολλά αιτήματα Δημοτικών Αστυνομικών των κατηγοριών Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για την μετακίνηση τους σε αλλες υπηρεσίες αξιοποιώντας τις πανεπιστημιακές τους γνώσεις.Δεν θα αναφέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αστυνομία γιατί τα ξέρετε ηδη. Κύριε Υπουργέ δώστε μας το δικαίωμα να μετακινηθούμε στην Ελληνική Αστυνομία και να εργαστούμε αποδοτικά και με ασφάλεια.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 13 Ιουλίου 2016, 10:52 | ΑΝΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναφέρομαι με σειρά μου στην υπό στοιχείο β παρ. 2 του άρθρου 4 υποχρέωση συμπλήρωσης του χρόνου παραμονής στην παραμεθόριο που σήμερα είναι 10 έτη. Οι υπάλληλοι αυτοί μένουν και πάλι εγκλωβισμένοι στις υπηρεσίες που διορίστηκαν, οι οποίες σε περιπτώσεις (αναφέρομαι στη δική μου) έχουν περισσότερο προσωπικό από ότι απαιτείται για τον όγκο εργασίας που έχει η υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μένουν καθηλωμένοι στην υπηρεσία που διορίστηκαν και να παραμένουν αναξιοποίητοι. Η δυνατότητα να αποσπαστούν ή να μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία του νομού, ως λύση είναι αντίθετη με την ερμηνεία του νόμου που προβλέπει την μοριοδότηση, δεδομένου ότι η μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας συναρτάται με την υπηρεσία τοποθέτησης και όχι με την παραμεθόριο περιοχή. Σχετική είναι η υπ’αριθμ. 105/2009 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που ανέλαβαν την υποχρέωση να παραμείνουν στην παραμεθόριο, πριν από το 2010 αλλά λόγω καθυστέρησης του διορισμού, διορίστηκαν το 2011 ή το 2012 και αργότερα, είδαν τα δεδομένα να αλλάζουν δραματικά. Το σημαντικότερο οι μεγάλες μειώσεις στους μισθούς, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας μιας και έγινε πολύ δύσκολη η ανεύρευση εργασίας στην παραμεθόριο από τους συζύγους. Το αποτέλεσμα είναι χωρισμένες οικογένειες, παιδιά στο δρόμο και γενικά καταστάσεις που οδηγούν τον υπάλληλο εκτός εργασίας. Προτείνεται για αυτό η μείωση του χρόνου παραμονής σε 5 έτη. Είναι χρονικό διάστημα κατά το οποίο η κάθε μεταβολή συνθηκών των όρων παραμονής στην παραμεθόριο μπορεί έστω με δυσκολία να γίνει διαχειρίσιμη, σε αντίθεση με το χρονικό διάστημα των 10 ετών. Οι συνθήκες ζωής σήμερα είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες και δεν μπορεί κάποιος να δεσμεύεται να παραμείνει κάπου για 10 έτη, ακόμη και εάν το μέρος αυτό είναι το μέρος από το οποίο κατάγεται.

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με:
  – την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  – το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ….»,
  – το εδάφιο θ της παρ. 1 του άρθρου 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων οφείλουν: […] θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»,
  – την παρ. 2 του άρθρου 12 «Θετική δράση και ειδικά μέτρα» του προαναφερθέντος ν.3304/2005 , «2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία, η θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία»,
  και δεδομένου ότι ως «εύλογες προσαρμογές» νοούνται και οι ευνοϊκές μεταθέσεις και αποσπάσεις,
  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την εξαίρεση των προσώπων της περίπτωσης γ και της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος από τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο ΕΣΚ που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4.

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:13 | Κώστας Ανδρέου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Είναι απαραίτητο να δοθεί ακριβής ορισμός των όρων «υπηρεσία» και «φορέας υποδοχής».

 • 13 Ιουλίου 2016, 08:38 | Αρης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  κ.Υπουργέ.Είμαι δημοτικός αστυνομικός και έχουμε υποστεί μια ταλαιπωρία τριών χρόνων και συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμαστε.Προς πλήρης αποκατάσταση των αδικιών που έχουμε υποστεί παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την άμεση καταβολή της προσωπικής διαφοράς (υπερβάλλουσα μείωση) που δυο χρόνια αδίκως δεν μας καταβάλλεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν στον ίδιο χώρο εργασίας υπάλληλοι δυο »ταχυτήτων».
  Επίσης,αν δεν μεριμνήσετε θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού μας βίου να βιώνουμε τις αδικίες, καθώς θεωρώ πως είναι δίκαιο αίτημα να υπάρξει πρόβλεψη να συμπεριληφθούμε στο πρόγραμμα της κινητικότητας και να μην ΄΄εγκλωβιστούμε΄΄ μια ζωή στην ίδια υπηρεσία και στον ίδιο τόπο, μιας και με την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας αρκετοί Δήμοι δεν προχώρησαν σε εκ νέου σύσταση της με αποτέλεσμα να περιορίζεται αρκετά η επιθυμία μας να μεταταχθούμε σε άλλη περιοχή. Υπάρχουν ακόμα στην Υπηρεσία αρκετά άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και θα ήταν ορθό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο σύμφωνα με τις σπουδές και την εμπειρία τους.
  Ευχαριστώ πολύ

 • 13 Ιουλίου 2016, 07:40 | Παναγιώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  η μετάταξη να μπορεί να γίνεται μεσα στην ιδια περιοχή της παραμεθορίου ακόμα και αν δεν έχουν περάσει τα 10 χρονια, έστω τα 5, ώστε να καλυφθούν κενές θέσεις σε πολλές υπηρεσίες. φυσικά δεν φαίνονται οι κενες αφου έχουν καταργηθεί, αλλα υπηρεσίες ελέγχου έχουν 2,3 άτομα για ένα ολόκληρο Νομο.

 • 12 Ιουλίου 2016, 23:54 | Jenifer
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ ,

  Κατ αρχήν ευχαριστούμε που μας δίνεται την ευκαιρία να πούμε τη γνώμη μας .

  Όπως βλέπω όλοι σχεδόν οι σχολιαστές αναφέρονται στην αδικία που συνεχίζεται και με αυτόν το νόμο σχετικά με τις μετατάξεις και συμφωνώ μαζί τους. Αναφέρει στο νομοσχέδιο για «γνώμη» του φορέα προέλευσης. Είναι δυνατόν η «γνώμη» του δημάρχου να είναι σύμφωνη?? Όπως έχουν γράψει όλοι οι σχολιαστές αυτό μόνο σε μία περίπτωση γίνεται… αν είσαι «κολλητός» του Δημάρχου. Αυτό δυστυχώς το έχω βιώσει κι εγώ προσωπικά.

  Υπέβαλα αίτηση μετάταξης εδώ και ενάμιση χρόνο και ενώ πέρασα όλα τα στάδια, πήρα όλες τις υπογραφές (που δεν ήταν και λίγες), ακόμη και τη δική σας (ευχαριστώ πολύ γι’αυτό) και ήμουν λίγο πριν το ΦΕΚ, ψηφίστηκε ο ν.4368/16 άρθρο 9 που απαιτούσε στη δική μου περίπτωση όχι «απλή γνώμη» όπως ο ν.3584/2007 άρθρο 78 (που ίσχυε όταν υπέβαλλα την αίτηση) αλλά «σύμφωνη γνώμη» και κόλλησε η μετάταξη μου. Μετά από ενάμιση χρόνο αγωνίας, άγχους και αναστάτωσης πήγαν όλα χαμένα. Δεν είναι οξύμωρο να εγκρίνει και να υπογράφει ο Υπουργός της Χώρας μας και να αρνείται ο Δήμαρχος? Και πάλι σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος ν.4368/16 αναφέρεται μόνο σε υπαλλήλους των ΟΤΑ, πάλι η ίδια αδικία και ο ίδιος διαχωρισμός . Δηλ. εμείς δεν θα έχουμε καμία ελπίδα να αλλάξουμε υπηρεσία.

  Παρακαλώ θερμά κύριε υπουργέ αν σας είναι εύκολο να διορθώσετε το ν.4368/16 άρθρο 9, να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις γι’αυτούς που είχε τρέξει η μετάταξη τους με το παλιό καθεστώς (είχαν περάσει ΠΥΣ) και να εξαιρεθούν από το νόμο, όπως είχε γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.

  Ευχαριστώ

 • 12 Ιουλίου 2016, 22:02 | Μάρκος Μπουγιουκλάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Μάρκος Μπουγιουκλάκης: «ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ & ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

  Με αφορμή την παρούσα διαβούλευση, θα ήθελα διά του σχολιασμού μου να υπενθυμίσω πως απουσιάζουν από την ελληνική νομοθεσία, ειδικές διατάξεις για τους δημοσιογράφους εργαζόμενους σε γραφεία Τύπου, μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (εκτός από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης, το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την ΕΡΤ, το εργασιακό καθεστώς τον οποίων, προβλέπεται από ειδικούς νόμους και διατάξεις).
  Η βασική αιτία της απουσίας νομοθετικής πρόβλεψης για τους δημοσιογράφους κρατικών φορέων είναι ότι η πλειοψηφία αυτών απασχολούνται ως σύμβουλοι, ως μετακλητοί, ή ως αποσπασμένοι για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του εκάστοτε επικεφαλής του φορέα που υπηρετούν. Λογικότατο, αφού η εργασία σε Γραφείο Τύπου προϋποθέτει εκτός των άλλων τυπικών προσόντων και ένα ουσιαστικό: την εμπιστοσύνη.
  Όμως υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στελέχη Γραφείων Τύπου πχ σε ΑΕ του δημοσίου, σε ΔΕΚΟ ή ακόμα και σε Δήμους ή Υπουργεία οι οποίοι λειτουργούν διαχρονικά υπηρεσιακά, ενίοτε και συμπληρωματικά και σε αγαστή συνεργασία με τις εκάστοτε επιλογές των επικεφαλής και οι οποίοι είναι «απροστάτευτοι» νομοθετικά.
  Δεν αναφέρομαι στο θέμα των αποδοχών όσων απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αφού αυτό «ρυθμίστηκε» με την αντίστοιχη Κ.Υ.Α.
  Αναφέρομαι σε θέματα αξιολόγησης, περιγραφής θέσης, σχέσης με την ιεραρχία, ωραρίου και υπερωριών, εργασιακής ετοιμότητας (stand by), παράλληλης απασχόλησης και για να έρθουμε στο προκείμενο θέματα κινητικότητας (μετατάξεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων κλπ).
  Το στέλεχος του γραφείου Τύπου, έχει επαφή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στα οποία κάνει γνωστές με Δελτία Τύπου ή Συνεντεύξεις Τύπου τις δραστηριότητες του φορέα και τις θέσεις που λαμβάνει για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Συντονίζει τις δραστηριότητες επικοινωνίας, διαφήμισης, αποδελτίωσης, τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και ενίοτε έχει την ευθύνη για την ιστοσελίδα και την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα του φορέα (ως κατεξοχήν επικοινωνιακό εργαλείο).
  Κατά κύριο λόγο, εφόσον μιλάμε για επαγγελματία δημοσιογράφο (μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών, ασφαλισμένο στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)), είναι ο μοναδικός του κλάδου του.
  Κατά συνέπεια με τις προτεινόμενες διατάξεις (όπου «για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%)» αλλά και «ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο») στην ουσία αποκλείεται ένα στέλεχος Γραφείου Τύπου – δημοσιογράφος κρατικού φορέα να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν άλλο κρατικό φορέα (ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, Υπουργείο ή Δήμο).
  Πληροφορώ τους αξιότιμους συντάκτες του νομοσχεδίου ότι εργάζομαι επί δεκαεπτά (17) συναπτά έτη, ως δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου του κρατικού φορέα «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ» και έχοντας πολύχρονη εμπειρία αλλά και επαφές με συναδέλφους δημοσιογράφους, στην ίδια υπηρεσιακή και εργασιακή κατάσταση (θεωρώ ότι αριθμούν πάνω από 800 σε όλη την Ελλάδα) υπάρχει ανάγκη σε πολλές υπηρεσίες για επικοινωνιακή στήριξη και υποστήριξη, ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί με προσλήψεις, αλλά μπορεί και πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί διά της κινητικότητας.
  Συνεπώς προτείνω – στο πλαίσιο της κινητικότητας – να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους – στελέχη των Γραφείων Τύπου κρατικών φορέων και τον… απεγκλωβισμό τους.
  Με εκτίμηση,
  Μάρκος Μπουγιουκλάκης
  Δημοσιογράφος – στέλεχος Γραφείου Τύπου
  Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 20:10 | Νικόλας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπερα σας,
  Θα απαιτείτο ευρεία εφαρμογή της έννοιας της εθελούσιας άμεσης μετακίνησης για το σύνολο των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. σε οποιοδήποτε Ν.Π. εντός η εκτός της στενής έννοιας του κράτους υπηρετούν προς πάσα κατεύθυνση, ώστε εν προκειμένω, για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να μην απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμού τους οργάνου (σ.σ. Δήμαρχο) κα να μην ανακόπτεται πιθανώς η επιθυμία κινητικότητας τους
  Ευχαριστώ

 • 12 Ιουλίου 2016, 20:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παράγραφο 2, περίπτωση α του άρθρου 4 «Προϋποθέσεις Συμμετοχής» θα πρέπει
  να επιτρέπεται η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου που διορίσθηκε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας σε άλλη υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση της δεκαετίας, αρκεί να παραμένει εντός της ίδιας παραμεθορίου περιοχής.

  Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν ευκολότερα κενά σε υπηρεσίες της παραμεθορίου οι οποίες έιναι περισσότερο υποστελεχωμένες συγκριτικά με κάποιες άλλες με υπαλλήλους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της παραμεθορίου περιοχής ή θέλουν να παραμείνουν σε αυτή.

  Στην παράγραφο 3 το ποσοστό 65% θα πρέπει να μειωθεί στο 50% διοτι στις περιφερειακές υπηρεσίες προβλέπονται λίγες θέσεις σε ένα κλάδο ή/και να δοθεί η δυνατότητα αλλαγής/ανανέωσης οργανογράμματος στις υπηρεσίες ώστε να προβλεφθούν οι θέσεις ανά κλάδο που πραγματικά έχουν ανάγκη.

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:47 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  οι δύο υπάλληλοι σε μια υπηρεσία είναι πολλοί (βλέπε άδειες) και ο ένας δεν επαρκεί ? ΑΣΤΟΧΙΑ!

 • 12 Ιουλίου 2016, 18:27 | ΠΑΝΟΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παρ. 3 του παρόντος το «λιγοστό» 65% της κάλυψης αν λάβουμε υπόψη και τυχόν άδειες κάθε κατηγορίας μπορεί να σημαίνει αυτόματα υπολειτουργία του φορέα ή λειτουργία σε ποσοστό 50% ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:56 | Παναγιωτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να μην ισχύει η παραμονη στην υπηρεσία (10 χρόνια κτλ) δεν περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγου σε άλλη παρμεθόριο περιοχή ή με την προϋπόθεση να έχουν περάσει 5 χρόνια απο τον διορισμο.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:21 | Παναγιωτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  θα πρέπει στην παράγραφο 2 , «συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία» να αλλάξει για την 10ετια, οτι αν η μετάταξη γίνεται σε άλλη υπηρεσία μέσα στην ίδια παραμεθόριο περιοχή και στην ιδια πόλη να μπορεί μετά το πέρας των 5 χρόνων να μεταταχθεί.

  υπάρχουν υπηρεσίες σε νησιά με 10 άτομα και άλλες με 2, οπού οι αρμοδιότητές τους είναι πολύ περισσότερες. έτσι δεν χρειάζεται να προκηρύξει νέα θέση αλλά και ούτε με την μέθοδο της απόσπασης καθε χρονο.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:45 | Γρηγορία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλώ πολύ να εξετάσετε στο άρθρο 4την παράγραφο 3, στην οποία αναφέρεται «Ο αιτλων υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο».
  Στην περίπτωσή μου είμαι η μοναδική υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών με ειδικότητα Φωτογραφία και μέχρι τώρα ασχολούμαι με την διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και όχι με το ακριβές αντικείμενό μου! Πιστευω ότι θα προσέφερα πολύ περισσότερα σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου που έχουν ανάγκη την ειδικότητα μου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Φορέας που ανήκω συμφωνεί για τη μετάταξή μου. Σημαντικό είναι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση προς όφελος και του φορέα και του εργαζόμενου.
  Προτείνω να δοθεί η δυνατότητα να μην αποκλειεται η δυνατότητα μετάταξής του υπαλλήλου από τη στιγμή που δεν ασκεί αρμοδιότητες του κλάδου του. Ευχαριστώ.

 • 12 Ιουλίου 2016, 13:04 | Νίκος Βαφειάδης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που υπάρχει στο γεγονός οι οικογένειες με παιδιά, ιδίως ανήλικα, να κρατηθούν μαζί ενωμένες και ιδιαίτερα για συζύγους που υπηρετούν σε υπηρεσίες με μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις σε νομούς μη όμορους.
  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ζευγάρια αυτά να υπηρετούν στον ίδιο νομό, μέσω της διαδικασίας συνυπηρέτησης, είτε υπάρχει κενή οργανική θέση, είτε δεν υπάρχει.
  Στη δεύτερη περίπτωση εάν δεν δώσετε στη μετάταξη τη δυνατότητα μεταφοράς της οργανικής θέσης όταν δεν υπάρχει κενή θέση, τότε τουλάχιστον να δώσετε τη δυνατότητα απόσπασης σε υπηρεσία του ίδιου νομού του ενός εκ των συζύγων για διάστημα μέχρι να υπάρξει μετάταξη, ώστε να μην μεγαλώνουν μόνο με τον 1 γονιό τα παιδιά.
  Μη χωρίζετε τις οικογένειες και μη δημιουργείται ρατσιστικούς διαχωρισμούς του τύπου άλλο η συνυπηρέτηση ένστολων και σε παραμεθόριες περιοχές και άλλο όλοι άλλοι τύπου συνυπηρετήσεις.
  Ένα ζευγάρι με μικρά παιδιά πρέπει να είναι ενωμένο είτε είναι ένστολοι, είτε αφορά σε παραμεθόριες ή μη περιοχές. Όχι ρατσιστικές διακριτοποιήσεις. Ο χωρισμός των συζυγών και ο αποχωρισμός του ενός γονέα από τα ανήλικα παιδιά του είναι ο ίδιος παντού.

  Βάζοντας όριο 65% ουσιαστικά αυτοκαργείτε τον ίδιο το νόμο που πάτε να περάσετε.

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:37 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σωστη
  2 Ιουλίου 2016, 10:05 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Προσωπικη εμπειρια:Πηρα με πολυ μεγαλη δυσκολια μεταταξη απο Υπηρεσια που υπηρετουσα επι 10ετια, ζητησα να παω σε φορεα κοντα σε πολη που θα εχω ιδιοκτητο σπιτι, συγγενεις α’βαθμου με σοβαρα προβληματα υγειας, ο φορεας προελευσης αρνηθηκε να βοηθησει. Αναγκαστηκα να κανω χρηση του νομου περι μεταταξης σε παραμεθωριας περιοχης, με 10ετη υποχρεωτικη παραμονη γιατι η οικονομικη κατασταση δεν επετρεπε πλεον τα παραπανω εξοδα σε ξενο τοπο. Καταφερα με χιλια ζορια κ μετα απο 3 χρονια να παρω μεταταξη κ κανω καθε μερα 130 χλμ. για να παω στην υπηρεσια.Δεν ειναι δυνατον να μιλαμε για αλλαγες στο συστημα και να μην αλλαξατε μια απο τις ποιο μεγαλες αδικες διαταξεις σας. Αυτη που το περνανε καθημερινα γνωριζουνε! Να συμπεριλαβουμε για παραμονη 4ετια-5ετια αλλα να αποδευσμευτουν μετα οι υπαλληλοι και να περασουμε σε Υπηρεσιες με εξισου σημαντικες αναγκες σε προσωπικο, δεν θελουμε να καθομαστε αλλα να προσφερουμε τις υπηρεσιες μας!!

 • 12 Ιουλίου 2016, 12:32 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ ,
  κατ αρχήν ευχαριστούμε που μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε τη γνώμη μας .
  Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ την άποψή μου.
  Είμαι υπάλληλος ΚΕΠ διορισμένη σε ορεινή περιοχή απ το 2008 κι εγλωβισμένη εδώ αδυνατώντας να κάνω μετάταξη σε κοντινότερο ΚΕΠ κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας μου.
  Με τις προύποθέσεις που απαιτούνται , δηλαδή :
  1) κάλυψη των θέσεων του κλάδου με ποσοστό 65%
  2) σύμφωνη γνώμη δημάρχου
  3) Μη υπάρχοντος κωλύματος μοναδικότητας του κλάδου
  με όλα τα ανωτέρω δεν νοείται εθελοντική κινητικότητα .
  Νομίζω κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μας διευκολύνεται , πολυ περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας τόσα χρόνια.
  Δεδομένου ότι όταν διοριστήκαμε ο μισθός μας ήταν πολύ υψηλότερος καθώς επίσης και τα δώρα και επιδόματα τα οποία καταργήθηκαν .
  Τώρα πρέπει να ανταπεξέλθουμε οικονομικά με μειωμένο κατά 50% το μισθό μας .
  Αρκετοί απο εμάς αναγκαζόμαστε να ενοικιάζουμε οικία λόγω της μεγάλης απόστασης της υπηρεσίας μας απ τη μόνιμη κατοικία μας δεδομένου των καιρικών συνθήκών ειδικότερα σε ορεινη περιοχή , χιόνι , πάγος , ομίχλη.
  Επίσης οι περισσότεροι απο μας έχουμε οικογένεια και άρρωστους γονείς( αναπηρία 67% εφ όρου ζωής ).
  Θα ήθελα να προτείνω να υπάρχει μια επιτροπή όπου να χειρίζονται αυτά τα θέματα.
  Δηλαδή να λαμβάνεται υπόψιν η οικογενειακή μας κατάσταση , άν έχουμε γονείς με αναπηρία και μάλιστα εφ΄ορου ζωής και πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει άλλο άτομο για τη φροντίδα του ανάπηρου γονέα.
  Επίσης θα πρότεινα να αναπροσαρμοστεί ο νόμος σχετικά με τις μετατάξεις που συνδέει τη μοναδικότητα του κλάδου με την κατηγορία , όπως προύπήρχε πριν το 2012.
  Τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε κάποιος δημόσιος υπάλληλος να κάνει μετάταξη αρκεί στον κλάδο του να υπηρετούσαν κι άλλα άτομα κι ας μην ήταν ιδίας κατηγορίας.
  Μάλιστα υπήρχε Διευκρινιστική Εγκύκλιος – Απόφαση ΥΠΕΣ με αριθμ ΑΠ: εξερχόμενου πρωτοκόλ. 63237/07/11/2008 σχετικά με τη μοναδικότητα του κλάδου.
  Συγκεκριμένα διευκρίνιζε ότι η αληθινή έννοια του όρου » μοναδικότητα του κλάδου » αναφέρεται στον κλάδο κι όχι στην κατηγορία .
  Επίσης να λαμβάνεται υπόψιν το γεγονός ότι κάποιοι απο εμάς υπηρετούμε σε ορεινή περιοχή – στο σημείο αυτό να αναφέρω το άτομό μου – αν και δεν έκανα χρήση εντοπιότητας , παρόλα αυτά δέχθηκα κατ’ ανάγκην τον διορισμό μου κι υπηρετώ στην υπηρεσία μου απο το 2008 έως και σήμερα .
  Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί να μην λαμβάνεται αυτό υπόψιν δεδομένου ότι έχω ανάπηρο γονέα , οικογένεια σύζυγο και παιδί.
  Νομίζω ότι είναι άδικο να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε μια ορεινή περιοχή τόσα χρόνια και να μην υπάρχει πρόβλεψη για μετάταξή ή έστω εσωτερική μετακίνηση εντός του ιδίου Δήμου , λόγω κωλύματος της μοναδικότητας του κλάδου .
  Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι δεν μας επιτρέπεται στους υπαλλήλους ΚΕΠ μετακίνηση σε άλλο ΚΕΠ του Δήμου μας , παρά μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.
  Ελπίζω να κατανοήσετε τα προβλήματά μας , διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε οικονομικό αδιέξοδο τόσα χρόνια , πληρώνοντας ενοίκια , βενζίνες και γενικά συντηρώντας δύο κατοικίες.
  Ευελπιστώ να βρεθεί μία λύση και για εμάς που είχαμε την ατυχία να διοριστούμε μακριά απ την οικογένειά μας .

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:02 | fani
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε υπουργέ

  Καταρχήν ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεται εδώ να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

  Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα τώρα αν παραμείνει η παρακάτω πρόταση «Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης» δεν κάνετε τίποτα καινούριο, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ και όπως γνωρίζουμε όλοι εμείς οι υπάλληλοι των ΟΤΑ που γράφουμε σε αυτή τη σελίδα, ΚΑΝΕΝΑΣ Δήμαρχος, μα πραγματικά ΚΑΝΕΝΑΣ κύριε Υπουργέ δεν πρόκειται να αφήσει υπάλληλο να φύγει. Εκτός αν είναι «κολλητός του».
  Μα όλοι εμείς που γράφουμε εδώ δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Και είμαστε υπάλληλοι που μπήκαμε αξιοκρατικά στους Δήμους κύριε Υπουργέ με προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ και ζητάμε να υπάρξει δικαιοσύνη και στο θέμα των μετατάξεων.

  ΜΗ ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ!!!

  Ας μας δοθεί πραγματικά η ευκαιρία να υπηρετήσουμε σε φορείς που επιθυμούμε, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα!

  Είναι απαράδεκτο για τη διενέργεια μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ Α’ βαθμού να απαιτείτε η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου (Δήμος Προέλευσης). Πραγματικά είναι κρίμα, διότι η ομηρία ,η εκμετάλλευση, οι εξυπηρετήσεις, τα εκβιαστικά διλήμματα και οι πελατειακές σχέσεις τελικά θα συνεχιστούν, χωρίς επιτέλους καμία κυβέρνηση,(ούτε και αυτή της πρώτης φορά αριστερά) να έχει τη βούληση να αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται όλα τα προηγούμενα χρόνια οι υπάλληλοι των Δήμων.Ούτε καν γνώμη να μην απαιτείται, αφού γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα είναι αρνητική.

  Επίσης και το ποσοστό 65% πρέπει να μειωθεί. Η άποψή μου είναι ότι ο σκοπός του νόμου ήταν η διαφάνεια και η ταχύτητα εκτέλεσης των μετατάξεων και όχι η μεγαλύτερη δυσκολία.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 12 Ιουλίου 2016, 11:49 | Λένα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  2β) «η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση»

  Κύριε Υπουργέ,

  Δεν λαμβάνετε ΚΑΘΟΛΟΥ υπόψη ότι αυτός που έχει αιτηθεί απόσπαση, ενδεχομένως να το έχει κάνει για οικογενειακούς ή/και οικονομικούς λόγους ή για οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο, τόσο σοβαρό γι αυτόν/αυτήν, ώστε να ζητήσει να φύγει από τον φορέα προέλευσης. Γι αυτό, θα έπρεπε να ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ για μετέπειτα αίτηση μετάταξης, δίνοντας έτσι βάση στον ανθρώπινο παράγοντα!

  3. Όπως προείπαν και άλλοι σχολιαστές, καθίσταται σαφές ότι το 65% που αναφέρετε είναι άκρως απαγορευτικό για οποιαδήποτε εθελοντική μετακίνηση, και αναιρεί αυτομάτως τη δυνατότητα για οποιαδήποτε μετακίνηση υπαλλήλων.

  Αναφορικά με το ότι «απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης,
  α) δεν αιτιολογείται η «εξαίρεση» των υπαλλήλων ΟΤΑ! Επίσης έρχεται σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεση: «…η έκδοση της απόφασης γίνεται μόνο από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δεν απαιτείται πλέον σύμπραξη του φορέα προέλευσης».
  β) Ενισχύονται οι πελατειακές σχέσεις με αυτόν τον τρόπο και η εργασιακή εξέλιξη και κατ’ επέκταση η ζωή των εργαζόμενων ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΘΟΎΝ Ή ΟΧΙ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΙ (& συνεργάτες αυτών κλπ) για να τους δοθεί η σύμφωνη γνώμη. Εν ολίγοις, ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ!

  Να τονίσω ότι υπάρχουν υπάλληλοι με πτυχία τα οποία δεν αξιοποιούνται στους ΟΤΑ, παρα μόνο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες υπουργείων.

  Παράδειγμα: Ένας κάτοχος μεταπτυχιακού Μετάφρασης και πτυχίου ξένων γλωσσών + τέσσερις γλώσσες, δεν αξιοποιεί τα πτυχία του και τις γνώσεις του, καθώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ!

  Με τους ανωτέρω λοιπόν περιορισμούς, δεν δίνετε την δυνατότατα ορθής αξιοποίησης των υπαλλήλων.

  Παρακαλώ αναθεωρήστε.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:26 | Γιώργος Δ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Χρόνος παραμονής μετά από μετάταξη και μοναδικότητα υπαλλήλου

  Προτείνεται η κατάργηση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής σε μια υπηρεσία μετά από μετάταξη. Αυτό που θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση προς όφελος και του φορέα και του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει λόγος να εγκλωβίζεται ένας υπάλληλος σε μια θέση (έστω και για 2-3-5 χρόνια) από την οποία, για τον οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να αποχωρήσει ενώ μπορεί να υπάρχει και αλλού ανάγκη κάλυψης θέσης στην οποία μπορεί να συνεισφέρει με περισσότερη διάθεση. Πολλά στελέχη βρίσκονται, λόγω αυτού του περιορισμού, εγκλωβισμένα σε αποτυχημένες συνεργασίες, με μειωμένο ενδιαφέρον και κατ’ επέκταση παραγωγικότητα.

  Προτείνεται η κατάργηση του περιορισμού περί μοναδικότητας υπαλλήλου κα ποσόστωσης 65% καθώς καταλύει την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί μια παράταση εκτέλεσης της μετακίνησης (πχ +1 έτος) για να διευκολυνθεί ο φορέας προέλευσης να καλύψει το κενό (είτε μέσω κινητικότητας είτε μέσω νέας πρόσληψης).

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πρέπει να απαληφθεί η παρακάτω πρόταση «Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.» καθώς ΚΑΝΕΝΑΣ Δήμαρχος δεν πρόκειται να αφήσει υπάλληλο να φύγει. Θα υπάρξουν εκβιασμοί και ομηρίες.

 • 12 Ιουλίου 2016, 10:05 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προσωπικη εμπειρια:Πηρα με πολυ μεγαλη δυσκολια μεταταξη απο Υπηρεσια που υπηρετουσα επι 10ετια, ζητησα να παω σε φορεα κοντα σε πολη που θα εχω ιδιοκτητο σπιτι, συγγενεις α’βαθμου με σοβαρα προβληματα υγειας, ο φορεας προελευσης αρνηθηκε να βοηθησει. Αναγκαστηκα να κανω χρηση του νομου περι μεταταξης σε παραμεθωριας περιοχης, με 10ετη υποχρεωτικη παραμονη γιατι η οικονομικη κατασταση δεν επετρεπε πλεον τα παραπανω εξοδα σε ξενο τοπο. Καταφερα με χιλια ζορια κ μετα απο 3 χρονια να παρω μεταταξη κ κανω καθε μερα 130 χλμ. για να παω στην υπηρεσια.Δεν ειναι δυνατον να μιλαμε για αλλαγες στο συστημα και να μην αλλαξατε μια απο τις ποιο μεγαλες αδικες διαταξεις σας. Αυτη που το περνανε καθημερινα γνωριζουνε! Να συμπεριλαβουμε για παραμονη 4ετια-5ετια αλλα να αποδευσμευτουν μετα οι υπαλληλοι και να περασουμε σε Υπηρεσιες με εξισου σημαντικες αναγκες σε προσωπικο, δεν θελουμε να καθομαστε αλλα να προσφερουμε τις υπηρεσιες μας!!

 • 12 Ιουλίου 2016, 09:48 | ΙΩΑΝΝΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΤΙ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΟΜΗΡΙΑ ΑΣΕΠΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ 500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΜΙΣΟΔΙΛΥΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΟΣΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΟ, ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΙΤΣΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ. ΕΛΕΕΟΣ!!!! ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.
  ΜΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ!!!!!!

 • 12 Ιουλίου 2016, 09:11 | Κωστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η επανασυσταση της Δημοτικης Αστυνομιας στην πραξη αποδειχτηκε ενα φιασκο μιας και επι της ουσιας επανηλθαν στις θεσεις τους ενα μερος του προσωπικου οι περισσοτεροι απο την ελληνικη αστυνομια και ενα μερος αδιαθετων συναδελφων.Καποιοι Δημαρχοι καθαρα απο μικροπολιτικη σκοπιμοτητα φυλλα προσκειμενοι στην προηγουμενη κυβερνηση επελεξαν να μην προβουν σε επανασυσταση και να οδηγησουν ενα πληθος υπαλληλων σε εργασιακη υποβαθμιση εκτελωντας πλεον καθηκοντα ασχετα με αυτα που εκπαιδευτηκαν και απεκτησαν εμπειρια με τα χρονια,οσοι εργαζονται αυτη τη στιγμη στην Δ.Α αντιμετωπιζουν τεραστια προβληματα ασκησης των αρμοδιοτητων τους λογω της μεγαλης υποστελεχωσης.Κυριε Υπουργε..εχετε θεληση να στηριξετε το θεσμο?θελετε να δωσετε επιτελους λυση στο προβλημα που μας ταλανιζει εδω και 3 χρονια?Δωστε δικαιωμα σε ολους τους πρωην ΔΑ να γυρισουν στις υπηρεσιες τους,πληρης επανασυσταση σε ολους τους Δημους και επι της ουσιας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του θεσμου στα προτυπα των υπολοιπων ευρωπαικων χωρων, ευχαριστω.

 • 12 Ιουλίου 2016, 08:34 | manos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν είναι να θεωρήσουμε το Δημόσιο Τομέα ως μια μεγάλη εσωτερική αγορά εργασίας, τότε η δυνατότητα μετακίνησης Υπαλλήλων θα έπρεπε να διευκολύνεται με κάθε τρόπο! Ο εγκλωβισμός Υπαλλήλων σε Υπηρεσίας και Φορείς που δεν τους ικανοποιούν δημιουργούν αδιάφορους και αντιπαραγωγικούς Υπαλλήλους. Ας μας δοθεί πραγματικά η ευκαιρία να υπηρετήσουμε σε φορείς που επιθυμούμε, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά μας προσόντα! Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα που υπηρετώ εισηγείται αρνητικά στην όποια προσπάθεια μετακίνησης έχω κάνει, αποκλείωντάς την, στη πράξη.

 • 12 Ιουλίου 2016, 07:51 | Χαρούλα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει να επανεξετάσετε την έκδοση Οργανισμών ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που δεν είναι Οργανισμοί ή που γίνονται προσπάθειες για να γίνουν Οργανισμοί χρόνια τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Οι υπάλληλοι δηλαδή αυτών των φορέων να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα?Έστω να προβλέπεται διαφορετική διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι άδικο να αποκλειστούν τόσοι υπάλληλοι από την κινητικότητα.

 • 12 Ιουλίου 2016, 06:42 | ΒΙΒΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δεν θεωρώ απαραίτητη την συμπλήρωση διετίας απο τον διορισμό για την απόσπαση η μετάταξη υπαλλήλου.Είναι δηλαδή πιο σημαντική η συμπλήρωση διετίας από την διάλυση μιας οικογένειας ή από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που λίγο πολύ όλοι αντιμετώπιζουμε ή θα αντιμετωπίσουμε αν αναγκαζόμαστε να συντηρούμε δύο σπίτια;Δεν μπορεί κάποιος δόκιμος υπάλληλος να εκτίσει την δοκιμία του στον τόπο του εάν υπάρχει η αντίστοιχη θέση;
  Γιατί λοιπόν να μην μπουνε κριτήρια( οικογενειακά ή οικονομικά ή κ.α.) ασχέτου της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου ή της σύμφωνης γνωμης του δημάρχου.κλπ, κλπ.Εάν θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, απλά βλέπουμε τις κενές θέσεις, κάνουμε αίτηση και ανάλογα με τα προσόντα μετακινούμαστε ή όχι.Τα υπόλοιπα είναι περιττά.

 • 12 Ιουλίου 2016, 02:02 | Μητσικούδης Αναστάσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο εξαιρούνται από το δικαίωμα μετάταξης οι εργαζόμενοι Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου αλλά και ο νόμος είναι ίσως ενώπιον των Ελλήνων. Ως εκ τούτου κάθε φορά που ο νομοθέτης θέτει περιορισμούς και αποκλείσεις στην εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου, υπέρ μίας μερίδας πολιτών, αυτό πρέπει να αιτιολογείται με βάσει αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια. Ο αποκλεισμός των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.(πλην διοικητικών) από τη δυνατότητα μετάταξης σε άλλον φορέα του δημοσίου δεν δικαιολογείται από αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και ως τέτοιος θα ακυρωθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούν να εκληφθούν ως συγκεκριμένα κριτήρια γενικές αναφορές του τύπου, «το συμφέρον της υπηρεσίας», «λόγω δημοσίας υγείας» κ.τ.λ. Επιβάλλεται να αποσυρθεί η εξαίρεση αυτή στο πλαίσιο της ισονομίας και για την αποφυγή αδικιών μεταξύ των υπαλλήλων του ιδίου φορέα.
  Ως εκ τούτου σας καλούμε να παραλείψετε από το εν λόγω νομοσχέδιο την εξαίρεση των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β. από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην κινητικότητα των υπαλλήλων δημοσίων φορέων.

 • 11 Ιουλίου 2016, 23:17 | ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ πρέπει να απαληφθεί η παρακάτω πρόταση «Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.» καθώς ΚΑΝΕΝΑΣ Δήμαρχος δεν πρόκειται να αφήσει υπάλληλο να φύγει. Θα υπάρξουν εκβιασμοί και ομηρίες.

 • 11 Ιουλίου 2016, 22:33 | Κατερινα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα ηθελα κι εγω να συμπληρωσω για την δεσμευση της δεκαετιας λογω εντοπιοτητας πως θα πρεπει να καταργηθει οπως συνεβη και στην κινητικοτητα των ΟΤΑ.Τοτε μπορεσαν και μετακινηθηκαν παρα πολλοι. Αλλωστε ο στοχος της κινητικοτητας ειναι να πληρωθουν κενα, με τα κωλυματα ομως κ τις εξαιρεσεις θα περιοριστει σημαντικα ο αριθμος των αιτουντων.

 • 11 Ιουλίου 2016, 20:28 | Τακης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Υποτίθεται πως οι Δημοτικοί Αστυνομικοί έφυγαν από την ΕΛ.ΆΣ γιατί έπρεπε να επανασυσταθει η Δημοτική Αστυνομία.Εργαζόμενοι Αναγκάστηκαν να αφήσουν την θέση τους στην ΕΛ. ΆΣ. για να γίνουν τελικά διοικητικόι υπάλληλοι σε δήμους. Να δοθεί η επιλογή σε όσους Δ. Α. επέστρεψαν και δεν έγινε Δημοτικη Αστυνομια να γυρίσουν στην θέση τους στην ΕΛ. ΆΣ. μέ την ευκαιρία δημιουργίας νέας σειράς ειδικών φρουρών.

 • 11 Ιουλίου 2016, 18:27 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  επειδη παρατηρω πολλους σχολιαστες να εχουν φτασεις σχεδον στο να πιουν νερο αλλα δεν θα πιουν και εξηγουμαι,

  πολλοι περιμεναν να κλεισουμ 5 ετιες για μεταταξεις αποσπασεις κλπ. αλλη 10ετιες ( σε παραμεθοριο περιοχη / προβληματικη)

  εχω να προτεινω τι εξης: δωστε την δυνατοτητα σε αυτους να μπορουν να μετακινηθουν. δηλαδη μπορειτε να πειτε:

  υπαλληλοι που εκαναν χρηση εντοπιοτητας για διορισμο ή δεσμευτηκαν να υπηρετησουν με 10 ετη παραμονη στον φορεα υποδοχης λογω μεταταξης σε παραμεθοριο σε παραμεθοριο ή προβληματικη περιοχη και εχουν συπληρωση τα 3 /4 του χρονου παραμονης σε αυτές ητοι 10ετη παρμονη κια εχουν συμπληρωση 8 ετια τουλαχιστομ ή 4 ετια για οσους εχουν δεσμευση 5 ετιας , επιτρρεπεετια να μεταχθουν να αποσπασθουν σε νεο φορεα με αιτηση τους μεχρι και 6 μηνες πριν την ολοκληρωση της 5 ετιας ή 1 χρονο πριν την συμπληρωση της 10 ετιας . και ετσι θα αισθανοντια δικαιωμενοι μεσα στην ατυχια τους.

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή

 • 11 Ιουλίου 2016, 18:43 | Σταματης Σ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  περι μοναδικοτητας υπαλληλου :
  πολυ σωστα ανεφεραν και οι αλλοι σχολιαστες και συμφωνω σε πολλα σημεια με αυτους. Γνωριζετε οτι πολλες φορες καποιος υπαλληλος αν και ειναι ο μαναδικος του κλαδου του (ή της ειδικοτητας του), του αναθετουν καθηκοντα αλλου κλαδου / ειδικοτητας με σκεπτικο τις αυξημενες υπηρεσιακες αναγκες. και παραγει εργο αλλου κλαδου για πολυ μεγαλο χρονικο διαστημα απο οτι προβλεπει ο νομος. περαν αυτου , αν ο ιδιος υπαλληλος ζητησει μεταθεση ή αποσπαση ή μεταταξη , ο φορεας προελευσης θα ισχυριστει οτι ειναι ο μοναδιικος υπαλληλος του κλαδου του (εν γνωση του φορεα που εργαζετε ) , βαση του ισχυοντος νομικου πλαισιου, και το αιτημα του θα απορριφθει. Πιστευετε οτι μετα απο αυτο θα βελτιωθει η αποδοση του υπαλληλου? πρεπει να μετακινειται ο υπαλληλος σε θεση που θελει ετσι ωστε να αυξανετε η παραγωγικοτητα του εκαστοτε φορεα , και να εξυπηρετουντια κατα αυτον τον τροπο οι πολιτες , με υψηλου επιπεσουη υπηρεσιες προς αυτους.

 • 11 Ιουλίου 2016, 17:27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κύριε Υπουργέ. Το ποσοστό 65% είναι άστοχο και για τις υπηρεσίες κυρίως επαρχίας που προβλέπουν λίγες θέσεις σε ένα κλάδο (π.χ 2) αλλά όπως έχει προαναφερθεί και για φορείς (π.χ ΟΤΑ β΄βαθμού Αττικής) όπου οι προβλεπόμενες θέσεις σε κάποιους κλάδους ΠΕ είναι υπερβολικά πολλές για τις ανάγκες οπότε όχι το 65% αλλά ούτε και το «25%» των κενών δεν είναι καλυμμένες. Κάθε υπηρεσία όμως του ΟΤΑ β έχει 3-4 από του ΠΕ που προίστανται των υπολοίπων και λειτουργεί κανονικά. Οπότε υπάρχει το περιθώριο να μεταταχθεί ένα στέλεχος και να βοηθήσει και να στελεχώσει άλλη υπηρεσία. Ειδικά για τέτοιους μεγάλους φορείς της Αττικής το 65% είναι ουτοπικό. Αλλά και το 50& και μικρότερα ποσοστά όταν μιλάμε για πολλές προβλεπόμενες θέσεις. Χρειάζεται ειδική ρύθμιση και μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις.
  Επίσης είναι άδικη και η μοναδικότητα. Για κάποιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και δεν είναι υπαίτιοι που οι φορείς δεν φρόντισαν να έχουν και άλλες θέσεις κενές προς κάλυψη.
  Ακόμη θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι φορείς να υποβάλλουν τα περιγράμματά τους εντός προθεσμίας, και να ολοκληρωθούν με το παλαιό σύστημα οι μετατάξεις-αποσπάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που θα επιχειρηθούν εκ νέου στο διάστημα μέχρι τον Ιανουάριο 2017 περίπου που θα αρχίζει να εφαρμόζεται ο νέος νόμος.