Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α΄194), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 (Α΄228), εκτός του πρώτου εδαφίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 32 του παρόντος.
2. Το άρθρο 12, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, η παρ. 1 του άρθρου 19 και η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3492/2006 (Α΄210).
3. Το άρθρο 13 του ν. 4081/2012 (Α’ 184).
4. Η παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
5. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος, καθώς και κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των καταργούμενων διατάξεων κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 2 Μαρτίου 2021, 21:47 | Κώστας Λιναρδάτος

  Στις καταργούμενες διατάξεις να συμπεριληφθεί και το άρθρο 39 του ν. 4622/2019, γιατί περιλαμβάνει εδάφια που δεν συνάδουν με τα αναφερόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Για παράδειγμα στον ν.4622, η ΜΕΕ των Υπουργείων περιλαμβάνει και Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών με αρμοδιότητες τη διενέργεια ΕΔΕ, προανακρίσεων, διαδικασίες για πειθαρχικές διώξεις με βάση το Πειθαρχικό Δίκαιο, καταλογισμούς σε βάρος δημοσίων υπολόγων, διερεύνηση διαφθοράς υπαλλήλων. Κανένα από τα προαναφερόμενα δεν είναι στην αποστολή και στην αρμοδιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου. Καμία από αυτές τις διαδικασίες δεν προβλέπεται στα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται από τις ΜΕΕ, όπως ορθά αναφέρεται στο παρόν σχέδιο νόμου, στο άρθρο11.
  Επίσης, η ΜΕΕ δεν κάνει διερεύνηση διαφθοράς – απάτης (όπως ορθά αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος σχεδίου νόμου. Αυτή η διερεύνηση πρέπει να γίνεται από Μονάδα ή Υπηρεσία η οποία δεν πρέπει να έχει σχέση με τη ΜΕΕ, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί καμία Μονάδα να κάνει σωστά τη δουλειά της, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.

 • 2 Μαρτίου 2021, 15:54 | Ι.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνουμε, προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου χωρίς να εμπλέκονται στο έργο τους οι αρμοδιότητες των λεγόμενων «Εσωτερικών Υποθέσεων» (Ε.Δ.Ε, πειθαρχικά κλπ), την πλήρη απάλειψη-κατάργηση του άρθρου 39 του ν.4622/2019.
  Η νέα διάταξη κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, επικεντρωμένη αποκλειστικά στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου (συμβουλευτική-διαβεβαιωτική-ελεγκτική λειτουργία), σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές.
  Επιπρόσθετα προτείνουμε οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να διαρθρώνονται σε δύο Τμήματα ως εξής: α)Τμήμα Σχεδιασμού και Μεθοδολογίας Εσωτερικών Ελέγχων και β)Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων.
  Στο σημείο αυτό αρμόζει η λαϊκή ρήση «δεν χωράνε δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη», με την έννοια ότι εάν ψηφιστεί η διάταξη ως έχει, θα συμβαίνει το εξής παράδοξο: η μία αρμοδιότητα του Τμήματος Β΄(Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διενέργειας Καταγγελιών)του άρθρου 39 του ν.4622/19 να υπονομεύει την αρμοδιότητα του Τμήματος Α΄.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:25 | Λάμπρος Καφίδας

  Εφόσον η διατύπωση της παρ. 5 είναι μεταγενέστερη της παρ. 7 του άρθρου 32 των μεταβατικών, τεκμαίρεται ότι περιορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες των ΜΕΕ των Υπουργείων;
  Αυτό συμπαρασύρει και τις κοινές αποφάσεις έναρξης λειτουργίας των ΜΕΕ στα Υπουργεία;

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:51 | Κ.Β.

  Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να καταργηθεί ο Ν. 4025/2011 που επέβαλε τον Εσωτερικό Έλεγχο στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας μέσα από τη σύσταση του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών

 • Αντίστοιχες περιπτώσεις με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο Δημόσιο και ίσως σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό αποτελούν και οι περισσότεροι φορείς Δημοσίου πέραν των ΟΤΑ (Δημόσια Νοσοκομεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Γενικής Κυβέρνησης) όπου για να λειτουργήσουν αναγκάζονται υπάλληλοι να ασκούν αλλότρια καθήκοντα και αρμοδιότητες. Το να μετακινηθούν στελέχη των φορέων για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ανέφικτο καθώς οι περισσότεροι φορείς δεν κατέχουν καν το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη καίριων θέσεων ευθύνης, οι οποίες καλύπτονται με αλχημείες και πολύ συχνά από στελέχη που δεν καλύπτουν καν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να καταργηθεί ο Ν. 4025/2011 που έφερε τον πετυχημένο Εσωτερικό Έλεγχο στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας (πετυχημένο μοντέλο χρήσης Εσωτερικών Ελεγκτών και από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ).

 • Το τμήμα και η η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, δεν έχει άμεση σχέση με το whistleblowing – θεωρώ ότι η υπηρεσία διερεύνησης καταγγελιών πρέπει να δοθεί ως αρμοδιότητα στην Ελεγκτική Επιτροπή η οποία θα κρίνει για την διερεύνησή της- και θα παίρνει και την ανάλογη ευθύνη (ανάλογα και την κλιμακα της καταγγελίας)
  επιφορτισμένος μπορεί να είναι – για την συγκέντρωση- ένας εσωτερικός ελεγκτής απ την σχετική υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, αλλά όχι χαμηλόβαθμος

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 23:44 | Α. Ι

  Εφόσον η παρ 2(ε) του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019 δεν αναφερεται στους επιχειρησιακούς στόχους της ΜΕΕ θα πρεπει να γίνει σαφές αν καταργείται Τμήμα Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών της παρ. 3β του άρθρου 39 του Ν. 4622/2019 για το οποίο στο αμέσως προηγουμενο άρθρο 32 αναφέρεται ότι οι διατάξεις του παροντος νόμου λειτουργουν συμπληρωματικα