Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας – Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 1 των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010

 

1. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 και 212 του ν. 3584/2007».
2. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234).».