ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 23 Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (A’ 224) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί».

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 07:45 | ιωααννης

  Αρθρο 16
  Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση
  όλων των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3
  . Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους
  και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος
  με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

  2. Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ισότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του
  ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
  ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.

  3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
  ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

  καλό θα ήταν να διευκρινιστεί αν τα μετά την αποτύπωση της διάρθρωσης και στελέχωσης κάθε φορέα ξεχωριστά, στο ψηφιακό οργανόγραμμα
  του άρθρου 16 των ήδη καταχωρημένων οργανισμών στο ψηφιακό οργανόγραμμα και αυτόν που θα καταχωρηθούν, το αν θα συνεχίσουν να ισχύουν
  τα παλιά οργανογράμματα ( τα ΦΕΚ των οργανισμών σε χαρτί ), Τα οποία πολλές φορές είναι παλιά , 10 αιτίας – 12ετίας και δεν ανταποκρίνονται
  στην πραγματικότητα.

  Και πια διαδικασια θα ακολουθείται εαν καπιος φορεασ θελει να τροποποιησει το οργανογραμα του και να αυξήσει θεσεις ( κλάδους ειδικότητες ) . Να συστησει δηλαδη
  νέες θέσεις και να καταργήσει άλλες ή να τις μειωσει.
  Δηλαδη ανακατανομή Θέσεων προσωπικου.

  Σε πολλές περιπτώσεις επειδή τα οργανογράμματα είναι παλιά, έχουν μέσα σε κλάδο ειδικότητες που δεν έχουν κανένα υπάλληλο που να υπηρετεί
  στην ειδικότητα αυτή.
  Ακόμα και ειδικότητες που έχουν πολλά χρόνια να στελεχωθούν λογά του ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξης της ειδικότητας.

  Επίσης σε άλλα οργανογράμματα ( οργανισμούς φορέων ) υπάρχουν κλάδοι που συμπεριλαμβάνουν πολλές ειδικότητες , οι οποίες δεν έχουν κανένα
  υπάλληλο με την αντίστοιχη ειδικότητα, λογά του ότι τμήματα του φορέα έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες με συμβάσεις εκμετάλλευσης και δε γίνεται
  στελέχωση των υπηρεσιών με τις ειδικότητες αυτές.
  Κατά συνέπεια αυτού δεν γίνονται διαγωνισμοί προσλήψεων για αυτούς τους κλάδους ή ειδικότητες.

  Σε αυτήν τη περίπτωση συντρέχει λόγος διατήρηση του παλιού οργανογράμματος με θέσης που δεν είναι στελεχωμένες ή δεν πρόκειται να στελεχωθούν ποτέ?
  Πλέον ισχύει θα ισχύει αποκλειστικά το ψηφιακό οργανόγραμμα ?

  Θα καταχωρούνται όλες οι αλλαγές στην θέσεις ( τροποποίηση του οργανογράμματος) αποκλειστικά στο ψηφιακό οργανογράμματα ?

  εάν οι μεταβολές στο ψηφιακό οργανόγραμμα που αναφέρει ότι ¨ Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων,
  τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.»

  «3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.»

  Εάν ένα υπάλληλο του αναθέτουν καθήκοντα άλλου κλάδου ή άλλης ειδικότητας θα πρέπει να αλλάζει και το περίγραμμα θέσης?
  Εάν ένα υπάλληλο του αναθέτου παράλληλα καθήκοντα το περίγραμμα θέσης του θα ενσωματώνει και τα δύο περιγράμματα θέσης εφόσον
  υπήρχαν 2 υπάλληλοι για τις 2 αυτές θέσεις?

  «Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους
  και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος
  με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.»

  εάν μια υπηρεσία ,μετακινεί ένα υπάλληλο από μια θέση πχ οικονομικό τμήμα, και τον βάζει σε άλλο τμήμα πχ ανθρωπινού δυναμικού ,

  υπάρχει δηλαδή αυξομείωση θέσεων οικονομικού – 1 και ανθρωπινού δυναμικού + 1 ?

  ενώ στο πχ. οργανόγραμμα ( ΦΕΚ – χαρτί ) προβλέπονται 5 θέσεις στο οικονομικό τμήμα και 5 στο ανθρωπινού δυναμικού , με την μετακίνηση
  αυτή θα μπορούν να γίνουν 5- 1 4 οικονομικού και 5+1 = 6 στο ανθρώπινο δυναμικού?

 • 25 Φεβρουαρίου 2021, 14:33 | κωστας Χριστοδούλου

  Άρθρο 16
  Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση
  όλων των φορέων του Δημοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3
  . Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους
  και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερη της και κάθε υπάλληλος
  με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.

  2. Το Οργανόγραμμα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του
  ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
  ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.

  3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
  ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

  καλό θα ήταν να διευκρινιστεί αν τα μετά την αποτύπωση της διάρθρωσης και στελέχωσης κάθε φορέα ξεχωριστά, στο ψηφιακό οργανόγραμμα
  του άρθρου 16 των ήδη καταχωρημένων οργανισμών στο ψηφιακό οργανόγραμμα και αυτόν που θα καταχωρηθούν, το αν θα συνεχίσουν να ισχύουν
  τα παλιά οργανογράμματα ( τα ΦΕΚ των οργανισμών σε χαρτί ), Τα οποία πολλές φορές είναι παλιά , 10ετίας – 12ετίας και δεν ανταποκρίνονται
  στην πραγματικότητα.

  Σε πολλές περιπτώσεις επειδή τα οργανογράμματα είναι παλιά ,και δεν έχουν επικαιροποιηθεί , έχουν μέσα σε κλάδο ειδικότητες που δεν έχουν κανένα υπάλληλο που να υπηρετεί στην ειδικότητα αυτή.
  Ακόμα και ειδικότητες που έχουν πολλά χρόνια να στελεχωθούν λόγο του ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξης της ειδικότητας.

  Επίσης σε άλλα οργανογράμματα ( οργανισμούς φορέων ) υπάρχουν κλάδοι που συμπεριλαμβάνουν πολλές ειδικότητες , οι οποίες δεν έχουν κανένα
  υπάλληλο με την αντίστοιχη ειδικότητα, λόγο του ότι τμήματα του φορέα έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες με συμβάσεις εκμετάλλευσης και δε γίνεται
  στελέχωση των υπηρεσιών με τις ειδικότητες αυτές.
  Κατά συνέπεια αυτού δεν γίνονται διαγωνισμοί προσλήψεων για αυτούς τους κλάδους ή ειδικότητες. στην ουσία υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες φαντάσματα.

  Σε αυτήν τη περίπτωση συντρέχει λόγος διατήρηση του παλιού οργανογράμματος με θέσης που δεν είναι στελεχωμένες ή δεν πρόκειται να στελεχωθούν ποτέ?
  Πλέον ισχύει θα ισχύει αποκλειστικά το ψηφιακό οργανόγραμμα ?

  Θα καταχωρούνται όλες οι αλλαγές στην θέσεις ( τροποποίηση του οργανογράμματος) αποκλειστικά στο ψηφιακό οργανογράμματα ?

  Εάν οι μεταβολές στο ψηφιακό οργανόγραμμα που αναφέρει ότι ¨ Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων,
  τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.»

  «3. Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.»

  Εάν ένα υπάλληλο του αναθέτουν καθήκοντα άλλου κλάδου ή άλλης ειδικότητας θα πρέπει να αλλάζει και το περίγραμμα θέσης?
  Εάν ένα υπάλληλο του αναθέτου παράλληλα καθήκοντα το περίγραμμα θέσης του θα ενσωματώνει και τα δύο περιγράμματα θέσης εφόσον
  υπήρχαν 2 υπάλληλοι για τις 2 αυτές θέσεις?

  «Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους
  και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος
  με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί.»

  εάν μια υπηρεσία ,μετακινεί ένα υπάλληλο από μια θέση πχ οικονομικό τμήμα, και τον βάζει σε άλλο τμήμα πχ ανθρωπινού δυναμικού ,

  υπάρχει δηλαδή αυξομείωση θέσεων οικονομικού – 1 και ανθρωπινού δυναμικού + 1 ?

  ενώ στο πχ. οργανόγραμμα ( ΦΕΚ – χαρτί ) προβλέπονται 5 θέσεις στο οικονομικό τμήμα και 5 στο ανθρωπινού δυναμικού , με την μετακίνηση
  αυτή θα μπορούν να γίνουν 5- 1 4 οικονομικού και 5+1 = 6 στο ανθρώπινο δυναμικού?

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».