Άρθρο 21 Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).

 • 8 Μαρτίου 2021, 05:56 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ:
  και λοιποί ελληνικοί ή διεθνείς επιστημονικοί ή επαγγελματικοί φορείς. Περαιτέρω απαιτείται η δημιουργία και ενσωμάτωση Καλών Πρακτικών κατάλληλων να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία (πχ με την προστασία των δεδομένων/ GDPR, με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών/ΕΑΑΔΗΣΥ κλπ).

 • 5 Μαρτίου 2021, 15:35 | Ανθή Πινακουλάκη

  Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για τον εντοπισμό απάτης, συνεπώς τα πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται από το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece) προσφέρουν την απαραίτητη γνώση προκειμένου να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, την κακή διαχείριση και τη κατάχρηση που είναι και η πραγματική επιδίωξη του Υπουργείου. Η σημασία του εντοπισμού και πρόληψης απάτης επισημαίνεται εντόνως και στην απόφαση ΦΓ8/55081 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θεωρώ ότι είναι σημαντική παράλειψη η σχετική αναφορά και το Υπουργείο θα πρέπει να εμπιστεύεται περισσότερο τέτοιους φορείς όπως είναι και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και να μην μένει προσκολλημένο σε πρακτικές του παρελθόντος. Δεν είναι απαραίτητη η λήψη Προγράμματος Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελέγχου από εσωτερικούς ελεγκτές ήδη πιστοποιημένους από τις αξιόπιστες διαδικασίες τέτοιων Ινστιτούτων.

 • 4 Μαρτίου 2021, 21:28 | Λάμπρος Καφίδας

  Τυχόν θέσπιση προτύπων ως διατάξεις σε κείμενο βασικού νομοθετήματος, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει το ΙΑΑ στα σχόλια του επί του αρθρ.9 ότι λαμβάνει χώρα με το παρόν νομοσχέδιο, υπερβαίνει κατά πολύ το σκοπό ύπαρξης των προτύπων αυτών, όταν μάλιστα τα πρότυπα αυτά δεν έχουν αναπτυχθεί για τις ειδικές ανάγκες του δημόσιου τομέα.

  Πρότυπα, είτε εσωτερικού ελέγχου είτε -υπό τις λοιπές έννοιες- ελεγκτικά, αποτελούν για το δημόσιο τομέα κατευθυντήριες οδηγίες ή θεμελιώδεις αρχές για την καλή διενέργεια εσωτερικών και λοιπών ελέγχων στο δημόσιο, και δεν μπορούν να υπερισχύουν της νομοθεσίας ή να περιορίζουν την ελεγκτική δικαιοδοσία αρμοδίων οργάνων.

  Επειδή τα αναφερόμενα πρότυπα στις διατάξεις του νομοσχεδίου απευθύνονται πρωτίστως σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για το δημόσιο τομέα τα πιο διαδεδομένα «πρότυπα» ή «(θεμελιώδεις) αρχές» είναι αυτά του INTOSAI, στα οποία συμμετέχει επισήμως η χώρα μας με το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης τα PIC (Public Internal Control) της Ε.Ε., και βεβαίως τα GAGAS (Generally Accepted Government Auditing Standards) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ -η ονομασία των τελευταίων καθόλου τυχαία!

  Οι ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα σε σχέση με τον τομέα των ιδιωτικών επιχειρήσεων καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή αυτών των «προτύπων» ή «αρχών» σε κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά και επιμέρους χαρακτηριστικά του -ελληνικού- δημόσιου τομέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ορθότερα μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία (ή ακόμα καλλίτερα μέσα από μία νέα προσπάθεια για θεσμοθέτηση Εθνικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσίου Τομέα –βλ. σχόλια επί του άρθρου 1), όπως είχε γίνει και με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα με την υπ’ αρ. 41658/722/2012 (Β’2848) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  Στον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου κάθε φορέα θα μπορεί να γίνεται εξειδίκευση και να δηλώνεται η συμμόρφωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου με όποια πρότυπα υιοθετηθούν.

  Σε κάθε περίπτωση τόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα τους, όσο και το προσωπικό μαζί <τα υπόλοιπα στελέχη του φορέα οφείλουν να εφαρμόζουν τον οικείο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Αυτό, όντως, είναι πιο ορθό να αποτελεί αντικείμενο (πρωτογενούς) νομοθέτησης όπως εξάλλου έχει γίνει ήδη εν μέρει για τις δημόσιες επιχειρήσεις με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005.

  (βέβαια, όταν Κανονισμοί Λειτουργίας δεν υφίστανται ή έχουν καταστεί απαρχαιωμένοι ή ανεφάρμοστοι, για τι είδους εσωτερικό έλεγχο μιλάμε με βάση τα διεθνή πρότυπα, και για ποια διαχείριση κινδύνων;)

  Λάμπρος Καφίδας
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού
  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • 4 Μαρτίου 2021, 13:28 | Κώστας Λιναρδάτος, Εσωτερικός Ελεγκτής

  Είναι σημαντικό να αναφέρεται η εφαρμογή των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου στο νομοθέτημα, η οποία θα συμπεριληφθεί και στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΜΕΕ. Δεν θα πρέπει να απαλειφθεί και να αφεθεί στην κρίση του κάθε φορέα. Όντως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν πλήρως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΜΕΕ, αλλά η στόχευση πρέπει να είναι η καθολική εφαρμογή τους απ΄ όλους τους φορείς.

  Σχετικά με το είδος των Προτύπων, θα πρέπει να είναι αυτά που αφορούν στον Εσωτερικό Έλεγχο. Τα ελεγκτικά πρότυπα υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξη των στόχων κάθε κατηγορίας ελέγχων.

  Τα πρότυπα του INTOSAI, αφορούν κυρίως στους ελέγχους που ασκούν τα Ανώτατα Ελεγκτικά Όργανα του Δημόσιου Τομέα (του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και υποστηρίζουν κυρίως τους στόχους των συγκεκριμένων έργων. Επίσης τα Πρότυπα των Ορκωτών Ελεγκτών υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους των συγκεκριμένων ελέγχων. Αντίστοιχα τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζουν καλύτερα το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου. Μπορεί να υπάρχει μια κοινή ελεγκτική βάση, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί επιμέρους στόχοι.

  Για παράδειγμα, ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες εντός του φορέα. Για την υποστήριξη αυτού του στόχου υπάρχει το αντίστοιχο Πρότυπο και Οδηγία Εσωτερικού Ελέγχου στα οποία περιγράφονται, αφενός η αρμοδιότητα για την παροχή τέτοιου έργου και αφετέρου οι βασικές κατευθύνσεις υλοποίησης του συμβουλευτικού έργου καθώς και ο σαφής διαχωρισμού του από την υπηρεσία διαβεβαίωσης που δίδεται με τη διενέργεια ενός ελέγχου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέχει συμβουλευτικό έργο εντός τού κάθε δημόσιου φορέα και έτσι δεν προκύπτει κάποια αναγκαιότητα να το διαχωρίσει από το ελεγκτικό έργο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους επιμέρους στόχους.

  Το κριτήριο δεν είναι γενικά ο έλεγχος, αλλά οι στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνονται σε κάθε κατηγορία ελέγχων. Έτσι προκύπτει και η αναγκαιότητα εφαρμογής των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου που υποστηρίζουν τους επιμέρους στόχους του και όχι η εφαρμογή γενικών Προτύπων Ελέγχου.

  Ενδεχομένως να μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου, αν και όπου απαιτείται, η προσαρμογή των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου πιο στοχευμένα στον Δημόσιο Τομέα, λαμβάνοντας υπ΄ όψη και τυχόν διαφοροποιήσεις του INTOSAI.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:57 | Λάμπρος Καφίδας

  Να απαλειφθούν οι ρητές αναφορές σε πρότυπα στο βασικό νομοθέτημα. Μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτούς, και ιδίως των INTOSAI που συμμετέχει επίσημα το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη δευτερογενή νομοθεσία.
  Το άρθρο θα μπορούσε να απαλειφθεί συνολικά εφόσον προβλεφθεί η υποχρέωση εφαρμογής (όχι δυνητικής) εκ μέρους των εσωτερικών ελεγκτών του Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου όπου θα αναφέρονται εκεί τα εφαρμοζόμενα εθνικά ή διεθνή πρότυπα.
  «Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές εφαρμόζουν τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα τους.»
  (βλ. και σχόλια επί του άρθρου 1 για Εθνικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσίου Τομέα)

 • 1 Μαρτίου 2021, 02:28 | Vasileios (Bill) Kandris

  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.) και τις βέλτιστες πρακτικές. (τελεία).

  Η Διοίκηση, η οποία έχει και την ευθύνη για την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μπoρεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε framework επιθυμεί (COSO, ISO31000 etc.)

 • 28 Φεβρουαρίου 2021, 00:22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΠΘ

  Εφόσον αναφερόμαστε σε φορείς του δημοσίου και το νομοσχέδιο κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα πρότυπα ίσως θα έπρεπε να γίνεται αναφορά και στα Πρότυπα του ΙΝΤΟSAI (ISSAI)για τον δημόσιο τομέα που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους Ελέγχους του.
  Θεωρώ ότι ο Νομοθέτης ορθός αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και όχι σε κάτι γενικό για λόγους ομοιομορφίας. Εξάλλου όλα τα πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς, επιτρέπουν την ενσωμάτωση πρακτικών με επιστημονική τεκμηρίωση.

 • Συμπλήρωμα στο άρθρο
  «αλλά και κάθε καλή πρακτική η οποία δημοσιεύεται από επιστημονικούς φορείς και το αρμόδιο Ευρωπαικό Όργανο». Και αυτό γιατί τόσο το ΙΙΑ όσο και το πρότυπο COSO αλλά και το αναεωμένο πρότυπο COSO έχουν- ας το πούμε με περιφραστικό τρόπο- μερική εξάρτηση από τα US GAAP. Αντιστοίχως η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης ECIIA https://www.eciia.eu/ προσανατολίζεται στο να εκδίδει και εκείνη τα δικά της επαγγελματικά πρότυπα