ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 4 Έννοια

1. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών, καθώς και των δικλίδων ελέγχου που υιοθετεί ο φορέας και είναι σχεδιασμένο να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα για την επίτευξη των στόχων του σχετικά με την:
α) αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών,
β) αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών,
γ) συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.
2. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τα γενικώς αποδεκτά Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – Ι.Ι.Α.).

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:46 | Λάμπρος Καφίδας

  Η περιγραφή του άρθρου 4 της έννοιας «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» συμπίπτει με τον ορισμό της έννοιας του «Ενδογενούς Ελέγχου» που δίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ΦΕΚ Β’2424/2020 και ταυτίζεται με την έννοια «Internal Control System».
  Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (εν προκειμένω Ενδογενούς Ελέγχου – internal control system) αποτελεί ένα διαρκώς ενσωματωμένο στοιχείο των λειτουργιών του φορέα και της διαχείρισης των διαδικασιών τους, σύμφωνα με τα GAO-14-704G.
  Συνεπώς, το Σύστημα Ενδογενούς Ελέγχου έρχεται να «κουμπώσει» σε υφιστάμενες λειτουργίες του φορέα και σε ήδη καταγεγραμμένες διαδικασίες.

  Προτείνεται επομένως να γίνει διάκριση των εννοιών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» του άρθρου 5 και «Σύστημα Ενδογενούς Ελέγχου» (ή Ενδογενής Έλεγχος) του άρθρου 4, καθόσον το Συστήμα Ενδογενούς Ελέγχου αποτελεί στοιχείο ενός (ολικού) Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. (βλ. και σχόλια στο άρθρο 5)
  Ως προς τα πρότυπα που ξεχωρίζονται (COSO και ΙΑΑ), είτε θα πρέπει να αναφέρονται και τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ΑΣΡ είτε καθόλου για λόγους ελεύθερης επιλογής από τους φορείς και δίχως να δίνεται πρόκριμα σε κάποιο από αυτά. Εξαίρεση αποτελούν τα INTOSAI στα οποία συμμετέχει επισήμως το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Λάμπρος Καφίδας
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού
  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Συμπλήρωμα στο άρθρο

  «αλλά και κάθε καλή πρακτική η οποία δημοσιεύεται από επιστημονικούς φορείς και το αρμόδιο Ευρωπαικό Όργανο»

  Και αυτό γιατί τόσο το ΙΙΑ όσο και το πρότυπο COSO αλλά και το αναεωμένο πρότυπο COSO έχουν- ας το πούμε με περιφραστικό τρόπο- μερική εξάρτηση από τα US GAAP. Αντιστοίχως η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης ECIIA https://www.eciia.eu/ προσανατολίζεται στο να εκδίδει και εκείνη τα δικά της επαγγελματικά πρότυπα