Άρθρο 5 Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

1. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει το σύστημα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνου, το κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τις εντολές, καθώς και τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται στην πλήρη καταγραφή και συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις τους, σύμφωνα με πρότυπα που καθορίζονται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:51 | Λάμπρος Καφίδας

  Τα στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, είναι σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (Β’2424/2020) τρία:
  1. Ο Ενδογενής Έλεγχος (αποτελεί υποχρέωσης της Διοίκησης υπό την έννοια των υπηρεσιακών οργανικών μονάδων, ως επέκταση της πάγιας υποχρέωσης αποτύπωσης και εφαρμογής διαδικασιών)
  2. Ο Εσωτερικός Έλεγχος (αποτελεί υποχρέωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή του Εσωτερικού Ελεγκτή)
  3. Η Επιτροπή Ελέγχου (αποτελείται από 3 μέλη του οργάνου διοίκησης του φορέα)
  Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε στοιχείου περιγράφονται πολύ εύστοχα στο ΦΕΚ Β’2424/2020 και θα μπορούσε να γίνει μια γενική προσαρμογή, αυτών, εδώ για λόγους ομοιογένειας για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του ν. 4270/2014.

  Στην υποχρέωση καταγραφής και ενημέρωσης των διαδικασιών που έχουν έτσι κι αλλιώς οι φορείς, έρχεται το σύστημα ενδογενούς ελέγχου και ενσωματώνει τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσματικών δικλίδων ελέγχου για την αντιμετώπισή κινδύνων (σε μορφή που έχει ήδη δημοσιεύσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας).

  Η ανωτέρω υποχρέωση καταγραφής των διαδικασιών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι μία δράση που τρέχει ήδη με μέριμνα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΦΕΚ Β’ 5123/2020).
  Στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) θα πρέπει να ληφθεί πρόβλεψη για επέκτασή του ώστε να περιλάβει δικλίδες ελέγχου και την αξιολόγηση κινδύνων.
  Έτσι το ΕΜΔ θα μπορέσει να καταστεί Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

  Λάμπρος Καφίδας
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού
  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Το συγκεκριμένο άρθρο θεωρώ ότι δεν χρειάζεται προσθήκη.

  Γενικότερα όμως θα πρέπει να οριστεί ένας φορέας που θα επιβλέπει όλες τις Ανώτατες Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, αντίστοιχο με τον Εσωτερικό Ελεγκτή της προεδρίας της ΔΗμοκρατίας της ΚΥΠΡΟΥ

  Θεωρώ ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτό.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 10:53 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να καλύπτει ουσιώδη θέματα όπως σκοπιμότητα δαπανών σε σχέση κόστους-οφέλους, παρουσία των ίδιων προμηθευτών επί σειρά ετών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ύπαρξη εγκεκριμένων διαδικασιών.
  Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει τον έλεγχο όχι μόνο των υπαλλήλων αλλά σε ανώτερο επίπεδο αποφάσεων ατόμων σε θέσεις ευθύνης.