Άρθρο 19 Ορισμός εμπειρογνωμόνων

1. Αν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, ο Προϊστάμενος της Μονάδας εισηγείται στον επικεφαλής του φορέα, τον ορισμό υπαλλήλου άλλης υπηρεσίας του ίδιου φορέα, ο οποίος διαθέτει τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το εν λόγω έργο.
2. Αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν καλύπτονται από το διαθέσιμο προσωπικό του φορέα, ο επικεφαλής δύναται να ζητήσει τον ορισμό υπαλλήλου από άλλους φορείς.

 • 2 Μαρτίου 2021, 15:37 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Θα πρέπει να επιτραπεί και η χρήση εξωτερικού πραγματογνώμονα

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:41 | Λάμπρος Καφίδας

  Για λόγους ανεξαρτησίας, προτείνεται η αναζήτηση εμπειρογνωμόνων να είναι είτε από την αγορά είτε από εξωτερικούς φορείς και ιδίως από το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 • 1 Μαρτίου 2021, 14:51 | kossou

  Θα πρέπει να υπάρχει μία ανάλογη πρόβλεψη με το αρ.9 παρ.5, όποτε προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη διατύπωση «Ο Διοικητής της ΕΑΔ δύναται να εγκρίνει κατάλληλα αιτιολογημένο αίτημα φορέα για ανάθεση σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα αν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
  Α) Πρόκειται για εξειδικευμένη λειτουργία (εδώ θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) που είναι αρμοδιότητα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου και ακόμα στον ιδιωτικό τομέα είναι ελάχιστοι οι εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να διεξαγάγουν έναν τέτοιο έλεγχο).
  Β) Αδυναμία εύρεσης κατάλληλου εμπειρογνώμονα στον Δημόσιο Τομέα.
  Γ) Ο έλεγχος της συγκεκριμένης λειτουργίας διενεργείται για 1η φορά από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
  Δ) Υπάρχει ρητή δέσμευση του Προϊστάμενου της Μονάδας σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον εμπειρογνώμονα, η οποία θα αξιοποιηθεί στους μελλοντικούς ελέγχους.

  Επίσης να προβλεφθούν κατάλληλα κίνητρα στους εμπειρογνώμονες του Δημόσιου Τομέα προκειμένου να συμμετέχουν στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.

 • Το Άρθρο 19 θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα αν οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την άσκηση του έργου δεν καλύπτονται από το διαθέσιμο προσωπικό του φορέα, ο επικεφαλής να δύναται να ζητήσει τον ορισμό υπαλλήλου από άλλους φορείς ή με ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η δυνατότητα πρόσβασης σε εμπειρογνώμονες εκτός οικείου φορέα δίνεται τόσο από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όσο και από τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

 • 27 Φεβρουαρίου 2021, 12:07 | Α.Ι.

  Δεν είναι λογικό να ζητείται εμπειρογνωμοσύνη από υπάλληλο του φορέα ειδικά αν πρόκειται για θέμα στο οποίο ενδέχεται και να είναι ελεγχόμενος για λόγους αυτονόητους. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο 4622/2019 είχε προβλέψει να στελεχώνονται οι ΜΕΕ κυρίως από υπαλλήλους του διυπουργικού κλάδου του άρθρου 104 ΠΕ Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης για τον οποίο στο παρόν νομοσχέδιο δε γίνεται λόγος. Αντίθετα δεδομένου ότι α)η στελέχωση της ΜΕΕ θα γίνεται «από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι διαθέτουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.»
  β)οτι «τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα.»

  ή θα πρέπει να είναι οι ίδιοι σε θέση να αντιμετωπίζουν σχετικά θέματα χωρίς να προστρέχουν σε εμπειρογνωμοσύνη
  ή αν δεν έχουν τέτοιες γνώσεις Θα πρέπει να γίνεται πάντα προσφυγή σε εξωτερικούς από το φορέα εμπειρογνώμονες ή φυσικά στην Επιτροπή Ελέγχου.

  Αλλιώς ποιός ο λόγος ύπαρξης σε αυτήν την Επιτροπή Ελέγχου μελών η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα και διαθέτει ελεγκτική εμπειρία και γνώση της δραστηριότητας αυτού; (σχετιζομένων δηλαδή με σύμβαση έργου δηλαδή ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το φορέα)

 • Προκειμένου να μπορεί να διεξάγεται το έργο του Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεσματικά θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ελέγχου να ζητά εξειδικευμένες γνώσεις από την αγορά ή τον οικείο φορέα.

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση. Παρ όλα αυτά θα μπορούσε να προστεθεί και κάποιος εξωτερικός φορέας/ πραγματογνώμονας (external expertise) με σύμβαση περιορισμένης ισχύος και διατύπωση ανεξάρτητης γνώμης. ΌΧΙ όμως για απασχόληση με ειδικό ελεγκτικό έργο με το πρότυπο των εσωτερικών ελεγκτών (ISA 800 Revised)