Άρθρο 34 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 2 Μαρτίου 2021, 12:05 | Λάμπρος Καφίδας

    Για ένα τόσο ευαίσθητο και ευρύ αντικείμενο όπως ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να δοθεί χρόνος προετοιμασίας στους φορείς για την καλή προετοιμασία εφαρμογής του.
    Συνεπώς, η έναρξη ισχύος κατά το μέρος που αφορά στον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μελλοντικό χρόνο που ενδεχομένως να συμπίπτει με την έναρξη του (οικονομικού) έτους π.χ. 1/1/2022.

  • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση