Άρθρο 10 Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:
α) τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται,
β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε ως αρωγή προς τον επικεφαλής του φορέα είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα,
γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και
δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από τον επικεφαλής του φορέα,
β) καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα,
γ) σχεδιάζει και διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του,
δ) παρέχει συμβουλευτικά έργα επί του συνόλου των Υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων,
ε) ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,
στ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
ζ) αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
η) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον, καθώς και τη διαδικασία σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών, των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών,
θ) ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του φορέα,
ι) αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του φορέα,
ια) ελέγχει τη συμμόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,
ιβ) ελέγχει τα πληροφοριακά συστήματα ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την επίτευξη των στόχων του φορέα,
ιγ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ε, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους,
ιδ) καταρτίζει Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
ιε) γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και
ιστ) μεριμνά για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:20 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  2α το εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου
  2β) Κατά αντιστοιχία με το Πρότυπο 2010 – Προγραμματισμός, ο Επικεφαλής Εσωτερικού ελέγχου θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα ελέγχων με βάση τους κινδύνους για να καθορίσει τις προτεραιότητες των διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών έργων της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Η άποψη του επικεφαλής του φορέα και της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και η τεκμηριωμένη εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διαδικασία
  2ε-> δεν αναφέρεται η συχνότητα της αξιολόγησης του ΣΕΕ
  2α) Το Εγχειρίδιο εγκρίνεται από την ΕΕ (και συμπληρωματικά ίσως, για λόγους που έχουν αναφερθεί και από τον Επικεφαλής του Φορέα)
  2ιστ->Η εκπαίδευση των ελεγκτών προκειμένου να είναι επίκαιρη και να περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές πρέπει να είναι και «εξωτερική». Δηλαδή θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία του ΕΚΔΑ με το IIA Ελλάδας την μεταφορά τεχνογνωσίας. Επίσης είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει την εκπαίδευση για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης Certified Internal Auditor καθώς και του COSO certificate.
  Θα πρέπει να προστεθεί ότι οι ελεγκτές για την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να τους δίδονται κατάλληλα εργαλεία και συστήματα

 • 1 Μαρτίου 2021, 14:59 | Ε.ΚΟΥΤΟΥΖΗ

  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου γίνεται αναφορά στους επιχειρησιακούς στόχους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 39 του Ν.4622/2019. ΄Εχει παραλειφθεί εντελώς ο υπό στοιχ.(ε) επιχειρησιακός στόχος, ο οποίος έχει ως εξής: «(ε)τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα. Θα ήταν σκόπιμο να γίνει ρητή αναφορά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει ο συγκεκριμένος νόμος, σε διαφορετική περίπτωση θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην πράξη.

 • Σχετικά με την Σύσταση και Οργάνωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία και στους ΟΤΑ και βάσει της μεγαλύτερης των δέκα ετών εμπειρία μας τόσο στην Υποστήριξη Μονάδων Δημόσιας Υγείας, αλλά και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου έχουμε διαπιστώσει ότι ελάχιστοι υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση να υπηρετήσουν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το πρόβλημα ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι που έχουν σχετικές θεωρητικές κυρίως δεξιότητες λόγω σπουδών να ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να στελεχώσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου χωρίς κάποιο επιπρόσθετο επίδομα ή κίνητρο. Αυτοί οι λίγοι δε θα άφηναν εύκολα τις θέσεις ευθύνης που κατέχουν είτε στις Οικονομικές, είτε στις Διοικητικές Υπηρεσίες όπου απολαμβάνουν σημαντική θέση στην ιεραρχία για να αναλάβουν πόστα που θα ‘στρέφονταν’ ως ελεγκτικά όργανα κατά των μέχρι πρότινος συναδέλφων τους και ακόμα χειρότερα να την καλύψουν με επάρκεια χωρίς σχετική εμπειρία και εκπαίδευση.

 • Το συγκεκριμένο άρθρο είναι εξαιρετικό παρόλα αυτά με την υποστελέχωση και την έλλειψη σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων δεν θα μπορεί να εφαρμοσθεί.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:18 | ΠΔ

  Θεσμοθέτηση για τον Δημόσιο τομέα δυνατότητας ελέγχου εισόδου – αποχώρησης από την Υπηρεσία του απασχολούμενου προσωπικού της, με το ηλεκτρονικό σύστημα της πραγματικής ταυτοπροσωπίας (π.χ κάρτα αφής δακτυλικού), με μη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 19:08 | Apostolis

  Να ελέγχουν και την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων από υπαλλήλους χαμηλών προσόντων. Δε μπορεί υπάλληλοι με απολυτήριο Λυκείου να προΐσταται έναντι υπαλλήλων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης…. Το θεωρώ απαράδεκτο και άδικο… Να ελέγχουν κι αυτό… Κατά τα άλλα πολύ καλό νομοσχέδιο.

 • Είναι στην σωστή κατεύθυνση
  να προστεθεί και η «πλήρη πρόσβαση σε όσα στοιχεία απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου του»