ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Τα πρότυπα καταγραφής των διαδικασιών που αφορούν στις λειτουργίες και τις δράσεις των φορέων του άρθρου 2 καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο τρόπος καταγραφής διαδικασιών, οι αναγκαίες οδηγίες, η χρήση τυποποιημένων εντύπων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει έκαστο φορέα του άρθρου 2, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανά κατηγορία φορέων του άρθρου 2:
α) εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια σύστασης των Επιτροπών Ελέγχου και
β) καθορίζονται ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών τους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Η συγκρότηση και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου κάθε φορέα του άρθρου 2 καθορίζεται με απόφαση του επικεφαλής του.
4. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού κάθε φορέα της παρ. 2 του άρθρου 9, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εξειδικεύονται τα κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αυτούς. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται και επιπρόσθετα κριτήρια σύστασης.
5. Με κοινή απόφαση των επικεφαλής δύο ή περισσότερων φορέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 9, συστήνεται κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
6. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 9, ο φορέας της παρ. 2 του ίδιου άρθρου υπάγεται στην αρμοδιότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα του, με κοινή απόφαση των επικεφαλής αυτών.
7. Με κοινή απόφαση του επικεφαλής του φορέα στον οποίο υπάγεται η Μονάδα/οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπορούν να προσδιορίζονται πρόσθετοι κανόνες και κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Μονάδων.
8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
9. Με κοινές αποφάσεις των επικεφαλής των φορέων του άρθρου 2 και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, είναι δυνατόν να περιέρχονται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου πρόσθετες αρμοδιότητες σε σχέση με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 10, οι οποίες είναι συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή τους, και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους.
10. Με απόφαση του επικεφαλής κάθε φορέα του άρθρου 2, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της οικείας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτής.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζεται ο Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών.
12. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης για τους λοιπούς φορείς του άρθρου 2, ύστερα από γνώμη του Προϊστάμενου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ορίζονται το έργο που θα εκτελεστεί, η διάρκεια και το πλαίσιο συνεργασίας του εμπειρογνώμονα του άρθρου 19, με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και οι ειδικότερες υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο Α’ Κεφάλαιο του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου των ως άνω νομικών προσώπων.

  • 27 Φεβρουαρίου 2021, 23:26 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

    Δεν έχει προβλεφθεί άρθρο που να αναφέρεται στη σχέση Εσωτερικού – Εξωτερικού ελεγκτή. Το πλαίσιο συνεργασίας των παραπάνω που έχει ως σκοπό την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, εκτιμώ πρέπει να καταγραφεί.