Άρθρο 24 Ρυθμίσεις Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται:
α) από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,
β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του και
δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β` βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών ή τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό ή Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος το ν.π.δ.δ. Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε ν.π.δ.δ..
Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ με Α` βαθμό. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π.. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΙ.Σ.Ε.Π..
Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται στην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών περισσότερα ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τη συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα, καθώς και να καθορίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις ανεξάρτητες Αρχές συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο συγκροτείται από:
Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται αρμοδίως, και ένα μέλος της οικείας ανεξάρτητης Αρχής με τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν προβλέπονται μέλη στην οικεία ανεξάρτητη Αρχή, ως πέμπτο μέλος ορίζεται μέλος του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του κατά τα ανωτέρω. Γραμματέας και αναπληρωτής του Συμβουλίου αυτού ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄.».
2. Ειδικές διατάξεις συγκρότησης αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ανεξαρτήτων αρχών που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
3. Η τροποποίηση της σύστασης και της συγκρότησης των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΕΙ.Σ.Ε.Π., καθώς και η σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου βάσει του παρόντος ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διαδικασία των επιλογών προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., όπως έχει συσταθεί και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  • Μπορεί να προταθεί και η ΛΥΣΗ του ΑΣΕΠ εάν πρόκειται να γίνει επιλογή μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ΑΣΕΠ. Κατ΄τα άλλ το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση.