Άρθρο 25 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών Γραμματέων – Τροποποίηση της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

 

1. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς κατά τη διάρκεια της θητείας τους έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007).
2. Η παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄28), ως προς την αυτοδίκαιη επάνοδο των Υπηρεσιακών Γραμματέων στις θέσεις που κατείχαν προ του διορισμού τους, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υπαλλήλους που διορίζονται Υπηρεσιακοί Γραμματείς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργών αξιολογούνται βάσει του ν. 4369/2016 (Α΄33) από τον οικείο Υπουργό και οι εκθέσεις αξιολόγησής τους δεν υπόκεινται σε ένσταση.
4. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι α΄ ή β΄ αξιολογητής κατά τον ν. 4369/2016, για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα του Υπηρεσιακού Γραμματέα ασκούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού, από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, εφόσον υπάρχουν, ή από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Γραμματέα.
6. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για το προσωπικό των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.
7. α) Για θέματα πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων αρμόδιο είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
β) Για την εξέταση θεμάτων πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων, με απόφαση του Προέδρου συγκροτείται διακριτό Τμήμα στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα από τα ήδη υποδειχθέντα μέλη του ως εξής:
i) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νομικών Συμβούλων του Κράτους,
ii) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους,
iii) τους δύο (2) υποδειχθέντες εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους.
8. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων.
9. Η θητεία των μελών του Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 7β ακολουθεί τη λήξη της θητείας των Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
10. α. Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ως προς τους υπόχρεους προς υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί γραμματείς των Υπουργείων του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των άρθρων 6 του ν. 1878/ 1990 (Α΄ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116), στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
β. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται από τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 3 Μαρτίου 2021, 16:02 | Λάμπρος Καφίδας

  Επί της παρ.5 (άσκηση καθηκόντων του ΥΓ όταν απουσιάζει ή κωλύεται)

  Υφίσταται ασυμβίβαστο ως προς την άσκηση των καθηκόντων, Διατάκτη και Αποφαινόμενου Οργάνου, από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) του ν. 4270/2014, δηλαδή από τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών (και Διοικητικών, αναλόγως Υπουργείου πχ ΓΔΟΔΥ) Υπηρεσιών.

  Επίσης, εφόσον:

  α) είναι ήδη δυνατή η άσκηση των καθηκόντων από τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που τους μεταβιβάζονται, σύμφωνα με την περ.ζ’ της παρ.2 του άρθρου 41 και το άρθρο 42 του ν. 4622/19,

  β) είναι ήδη θεσμοθετημένη η δυνατότητα του Υπουργού να εξουσιοδοτεί και άλλα όργανα ως διατάκτη και ως αποφαινόμενο όργανο σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/19,

  γ) προβλέπεται ήδη η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα (ίδιως της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019) από τον ίδιο, σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/19, και

  δ) ο Υπουργός δύναται σε κάθε περίπτωση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους Γενικούς/Ειδικούς Γραμματείς και τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων,
  και επιπλέον η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο όργανο ακόμα και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4622/19,

  συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση η διάταξη που εισάγεται δεν επιλύει κάποιο ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται ήδη από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
  Συνεπώς, θα μπορούσε να απαλειφθεί.

  ——————————-

  Για την καλή υποστήριξη του έργου και του θεσμού του Υπηρεσιακού Γραμματέα θα ήταν ωφέλιμο να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 45, 46 και 47 για τα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων εφαρμόζονται κατά αντιστοιχία και για τα ιδιαίτερα γραφεία των Υπηρεσιακών (Γενικών) Γραμματέων, και ιδίως ως προς τις περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 46 και της παρ. 4 του άρθρου 45.

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση