Άρθρο 29 Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

 

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), μετά τη φράση «παραμεθόριες περιοχές», προστίθεται η φράση «που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους,» και η παρ. 7 του άρθρου 93 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.»

 • 8 Μαρτίου 2021, 13:35 | Γιώργος Τ.

  Αναφορικά με τους δόκιμους νεοδιορισθέντες δημόσιους υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και τοποθετούνται σε οργανικές θέσεις εκτός διοικητικών ορίων εκλογής τους, είναι απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις στο νομοσχέδιο, ώστε να διασφαλίζεται η αναφορά στην κατηγορία τους και η αποδέσμευση από τη διετή παραμονή τους στις οργανικές θέσεις από τις οποίες μετατίθενται με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους ως εκλεγμένα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο εδάφιο που αναφέρει «με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν», πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η παράγραφος αφορά και δόκιμους υπαλλήλους που υπηρετούν στην πρώτη διετία τους. Επίσης, στο εδάφιο «μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί», απαραίτητη θα ήταν επίσης η διευκρίνιση για τους δόκιμους υπαλλήλους ότι «αποδεσμεύονται από τη διετή υπηρέτηση στην οργανική από την οποία μετατίθενται εξαιρετικά για λόγους ενάσκησης των καθηκόντων εκλογής τους».

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 13:24 | Μιχαλης

  προβλεψη Για τη διενέργεια της απόσπασης, του ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αν θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. και αν Ο αιτών υπάλληλος πρέπει επιπλέον να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο,

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 11:08 | Μιχαλης

  Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για υπαλλήλους που που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους . ΟΙ οποίοι τυγχάνει να έχουν διοριστεί ή διορίζονται σε λόγω συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες πρόσληψης μονίμου ή ΙΔΑΧ προσωπικού και διανύουν διετή δόκιμη υπηρεσία , να μπορούν να μετατεθούν , αποσπασθούν ή μεταταχθούν σε υπηρεσία του τόπου του Δήμου ή Δημοτικής ενότητας εκλογής τους.

  Στην περίπτωση που Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτηση τους μετατίθενται ή αποσπώνται ή μετατάσσονται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση ή κλάδος , μετατίθενται ή αποσπώνται ή μετατάσσονται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν. Στην περίπτωση που είναι νησιώτική περιοχή σε υπηρεσία και κλάδο τον οποίο έχουν τα τυπικά προσόντα όπως ορίζονται κάθε φορά .

  Επίσης να υπάρξει πρόβλεψη στην περίπτωση ο αιτών υπάλληλος είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο του φορέα.
  στην ο υπάλληλος είναι ο μοναδικός του κλάδου του ή / και για το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος