Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016

 

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης με βάση το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 22, 23 και 24.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο, προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Στην περίπτωση που η συμβουλευτική συνέντευξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως με χρήση των σύγχρονων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, του τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.».

 • 8 Μαρτίου 2021, 13:43 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  ΧΑΙΡΕΤΕ
  Θα μπορούσε να υπάρξει επιτέλους πρόβλεψη κριτηρίων χορήγησης πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας που μέχρι σήμερα παραμένει ως νομοθετική πρωτοβουλία ;
  Μέχρι και σήμερα κατέχω οργανική θέση στη μονάδα όπου υπηρετώ , σύμφωνα με τον οργανισμό , στο οργανόγραμμα του εποπτικού φορέα που έχει αναρτήσει στη ηλεκτρονική εφαρμογή απογραφή- αξιολόγηση του υπουργείου εσωτερικών, εμφανίζεται ότι η θέση » δεν έχει ορισθεί » και δεν υπάρχει επίσης περίγραμμα θέσης.
  Επίσης από την εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ανθρ δυναμικού του Υ. ΕΣ. δεν μπορούσε να εκτυπωθεί βεβαίωση μετακίνησης λόγου μη ύπαρξης κωδικού πρόσληψης
  Κατά τα λοιπά υπάρχει ενδιαφέρον σε πολλά αρθ π.χ. ( 23,24, 28,)

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:02 | ΠΔ

  Για μια οργανική μονάδα που ο Προϊστάμενος της σε max 2 έτη συνταξιοδοτείται , είναι δεοντολογικά ορθό να μην εφαρμόζονται οι διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων (μέχρι την αποχώρηση του).
  Ο Προϊστάμενος αυτός ουσιαστικά πέρα του ότι «έχει κριθεί» αφού είναι στο τέλος της καριέρας του και κατέχει αυτήν την θέση , σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν δύναται να συμμετάσχει στην επιλογή και θα αναγκαστεί να αποχωρήσει (με την συνταξιοδότηση του) , ως απλός υπάλληλος!!! Άδικο

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση, με την αίρεση της εξωτερικής αξιολόγησης από ειδικό αξιολογη (quality review 5ετιας)