Άρθρο 17 Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας

1. Κάθε φορέας του άρθρου 2 είναι υποχρεωμένος να θεσπίσει ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με το οποίο παρέχονται η δυνατότητα αποτίμησης του βαθμού συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, της τήρησης και του βαθμού εφαρμογής των γενικώς αποδεκτών διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, του βαθμού τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπισμού πεδίων που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του φορέα.
2. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας περιλαμβάνει τόσο τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις, όσο και την εξωτερική αξιολόγηση, με τις οποίες συνολικά εκτιμάται η ποιότητα της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου, εξάγονται συμπεράσματα και υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις για τις απαιτούμενες βελτιώσεις.
3. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του Προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας της Μονάδας.
4. Για τις διαρκείς εσωτερικές αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται διαδικασίες και εργαλεία που περιλαμβάνουν ιδίως: α) την εποπτεία του ελεγκτικού έργου, β) την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, γ) τις εργασίες ελέγχου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δ) την τήρηση των προθεσμιών που συμφωνήθηκαν, ε) τον αριθμό των βελτιωτικών προτάσεων, καθώς και εκείνων που υλοποιήθηκαν μέσα στο έτος. Οι ως άνω διαδικασίες και εργαλεία καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:07 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  1> Το ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση από την επιτροπή Ελέγχου.
  2-> Eνώ αναφέρεται η εξωτερική αξιολόγηση, δε δίνονται εξηγήσεις για το ποιος θα έχει την αρμοδιότητα διενέργειας της (ούτε με βάση ποια κριτήρια θα γίνεται).
  3-> Θα πρέπει να προστεθεί ότι τα αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:44 | Κώστας Περρίκος

  θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος θα κάνει το internal QR και θα έχει πρόσβαση στους αντίστοιχους «φακέλους» των εσ. ελεγκτών.

 • 1 Μαρτίου 2021, 01:57 | Vasileios (Bill) Kandris

  All Chief Audit Executives (CAEs) are required to develop a QAIP that includes both internal and external assessments. Internal assessments should include both ongoing monitoring and periodic self-assessment. External assessments may be either a full external assessment or a self-assessment with independent validation.

  External QAR Assessment θα πρέπει να γίνεται at minimum στην πενταετία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2021, 23:34 | ΘΑΝΑΣΗΣ Λογοθετης

  Το άρθρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πλην όμως δεν αναφέρεται ο εποπτικός φορέας που θα διενεργεί την αξιολόγηση των εσωτερικών ελεγκτών. Φάκελοι αξιολόγησης με μέριμνα οιουδήποτε εποπτικού φορέα θα πρέπει να καταρτίζονται κατ’ ελάχιστο σε ετήσια βάση αν επιθυμούμε στοιχειώδη αξιολόγηση των ΜΕΕ.

 • Επίσης για το θέμα της αξιολόγησης & βελτίωσης ποιότητας, η πενταετής αξιολόγηση (REVIEW) από ανεξάρτητο ελεγκτή / φορέα (πρόταση άρθρου 9) αυτό το νόημα έχει. κατά τα άλλα το άρθρο είναι στην ορθή κατεύθυνση