Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Αξιολόγηση κινδύνων»: η συστηματική διαδικασία
προσδιορισμού, καταγραφής και ανάλυσης πιθανών κίνδυνων που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων στο «περιβάλλον ελέγχου» του φορέα (ήτοι στις οργανικές μονάδες και λειτουργίες του φορέα), με σκοπό να τεθούν προτεραιότητες ως προς την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.
2. «Γνώμη»: το συμπέρασμα/διαπίστωση που διατυπώνεται από τον προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου του φορέα. Η Γνώμη μπορεί να βασίζεται σε αποτελέσματα μεμονωμένων έργων και άλλων δραστηριοτήτων που εκτελέστηκαν σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Η Γνώμη που παρέχεται μπορεί να χαρακτηρίζεται ως θετική, αρνητική ή με επιφύλαξη.
3. «Διαδικασία»: μια σειρά ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου στόχου.
4. «Διακυβέρνηση»: ο συνδυασμός των δομών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση του φορέα, προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση, διεύθυνση, διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του, για την επίτευξη των στόχων του.
5. «Διαχείριση κινδύνων»: η διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου ενδεχόμενων δυσμενών γεγονότων ή καταστάσεων, μέσω της οποίας ο φορέας προσεγγίζει μεθοδικά τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές του και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επίτευξη των αντικειμενικών του στόχων.
6. «Δικλίδα ελέγχου»: κάθε δράση ή διαδικασία που αναλαμβάνει ο φορέας, για τη διαχείριση του κινδύνου και την αύξηση της πιθανότητας επίτευξης των καθορισμένων στόχων και σκοπών του.
7. «Εγγενής κίνδυνος»: ο κίνδυνος που ενυπάρχει πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο για τον περιορισμό του, όταν απουσιάζει η οποιαδήποτε δικλίδα ελέγχου.
8. «Ενδιαφερόμενα μέρη»: τα μέρη που επηρεάζονται/σχετίζονται από/με τη δράση του φορέα, όπως η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συναλλασσόμενοι με τον φορέα, οι πολίτες και οι ρυθμιστικοί φορείς.
9. «Εσωτερικός έλεγχος»: μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.
10. «Εύλογη διαβεβαίωση»: ένα ικανοποιητικό, πλην όμως όχι απόλυτο, επίπεδο διαβεβαίωσης και εμπιστοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το κόστος, τα οφέλη και τους κινδύνους.
11. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα ή απειλή να επέλθει ζημία, απώλεια ή, γενικά, κάποια αρνητική συνέπεια για τους στόχους του φορέα, η οποία μπορεί να οφείλεται τόσο σε εγγενείς, όσο και σε εξωγενείς παράγοντες και μπορεί να μετριαστεί μέσω προληπτικών δράσεων.
12. «Κώδικας Δεοντολογίας»: οι αρχές τις οποίες οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να προάγονται οι επαγγελματικές και ηθικές αρχές.
13. «Περιβάλλον ελέγχου»: κάθε περιοχή που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.
14. «Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας»: η διαδικασία κατά την οποία γίνεται εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και του βαθμού τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. Το Πρόγραμμα αξιολογεί την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εντοπίζει πεδία που χρήζουν βελτίωσης.
15. «Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου»: μια διεθνής διακήρυξη, του Συμβουλίου των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – I.I.A.), η οποία περιγράφει τις απαιτήσεις για την άσκηση ενός μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και την αξιολόγηση της απόδοσης αυτού.
16. «Προστιθέμενη αξία»: η αξία που προσθέτει ο εσωτερικός έλεγχος στον φορέα, μέσω της αντικειμενικής και εύλογης διαβεβαίωσης και της συμβολής του στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου.
17. «Συμβουλευτικές υπηρεσίες»: οι υπηρεσίες οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου ενός φορέα, προσθέτοντας αξία σε αυτόν, χωρίς να υποκαθιστούν τις αρμοδιότητες του οργάνου ή της υπηρεσίας προς την οποία παρέχονται.
18. «Υπηρεσίες διαβεβαίωσης»: οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται με αντικειμενική εξέταση αποδεικτικών στοιχείων, με σκοπό την ανεξάρτητη αξιολόγηση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου του φορέα.
19. «Υπολειμματικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος που παραμένει μετά τη λήψη μέτρων από τη διοίκηση, για τη μείωση των επιπτώσεων και της πιθανότητας εμφάνισης ενός ανεπιθύμητου γεγονότος.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:11 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  Ενώ αναφέρονται ορισμοί σημαντικών λειτουργιών όπως διαχείριση κινδύνων, αξιολόγηση κινδύνων, εγγενής και υπολειπόμενος κίνδυνος, δε γίνεται άλλη αναφορά τους στο κείμενο του νομοσχεδίου που ακολουθεί.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:18 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Να τονίσω κι εγώ ότι το σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων δεν γίνεται ποτέ και σε κανένα επίπεδο διοίκησης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς δεν είναι κανείς εξοικειωμένος με την διαδικασία αυτή. Με την λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου επιτέλους θα αναπτυχθεί η κουλτούρα αυτή και στην τοπική αυτοδιοίκηση ελπίζοντας ότι θα διαχυθεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους συν τω χρόνω. Είναι όμως σημαντικό να τεθεί ένα οργανωμένο σύστημα και θα πρότεινα να δημιουργηθεί εντός της Μονάδας ειδικό τμήμα Risk οπως υπάρχει και λειτουργεί σε κάθε σύγχρονη μονάδα στον ιδιωτικό τομέα. Η μεθοδολογία και εφαρμογή δε του risk θα πρεπει με πρωτοβουλία της Αρχής να οργανωθεί και να γίνει εκπαίδευση των ανθρώπων που θα εργαστούν στον εσωτερικό έλεγχο. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών θα μπορούσε εδώ να βοηθήσει πολύ. Και η Επιτροπή Ελεγχου θα συνδράμει στην διαδικασία αυτή εφόσον αποτελείται από επαγγελματίες και έμπειρα μέλη.

 • 1 Μαρτίου 2021, 00:56 | Vasileios (Bill) Kandris

  1. Η συστηματική διαδικασία προσδιορισμού, καταγραφής και ανάλυσης των γεγονότων, πιθανών κινδύνων ή ευκαιριών, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων (είτε θετικά ή αρνητικά) του οργανισμού.

  6. Δικλείδα ασφαλείας

  9. μια ανεξάρτητη λειτουργία, η οποία παρέχει αντικειμενική διασφάλιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να πετυχαίνει τους στόχους του, υιοθετώντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

  IIA definition: Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

  10. Εύλογη διασφάλιση

  13. Εδώ προσπαθελίτε να πείτε audit universe αλλα παραπέμπει σε control environment και θα υπάρξει σύγχυση.

  18. Υπηρεσίες διασφάλισης

  19. Residual risk = Υπολλειπόμενος κίμδυνος

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 23:50 | Κων/νος Κοντουβαλης

  Η αξιολογηση των κινδυνων θα πρεπει να γινεται με μεθοδικοτητα και τα συστηματα αξιολογησης να ειναι απο πιστοποιημενους φορεις.

 • Το Περιβάλλον Ελέγχου δεν είναι ταυτόσημη έννοια με τον Ελεγκτικό Χώρο στον οποίο αναφέρεται η σχετική επεξήγηση. Περιβάλλον Ελέγχου ονομάζουμε τις Δικλείδες Ασφαλείας που τίθενται σε Ανώτατο Επίπεδο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων οργάνων της Ανώτατης Διοίκησης και των λοιπών Επιτροπών. Ενδεικτικά σε αυτές περιλαμβάνονται οι έννοιες της οργάνωσης, ηθικής, δεοντολογίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κλπ

 • Σχετικά με τον όρο Δικλείδα Ελέγχου θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί είτε ως Δικλείδα Ασφαλείας είτε ως Σημείο Ελέγχου.

 • Η Αξιολόγηση των Κινδύνων διενεργείται βάσει σχετικής ποσοτικής ή / και ποιοτικής διαβάθμισης τους σε κλίμακες.

 • Απουσιάζει η έννοια του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ή «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» Ή «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

  Διότι σε αυτό πρέπει να ορίζεται σαφώς και δικαιοδοσία ορισμού και ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών