Άρθρο 12 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών περιλαμβάνει τις αρχές που σχετίζονται με την επαγγελματική πρακτική και τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που οφείλουν να ακολουθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

  • 1 Μαρτίου 2021, 14:15 | kossou

    Θα πρέπει να εκδοθεί από την ΕΑΔ ώστε να υπάρχει ενιαία και καθολική εφαρμογή του σε ολόκληρο το Δημόσιο ή να γίνει πρόβλεψη για τον ΙΙΑ code of ethics.

  • Το άρθρο είναι στην ορθή κατεύθυνση – ίσως για να διευκολυνθουν οι υπηρεσίες, να υπήρχε ένας εννιαίος κώδικας δεοντολογίας εσωτερικού ελέγχου που όλοι οι ΟΤΑ θα ακολουθούν όπως και ο αντίστοιχες υπηρεσίες.