ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 14 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και το εγκρίνει.
2. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί και εισηγείται την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:26 | Κώστας Περρίκος

  Develop and implement a flexible annual audit plan using a risk-based methodology, considering any risks or control concerns identified by management; coordinating audit efforts while sharing information and expertise appropriately with the external auditor; and submitting that plan to the Executive Committee and then to the Audit Committee for review and approval.

  Είναι αυτονόητο ότι το πλάνο ΠΡΕΠΕΙ να είναι ευέλικτο και να αναπροσαρμόζεται εντός του έτους εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:43 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να εγκρίνονται από την Επιτροπή Ελέγχου οι περιοχές του ελεγκτικού σύμπαντος οι οποίες αποκλείστηκαν λόγω μη επάρκειας πόρων σε περίπτωση που η προτεραιοποίηση της αξιολόγησης κινδύνων τις συμπεριελάμβανε.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:55 | Κώστας Περρίκος

  Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το παρακάτω:

  Έκδοση τριμηνιαίων επιστολών ελέγχου στην εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή ελέγχου, συνοψίζοντας την πρόοδο του σχεδίου ελέγχου, τα αποτελέσματα των ελέγχων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αποκατάστασης από τη διοίκηση, επιβεβαιώνοντας την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου τουλάχιστον ετησίως και παρέχοντας ενημερώσεις για το εσωτερικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου.

 • 2 Μαρτίου 2021, 20:56 | Κώστας Λιναρδάτος

  Ο προγραμματισμός ελέγχων θα πρέπει να εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και να ενημερώνεται ο επικεφαλής του φορέα.

 • 2 Μαρτίου 2021, 19:57 | Χρονόπουλος Χρήστος

  1. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και στον επικεφαλής του φορέα, ο οποίος και το εγκρίνει.

  Ο επικεφαλής του Φορέα είναι και αυτός ελεγχόμενος. Δεν γίνεται να εγκρίνει το πρόγραμμα ελέγχου ο ελεγχόμενος.Τρομερό Λάθος.

  Η ορθή σειρά είναι η εξής :

  Η επιτροπή Ελέγχου πρέπει να εγκρίνει το Πρόγραμμα ελέγχου και εν συνεχεία αυτό να κοινοποιείται στον επικεφαλή του Φορέα προς ενημέρωση.

 • 2 Μαρτίου 2021, 15:46 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει το Πρόγραμμα και εξασφαλίζει μέσω της έγκρισής της ότι είναι risk based

 • Ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να πετύχει στο έργο του, πρέπει να έχει την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης της Οντότητας, που θα του εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στα πάσης φύσεως αρχεία της και κάθε είδους βοηθητικού υλικού το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου κάτι που έχει προβλεφθεί στον Νόμο. Ξεκάθαρα λανθασμένη η επιλογή στο Σχέδιο Νόμου το Πρόγραμμα Ελέγχων να εγκρίνεται από τον επικεφαλής του Φορέα και όχι από την Επιτροπή Ελέγχου καθώς ο επικεφαλής είναι και αυτός ελεγχόμενος.

 • 1 Μαρτίου 2021, 01:06 | Vasileios (Bill) Kandris

  Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών = Ετήσιο Πλάνο Ελέγχων – και εγκρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από την επιτροπή ελέγχου. Επιπλέον θα πρέπει να είναι Risk Based.

 • Τραγικό λάθος να εγκρίνει το Πρόγραμμα Ελέγχων ο Ελεγχόμενος (Back to Basics). To άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει, το αργότερο εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του έτους αυτού, βάσει των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας, και το υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου για έγκριση και στον επικεφαλής του φορέα για ενημέρωση.

 • Η Επιτροπή Ελέγχου και ΟΧΙ ο επικεφαλής του φορέα θα πρέπει να εγκρίνει το Πρόγραμμα Ελέγχων για λόγους ανεξαρτησίας.

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση