Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα και να επιτευχθούν οι στόχοι του βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α΄133).

 • Η Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι καταρχήν θετική στη σύσταση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου, τον οποίο θεωρεί αναγκαίο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και την τήρηση της νομιμότητας. Ωστόσο, διαπιστώνει ορισμένα ζητήματα στο εν λόγω Σ/Ν που χρήζουν σημαντικής βελτίωσης.

  Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου παρ. 2 & 3

  2. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης.
  3. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα και διαθέτει ελεγκτική εμπειρία και γνώση της δραστηριότητας αυτού.

  Σχόλιο

  Απουσιάζει η πρόβλεψη για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής στελεχών της Επιτροπής Ελέγχου. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη διάταξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στελεχώνεται από υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.
  Επίσης δεν καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου

  Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου παρ.5, 7 & 9

  5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης, πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης και λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι της ανάθεσης κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμο συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.

  Σχόλιο

  Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη ανοίγει ο δρόμος για την ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε ιδιωτικές εταιρείες. Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά υπηρεσίες και φορείς της ΔΔ, ως εκ τούτου πρέπει να επιλέγονται υπάλληλοι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία, τις διαδικασίες και το τρόπο οργάνωσης της ΔΔ. και όχι εξωτερικοί ελεγκτές χωρίς τη σχετική γνώση και εμπειρία. Με αυτό το τρόπο απαξιώνεται το καταρτισμένο και εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα.

  7. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι διαθέτουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα.

  Σχόλιο

  Απουσιάζει η πρόβλεψη για αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες τόσο στο επίπεδο της στελέχωσης των εν λόγω μονάδων όσο και στο επίπεδο της επιλογής προϊσταμένων. Ειδικότερα, δεν προσδιορίζεται, αφενός με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι υπάλληλοι που θα στελεχώνουν τις μονάδες αφετέρου πως θα θα μοριοδοτούνται οι διεθνείς διαπιστεύσεις και η συναφής ελεγκτική προϋπηρεσία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ( ο όρος συνεκτίμηση είναι εξαιρετικά ασαφής).

  Επιπλέον θα πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο οι προβλέψεις του νόμου 4622 άρθρο 39 παράγραφος 5 σε σχέση με την στελέχωση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου η οποία πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

  Γενικότερα, να επισημάνουμε ότι καθώς οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου στελεχώνονται από το υφιστάμενο προσωπικό προειδοποιούμε για το κίνδυνο αποψίλωσης των υπόλοιπων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για νέες προσλήψεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  9. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

  Σχόλιο

  Προτείνεται το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων της ΕΣΔΔΑ προκειμένου οι απόφοιτοι να έχουν άμεσα τη δυνατότητα να στελεχώσουν αυτές τις μονάδες.

  Άρθρο 21 Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου

  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικώς αποδεκτά Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).

  Σχόλιο

  Να συμπεριληφθούν και τα πρότυπα ISSAI, τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International Standards of Supreme Audit Institutions), τα οποία εκδίδει ο INTOSAI, ο Διεθνής Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Άρθρο 31 παρ.7

  Με κοινή απόφαση του επικεφαλής του φορέα στον οποίο υπάγεται η Μονάδα/οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μπορούν να προσδιορίζονται πρόσθετοι κανόνες και κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Μονάδων.

  Σχόλιο

  Η διάταξη πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να μην ανατρέψει τις διατάξεις του 4422/2019 για την επιλογή προϊσταμένων εισάγοντας εν λευκώ εξουσιοδότηση στην πολιτική ηγεσία να εισάγει κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και μάλιστα με Κοινή Απόφαση, η οποία δεν περνά καν από το στάδιο της διαβούλευσης.

  Το Δ.Σ. της ΕΝ.ΑΠ.

 • 7 Μαρτίου 2021, 10:33 | Σταυρούλα Λελόβα

  Σχόλια επί της αρχής του σχ. νόμου

  Κινείται σε λάθος κατεύθυνση . Και τούτο γιατί:
  Οι διατάξεις του έχουν ισχύ σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Φορείς οι οποίοι έχουν διαφορετική φυσιογνωμία και παρά ταύτα με το παρόν επιβάλλεται σε όλους να υιοθετήσουν το ίδιο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ως εκ τούτου το νομοσχέδιο παραβαίνει τη βασική αρχή –που μαθαίνει όποιος προσεγγίζει έστω και αρχικά τον εσωτερικό έλεγχο- η οποία συνοψίζεται στο εξής: Κάθε οργανισμός εγκαθιδρύει και λειτουργεί εκείνο το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που λαμβάνει υπόψη του την οργανωτική του δομή, τις ιδιαιτερότητές του, τους στόχους και εν τέλει την αποστολή του.
  Ας αποσυρθεί λοιπόν το νομοσχέδιο για να μη βρεθούμε- μετά τη ψήφισή του- για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με ένα νόμο που στη καλύτερη περίπτωση δε μπορεί να εφαρμοσθεί και στη χειρότερη θα αποτελέσει πηγή προβλημάτων.

  Σχόλια επί της δομής

  Για να υπηρετείται ο τίτλος του σχ. νόμου πρέπει:
  Σε κεφάλαιο με τίτλο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου να συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο των κεφ Β και Γ(Βέβαια επί της ουσίας απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 7 ώστε η αναφορά να γίνεται στην Επιτροπή Ελέγχου και όχι στον επικεφαλής του φορέα).
  Σε κεφάλαιο με τίτλο Οργάνωση, λειτουργία και Αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου να περιλαμβάνεται το περιεχόμενο των κεφ,Δ,Ε και ΣΤ.

  Σχόλια κατ άρθρο
  Σχολιάζεται το άρθρο 9

  Σταυρούλα Λελόβα
  Εσωτερική Ελέγκτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 • 6 Μαρτίου 2021, 15:22 | Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

  Για όσους υπηρετούμε σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, βιώνοντας εκ των έσω τα προβλήματα, αφιερώσαμε χρόνο για να μελετήσουμε το νομοσχέδιο, προσδοκώντας ότι ο θεσμός θα μπορέσει να λειτουργήσει επιτέλους ουσιαστικά, έχοντας μελετήσει παράλληλα, με κάθε καλή πρόθεση, και τις παρατηρήσεις από τους σχολιαστές εδώ, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να προβούμε σε μια όλως θλιβερή διαπίστωση: οι χρόνιες παθογένειες στον Εσωτερικό Έλεγχο και η κακοδαιμονία που επικρατεί στην λειτουργία του στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και στην λειτουργία και εξέλιξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, θα συνεχιστούν με ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, εφόσον το παρόν νομοσχέδιο δεν αναθεωρηθεί και τελικά προωθηθεί περαιτέρω.
  Δεν θέλουμε να είμαστε «μάντης κακών», αλλά η πιο σοβαρή διαπίστωση αποτελεί η διαφαινόμενη διαμάχη, ο ανταγωνισμός και ίσως ακόμη σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματιών Εσωτερικών Ελεγκτών τού ιδιωτικού τομέα και των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι τελευταίοι θεωρώντας προφανώς ότι θα απολέσουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από το ελεγκτικό τους πεδίο στο Δημόσιο Τομέα, εφόσον τελικά οι νέες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στελεχωθούν και λειτουργήσουν ουσιαστικά.
  Η στελέχωση και η λειτουργία τους θα αποτελούσε το πρώτο σοβαρό βήμα για την αυτόνομη λειτουργία τους εντός των Φορέων, τους οποίους είναι προορισμένοι να υπηρετούν. Με έκπληξη διαπιστώνουμε τον φόβο των Οικονομικών Επιθεωρητών ότι θα απολέσουν ελεγκτική δύναμη, θεωρώντας ότι παρακάμπτονται.
  Ωστόσο είναι αδιανόητο να διαιωνίζονται τα προβλήματα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να ακολουθηθεί η τακτική τής σταθερής αποδυνάμωσης του θεσμού, ώστε να γίνονται «χαλαροί» εσωτερικοί έλεγχοι, προκειμένου να δικαιολογείται πάντοτε η παρέμβαση των Οικονομικών Επιθεωρητών, λόγω των παγίων «αδυναμιών» των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου να επιτελέσουν την λειτουργία τους. Είναι αδιανόητο το Υπουργείο Οικονομικών να αποτελέσει τροχοπέδη για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου αντί να συνδράμει στην προώθησή τους.
  Οι διαμάχες αυτές πρέπει να εκλείψουν αμέσως. Είναι απαράδεκτο ο Εσωτερικός Έλεγχος στον Δημόσιο Τομέα να βρίσκεται στη μέση ατέρμονων αντεγκλήσεων, με τελικό αποτέλεσμα την μη λειτουργία του ή την υπολειτουργία του, αντίθετα με τα όσα επιβάλλει μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ Δημόσια Διοίκηση.
  Ο Εσωτερικός Έλεγχος δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται εν μέσω «μονοπωλιακών ανταγωνισμών». Επιβάλλεται να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, και όχι με το τι επιτάσσει το «συμφέρον» οποιασδήποτε πλευράς, προκειμένου να μην θιγεί κάποιο είδους «κεκτημένου».
  Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου χρειάζονται την συμβολή ΚΑΙ των δύο: του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο είναι ο επίσημος Φορέας των Εσωτερικών Ελεγκτών, η δε εξειδίκευση και εμπειρία των επαγγελματιών Εσωτερικών Ελεγκτών είναι, αν μη τι άλλο, πολύτιμη για τις νέες Μονάδες, είτε στελεχώνοντάς τες είτε βοηθώντας τες ως εξωτερικοί συνεργάτες. Έχουμε ανάγκη την βήμα-προς-βήμα καθοδήγησή τους. Εξίσου πολύτιμη είναι η συνδρομή των Οικονομικών Επιθεωρητών, εφόσον στην έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, περιληφθεί, εκτός από την έννοια που έχει ο Εσωτερικός Έλεγχος διεθνώς, και η συνδρομή τού Εσωτερικού Ελέγχου στον δημοσιονομικό έλεγχο, με τον οποίο είναι επαγγελματικά εξοικειωμένοι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές. Τους χρειαζόμαστε αρωγούς, όχι ως αντιμαχόμενους με τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του ιδιωτικού ή του Δημοσίου Τομέα.

  Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου χρειάζονται σοβαρή οργάνωση, στελέχωση και βοήθεια, ειδικά κατά την αρχική φάση τής λειτουργίας τους. Κάθε προσπάθεια από εξωτερικό Φορέα να τορπιλίσει άμεσα ή έμμεσα την ανάγκη αυτή, είναι σαφές ότι θα οδηγήσει στο παράδοξο οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να μην μπορούν να λειτουργήσουν πριν καν λειτουργήσουν!

  Θεωρούμε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εφόσον εισαχθεί με την παρούσα μορφή προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, θα επιτείνει, στην πράξη, τις διαμάχες αυτές, αφού οι αδύναμες ακόμη, οργανωτικά και λειτουργικά, Μονάδες αποτελούν τον «σάκο τού μποξ».

  Κατά την άποψή μας, όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τον Εσωτερικό Έλεγχο πρέπει να τεθεί σε νέα βάση, και σαφώς να ακολουθήσει άμεσα σοβαρή συζήτηση με ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους Φορείς για την κατάρτιση ενός πραγματικά λειτουργικού και σύγχρονου νομοσχεδίου, το οποίο θα θωρακίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις νέες Μονάδες με όλα τα εχέγγυα που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν την αποστολή τους και να έχουν την θέση που πραγματικά τους αξίζει στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

 • 4 Μαρτίου 2021, 15:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Προεδρος Κασσωτάκη Αντωνία Γενική Γραμματέας Ζαφειράκη Ειρήνη

  Στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ, έχουν συσταθεί και λειτουργούν η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αντιστοίχως. Είναι στελεχωμένες από Οικονομικούς Επιθεωρητές, που αποτελούν ιδιαίτερο κλάδο προσωπικού ο οποίος συστάθηκε με το νόμο 2343/95 και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τους κλάδους εφοριακών, τελωνειακών, χημικών και δημοσιονομικών, βάσει προκήρυξης με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατηγορίας ΠΕ και με προϋπηρεσία τουλάχιστον 12ετή, στους κλάδους προέλευσής τους, αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Η μετάταξη τους διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους, αφού δεν επιστρέφουν στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται.
  Με το νόμο 4254/2014 άρθρο Πρώτο παρ. Ε συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και στελεχώθηκε αποκλειστικά από Οικονομικούς Επιθεωρητές. Με τον ίδιο νόμο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (νυν ΑΑΔΕ) συγχωνεύθηκαν οι ήδη συσταθείσες επί Οικονομικής Επιθεώρησης, Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, σε μία διεύθυνση τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία στελεχώθηκε αποκλειστικά από Οικονομικούς Επιθεωρητές.
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που στελεχώνουν τις εν λόγω Υπηρεσίες, έχουν πολλάκις εκπαιδευτεί σε ειδικά προγράμματα εσωτερικού ελέγχου και άλλα ελεγκτικά προγράμματα, έχουν δε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία. Διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους βάσει ετήσιου προγραμματισμού και εκτάκτους ελέγχους. Ελέγχουν και βελτιώνουν τις διαδικασίες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ασκούν συμβουλευτικό έργο και προσθέτουν αξία στους φορείς τους.
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που υπηρετούν στη ΜΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών έχουν συμμετάσχει στα Συνέδρια Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον τρεις φορές και έχουν μεταφέρει την αποκτηθείσα γνώση τους στην Υπηρεσία τους και στον Υπουργό Οικονομικών.
  Έχουν εκδώσει και αναθεωρήσει Εγχειρίδια Εσωτερικού Ελέγχου με τελευταίες εκδόσεις Νοέμβριος 2019. Για την αναθεωρημένη έκδοση του Υπ. Οικονομικών λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι νομοθετικές διατάξεις του άρθρο 39 του ν. 4622/2019, τα διεθνή πρότυπα για τη διεθνή εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου καθώς και το προτεινόμενο από τον ΟΟΣΑ εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου για την ελληνική δημόσια διοίκηση.
  Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν επιτύχει νέες προσεγγίσεις στα θέματα προστιθέμενης αξίας, συμβουλευτικού έργου στις ελεγχόμενες Υπηρεσίες, στοχευμένων ελέγχων, δειγματοληψιών κ.λ.π. που είναι καρπός πολύχρονης μελέτης και δράσης και προϊόν του ανωτάτου επιπέδου των Οικονομικών Επιθεωρητών. Εφόσον αυτές οι προσεγγίσεις θεωρητικοποιηθούν, μπορούν να εμπλουτίσουν τα διεθνή πρότυπα. Η γνώση είναι μια αέναη διαδικασία που διαρκώς ανανεώνεται. Οι ως άνω Υπηρεσίες Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών και Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην Α.Α.Δ.Ε. είναι πρωτοπόροι στο έργο τους σε όλο το Δημόσιο Τομέα και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία, ασκούν ολοκληρωμένο και υποδειγματικό εσωτερικό έλεγχο και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Αυτή η γνώση που απορρέει από πολύχρονη εμπειρία, πρέπει να μεταλαμπαδευθεί σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνηση με επικεφαλής όργανα τους ίδιους τους δημιουργούς του εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα, δηλαδή τους Οικονομικούς Επιθεωρητές και όχι παρακάμπτοντάς τους και απαξιώνοντας τους ίδιους και το μέχρι σήμερα έργο τους.
  Σχολιασμός επί των άρθρων
  Επί του άρθρο 9
  Θεωρούμε ότι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ πρέπει να εξαιρεθούν της εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου. Αντιθέτως κρίνουμε ότι οι υπηρετούντες Οικονομικοί Επιθεωρητές των ανωτέρω ΜΕΕ, έχοντες ήδη παρακολουθήσει πλήθος εβδομαδιαίων προγραμμάτων και σεμιναρίων εσωτερικού ελέγχου στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πληρούν όλα τα κριτήρια επάρκειας. Έίναι οι πλέον κατάλληλοι προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους νεοεισερχόμενους στον Κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών και τους εσωτερικούς ελεγκτές άλλων υπουργείων και φορέων. Άλλωστε σχετική πρόταση είχε γίνει και στη Γενική Συνέλευση του Κλάδου των Οικονομικών Επιθεωρητών προ εξαετίας, η οποία ήταν να παρέχεται επάρκεια εσωτερικού ελεγκτή από κοινού από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε.. βάσει κριτηρίων και κατόπιν εκπαίδευσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και μόνον.
  Θεωρούμε επιβεβλημένο, λόγω του κύρους της φύσης και της σοβαρότητας του έργου του εσωτερικού ελεγκτή, να προβλεφθεί ειδικό ελεγκτικό επίδομα.
  Άρθρο 8
  Στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου προτείνουμε να συμμετέχουν μέλη του Ν.Σ.Κ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π., αποκλειομένων των ιδιωτών, τουλάχιστον στο στενό δημόσιο τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας της Επιτροπής.
  Το άρθρο αυτό όσον αφορά στην αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από τη Επιτροπή Ελέγχου, (όπως εξειδικεύεται στην Αιτιολογική Έκθεση) έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 η οποία αναφέρει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ΜΕΕ. Το Ε.Σ. είναι ο εξωτερικός αξιολογητής για τις Μ.Ε.Ε. σύμφωνα με το νόμο 4129/2013 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου παρέλκει η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής και πρέπει να απαλειφθεί από την Αιτιολογική Έκθεση.
  Άρθρο 20
  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 όσον αφορά τις περιπτώσεις απάτης με την ακόλουθη προσθήκη: Ο εσωτερικός έλεγχος προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης, μέσω της ανίχνευσης και του εντοπισμού των σχετικών κινδύνων.
  Άρθρο 32
  Στην παράγραφο 7. Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει απόλυτα τη λειτουργία των ήδη συστημένων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν συσταθεί με το άρθρο 39 του νόμου 4622/2019. Θεωρούμε, εκ των αποτελεσμάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε., πολύ σημαντική την αμφίδρομη σχέση των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων, δεδομένου ότι παρέχεται ακριβής, αξιόπιστη, απρόσκοπτη και τεκμηριωμένη τροφοδότηση υποθέσεων μεταξύ των Υπηρεσιών χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και επιτάχυνση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

 • 2 Μαρτίου 2021, 17:51 | Σπύρος Ι. Δασκαλάκης

  Θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψιν τα Πανεπιστήμια μας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες άλλες τρείς φορές και απέτυχαν παταγωδώς, αυτό από μόνο του δείχνει τη ακαταλληλότητα των αρμοδίων ατόμων στον εσωτερικό έλεγχο.
  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί σε ποιους φορείς αναφέρετε συγκεκριμένα.
  Για άλλη μια φορά οι αποφάσεις παίρνονται από ακατάλληλα άτομα που δεν έχουν ιδέα με τον εσωτερικό έλεγχο.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:42 | Λάμπρος Καφίδας

  Σύμφωνα με τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης και το Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής Μεθοδολογίας της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, το νομοσχέδιο πρέπει να διαχωριστεί σε δύο Μέρη:
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Κεφ. Α’ έως ΣΤ’): Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσίου Τομέα
  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Κεφ. Ζ’): Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών

  Ο δηλούμενος σκοπός του νομοσχεδίου για την ενιαία ρύθμιση θεμάτων εσωτερικού ελέγχου με παραπομπή στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και το ν. 4622/2019, ουσιαστικά υποδηλώνει την πρόθεση για δημιουργία Εθνικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσίου Τομέα. Εξάλλου, πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αποπνέουν περιληπτικά διάφορες έννοιες, ορισμούς, μεθόδους και λειτουργίες των διεθνών προτύπων για τον εσωτερικό έλεγχο.
  Συνεπώς, προτείνεται να απαλειφθούν τα άρθρα του νομοσχεδίου που αναφέρονται σε διαδικαστικού περιεχομένου προβλέψεις, και ιδίως τα άρθρα 12 έως 19, και να προβλεφθεί η συμπερίληψη αυτών στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 11, με περιληπτική αναφορά των τίτλων. Τυχόν νομοθέτηση αυτών των διαδικαστικών ενεργειών πρωτογενώς, στο βασικό νομοθέτημα, δεν θα προσφέρει ευελιξία στην έγκαιρη υιοθέτηση και εφαρμογή τους σε βάθος χρόνου καθόσον αυτές μπορεί να αναθεωρούνται και να εξειδικεύονται διαφοροποιημένα αναλόγως του φορέα.

  Η αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσίου Τομέα που διαφαίνεται από το παρόν νομοσχέδιο, μπορεί σε δεύτερο επίπεδο να εξειδικευτεί σε επιμέρους τεύχη για κάθε ομάδα φορέων με κοινά χαρακτηριστικά (ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομεία, δημόσιες επιχειρήσεις κλπ).
  Για την εκπόνηση τους, εμπλεκόμενοι είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, και το Υπουργείο Οικονομικών. Στο έργο αυτό μπορούν να συνδράμουν ιδιωτικοί φορείς, εγχώριοι και διεθνείς (ΙΑΑ, ΟΟΣΑ έχουν ήδη κάνει προς το σκοπό αυτό), αλλά και δημόσιοι φορείς, όπως τα ελληνικά Πανεπιστήμια και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας που ήδη ασχολούνται με το αντικείμενο της ελεγκτικής και έχουν εξ αντικειμένου να κάνουν και με τον ιδιωτικό τομέα.
  Η πιστοποίηση στα εθνικά πρότυπα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιους φορείς όπως τα Πανεπιστήμια, το ΕΚΔΔΑ ή το ΟΕΕ. Η κατοχή άλλων διεθνών αναγνωρισμένων διαπιστεύσεων στον εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να αξιοποιείται στο πλαίσιο των εθνικών προτύπων ανάλογα με το εξεταζόμενο αντικείμενο και τη φύση του κάθε φορέα.
  Το πεδίο αυτό είναι κενό και αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε έναν κρίσιμο τομέα πολιτικής που η ανάπτυξή του θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας και της οικονομίας.

  Λάμπρος Καφίδας
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού
  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:15 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Με την πολυετή εμπειρία μου στο χώρο του εσωτερικού ελέγχου και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδίως και από την θέση μέλους της 1ης Επιτροπής Ελέγχου σε ελληνικό Δήμο (Δήμος Θεσσαλονίκης) θα ήθελα να καταθέσω κάποια ζητήματα γενικού μεν ενδιαφέροντος αλλά πολύ βασικά για την θεμελίωση του θεσμού στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορά το παρόν νομοσχέδιο. Επισημαίνω ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργήσαμε σε άρτιο βαθμό μονάδα εσωτερικού ελέγχου εδώ και αρκετά χρόνια βασισμένη στις γνώσεις και την πείρα αιρετών και υπαλλήλων και είδαμε στην πράξη τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα.
  1. Το παρόν νομοσχέδιο κινδυνεύει δυστυχώς να αντιμετωπιστεί ως ένα επιπλέον νομοθετικό ΄εμπόδιο΄ στην λειτουργία των υπαλλήλων αλλά και των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κι αυτό επειδή πράγματι σε πρακτικό επίπεδο ο χώρος ελέγχεται από πολλά, διαφορετικά και δυσνόητα ελεγκτικά κέντρα που δυσκολεύουν την εκτέλεση των υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.
  Ο Εσωτερικός Έλεγχος, χωρίς προηγούμενη συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση του υπαρκτού προβλήματος πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών στο δημόσιο, κινδυνεύει να αποτύχει ήδη από την γέννησή του. Η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας είναι μία μοναδική ευκαιρία που έχουμε να γίνει μία πιο σοβαρή, ενιαία και από την αρχή προσπάθεια να συγκεντρωθούν, αναλυθούν και λυθούν οι συγκρουομενες αλλά και αλληλοκαλυπτόμενες συχνά περιπτώσεις ελεγκτικών αντικειμένων και ρυθμίσεων. Ήδη από τους ορισμούς και μόνο του νομοσχεδίου αυτού δημιουργούνται παρανοήσεις ως προς το αντικείμενο και τους φορείς που ρυθμίζει καθώς παρόμοιοι ακριβώς όροι εμπεριέχονται σε αντίστοιχα νομοθετήματα για τον εσωτερικό έλεγχο που διέπει τους φορείς γενικής κυβέρνησης μέσω του μητρώου εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
  2. Θέματα συνεργασίας με τους πιο σημαντικούς φορείς ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίησης δεν είδα να περιέχονται. Από την εμπειρία μου στον εσωτερικό έλεγχο Δήμου ως Συμβούλου Δημάρχου και μέλος επιτροπής ελέγχου θεωρώ ότι η νέα Αρχή του Ελεγκτή Νομιμότητας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω πρώιμων ιδίως αρμοδιοτήτων ελέγχου μέσα από την διαδικασία υποβολής ερωτήσεων και περιπτώσεις προσυμβατικού (που μία καταργείται και μία επανέρχεται) θα πρέπει να έχουν ειδική συνεργασία με τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε θέματα μείζονος σημασίας (οικονομικά, διαγωνισμοί κοκ) και να προβλεφθεί η διαδικασία αυτή με τον παρόντα νόμο

 • 1 Μαρτίου 2021, 11:16 | Μ.ΑΛΕΞΙΟΥ

  Η μετάβαση του εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό συνεργάτη σε μονάδα που θα συσταθεί στο εσωτερικό μιας υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό θα έχει διπλάσιο ή και τριπλάσιο κόστος για την υπηρεσία. Επί του παρόντος, ο εσωτερικός έλεγχος μέσω σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη κοστίζει γύρω στα 800€/μήνα (τουλάχιστον στην δική μου υπηρεσία) ενώ ο μισθός ενός μόνο μόνιμου υπαλλήλου ΠΕ με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών που θα απασχοληθεί με τον εσωτερικό έλεγχο κοστίζει το διπλάσιο. Πόσο μάλλον αν απασχοληθούν πάνω από ένας υπάλληλοι.

 • 1 Μαρτίου 2021, 10:33 | Βασίλειος Φαδάκης

  Χρειάζεται να ξεκαθαριστούν οι «Φορείς Γενικής Κυβέρνησης» που απευθύνεται το παρόν νομοσχέδιο δεδομένου ότι εχει συνταχθεί απο το ΥΠΕΣ.

 • Στην Ελλάδα τόσο ο Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210/ 5.10.2006), όσο και οι Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141 / 17.8.2010), Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) προέβλεπαν την εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου σε όλο το Δημόσιο τομέα ώστε να μειωθεί η σπατάλη και να αυξηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του. Και οι τρεις ανωτέρω Νόμοι απέτυχαν παταγωδώς να πετύχουν έστω και στο ελάχιστο τους στόχους που είχαν τεθεί για αποτελεσματικό Εσωτερικό Έλεγχο σε όλο το Δημόσιο για λόγους που φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψιν του και το υφιστάμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 • Με την εξαντλητική μελέτη του εν λόγω νομοσχεδίου διατυπώνω την απορία γιατί έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εφαρμογής παρόμοιων νόμων (3492, 3871 και 4270) με παρόμοια λογική γιατί η ομάδα που ασχολήθηκε με αυτό το νομοσχέδιο (προφανώς όχι σχετική με τον Εσωτερικό Έλεγχο) δε συμβουλεύτηκε τις υφιστάμενες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία ή τις αντίστοιχες των ΟΤΑ αλλά προσπαθεί να διαιωνίσει πολύπλοκα σχήματα και γραφειοκρατία που δε θα μπορέσει να λειτουργήσει επί της ουσίας καθώς θα δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα στον τύπο. Θλίβομαι ως Επαγγελματίας 23 Έτη στον Εσωτερικό Έλεγχο και στις Επιτροπές Ελέγχου, αλλά και ως Ακαδημαϊκός Δάσκαλος που προετοιμάζονται νόμοι με τρόπο που δυσκολεύει την εφαρμογή τους. Αν δε θέλουμε-μπορούμε να εφαρμόσουμε τις Αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου με τον προβλεπόμενο από τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου τρόπο καλύτερα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Επίσης, το να περιμένουμε τα πάντα από την ΕΚΔΔΑ της οποίας είχα την τιμή να είμαι εκπαιδευτής στα 2 τελευταία προγράμματα πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας φαντάζει τουλάχιστον ουτοπικό. Γιατί να μείνουν έξω από αυτή τη προσπάθεια τα Πανεπιστήμια μας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών? Κύριε Υπουργέ πρέπει να το ξαναδείτε.

 • H Συμμόρφωση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και όχι μόνο τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία εστιάζουν στους χρηματοοικονομικούς κυρίως κινδύνους.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Ν/Σ που αφορά την Εταιρική διακυβέρνηση ίσως θα έπρεπε να συντάσσεται από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που έχει και την καθ ύλη αρμοδιότητα- λόγω δραστηριότητας- αλλά και την τεχνογνωσία να το πράξει.
  2. Το Ν/Σ δεν διευκρινίζει εάν αφορά τους φορείς ΓΚ που εντάσσονται οργανικώς στο ΥΠ. ΕΣ.- πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, ή γενικότερα όλους τους φορείς Γ.Κ.
  3. Ανέμενα την συμμετοχή – με κάποιο τρόπο- είτε μέσω των ελεγκτικών επιτροπών είτε ως συμβουλευτική διαδικασία την εμπλοκή του ΜΑΔΚΑΕΣ.
  4. Όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  Η άνωθεν παρατήρηση για κατάργηση των επιτροπων είναι χωρίς ουσία θεωρώ, οι ελεγκτικές επιτροπές είναι βασικές επιτροπές για την εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.
  ΕΠίσης οι επιτροπές του ΔΣ όχι μόνο μειώνουν την παραγωγικότητα αλλά την αυξάνουν και πολύ δε περισσότερο αναλαμβάνουν και την όποια ευθύνη προκύπτει από την διεκπαιρέωση ή όχι μιας πολυ σημαντικής στρατηγικής εργασίας

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Ν/Σ που αφορά την Εταιρική διακυβέρνηση ίσως θα έπρεπε να συντάσσεται από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που έχει και την καθ ύλη αρμοδιότητα- λόγω δραστηριότητας- αλλά και την τεχνογνωσία να το πράξει.
  2. Το Ν/Σ δεν διευκρινίζει εάν αφορά τους φορείς ΓΚ που εντάσσονται οργανικώς στο ΥΠ. ΕΣ.- πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, ή γενικότερα όλους τους φορείς Γ.Κ.
  3. Ανέμενα την συμμετοχή – με κάποιο τρόπο- είτε μέσω των ελεγκτικών επιτροπών είτε ως συμβουλευτική διαδικασία την εμπλοκή του ΜΑΔΚΑΕΣ.
  4. Όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  Η άνωθεν παρατήρηση του κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ είναι χωρίς ουσία θεωρώ, οι ελεγκτικές επιτροπές είναι βασικές επιτροπές για την εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.
  ΕΠίσης οι επιτροπές του ΔΣ όχι μόνο μειώνουν την παραγωγικότητα αλλά την αυξάνουν και πολύ δε περισσότερο αναλαμβάνουν και την όποια ευθύνη προκύπτει από την διεκπαιρέωση ή όχι μιας πολυ σημαντικής στρατηγικής εργασίας

 • Αν και καλών προθέσεων, το Σ/Ν περιλαμβάνει τις γνωστές παθογένειες που οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα τη δημόσια διοίκηση.

  Προτείνω:

  1. Να συμπεριληφθεί στο Σ/Ν το εξής:

  «Όλες οι διαδικασίες του παρόντος νόμου θα υλοποιούνται αποκλειστικά με χρήση ψηφιακών μέσων, χωρίς να παράγεται ή να διακινείται κάποιο έντυπο κατά την εκτέλεσή τους»

  2. Να δείτε με μεγάλη προσοχή και αίσθημα «οικονομίας» την συχνά αλόγιστη σύσταση και λειτουργία επιτροπών. Οι επιτροπές είναι συλλογικά όργανα και, όπως έχει τονίσει η ομάδα του ΟΟΣΑ (βλ. μελέτη ελληνικής δημόσιας διοίκησης, 2015-2016), πρέπει να συστήνονται ΜΟΝΟ όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα προς εξέταση που απαιτεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Όταν κάποιο ζήτημα αφορά απλή εφαρμογή γνωστών κανόνων με ντετερμινιστικό τρόπο, πρέπει απλά να ανατίθεται σε κατάλληλο δημόσιο λειτουργό.