Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα και να επιτευχθούν οι στόχοι του βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις προβλέψεις του ν. 4622/2019 (Α΄133).

 • H Συμμόρφωση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και όχι μόνο τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία εστιάζουν στους χρηματοοικονομικούς κυρίως κινδύνους.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Ν/Σ που αφορά την Εταιρική διακυβέρνηση ίσως θα έπρεπε να συντάσσεται από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που έχει και την καθ ύλη αρμοδιότητα- λόγω δραστηριότητας- αλλά και την τεχνογνωσία να το πράξει.
  2. Το Ν/Σ δεν διευκρινίζει εάν αφορά τους φορείς ΓΚ που εντάσσονται οργανικώς στο ΥΠ. ΕΣ.- πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, ή γενικότερα όλους τους φορείς Γ.Κ.
  3. Ανέμενα την συμμετοχή – με κάποιο τρόπο- είτε μέσω των ελεγκτικών επιτροπών είτε ως συμβουλευτική διαδικασία την εμπλοκή του ΜΑΔΚΑΕΣ.
  4. Όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  Η άνωθεν παρατήρηση για κατάργηση των επιτροπων είναι χωρίς ουσία θεωρώ, οι ελεγκτικές επιτροπές είναι βασικές επιτροπές για την εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.
  ΕΠίσης οι επιτροπές του ΔΣ όχι μόνο μειώνουν την παραγωγικότητα αλλά την αυξάνουν και πολύ δε περισσότερο αναλαμβάνουν και την όποια ευθύνη προκύπτει από την διεκπαιρέωση ή όχι μιας πολυ σημαντικής στρατηγικής εργασίας

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Ν/Σ που αφορά την Εταιρική διακυβέρνηση ίσως θα έπρεπε να συντάσσεται από το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που έχει και την καθ ύλη αρμοδιότητα- λόγω δραστηριότητας- αλλά και την τεχνογνωσία να το πράξει.
  2. Το Ν/Σ δεν διευκρινίζει εάν αφορά τους φορείς ΓΚ που εντάσσονται οργανικώς στο ΥΠ. ΕΣ.- πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, ή γενικότερα όλους τους φορείς Γ.Κ.
  3. Ανέμενα την συμμετοχή – με κάποιο τρόπο- είτε μέσω των ελεγκτικών επιτροπών είτε ως συμβουλευτική διαδικασία την εμπλοκή του ΜΑΔΚΑΕΣ.
  4. Όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  Η άνωθεν παρατήρηση του κου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ είναι χωρίς ουσία θεωρώ, οι ελεγκτικές επιτροπές είναι βασικές επιτροπές για την εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια.
  ΕΠίσης οι επιτροπές του ΔΣ όχι μόνο μειώνουν την παραγωγικότητα αλλά την αυξάνουν και πολύ δε περισσότερο αναλαμβάνουν και την όποια ευθύνη προκύπτει από την διεκπαιρέωση ή όχι μιας πολυ σημαντικής στρατηγικής εργασίας

 • Αν και καλών προθέσεων, το Σ/Ν περιλαμβάνει τις γνωστές παθογένειες που οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα τη δημόσια διοίκηση.

  Προτείνω:

  1. Να συμπεριληφθεί στο Σ/Ν το εξής:

  «Όλες οι διαδικασίες του παρόντος νόμου θα υλοποιούνται αποκλειστικά με χρήση ψηφιακών μέσων, χωρίς να παράγεται ή να διακινείται κάποιο έντυπο κατά την εκτέλεσή τους»

  2. Να δείτε με μεγάλη προσοχή και αίσθημα «οικονομίας» την συχνά αλόγιστη σύσταση και λειτουργία επιτροπών. Οι επιτροπές είναι συλλογικά όργανα και, όπως έχει τονίσει η ομάδα του ΟΟΣΑ (βλ. μελέτη ελληνικής δημόσιας διοίκησης, 2015-2016), πρέπει να συστήνονται ΜΟΝΟ όταν υπάρχει κάποιο ζήτημα προς εξέταση που απαιτεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Όταν κάποιο ζήτημα αφορά απλή εφαρμογή γνωστών κανόνων με ντετερμινιστικό τρόπο, πρέπει απλά να ανατίθεται σε κατάλληλο δημόσιο λειτουργό.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».