Άρθρο 26 Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης –Τροποποίηση της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 85 ν. 3528/2007

 

Στο τέλος της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της περ. β της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά».

 • 8 Μαρτίου 2021, 15:47 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

  Η απόσπαση υπαλλήλων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Διεθνείς Οργανισμούς έχει βαρύνουσα σημασία καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη συνεισφορά υψηλά καταρτισμένων υπαλλήλων από τα κράτη μέλη αλλά και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν την εμπειρία εργασίας πέραν των εθνικών συνόρων. Η ανταλλαγή πληροφορίας και εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαικής Ένωσης γίνεται πράξη μέσω αυτής της διαδικασίας και φυσιολογικά η μεταλαμπάδευση γνώσεων των αποσπασμένων υπαλλήλων στην εθνική διοίκηση κατά την επιστροφή τους μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική. Θα πρέπει να δίνονται λοιπόν και κίνητρα στους υπαλλήλους για να λάβουν αυτήν την ευρωπαική εμπειρία καθώς και κίνητρα για να επιστρέψουν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ώστε να μπορούν να μεταδώσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Συνεπώς η αποκτηθείσα εμπειρία και εξειδίκευση που αποκτάται κατά την εργασία των αποσπασθέντων υπαλλήλων σε όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους. Προτείνεται συνεπώς η εισαγωγή σχετικής διάταξης που να τροποποιεί το άρθρο 85 του ν. 3528/2007.

 • 8 Μαρτίου 2021, 12:43 | Χρήστος Χριστακούδης

  Ο στόχος της απόσπασης υπαλλήλων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Διεθνείς Οργανισμούς είναι διττός. Αφενός, οι Διεθνείς Οργανισμοί/Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται την πολύτιμη εξειδίκευση και γνώση των αποσπασμένων υπαλλήλων και αφετέρου, το διάστημα εργασίας στα όργανα της ΕΕ και σε Διεθνείς Οργανισμούς, αποτελεί ένα είδος κατάρτισης και εξειδικευμένης εμπειρίας προς όφελος του εργοδότη του αποσπασθέντος ή της αποσπασθείσας υπαλλήλου. Συνεπώς η αποκτηθείσα εμπειρία και εξειδίκευση που αποκτάται κατά την εργασία των αποσπασθέντων υπαλλήλων σε όργανα της ΕΕ ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα πρέπει τροπον τινά να πριμοδοτείται ή εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους. Προτείνεται η εισαγωγή σχετικής διάταξης που να τροποποιεί το άρθρο 85 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • 8 Μαρτίου 2021, 12:36 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

  Για τον υπολογισμό των ετών εμπειρίας που λαμβάνονται υπόψη για να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους.
  Οι εν λόγω υπάλληλλοι που αποσπώνται στις παραπάνω θέσεις επιλέγονται από τα ευρωπαικά όργανα κατόπιν ευρωπαικού διαγωνισμού.

 • 6 Μαρτίου 2021, 14:09 | EL-CLENAD

  Κατά τον υπολογισμό των ετών εμπειρίας που λαμβάνονται υπόψη για να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους. Στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, είναι σημαντική η ανταλλαγή επαγγελματικής πείρας και γνώσεων στα θέματα των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών και η αξιοποίηση στελεχών με υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, με τη μοριοδότηση του χρόνου απόσπασης σε κάθε περίπτωση καθώς και κατά τις κρίσεις για την ανάληψη θέσεων ευθύνης. Η αναγνώριση αυτής της εμπειρίας θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο επανένταξης στην ελληνική δημόσια διοίκηση και θα συμβάλει στην ενίσχυση του brain gain. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε παράλληλα να εισαχθεί η σχετική διάταξη στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007.

 • 1 Μαρτίου 2021, 11:35 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

  • Στο άρθρο 27 για να υπάρχει ίση μεταχείριση δεν θα πρέπει να υπολογίζονται μόνο τα τριάντα τρία (33) χρόνια εργασίας αλλά τα σαράντα (40)

 • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 13:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ

  Με τον ν.3528/2007 είχε καθιερωθεί η μοριοδότηση μέχρι τα 30 έτη. Πιστεύω ότι ήτανε και τότε λάθος. Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας πρέπει να γίνεται μέχρι την ημέρα που έχεις δικαίωμα για διεκδίκηση της προκηρυγμένης θέσης, που με 40 χρόνια υποχρεωτικής υπηρεσίας θα πρέπει να είναι 37 έτη, αφού δεν έχεις δικαίωμα να συμμετέχεις σε διεκδίκηση θέσης ευθύνης, όταν έχεις λιγότερο χρόνο αφυπηρέτησης από τον απαιτούμενο χρόνο (3 έτη).