ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ– ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις του παρόντος έχουν εφαρμογή σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:31 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Στην πράξη μέχρι τώρα, ο Εσωτερικός Έλεγχος αφορούσε μόνο τον κεντρικό Δήμο και δεν κάλυπτε τα νομικά πρόσωπα αυτού. Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον θα αφορά και τα νομικά πρόσωπα τόσο ΝΠΔΔ αλλά και του ν.3429, όπως για παράδειγμα Αναπτυξιακές Εταιρίες. Θα συσταθούν ωστόσο χωριστές Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε νομικό πρόσωπο ή θα καλύπτει το αντικείμενο η κεντρική Μονάδα που θεωρώ αδύνατον και πρακτικά γιατί απαιτείται μεγάλος αριθμός ελεγκτών αλλά και εξ ορισμού δεν γίνεται καθώς θα προκύψουν θέματα υπαγωγής και αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου. Χρήζει διευκρίνησης το ζήτημα αυτό. Η ανάγκη ωστόσο να ελέγχονται τα επιμέρους νομικά πρόσωπα είναι πολύ μεγάλη γιατί πολλές φορές οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι εκεί λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης οργάνωσης στον τρόπο λειτουργίας τους.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:43 | Λάμπρος Καφίδας

  Με βάση τη διατύπωση που προτείνεται, εξαιρούνται από την εφαρμογή του νομοσχεδίου τα -εκτός Γενικής Κυβέρνησης- ΝΠΔΔ, και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α’314). Οι φορείς αυτοί εμπίπτουν στην έννοια του Δημοσίου Τομέα όπως ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Ορισμένοι, δε, ειδικά από τις ΔΕΚΟ ενδεχομένως να έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 4 του ν.3429/05 για τον εσωτερικό έλεγχο.
  Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται (εξ ορισμού) η Κεντρική Διοίκηση και συγκεκριμένα: η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και οι Ανεξάρτητες Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα όπως η ΑΑΔΕ και η ΕΑΔ.
  Ειδικά για τις τελευταίες, καθώς και για τα Υπουργεία οι προβλέψεις περί εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζονται ήδη από το ν. 4622/2019 ή άλλη ειδική νομοθεσία.
  Συνεπώς, ανάλογα με το ποιο είναι το επιθυμητό πεδίο εφαρμογής, και εφόσον κρίνεται κατά πόσο τα Υπουργεία θα πρέπει να περιληφθούν ή όχι εκ νέου στο παρόν, θα ήταν περισσότερο σαφές να δηλώνεται ρητά ο υποτομέας του Δημοσίου Τομέα, π.χ.:
  «Οι ρυθμίσεις του παρόντος έχουν εφαρμογή στις παρακάτω οντότητες όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014:
  Α. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
  Β. Τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές με νομική προσωπικότητα, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.
  Γ. Τους ΟΤΑ A’ και Β’ βαθμού, και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΔΔ που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ.
  Δ. Τους ΟΚΑ (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς Απασχόλησης και Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας).
  Ε. Τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης ΝΠΔΔ, και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφ.Α’ του ν. 3429/2005.»
  ή εναλλακτικά για λόγους απλότητας:
  «Οι ρυθμίσεις του παρόντος έχουν εφαρμογή στους φορείς του Δημοσίου Τομέα όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, εξαιρουμένων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης» (που ήδη ρυθμίζονται από άλλη νομοθεσία)

  Λάμπρος Καφίδας
  Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συντονισμού
  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 • Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί με αναλυτική παράθεση ποιοι εάν ο Νόμος αφορά εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών ή όλο το Δημόσιο.

 • 24 Φεβρουαρίου 2021, 15:49 | Γεώργιος Χρήστος Σταθάς

  Πρόταση στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για προσθήκη άρθρου-τροποποίησης του άρθρου 17 του Π.Δ 26/2012

  Προτείνω λοιπόν την προσθήκη άρθρου στο νομοσχέδιο που να τροποποιεί το άρθρο 17 του Π.Δ 26/2012. Να καθιερωθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΥΠΕΣ για την υποβολή ενστάσεων. Δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι δήμοι της χώρας πιστεύω δεν τηρούν την υποχρέωση ανάρτησης των εκλογικών καταλόγων επί το πρώτο δεκαήμερο του μήνα από την λήξη του διμήνου της εκλογικής αναθεώρησης. Για αυτό προτείνω την καθιέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής στο ΥΠΕΣ και την ανάρτηση όλων των εκλογικών καταλόγων σε αυτή την εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεων. Και ειδικά που διανύουμε την πανδημία του COVID-19 είναι ότι πρέπει για να αποφεύγονται οι συνωστισμοί στους δήμους

  Ευχαριστώ πολύ

  Γεώργιος Χρήστος Σταθάς

 • Θα πρέπει σαφώς εδώ να οριστεί κριτήριο για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ για την ύπαρξη αυτοτελών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου τα οποία όμως θα αναφέρονται στην επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ

  Θεωρώ πως το κριτήριο αυτό θα πρέπει να είναι το ύψος των κονδυλίων του Π/Υ που διαχειρίζεται το ΝΠΙΔ ή το ΝΠΔΔ

  Για παράδειγμα ο δήμος Ηλιούπολης στον οποίο διαμένω έχει 3 ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΗΛ, ΚΑΦΑΔΑΗΛ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

  Από αυτά τα 3 μόνο Ο ΠΑΟΔΗΛ δικαιολογεί ξεχωριστή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία όμως θα αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δήμου.

  Τα άλλα 2 ΝΠΔΔ δεν διακαιολογούν ξεχωριστή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, και στο όποιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως ελεγχόμενες μονάδες και αυτά τα ΝΠΔΔ