Άρθρο 20 Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη

1. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και βοηθούν τον φορέα να προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης.
2. Σε περίπτωση ενδείξεων απάτης δεν μπορεί να ανατεθεί η διενέργεια ερευνών στους εσωτερικούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του επικεφαλής του φορέα τα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.

 • Δυνάμει του άρθρου 39 του Ν.4622/2019, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής Μ.Ε.Ε.) συνιστώνται ανά Υπουργείο σε επίπεδο Διεύθυνσης και «είναι αρμόδιες για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» (άρθρο 39 παρ.2 Ν.4622/2019). Οι Δήμοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται κατά το Νόμο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συνεπώς το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για την σύσταση Μ.Ε.Ε. που θα έχει αρμοδιότητα στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ήτοι και στους Δήμους που δεν διαθέτουν δικές τους Μ.Ε.Ε.
  Το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στους νησιωτικούς Δήμους είναι γνωστό. Τη στιγμή που οι ίδιοι οι Δήμαρχοι ενεργούν κατ΄ ουσίαν ως υπάλληλοι των Δήμων τους αναλαμβάνοντας οι ίδιοι διοικητικές και γραφειοκρατικές εργασίες που απέχουν των αμιγώς πολιτικών καθηκόντων τους, είναι τουλάχιστον άτοπο να ζητείται να προχωρήσουν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και μάλιστα κατά τρόπο επιτακτικό. Οι μικροί νησιωτικοί και απομακρυσμένοι Δήμοι δεν μπορούν ούτε τα τέλη ύδρευσης να εισπράξουν, πώς ακριβώς θα εφαρμόσουν τις διαδικασίες των Μ.Ε.Ε.;
  Ως μόνη ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση προκειμένου και ο μικρότερος Δήμος της Χώρας να αποκτήσει άμεσα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι η παροχή εκ του Νόμου της δυνατότητας ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό ελεγκτή, προερχόμενο από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ακριβώς δηλαδή προβλέπεται για τον εσωτερικό έλεγχο των μονάδων υγείας (άρθρο 25 Ν.4025/2011). Σας παρακαλώ, όπως προβείτε σε σχετική νομοθετική πρόβλεψη, προκειμένου αντίστοιχη διάταξη να μπορεί να ισχύσει και για τον εσωτερικό έλεγχο των Ο.Τ.Α. με άμεση εφαρμογή.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
  Μέλος Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ
  Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής
  Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων της ΚΕΔΕ
  Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της ΚΕΔΕ

 • 5 Μαρτίου 2021, 11:55 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  «Δεν αναφέρεται ο τρόπος συνεργασίας όλων των φορέων με τη Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τον Επικεφαλής φορέα και την Επιτροπή Ελέγχου. Δεν αναφέρεται ποιος θα έχει το συντονισμό»

  Το σχόλιο αυτό αφορά το επόμενο άρθρο. Εκ παραδρομής συνδέθηκε με αυτό.

 • 4 Μαρτίου 2021, 15:08 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Προεδρος Κασσωτάκη Αντωνία Γενική Γραμματέας Ζαφειράκη Ειρήνη

  Άρθρο 20
  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 όσον αφορά τις περιπτώσεις απάτης με την ακόλουθη προσθήκη: Ο εσωτερικός έλεγχος προλαμβάνει τις περιπτώσεις απάτης, μέσω της ανίχνευσης και του εντοπισμού των σχετικών κινδύνων.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:20 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  Δεν αναφέρεται ο τρόπος συνεργασίας όλων των φορέων με τη Μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τον Επικεφαλής φορέα και την Επιτροπή Ελέγχου. Δεν αναφέρεται ποιος θα έχει το συντονισμό.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:56 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  Δεν αναφέρεται ποιος θα έχει την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου απάτης. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της δεύτερης γραμμής. Παρόλα αυτά στο άρθρο 10. 2 ιε) αναφέρεται ότι «ο εσωτερικός ελεγκτής γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων».

 • 2 Μαρτίου 2021, 21:04 | Κώστας Λιναρδάτος

  Στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση ενδείξεων απάτης πρέπει καταρχάς να ενημερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και εν συνεχεία ο επικεφαλής του φορέα, εκτός εάν η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:18 | Λάμπρος Καφίδας

  Πολύ σωστή η διάκριση. Θα πρέπει να θεσπιστούν διακριτοί ρόλοι ευρύτερα:
  α) Εσωτερικών Ελεγκτών
  β) Επιθεωρητών (- Ανακριτών)

 • 1 Μαρτίου 2021, 02:24 | Vasileios (Bill) Kandris

  Με βρίσκετε κάθετο με την παράγραφο 2. Και αν εμπλεκόμενος στην απάτη είναι ο επικεφαλής του φορέα; Σας παραπέμπω στα IIA Standards:

  1210.A2 – Internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in which it is managed by the organization, but are not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud.

  2060 – Reporting to Senior Management and the Board
  The chief audit executive must report periodically to senior management and the board on the internal audit activity’s purpose, authority, responsibility, and performance relative to its plan and on its conformance with the Code of Ethics and the Standards. Reporting must also include significant risk and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters
  that require the attention of senior management and/or the board.

  2120.A2 – The internal audit activity must evaluate the potential for the occurrence of fraud and how the organization manages fraud risk.

  Επίσης δεν έχετε κάνει καμία αναφορά σε whistleblowing policies

 • Παρ ότι το FRAUD αποτελεί ένα πολύ σύνθετο θέμα, εκτιμώ ότι το άρθρο είναι στην ορθή κατεύθυνση.