ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Σε κάθε φορέα του άρθρου 2 συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί στα Υπουργεία ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και στους λοιπούς φορείς ανάλογα με την οργανωτική τους δομή.
2. Στους εποπτευόμενους φορείς του άρθρου 2, καθώς και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με κριτήρια τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στον φορέα και το ύψος του προϋπολογισμού τους.
3. Δύο ή περισσότεροι φορείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να συστήσουν ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει των κριτηρίων της παρ. 2, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 23, μπορούν να συστήσουν κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
4. Στην περίπτωση που η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι εφικτή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, οι φορείς της παρ. 2 υπάγονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα τους.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης, πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης και λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3, ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι της ανάθεσης κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμο συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.
6. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τελεί σε λειτουργική σχέση αναφοράς με τον επικεφαλής του φορέα. Στο πλαίσιο αυτής:
α) Ο επικεφαλής του φορέα:
αα) Εγκρίνει το περιεχόμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αβ) εγκρίνει το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αγ) εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου,
αδ) εκδίδει τις εντολές ελέγχων και παροχής συμβουλευτικών έργων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
β) Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:
βα) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα Ετήσια Έκθεση με Γνώμη,
ββ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα τις εκθέσεις ελέγχου και παροχής συμβουλευτικού έργου της Μονάδας,
βγ) υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα αναφορές σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων,
βδ) ενημερώνει τον επικεφαλής του φορέα για θέματα διακυβέρνησης, διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να λαμβάνει γνώση για στρατηγικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές εξελίξεις και να εντοπίζει εγκαίρως ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
7. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι διαθέτουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐστανται υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε μονάδα αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και κατόπιν συνεκτίμησης των προσόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα.
8. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως για το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
9. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2021, 19:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ

  Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων οργανισμών είναι υποστελεχωμένο και υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ για να καλύψει θέσεις ευθύνης .Επίσης με βάση τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για να γίνει κάποιος Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών η τριετής εμπειρία είναι υποχρεωτική .
  Από την εμπειρία μου ως εσωτερικός ελεγκτής στο Δημόσιο τομέα μόνο το 5% του προσωπικού του δημοσίου τομέα έχει την εργασιακή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο .Επίσης υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ( θεωρώ απαραίτητο ΠΡΟΣΟΝ για να έχει κάποιος την ελάχιστη θεωρητική κατάρτιση για να απασχοληθεί στον εσωτερικό έλεγχο (δεν συμφωνώ ότι το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να στελεχώνεται με προσωπικό κατηγορίας ΔΕ διότι δεν έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση ) .
  Η μετακίνηση ενός υπάλληλου οργανισμού από μια θέση ευθύνης π.χ τμήμα προμηθειών στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου χωρίς να έχει την ελάχιστη εργασιακή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο είναι πρόδηλο ότι αποτελεί πλήρης απαξίωση του θεσμού, δεν προσδίδει προσθετή αξία, και αντικειμενικότητα ,ανεξαρτησία δεδομένου ότι υπάρχει προφανής Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ εργασιακή εξάρτηση του από τον οργανισμό με αποτέλεσμα το ελεγκτικό έργο του να μην έχει σημαντική αξία αφού η ουσία της ανεξαρτησίας δεν θα υφίσταται .
  Η κατάρτισή μέσω βραχυχρονίου προγράμματος χωρίς να υπάρχει η ελάχιστη εργασιακή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο δεν προσδίδει την διασφάλιση ότι ο εσωτερικός ελεγκτής θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ώστε να εφαρμόσει τα πρότυπα ελέγχου αλλά και να προσδώσει πρόσθετη αξία στον οργανισμό με βάση την καλύτερη πρακτική του ελέγχου.
  Αυτή την στιγμή ήδη λειτουργεί μητρώο εσωτερικών ελεγκτών στο Υπουργείο Οικονομικών /ΜΑΔΚΑΕΣ το οποίο επικαιροποιείται και αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποτελείται από επαγγελματίες χώρου με σημαντική εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο του δημοσίου τομέα .
  Η επιλογή αυτών για την στελέχωση οργανισμών του Δημοσίου τομέα γίνεται μετά από αξιολόγηση των προσόντων και της εμπειρίας τους (ορισμός αντικειμενικότητας) με ορισμένη αμοιβή ,απασχόληση συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 3 έτη (ορισμός της ανεξαρτησίας ) και με κανονισμό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που διαβιβάζεται από το εποπτεύων Υπουργείο .
  Με βάση τα ανωτέρω προτείνω τα εξής :
  1. Η παράγραφος 5 να αλλάξει ως προς « Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης, πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης και λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 3,…» και να γίνει « Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικό στον φορέα της παρ. 2 που δεν έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών τότε θα επιλέγεται ως Εσωτερικός Έλεγχος φυσικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από το εποπτεύων Υπουργείο του φορέα 2 και απασχόληση έως τρία έτη».
  2. Η παρ.7 « Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ (στο εξής Εσωτερικοί Ελεγκτές), οι οποίοι διαθέτουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή της παρ. 9, και κατόπιν συνεκτίμησης τυχόν διεθνών διαπιστεύσεων συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα»
  να προστεθεί , ανήκουν στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών και είναι τακτικά μέλη του Ελληνικού και Διεθνές Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
  διότι το πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας δεν αποτελεί το ελάχιστο προσόν για να είναι κάποιος τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ή του Μητρώου Εσωτερικού Ελεγκτών του Δημοσίου αλλά η τουλάχιστον τριετής εργασιακή ελεγκτική εμπειρία του και η κατοχή πανεπιστημιακού ή και μεταπτυχιακού τίτλου ή η διεθνής πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών (το ίδιο γίνεται για επιλογή εσωτερικών ελεγκτών στο ΤΑΙΠΕΔ , Υπερταμείο κτλ) .Η πιστοποίηση που αναφέρεται δεν είναι το ελάχιστο βασικό προσόν που πρέπει να κατέχει κάποιος για να εργάζεται ως αξιόπιστος εσωτερικός ελεγκτής σε οποιαδήποτε εταιρία (μπορείτε να απευθυνθείτε και στο Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών )

  3. Στην παρ. 9 αναφέρεται ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.
  Για πιο λόγο δεν αναφέρεται και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) ως αναγνωρισμένος φορέας για την παροχή της εν λόγω πιστοποίησης ;
  Σας ενημερώνω ότι το εν λόγω Ινστιτούτο παρέχει μακροχρόνιο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών που είναι αξιόπιστο και ήδη έχει εκπαιδεύσει σημαντικό πλήθος αξιολόγων εσωτερικών ελεγκτών με σημαντική εργασιακή εμπειρία .
  Σας παρακαλώ να προστεθεί το εν λόγω Ινστιτούτο και το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης του ως ισότιμο για την ελεγκτική επάρκεια εσωτερικών ελεγκτών ή να προστεθεί ότι οποιοδήποτε ισότιμο πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας θα γίνεται δεκτό

  Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω δεδομένου ότι έχω άνω των 15 ετών εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο οργανισμών του Δημοσίου

 • 25 Φεβρουαρίου 2021, 22:50 | Σπύρος Ι. Δασκαλάκης

  Δεν υπάρχει η στελέχωση ούτε η προοπτική για κάτι τέτοιο, το νομοσχέδιο είναι πολύ πρόχειρο και δεν εχει λάβει υπόψιν τις ανάγκες των δήμων. Υπάρχουν πολλές ασάφειες, και όροι που πρέπει να διορθωθούν όπως δικλείδα ελέγχου να μετονομαστεί σε δικλείδες ασφαλείας κλπ,
  Θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα αντι για βοήθεια που υποτίθεται θα δώσει.
  Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αδύνατον να εκπαιδευτεί σε σύντομο διάστημα ή και καθόλου σε πολλές περιπτώσεις με αποτέλεσμα την δυσκολία να εφαρμοστέι και να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

 • Το εν λόγω άρθρο είναι παντελώς ανέφικτο να εφαρμοσθεί στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα. Οι λόγοι συνοψίζονται στους εξής:
  1. Δεν είναι εφικτό να εκπαιδευθεί πρακτικά (on the job) επαρκής αριθμός ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε λογικά χρονικά διαστήματα κατά συνέπεια θα οδηγηθούμε σε καθυστερήσεις ή ημιτελή εφαρμογή. Μη ξεχνάμε ότι επί του παρόντος και παρά την υποχρεωτικότητα του προηγούμενου νόμου πλην ελάχιστων περιπτώσεων απέτυχε παταγωδώς ο θεσμός του Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δημόσιο.
  2. Προκειμένου να επιτευχθεί η ουσία και όχι ο τύπος του Νόμου θα πρέπει να δύναται η δυνατότητα από τον Νόμο στην Επιτροπή Ελέγχου να στελεχώνει την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τις διαθέσιμες δεξιότητες του Οργανισμού είτε με εσωτερικούς υπαλλήλους είτε με εξωτερικούς συμβούλους.
  3. Στόχος της Μονάδας θα πρέπει να είναι η παραγωγή ουσιαστικού έργου Ελέγχου το οποίο θα είναι μετρήσιμο. Μια ματιά στις υφιστάμενες Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (όπου υπάρχουν) θα πείσει για το αντίθετο.
  4. Ο Νόμος θα πρέπει να δίνει την ευελιξία στην Επιτροπή Ελέγχου και τον Οργανισμό να καλύπτει τις δεξιότητες που απαιτούνται ή λείπουν με επαγγελματική μέθοδο και τρόπο που μπορεί να περιλαμβάνει λύσεις εσωτερικές ή εξωτερικές όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης και εκπαίδευσης και από εξωτερικούς αναγνωρισμένους φορείς καθώς η ΕΚΔΔΑ της οποία τυγχάνω και εκπαιδευτής στους προηγούμενους κύκλους πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας δεν διαθέτει απαραίτητα το Capacity να καλύψει τόσο μεγάλο όγκο εκπαιδευόμενων.

 • Αυτή τη στιγμή. όπως είναι στελεχωμένη η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να δημιουργήσει τις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

  Ειδικα για τις θέσεις των Υπευθύνων/ Διευθυντών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να δημιουργήσει ένα ανάλογο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών όπως εκείνο του Υπουργείου Οικονομομικών/ ΜΑΔΚΑΕΣ από το οποίο να επιλέγεται ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας.
  Το μητρώο αυτό θα πρέπει να «στελεχωθεί» από επαγγελματίες της αγοράς οι οποίοι να έχουν τουλάχιστον 20ετη εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο αναγνωρισμένου ιδρύματος στο σχετικό πεδίο. Επίσης το συγκεκριμένο στέλεχος/ φυστικό πρόσωπο, να μην είναι εν ενεργεία Ορκωτός λογιστής και να μην υπογράφει ή εκτελεί άλλους είδους υπηρεσία για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ (πχ λογιστικές υπηρεσίες, ή νομικές υπηρεσίες, ή υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου).
  Η δε Ανάθεση να γίνεται έπειτα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, με σχετική διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δεν θα προσμετράται μόνο η προσφερόμενη τιμή αλλά θα συνυπολογίζονται και άλλα ποιοτικα κριτήρια.

  Εάν δεν δύναται να δημιουργηθεί «ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» θα πρέπει τουλάχιστον να δημιουργηθεί μητρώο «ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» για τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου

  Ήτοι να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι Ελεγκτικές Επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  Για τα υπόλοιπα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικού ΕΛέγχου, συμφωνώ ότι δεν ειναι ανάγκη να είναι ΠΕ αλλά θα μπορούσε να είναι ΤΕ και ΔΕ με κατάλληλη εμπειρια και επιμόρφωηση όχι απαραίτητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- αλλά και από τεχνικές υπηρεσίες κλπ (μπορεί ενας εκτεταμένος έσωτερικός έλεγχος να απαιτεί σημαντική γνώση και εμπειρία σε τεχνικά έργα πχ φωτισμου)

  Παράλληλα να υπάρχει Ποιοτικός Έλεγχος ανά πενταετία (review) από ανεξάρτητο έμπειρο φορέα ή επαγγελματία εσωτερικό ελεγκτή στα πρότυπα των πιστωτικών ιδρυμάτων και της κωδικοποιημενης 2577/2006.

 • 23 Φεβρουαρίου 2021, 20:46 | Κωνσταντίνος Γιάτσιος

  Σε πολλούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, ΝΠΔΔ & Δημοτικές Επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο του Ν.4270/2014), το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ δεν επαρκεί και σε μερικούς φορείς δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου, στο άρθρο 9 παρ.7 το σχεδίου νόμου, το οποίο αναφέρεται στην στελέχωση των μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Λογιστικής ή Διοικητικού/Λογιστικού (Πτυχιούχου ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ τομέα οικονομίας & διοίκησης), οι οποίοι να έχουν υποχρεωτικά παρακολουθήσει Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα (ΕΚΔΔΑ ή Πανεπιστημιακό ίδρυμα). Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας και διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Επιπροσθέτως, πολλοί εξ’ αυτών διαθέτουν και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή από το οικονομικό Επιμελητήριο.
  Η δυνατότητα στελέχωσης των μονάδων από τέτοιους υπαλλήλους θα βοηθήσει σημαντικά τους φορείς.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».